--------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 13.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw

 

 1. Zamawiający:Miasto i Gmina Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej
  w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Usługi związane z wykonaniemokresowej1-rocznej kontroli technicznej
  w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw - wymienionych w załącznikach nr 1 i nr 2.
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z wykonaniem okresowej  1-rocznej kontroli technicznej budynków należących do Miasta i Gminy Sanniki wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
  (t.j Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) z wyłączeniem branży kominiarskiej oraz kontroli technicznej placów zabaw.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności - przedmiotu zamówienia
  z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych
  wg aktualnego stanu prawnego. Ponadto w czasie realizacji usługi wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie posesji, na której wykonywał będzie usługę.
 4. Wynagrodzenie za realizację usługi wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

III.Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena brutto usługi.

 

    IV. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena winna zawierać wszystkie koszty (brutto), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem podatku VAT.

 

    V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

 

    VI.  Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadają sprzęt niezbędny
  do wykonania zamówienia.
 2.  
 1. Zestawienie budynków do wykonania rocznych przeglądów technicznych
  z uzupełnieniem cenowym - załącznik nr 1,
 2. Zestawienie placów zabaw do wykonania rocznych przeglądów technicznych
  z uzupełnieniem cenowym - załącznik nr 2,
 3. zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 3,
 4. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 4,
 5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
  nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
 6. podpisaną klauzule RODO - załącznik nr 5,
 7. informacje dodatkowe: potwierdzenie kwalifikacji.

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

   VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w jęz. polskim, podpisana przez osobę upoważnioną, a wszelkie zmiany (poprawki , przekreślenia , itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględnione.
 2. Oferta musi być czytelna, oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone), a strony zaleca się aby były ponumerowane.
 3. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym ponadto do oferty załączyć należy dokumenty wymienione w pkt VI.
 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, natomiast złożenie więcej
  niż jednej oferty przez Wykonawcę powoduje odrzucenie wszystkich ofert.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Termin składania ofert: do dnia 23.11.2023 r. do godziny 14:30.
 2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać
  za pośrednictwem kuriera lub poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki
  do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: „Oferta na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw.
  Nie otwierać przed dniem 23.11.2023r. do godziny 14:30”.
 4. Oferty dostarczone po terminie 23 listopada 2023 r. po godz. 14:30 nie będą rozpatrywane.

IX. Pozostałe postanowienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy.
 5. Osoba do kontaktów: Katarzyna Rojek–młodszy referentds. gosp. gruntami, gosp. mieszkaniowej i rolnictwa, telefon: 24 277-78-24.

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) ponieważ wartość zamówienia jest niższa niż 130 tys. złotych.

 

Załączniki - .zip

Formularz.zip

-----------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 28.07.2023 r.

 

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakup dostępu 
do programu prawniczego dla Urzędu Miasta i Gminy Sanniki

 

Przedmiotem zaproszenia do składania ofert było zamówienie o wartości
do 30 000 euro, wystosowane przez zamawiającego tj. Urząd Miasta i  Gminy Sanniki,
w imieniu którego działa Burmistrz Miasta i  Gminy Sanniki.

Zamówienie dotyczyło zakupu dostępu do programu prawniczego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Sanniki  

Zaproszenie do składania ofert  zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego (https://sanniki.bip.org.pl/?tree=191,Ofertydo30.00Euro) z możliwością składania ofert od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godziny 15:00.

W odpowiedzi na zaproszenie swoje oferty przedstawiły następujące firmy:

 

 

Nazwa firmy/rodzaj oferty

Data otrzymania oferty

Wartość oferty

w zł brutto

Dokonano wyboru danej oferty

 1. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. oferta dostępu przez Internet do pakietu serwisów zgodnie z wymogami zapraszającego do składania ofert

26.07.2023

3400,00 zł

 

tak

 1. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.– oferta dostępu przez Internet do pakietu serwisów zgodnie z wymogami zapraszającego do składania ofert

28.07.2023

5594,04 zł

 

nie

 

Kryterium wyboru oferty była zaoferowana cena brutto.  

Najkorzystniejszą tj., najniższą cenę za usługę dostępu do programu informacji prawnej zaoferowała firma Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z tą firmą zostanie zawarta umowa dostępu do w/w systemu na okres od 31.07.2023 r. do 30.07.2024 r.

-------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU DO PROGRAMU PRAWNICZEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu do programu prawniczego o następujących parametrach minimalnych:

1. Dostęp online – przez Internet lub z nośnika elektronicznego (np. płyta dvd) dostarczonego przez świadczącego usługę.

2. Minimalna ilość dostępów w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (stały adres IP) - 3 (trzy) jednocześnie.

3. Minimalna ilość dostępów mobilnych (z dowolnego miejsca) – 1 (jeden)

4. Aktualizacja online nie rzadziej niż raz w tygodniu 

5. Okres użytkowania programu od 31 lipca 2023 r. do 30 lipca 2024 r.

Minimalna zawartość programu:

1. Przepisy prawne:

- dzienniki urzędowe, (dzienniki ustaw, monitor polski, dzienniki urzędowe województw)

- przepisy obowiązujące i uchylone,

- przepisy oczekujące,

2. Orzecznictwo dotyczące: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości, w tym orzeczenia:
- Sądu Najwyższego,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

- Trybunału Konstytucyjnego

- Sądów Apelacyjnych,

- Pisma Ministerstwa Finansów,

- Interpretacje Urzędów i Izb Skarbowych

- Urząd Zamówień Publicznych,

3. Komentarze dotyczące prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości,
4. Piśmiennictwo dotyczące dziedzin prawa wymienionych w pkt 2, w tym:

- praktyczne wyjaśnienia (opinie),

 - opracowania (monografie),

- wzory umów i pism,

Ww. wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający akceptuje program w formie jednego modułu lub odrębnych modułów (działających
w jednym programie) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań minimalnych.

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę za 1 roczny okres użytkowania programu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium wyboru tj. 100% cena.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym. Termin składania ofert od 25 lipca 2023 r.
do 28 lipca 2023 r. do godziny 15:00.

 

            Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert :

 1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) 

2) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sanniki.pl

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
(pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób   „Oferta dotycząca dostępu do programu prawniczego”.

Oferty dostarczone po terminie 28 lipca 2023 r. godz. 15:00 nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru: 100% cena

 

---------------------------------------------------------

 

Wyłonienie wykonawcy zadania - Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki

 

Sanniki, dn. 03.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki

 1. Zamawiający: Miasto i Gmina Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki zaprasza
  do złożenia oferty na wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach stanowiących własność i pozostających
  w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Usługi związane z wykonaniemokresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki - wymienionych w załączniku nr 1.
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z wykonaniem okresowej 
  5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
  z 2023 r. poz. 682) polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej
  w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony
  od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
  (z wyłączeniem branży budowlanej).
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności - przedmiotu zamówienia
  z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych
  wg aktualnego stanu prawnego. Ponadto w czasie realizacji usługi wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie posesji, na której wykonywał będzie usługę.
 4. Wynagrodzenie za realizację usługi wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

III.Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena brutto usługi.

 

    IV. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena winna zawierać wszystkie koszty (brutto), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem podatku VAT.

 

    V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2023 r.

 

    VI.  Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadają sprzęt niezbędny
  do wykonania zamówienia.
 2.  
 1. Zestawienie budynków do wykonania przeglądów elektrycznych z uzupełnieniem cenowym - załącznik nr 1,
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 2,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
  nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
 4. zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 3,
 5. podpisaną klauzule RODO - załącznik nr 4,
 6. informacje dodatkowe: potwierdzenie kwalifikacji.

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

   VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w jęz. polskim, podpisana przez osobę upoważnioną, a wszelkie zmiany (poprawki , przekreślenia , itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględnione.
 2. Oferta musi być czytelna, oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone), a strony zaleca się aby były ponumerowane.
 3. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2 ponadto do oferty załączyć należy dokumenty wymienione w pkt VI.
 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, natomiast złożenie więcej
  niż jednej oferty przez Wykonawcę powoduje odrzucenie wszystkich ofert.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Termin składania ofert: do dnia 18.07.2023 r. do godziny 14:30.
 2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać
  za pośrednictwem kuriera lub poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki
  do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: „Oferta na wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. Nie otwierać przed dniem 18.07.2023r.
  do godziny 14:30”.
 4. Oferty dostarczone po terminie 18 lipca 2023 r. po godz. 14:30 nie będą rozpatrywane.

 

IX. Pozostałe postanowienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy.
 5. Osoba do kontaktów: Katarzyna Rojek–młodszy referent ds. gosp. gruntami, gosp. mieszkaniowej i rolnictwa, telefon: 24 277-78-24.
 6. Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia              11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) ponieważ wartość zamówienia jest niższa niż 130 tys. złotych.

Załączniki.zip

--------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 30.05.2023 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 tys. złotych

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wykonanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających
w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki”.

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich z siedzibą 09-402 Płock, ul. H.A. Gradowskiego 30

Cena całego zadania: 8.591,22 zł brutto

Cena usług kominiarskich miesięcznie: 715,94 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana została najtańsza oferta spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego
w zaproszeniu do składania ofert.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w terminie składania ofert tj. do 26.05.2023 r. do godziny 14:30 wpłynęły 2 oferty:

 1. Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich z siedzibą 09-402 Płock, ul. H.A. Gradowskiego 30

Cena całego zadania: 8 591,28 zł brutto

Cena usług kominiarskich miesięcznie: 715,94 zł brutto

 1. Zakład Usług Kominiarskich Dariusz Lewandowski z siedzibą 09-400 Płock,
  ul. Miodowa 49/2

Cena całego zadania: 10 707,48 zł brutto

Cena usług kominiarskich miesięcznie: 892,29 zł brutto

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 15.05.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki

 1. Zamawiający: Miasto i Gmina Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki zaprasza
  do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Usługi związane z okresową kontrolą sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz prawidłowości ich podłączeńw budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki” - wymienionych w załączniku nr 1.
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

2.1. Usług związanych z okresową kontrolą (1 raz w roku) sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz prawidłowości podłączeń zgodnie ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)których zakres prac obejmuje:

a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów,

b) sprawdzenie drożności przewodów,

c)sprawdzenie prawidłowości podłączeń, a w przypadku nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań doprowadzających do stanu prawidłowego,

d) pomiaru ciągu kominowego,

e) sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości i usterek jeśli takowe wystąpią oraz propozycji sposobu i pilności ich wykonania.

2.2. Czyszczenie przewodów kominowych wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,poz. 719) zgodnie z n/w zakresem prac:

a) całoroczne czyszczenie przewodów kominowych wraz z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń, we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas prowadzenia czyszczenia.

2.3. Roboty dodatkowe - niezbędne prace kominiarskie zlecone przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności - przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Ponadto w czasie realizacji usługi wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie posesji, na której wykonywał będzie usługę.

 1. Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy -załącznik nr 4.
 2. Wynagrodzenie za realizację usługi wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

III.Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena brutto usługi za 1 miesiąc

 

    IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty (brutto), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) za wykonanie usługi w rozbiciu miesięcznym oraz całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc
po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

    V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2024 r.

 

    VI.  Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadają sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

 1.  
 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2,
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 3,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
 4. zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4,
 5. podpisaną klauzule RODO - załącznik nr 5,
 6. informacje dodatkowe: potwierdzenie kwalifikacji kominiarskich.

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

   VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w jęz. polskim, podpisana przez osobę upoważnioną, a wszelkie zmiany (poprawki , przekreślenia , itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględnione.

2. Oferta musi być czytelna, oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone), a strony zaleca się aby były ponumerowane.

3. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2 ponadto
do oferty załączyć należy dokumenty wymienione w pkt VI.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, natomiast złożenie więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę powoduje odrzucenie wszystkich ofert.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Termin składania ofert: do dnia 26.05.2023 r. do godziny 14:30.
 2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: „Oferta na wykonanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. Nie otwierać przed dniem 26.05.2023r. do godziny 14:30”.
 4. Oferty dostarczone po terminie 26 maja 2023 r. po godz. 14:30 nie będą rozpatrywane.

IX. Pozostałe postanowienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy.
 5. Osoba do kontaktów: Katarzyna Rojek–młodszy referentds. gosp. gruntami, gosp. mieszkaniowej i rolnictwa, telefon: 24 277-78-24.
 6. Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) ponieważ wartość zamówienia jest niższa niż 130 tys. złotych.

 

Załączniki.zip

--------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 11.05.2023r.

Miasto i Gmina Sanniki

 

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji  projektu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna

 

Działając zgodnie z  art.33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.818 ze zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 14.04.2023 r., Miasto i Gmina Sanniki informuje o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu:

Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.

ul. Marymoncka 105/20, 01-813 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie10.1.1 Edukacja ogólna, ofertę złożyła jedna firma - Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Marymoncka 105/20, 01-813 Warszawa. Oferta spełniła kryteria formalnei merytoryczne oraz wszelkie wymogi określone w ogłoszeniu i regulaminie konkursu. Dotychczasowe doświadczenie firmy jest wystarczające do przygotowania i realizacji projektu, a koncepcja realizacji zadań przez partnera w ramach projektu zaproponowana przez oferenta spełnia oczekiwania Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

        /Gabriel Wieczorek/

------------------------------------------------

Załączniki - .zip

 

--------------------------------------------------------------------

Sanniki, 03.04.2023 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 1. Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu na  dostawę urządzeń służących poprawie dostępności informacyjno  – komunikacyjnej  Miasta i Gminy Sanniki, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

POLLDA sp. z o.o.

(nazwa wykonawcy)

ul. Wolności 311, 41-800 Zabrze

(siedziba wykonawcy)

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, zawiera najkorzystniejszą cenę.

 

3. W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena Oferty

1.

W&A Adam Wasilewski

ul. Powstańców Wlkp. 47/5 63-800 Gostyń

59.200,00 zł

2.

POLLDA sp. z o.o.

ul. Wolności 311, 41-800 Zabrze

49.216,83 zł

3.

Altix Sp. z o.o.

ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa

53.629,00 zł

           

4. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiotowym postępowaniu  nastąpi w terminie uzgodnionym z wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd - Miasto i Gmina Sanniki  dofinansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 /GabrielWieczorek/

 

----------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 03.04.2023 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 tys. złotych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki”.

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

IBS Inwestycje Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą 03-310 Warszawa, ul. Św. Jacka Odrowąża 15

Cena zadania: 4 920,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w terminie składania ofert tj. do 30.03.2023 r. do godziny 14:30 wpłynęło 7 ofert:

 1. P.W. PROJEKT Wojciech Łoś z siedzibą 22-400 Zamość, ul. Elizy Orzeszkowej 5/6
  Cena oferowana brutto: 9 102,00 zł
 2. EXERGY Radosław Andrulewicz z siedzibą 45-092 Opole, ul. Powstańców Śląskich 32B/4
  Cena oferowana brutto: 17 712,00 zł
 3. IBS Inwestycje Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą 03-310 Warszawa, ul. Św. Jacka Odrowąża 15,

Cena oferowana brutto: 4 920,00 zł

 1. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGA BUDOWNICTWA Dorota Kryśz siedzibą 61-131 Poznań, ul. Polanka 14B/7,

Cena oferowana brutto: 15 006,00 zł

 1. GrandFire Inżynieria Bezpieczeństwa Przemysław Kowalski z siedzibą 09-530 Gąbin,
  ul. Nad Nidą 10A,

Cena oferowana brutto: 22 477,50 zł

 1. Energy bundle Łukasz Mazanek z siedzibą 44-286 Wodzisław Śląski, Os. XXX-Lecia 129/22

Cena oferowana brutto: 5 535,00 zł

 1. Braf Engineering Marcin Kołodziej z siedzibą 85-364 Bydgoszcz, ul. Truskawkowa 1

Cena oferowana brutto: 5 535,00 zł

 

Po upływie wyznaczonego terminu 31.03.2023 r. wpłynęła oferta Wykonawcy:

 1. MAXIMUS FINANCE Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą 05-077 Warszawa, ul. Jarzębinowa 6

Cena oferowana brutto: 15 621,00 zł

Oferta z uwagi na wpływ po upływie wyznaczonego terminu nie będzie rozpatrywana.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

------------------------------------------------------------

Sanniki, 23.03.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł )

 

 

I. Zamawiający:

Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Wartość zamówienia ( wartość dostawy)  jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł.
 2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.
 3. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
  w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń służących poprawie dostępności informacyjno  – komunikacyjnej  Miasta i Gminy Sanniki, realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego„Dostępny samorząd - Miasto i Gmina Sanniki”.

2. Zamówienie obejmuje:

 1. zakup pętli indukcyjnej,
 2. zakup 2 urządzeń lektorskich ( w tym 1 urządzenie lektorskie  z klawiaturą Braille Pen),
 3. zakup 2 powiększalników ( w tym 1 powiększalnik dwuekranowy).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia - minimalne wymagane parametry urządzeń zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

4. Przedsięwzięcie grantowe „Dostępny samorząd - Miasto i Gmina Sanniki”  jest dofinansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychw ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

5. Termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2023r.

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty.

7.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  31.03.2023 r. do godz. 10:00

-osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sanniki.

 

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do oferty należy załączyć oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art.7 ust.1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

 

 

V. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak   tel. 24 506 58 31, e-mail: h.kazmierczak@sanniki.pl

 

VI. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

VII. Pozostałe postanowienia

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
 2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4
 5. Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

-----------------------------------------------------------------------

Data 17.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki

 

-----------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 08.02.2023r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej
od 130000 zł na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Sanniki. 

1. Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od 130000 zł 
na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Sanniki wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Mariusz Repelewicz Kancelaria Gospodarcza

Pogorzany 167, 34-623 Szczyrzyc

 Uzasadnienie wyboru:

Oferta  z najniższą ceną,  złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełnia wymogi zamawiającego określone w dokumentach zamówienia.

 

2. Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 Lp.

Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko Wykonawcy oraz jego siedziba /miejsce prowadzonej działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania 

Cena oferty  brutto
za 1 m-c

 1.  

Andrzej Hawran

ul. Żurawia 9, 10-376 Nikielkowo

773,87 zł

 1.  

Zbigniew Zagaja

20-729 Lublin, ul. Radomska 9

980,00 zł

3. 

Grupa Gomułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Matejki Jana 4, 40-077 Katowice

2.224,70 zł

 1.  

MERIT-Biuro Audytu sp. z o.o.

ul. J. Kukuczki 134, 35-330 Rzeszów

999,00 zł

 

Mariusz Repelewicz Kancelaria Gospodarcza

Pogorzany 167, 34-623 Szczyrzyc

448,95 zł

 

KPW Audytor Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź

34.440,00 zł

(w ofercie nie wskazano, za jaki okres została zaproponowana cena)

 

Kancelaria Rachunkowo – Audytorska Biegły Rewident Tomasz Niedźwiedź

86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 91

724,47 zł

 

Agnieszka Deduńska – osoba fizyczna

ul. Sierakowskiego 26/23, 87-600 Lipno

2.450,00 zł

 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie uzgodnionym między zamawiającym i wykonawcą.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

--------------------------------------

 

Sanniki, dnia 24.01.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe

(dla zamówienia o wartości mniejszej od kwoty 130 000 zł netto )

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od  kwoty 130 000 zł netto Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej
na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Sanniki.

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług prowadzenia audytu wewnętrznego w Mieście i Gminie Sanniki, polegających na:

- identyfikacji istotnych ryzyk,

-zaproponowaniu procedur oraz rocznego planu pracy audytu wewnętrznego począwszy
od 2023 roku,

- planowych, regularnych zadaniach audytorskich, w liczbie 3 zadań rocznie,
zgodnie z przyjętym planem pracy audytu wewnętrznego.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2024 r.

 

III Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę podpisaną przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy należy złożyć w terminie do dnia 31.01.2023 r. do godz. 15:30.

-osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki,
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl  

 

IV. Osoby do kontaktów:

Marlena Kunikowska, tel. 24 277 78 29, e-mail: skarbnik@sanniki.pl

 

V. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

VI. Pozostałe postanowienia

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

VII Załączniki:

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
 2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2

Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

 

Załączniki - .zip

-----------------------------------------

Sanniki, 20.12.2022 r.

 

Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego

(dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł )

 

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki z siedzibą: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki udziela wyjaśnień dot. zapytania ofertowego na  dostawę urządzeń służących poprawie dostępności informacyjno  – komunikacyjnej  Miasta i Gminy Sanniki, realizowaną w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd - Miasto i Gmina Sanniki”.

 

W dniu 19.12.2022r. do zamawiającego skierowano następujące zapytania:

W związku ze zmianami, wprowadzanymi co do niektórych rozwiązań, a dokonywanymi przez producentów/ dostawców czy dopuszczają Państwo aby zaoferować Państwu:

 1. następcę powiększalnika dwuekranowego o nieco innych parametrach:

dwa niezależne ekrany: dolny do bliży i górny do dali,

górny ekran wyposażony w głowicę umożliwiającą płynne śledzenie obrazu, zaopatrzony w łożysko dla pozycji horyzontalnej i niezależne kulowe dla wertykalnej,

10x powiększenie do bliży, 15x powiększenie do dali, opcjonalnie do 30x do bliży i dali,

technologia MiraSlide umożliwiająca utrzymanie się w tekście,

zamrażanie obrazu z możliwością powiększania i możliwości zmiany kolorów,

funkcja fałszywych kolorów – 9 zdefiniowanych oraz własne układy kolorów,

dostosowanie pola widzenia,

linia ułatwiająca czytanie,

funkcja lustra,

funkcja SideSync do bezprzewodowej komunikacji,

wykorzystanie chmury,

przenoszenie rozpoznanego tekstu do pamięci powiększalnika,

praca na baterii do 5 godzin,

2 wyświetlacze 10,1" FullHD (WUXGA),

rozdzielczość : 1920×1200,

2 kamery CMOS 8.0 Mpix,

Bluetooth v4.2, wi-fi,

Magnetyczne złącze USB,

opcja wykorzystania bezprzewodowego połączenia z tablicą multimedialną,

opcja wykorzystania sztucznej inteligencji do rozpoznawania tekstu i zdjęć,

waga: 3300g,

wymiary po złożeniu: 62/19/44 cm,

waga z torbą i wyposażeniem: 4730g,

wymiary torby: 51/15/27,

w komplecie: powiększalnik, torba, zasilacz, magnetyczne kable USB 2szt., kabel do oświetlenia, adapter USB, bezprzewodowa klawiatura bluetooth, zestaw kluczy, instrukcja obsługi.

 

W przypadku powiększalnika jednoekranowego ekran w nowym jest już FullHD

Parametry:

· 10x powiększenie do bliży, opcjonalnie do 30x do bliży i dali,

· technologia MiraSlide umożliwiająca utrzymanie się w tekście,

· zamrażanie obrazu z możliwością powiększania i możliwości zmiany kolorów,

· funkcja fałszywych kolorów – 9 zdefiniowanych oraz własne układy kolorów,

· funkcja fałszywych kolorów do dali z regulacją progów analizy odcieni,

· dostosowanie pola widzenia,

· linia ułatwiająca czytanie,

· funkcja lustra,

· wykorzystanie chmury,

· praca na baterii do 5 godzin,

· wyświetlacz 10,5" FullHD (WUXGA),

· rozdzielczość : 1920x1200,

· kamera CMOS 8.0 Mpix,

· Bluetooth v4.2, wi-fi,

· magnetyczne złącze zasilania,

· opcja wykorzystania bezprzewodowego połączenia z tablicą multimedialną,

· waga: 2120g,

· wymiary po rozłożeniu: 58/15/29cm,

· waga z torbą i wyposażeniem: 3470g,

· wymiary torby: 50/13/26,

· w komplecie: powiększalnik, , torba, zasilacz, zasilający kabel magnetyczny, kabel do oświetlenia, adapter USB, bezprzewodowa klawiatura bluetooth, zestaw kluczy, instrukcja obsługi.

 

Niezwykle lekki, ważący zaledwie 2 kg, składany, wygodny do przenoszenia powiększalnik,
z 10" ekranem. Umożliwia czytanie i pisanie wygodniejsze niż na powiększalniku stacjonarnym. Wyświetlacz z zamontowaną optyką Pearl Lens i technologia MiraSlide zapewniają łatwe utrzymanie się w czytanym tekście. 10x powiększenie zapewnia komfort pracy nawet z najmniejszą czcionką. Użytkownik ma możliwość dopasowania parametrów do swoich potrzeb, takich jak: wielkość powiększenia, jasność, kontrast, fałszywe kolory, obszar widoczności, linia ułatwiająca czytanie. Intuicyjne menu pozwala na ustawienie niestandardowych ustawień, niedostępnych w innychurządzeniach: definiowanie własnych układów fałszywych kolorów, różnych grubości i kolorów linii pomocniczych, obszarów widoczności. Wszystkie ustawienia regulowane są płynnie, a nie skokowo. Urządzenie zapamiętuje zdefiniowane ustawienia.Aplikacja wykorzystuje chmurę, zrzuty ekranu automatycznie są dostępne na innych urządzeniach użytkownika. Przykład: praca domowa czy rozwiązanie zadania z zeszytu koleżanki ze szkoły są automatycznie dostępne na komputerze w domu. Zastosowanie systemu Android daje ogromne możliwości użytkownikowi powiększalnika. Posiada funkcje ułatwiające osobom słabowidzącym korzystanie z urządzenia, takie jak powiększenie oraz udźwiękowienie.

Technologia MiraSlide to mechanizm prowadzenia powiększalnika, lupy w taki sposób aby umożliwić użytkownikowi płynne czytanie i utrzymanie się w linii czytanego tekstu. W naszych rozwiązaniach stosujemy liniał lub szynę z wózkiem zapewniające poruszanie się w osi x.

 

 1. W przypadku pętli indukcyjnej proszę doprecyzować, którą opcję Państwo oczekują:

  PL1/K2 - przenośna pętla indukcyjna z urządzeniem pomiarowym systemu (dostarczone w tekturowym futerale do przechowywania lub przenoszenia zestawu). Zawiera kompletny wzmacniacz PL1 wraz z baterią i wbudowanym mikrofonem, ładowarkę PL1/PSU1, naklejkę TEAR?P o treści „Dostępny system AFILS", urządzenie pomiarowe mocy pola magnetycznego / urządzenie odbiorcze AHHM/H FoSmeter H wraz z parą słuchawek HEAD1,

       PL1/K3 - przenośna pętla indukcyjna (dostarczona w twardym plastikowym futerale do przechowywania lub przenoszenia zestawu). Zawiera kompletny wzmacniacz PL1 wraz z baterią i wbudowanym mikrofonem, ładowarkę PL1/PSU1 oraz naklejkę TEAR?P o treści „Dostępny system AFILS",

       PL1/K4 - przenośna pętla indukcyjna z urządzeniem pomiarowym systemu (dostarczone w twardym plastikowym futerale do przechowywania lub przenoszenia zestawu). Zawiera kompletny wzmacniacz PL1 wraz z baterią i wbudowanym mikrofonem, ładowarkę PL1/PSU1, naklejkę TEAR?P o treści „Dostępny system AFILS", urządzenie pomiarowe mocy pola magnetycznego / urządzenie odbiorcze AHHM/H FoSmeter H wraz z parą słuchawek HEAD1.

oraz czy wybrana opcja ma dodatkowo zawierać ma zawierać AMT - dodatkowy mikrofon zewnętrzny przypinany do krawata, kieszeni lub stojący na biurku?”

 

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiający dopuszcza zaproponowane powyżej modele powiększalników. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza każdy z zaproponowanych przez wykonawcę modeli pętli indukcyjnej. Ponadto
w zestawie z pętlą należy przewidzieć dostawę dodatkowego mikrofonu zewnętrznego.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

        /Gabriel Wieczorek/

 

Sanniki, 15.12.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł )

 

 

I. Zamawiający:

Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Wartość zamówienia ( wartość dostawy)  jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł.
 2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy.
 3. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
  w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń służących poprawie dostępności informacyjno  – komunikacyjnej  Miasta i Gminy Sanniki, realizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny samorząd - Miasto i Gmina Sanniki”.

2. Zamówienie obejmuje:

 1. zakup pętli indukcyjnej,
 2. zakup 2 urządzeń lektorskich ( w tym 1 z klawiaturą Braille Pen),
 3. zakup 2 powiększalników ( w tym 1 powiększalnik dwuekranowy).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

4. Przedsięwzięcie grantowe „Dostępny samorząd - Miasto i Gmina Sanniki”  jest dofinansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

5. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.12.2022 r.

6. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty.

7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 

 

IV. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  23.12.2022 r. do godz. 10:00

-osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sanniki.

 

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

V. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak   tel. 24 506 58 31, e-mail: h.kazmierczak@sanniki.pl

 

VI. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

VII. Pozostałe postanowienia

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

VIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
 2. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

--------------------------------------------

Sanniki, dn. 18.11.2022 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 tys. złotych

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wykonanie okresowej 1-rocznej kontroli technicznej budynków należących do Miasta
i Gminy Sanniki z wyłączeniem branży kominiarskiej oraz kontroli technicznej placów zabaw.”

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PROJECT CONSULTING Witold Reszkowski, ul. A. Czapskiego 37A, 09-500 Gostynin

Cena oferowana brutto: 5 000,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Raciborski Budownictwo Raciborski Łukasz

ul. Nadawki 1B/29, 16-010 Wasilkow

5 289,00 zł

2.

IBS Inwestycje Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

12 976,50 zł

3.

Ramo Polska Sp. z o. o

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

13 530,00 zł

4.

Polska Grupa Inżynieryjna Sp. z o. o. S.K.A

ul. F.M. Lanciego 14/2, 02-792 Warszawa

9 532,50 zł

5.

Walczak Marek „KOSZTBUD” Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzór Robót Budowlanych

ul. Kątowa 11, 09-410 Płock

5 200,00 zł

6.

IBS Inwestycje Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa

12 484,50 zł

7.

Usługi Budowlane „M-DR” Daniel Rugała

ul. Sandomierska 154/90, 25-324 Kielce

9 901,50 zł

8.

KEDARPOL Radosław Mańczak Prace Inżynieryjne

ul. Stawigudzka 10 lok. 13, 10-687 Jaroty

10 947,00 zł

9.

BI-CONCEPT Łukasz Olczak

ul. Jaśminowa 7, 09-540 Sanniki

6 458,00 zł

10.

PROJECT MANAGER Tomasz Reszkowski

ul. A. Czapskiego 37A, 09-500 Gostynin

13 500,00 zł

11.

PROJECT CONSULTING Witold Reszkowski

ul. A. Czapskiego 37A, 09-500 Gostynin

 

5 000,00 zł

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

----------------------------------

07.11.2022

Zapytanie ofertowe dot. rocznej kontroli technicznej budynków oraz kontroli technicznej placów zabaw

 

----------------------------------

Sanniki, dnia 02.08.2022r.

DG.271.2.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę  agregatu prądotwórczego  wraz z przyczepą transportową na potrzeby Miasta i Gminy Sanniki

 

1. Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę  agregatu prądotwórczego  wraz z przyczepą transportową na potrzeby Miasta i Gminy Sanniki wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

SUMERA MOTOR Sp.z o.o. Sp.k.

Z siedzibą: ul. Przemysłowa 50, 34-120 Andrychów

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta  z najniższą ceną,  złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełnia wymogi zamawiającego określone w dokumentach zamówienia.

 

2. Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy/Imię i nazwisko Wykonawcy oraz jego siedziba /miejsce prowadzonej działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania

 

Cena oferty  brutto

 1.  

ELEM  Leszek Wodziński

ul. Światowida 6, 45-325 Opole

120.540,00 zł

 1.  

Pezal Product Line Sp. z o.o.

ul. Benzynowa 50, 83-021 Przejazdowo

121.770,00 zł

 1.  

SUMERA MOTOR Sp.z o.o. Sp.k.

ul. Przemysłowa 50, 34-120 Andrychów

98.461,50 zł

 1.  

Janusz Kania Agregaty Pex -Pool Plus

ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica

121.032,00 zł

 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w terminie uzgodnionym między zamawiającym i wykonawcą.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

--------------------------------------

Sanniki, dnia 27.07.2022r.

DG.271.2.2022

ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

W związku z pytaniami, skierowanymi przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na zakup
i dostawę  agregatu prądotwórczego  wraz z przyczepą transportową na potrzeby Miasta
i Gminy Sanniki
 zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego  j.n.:

Pytanie 1:Czy agregat ma posiadać gniazda odbioru  mocy, czy listwę zaciskową?

Odpowiedź:Agregat powinien posiadać listwę zaciskową

 Pytanie 2:Czy automatyka SZR może być to jako zewnętrzny moduł generatora?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza automatykę SZR jako zewnętrzny moduł generatora

 Pytanie 3:Czy przyczepa ma być integralna częścią agregatu  i homologacja ma być wydana na całość?

Odpowiedź:Przyczepa ma umożliwić bezpieczny transport agregatu oraz umożliwiać na niej pracę agregatu, powinna być dopuszczona do ruchu drogowego oraz posiadać niezbędną dokumentacją do rejestracji, tj. być wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Zamawiający dopuszcza osobną homologacje na agregat i przyczepę.

 Pytanie 4:Czy agregat ma być na stałe przytwierdzony do przyczepy  czy wyłącznie zapięty pasami ?

Odpowiedź:Agregat powinien być solidnie przytwierdzony do przyczepy w sposób, aby możliwa była praca na tej przyczepie. Zapięcie pasami wydaje się być rozwiązaniem niewystarczającym. Ponadto powinien mieć możliwość odłączenia od przyczepy i pracy jako oddzielny element.

 Pytanie 5:Czy zamawiający dopuszcza dostawę oddzielnie agregatu i oddzielnie przyczepy  jako niezależne urządzenia oraz fakturowane jako 2 oddzielne pozycje na
fakturze ?

Odpowiedź:Zamawiający preferuje fakturowanie agregatu i przyczepy jako jednego zespołu, aczkolwiek dopuszcza fakturowanie jako 2 oddzielne pozycje na fakturze z zastrzeżeniem, iż przyczepę należy ująć jako „przyczepa transportowa do agregatu prądotwórczego typ: …”.

 Pytanie 6:Po czyjej stronie jest posadowienie agregatu na przyczepie ?

Odpowiedź:Posadowienie agregatu na przyczepie jest po stronie wykonawcy.

 Pytanie 7: Proszę o określenie czy dyszel przyczepy ma być regulowany.

Odpowiedź:Zamawiający nie wymaga regulowanego dyszla przyczepy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

         / Gabriel Wieczorek/

           (kierownik zamawiającego)

 

---------------------------

Sanniki, dnia 25.07.2022r.

DG.271.2.2022

 

ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

 

Wyjaśnienie i uzupełnienie treści zapytania ofertowego

I W związku z pytaniami, skierowanymi przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto na zakup
i dostawę  agregatu prądotwórczego  wraz z przyczepą transportową na potrzeby Miasta
i Gminy Sanniki
 zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego  j.n.:

1.Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu agregat o mocy maksymalnej 135kVA oraz mocy znamionowej 98kW?

Zamawiający dopuszcza do oferty w/w agregat

2.Czy gwarantowana praca ciągła przy obciążeniu 100% wystarczająca na 8 godz. jest akceptowalna przez Zamawiającego?

Zamawiający dopuszcza gwarantowaną pracę ciągłą agregatu przy obciążeniu 100% wystarczającą na 8 godz. pracy.

3. Czy urządzenie które przez producenta nie ma określonego poziomu emisji spalin będzie dopuszczone do przetargu?

Zamawiający dopuszcza urządzenie które nie ma określonego poziomu emisji spalin przez producenta, a zgodnie z obowiązującymi przepisami jest dopuszczone do użytkowania.

 

II Zamawiający uzupełnia treść zapytania ofertowego o następujący zapis:

     „Agregat powinien mieć możliwość pracy na przyczepie transportowej”.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/ Gabriel Wieczorek/

           (kierownik zamawiającego)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 21.07.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

(dla zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto )

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę agregatu prądotwórczego  wraz z przyczepą transportową na potrzeby Miasta i Gminy Sanniki.

 

I.  ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawaagregatu prądotwórczego
wraz z przyczepą transportowąna potrzeby Miasta i Gminy Sanniki.

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu jest określona w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

a). dostarczenie fabrycznie nowego, nieużywanego oraz nieeksponowanego na wystawach, sprawnego technicznie, kompletnego i gotowego do pracyagregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową na adres wskazany przez zamawiającego i  uruchomienie jego na koszt wykonawcy w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

b). dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym,

c).  dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim oraz niezbędnych atestów
 i certyfikatów, jeśli zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem są one wymagane

d). przeszkolenie z obsługi urządzenia  osób wyznaczonych prze Zamawiającego.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.11.2022 r.

5. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie same, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym, dopuszcza się również wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w zapytaniu ofertowym. Na wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

6.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy.

7. Zakup ww. sprzętu zostanie sfinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto i Gmina Sanniki pozyskało w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Celem zakupu agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową jest przeciwdziałanie  zapobieganiu rozprzestrzenia się COVID-19, profilaktyka oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  29.07.2022 r. do godz. 15:30.

-osobiście lubza pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

 lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sanniki.

 

Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowo do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków technicznych przez zaoferowane urządzenia.

 

IV. Osoby do kontaktów:

Artur Maślankiewicz  tel. 24 277 78 23, e-mail: a.maslankiewicz@sanniki.pl

 

V. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

VI. Pozostałe postanowienia

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.

 

VII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
 2. Specyfikacja techniczna sprzętu - załącznik nr 2
 3. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 3

                                                                                                         

                                                                                             

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 /Gabriel Wieczorek/

załączniki - .zip

-----------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU DO PROGRAMU PRAWNICZEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu  do programu prawniczego o następujących parametrach minimalnych:

1. Dostęp online – przez Internet lub z nośnika elektronicznego (np. płyta dvd) dostarczonego przez świadczącego usługę.

2. Minimalna ilość dostępów w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (stały adres IP) - 3 (trzy) jednocześnie.

3. Minimalna ilość dostępów mobilnych (z dowolnego miejsca) – 1 (jeden)

4. Aktualizacja online nie rzadziej niż raz w tygodniu 

5. Okres użytkowania programu od 9 lipca 2022 r. do 8 lipca 2023 r.

Minimalna zawartość programu:

1. Przepisy prawne:

- dzienniki urzędowe, (dzienniki ustaw, monitor polski, dzienniki urzędowe województw)

- przepisy obowiązujące i uchylone,

- przepisy oczekujące,

2. Orzecznictwo dotyczące: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości, w tym orzeczenia:
- Sądu Najwyższego,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

- Trybunału Konstytucyjnego

- Sądów Apelacyjnych,

- Pisma Ministerstwa Finansów,

- Interpretacje Urzędów i Izb Skarbowych

- Urząd Zamówień Publicznych,

3. Komentarze dotyczące prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości,
4. Piśmiennictwo dotyczące dziedzin prawa wymienionych w pkt 2, w tym:

- praktyczne wyjaśnienia (opinie),

 - opracowania (monografie),

- wzory umów i pism,

Ww. wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający akceptuje program w formie jednego modułu lub odrębnych modułów (działających w jednym programie) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań minimalnych.

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę za 1 roczny okres użytkowania programu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium wyboru tj. 100% cena.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym. Termin składania ofert od 5 lipca 2022 r.
do 8 lipca 2022 r. do godziny 15:00.

 

            Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert :

 1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) 

2) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sanniki.pl

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
(pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób   „Oferta dotycząca dostępu do programu prawniczego”.

Oferty dostarczone po terminie 8 lipca 2022 r. godz. 15:00 nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru: 100% cena

 

----------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 30.05.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 tys. złotych

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wykonanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających
w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki”.

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich z siedzibą 09-402 Płock, ul. H.A. Gradowskiego 30

Cena całego zadania: 8.591,22 zł brutto

Cena usług kominiarskich miesięcznie: 715,94 zł brutto

Uzasadnienie wyboru

Najtańsza oferta złożona w/w postępowaniu nie spełniała wymogówokreślonych przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert, ceny wpisane okazały się być błędne.

Wybrana została oferta spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu
do składania ofert.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w terminie składania ofert tj. do 27.05.2022 r. do godziny 14:30 wpłynęły 3 oferty:

 1. R-X Sandra Ramotowska z siedzibą 09-402 Płock, ul. Dworcowa 37 m 3

Cena całego zadania: 234 315,00 zł brutto

Cena usług kominiarskich miesięcznie: 19 526,25 zł brutto

 1. Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich z siedzibą 09-402 Płock, ul. H.A. Gradowskiego 30

Cena całego zadania: 8 591,22 zł brutto

Cena usług kominiarskich miesięcznie: 715,94 zł brutto

 1. Zakład Usług Kominiarskich z siedzibą 13-200 Działdowo, ul. Pszeniczna 8

Cena całego zadania: 6 522,62 zł brutto

Cena usług kominiarskich miesięcznie: 543,56 zł brutto

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

--------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 17.05.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki

 1. Zamawiający: Miasto i Gmina Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki zaprasza
  do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Usługi związane z okresową kontrolą sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz prawidłowości ich podłączeńw budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki” - wymienionych w załączniku nr 1.
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

2.1. Usług związanych z okresową kontrolą (1 raz w roku) sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz prawidłowości podłączeń zgodnie ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), których zakres prac obejmuje:

a) sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów

b) sprawdzenie drożności przewodów

c)sprawdzenie prawidłowości podłączeń, a w przypadku nieprawidłowych podłączeń wskazanie rozwiązań doprowadzających do stanu prawidłowego

d) pomiaru ciągu kominowego

e) sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych kontroli ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości i usterek jeśli takowe wystąpią oraz propozycji sposobu i pilności ich wykonania

2.2. Czyszczenie przewodów kominowych wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowalnych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,poz. 719) zgodnie z n/w zakresem prac:

a) całoroczne czyszczenie przewodów kominowych wraz z usunięciem sadzy i innych zanieczyszczeń, we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt. Do zakresu należy również zabezpieczenie wszelkich otworów rewizyjnych mogących spowodować zanieczyszczenie pomieszczeń podczas prowadzenia czyszczenia.

2.3. Roboty dodatkowe - niezbędne prace kominiarskie zlecone przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności - przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Ponadto w czasie realizacji usługi wykonawca będzie utrzymywał porządek na terenie posesji, na której wykonywał będzie usługę.

 1. Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy -załącznik nr 4.

4. Wynagrodzenie za realizację usługi wypłacone będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury.

III.Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Cena brutto usługi za 1 miesiąc

 

    IV. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena winna zawierać wszystkie koszty (brutto), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem podatku VAT.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) za wykonanie usługi w rozbiciu miesięcznym oraz całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

    V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2023 r.

 

    VI.  Opis warunków udziału w zapytaniu ofertowym:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiadają sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

 1.  
 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym - załącznik nr 3
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
 4. zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4
 5. podpisaną klauzule RODO - załącznik nr 5
 6. informacje dodatkowe: potwierdzenie kwalifikacji kominiarskich

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

   VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w jęz. polskim, podpisana przez osobę upoważnioną, a wszelkie zmiany (poprawki , przekreślenia , itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględnione.

2. Oferta musi być czytelna, oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane (zostaną odrzucone), a strony zaleca się aby były ponumerowane.

3. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 2 ponadto do oferty załączyć należy dokumenty wymienione w pkt VI.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, natomiast złożenie więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę powoduje odrzucenie wszystkich ofert.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Termin składania ofert: do dnia 27.05.2022 r. do godziny 14:30.
 2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: „Oferta na wykonanie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. Nie otwierać przed dniem 27.05.2022 r.                                              do godziny 14:30”.
 4. Oferty dostarczone po terminie 27 maja 2022 r. po godz. 14:30 nie będą rozpatrywane.

IX. Pozostałe postanowienia:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 2. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania umowy.
 5. Osoba do kontaktów: Katarzyna Rojek–młodszy referentds. gosp. gruntami, gosp. mieszkaniowej i rolnictwa.
 6. Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia                                              11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) ponieważ wartość zamówienia jest niższa niż 130 tys. złotych.

 

komin.zip - Załączniki

 

--------------------------------------------------------------------------------

MIASTO i GMINA SANIKI

RFSG.3052.03.2021

 

Sanniki, dnia 21.10.2021 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego
w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”.

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, ul. Władysława
Reymonta 18, 96-500 Sochaczew.

Cena – 33.319,12 zł

W prowadzonym postępowaniu ofertę nr 1 złożył: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie,
ul. Władysława Reymonta 18, 96-500 Sochaczew.

Na całkowitą cenę składa się stawka WIBOR 3M z dnia 11.10.2021 r. oraz marża banku.

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Całkowita cena kredytu w % (suma stawki WIBOR 3M
z dnia 11.10.2021r.
i marży wykonawcy)

WIBOR 3M
z 11.10.2021r. wyrażona w %

Marża wykonawcy
wyrażona w %

Cena brutto

1

Bank Spółdzielczy
w Sochaczewie,
ul. Władysława
Reymonta 18,
96-500 Sochaczew

 

1,35

 

0,66

 

0,69

 

33.319,12

 

Uzasadnienie wyboru

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Spełnia ona wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

 

                                                Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

                                                            /Gabriel Wieczorek/

-----------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 11.10.2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 złotych

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 złotych, Miasto i Gmina Sanniki zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie
1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

NIP – 9710659463

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Rodzaj zamówienia: usługi

3. Miejsce wykonania: Sanniki

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
  na następujących warunkach:
 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł w 2021r. w planowanych następujących terminach i transzach: do 15.12.2021 r. – 1.000.000,00 zł – w jednej transzy.
 2. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2025 r.
 3. Wykonawca na podstawie pisma otrzymanego od Zamawiającego przeleje kwotę przydzielonego kredytu (transzę) w wysokości określonej w piśmie na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
 4. Okres kredytowania 5 lat, tj. do 31.12.2025 r.
 5. Karencja w spłacie kapitału ustalona do dnia 31.03.2022 r.
 6. Spłata kredytu nastąpi w ciągu 4 lat w okresie od 31.03.2022 r.do 31.12.2025 r.
 7. Spłata odsetek nastąpi – kwartalnie w okresie od 31.12.2021 r. do 31.12.2025 r.
 8. Spłata kapitału kwartalnie tj. do 31.03., 30.06., 30.09, 31.12. w latach 2022-2025, zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
 9. Oprocentowanie kredytu zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 3M oraz stałej marży Wykonawcy. Wykonawca nie pobiera prowizji.
 10. Dla ustalenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 3M na dzień 11.10.2021 r.
 11. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania tj. not odsetkowych, a nie wyciągów bankowych.
 12. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
 13. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu (w tym rat kredytu) bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych i finansowych dla kredytobiorcy.
 14. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i podania przyczyn oraz negocjacji kwoty
  i terminów spłat kapitału.
 15. W przypadku niewykorzystania części kredytu Zamawiający nie będzie obciążony żadnymi kosztami.

                                                                                                    

III. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

 

 1. Za istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Zamawiający uznaje w szczególności
 2. Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025 r.
 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 5. Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji zadania będzie: Marlena Kunikowska – Skarbnik Miasta i Gminy Sanniki.
 6. Zamawiający nie przedstawia umowy o kredyt długoterminowy. Wykonawca składa wraz z ofertą projekt umowy o kredyt.
 7. Zamawiający informuje, iż postanowienia przedmiotowo – istotne umowy wynikające
  z ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz z oferty sformułowanej na jego podstawie
  nie mogą ulec zmianie, która to zmiana zmieniałaby treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 5 lat tj. do 31.12.2025r.

 

V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

 1. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
  po przecinku.
 2. Oferowana cena udzielenia kredytu powinna obejmować wszelkie koszty związane
  z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty:
  • których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
  • oferowana cena udzielenia kredytu powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem kredytu;
  • marża Wykonawcy powinna obejmować: opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia stanowiące zysk Wykonawcy związany z udzieleniem kredytu;
  • cena winna być określona jako suma stawki WIBOR 3M z dnia oraz marży Wykonawcy;
 3. Cenę należy traktować jako stałą i niezmienną.

 

VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY:

 1. Oferty należy składac na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
  do niniejszego zapytania.

2. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć w FORMIE PISEMNEJ
do dnia 20.10.2021r. do godz. 10.00 na adres – Miasto i Gmina Sanniki,
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

Do złożenia oferty wymagane jest wykorzystanie druku oferty stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione
w pkt VII. Zapytania. Oferty bez załączników zostaną odrzucone.

VII. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ :

 

 1. Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
  29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zmian.), bądź inne wymagane właściwymi przepisami prawa zezwolenie lub inne dokumenty uprawniające
  do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. projekt umowy o kredyt, zawierający zapisy zgodne z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofetowego - istotne dla stron postanowienia umowy.

 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

 

Cena - 100 %

 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
 3. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest dostarczyć projekt umowy zgodny z zapisami niniejszego zapytania ofertowego (w szczególności określenie właściwego zakresu usługi). Za istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy Zamawiający uznaje w szczególności te zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji pozostałych zapisów umownych w drodze negocjacji.
 4. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
 5. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
 1. Ewentualne pytania dotyczące przygotowania oferty należy kierować do: Urząd Miasta
  i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, lub nr fax: 24 27 77 815
  lub e-mail sekretariat@sanniki.pl
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 • unieważnienia postępowania bez wskazania przyczyn,
 • dokonania wyboru oferty bez podania uzasadnienia.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od dnia składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XI. INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO DO CELÓW PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Cena oferty winna być określona jako suma stawki WIBOR 3M z dnia 11.10.2021r.
oraz marży Wykonawcy.

 

XII. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Miasto i Gmina Sanniki informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto  i Gmina Sanniki
   z siedzibą: ul. Warszawska 169,09-540 Sanniki, tel. 24 277 68 51, e-mail: sekretariat@sanniki.pl, 
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki jest Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.”
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 - OFERTA WYKONAWCY W TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 2 – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

 

Dokumenty_do_analizy_kredytowej.zip

Zapytanie_nr_1.pdf

---------------------------------------------------------------------------

 

MIASTO I GMINA SANNIKI

UL. WARSZAWSKA 169

09-540 SANNIKI

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego

o wartości poniżej 130 000 zł

 

ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Sanniki

z siedzibą: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki

 

Sanniki, sierpień 2021r.

 

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki z siedzibą  ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia nabudowęoświetleniaulicznegonaterenieMiastaiGminySanniki(zamówienieo wartości poniżej 130 000 zł).

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Sanniki. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż (na terenie Miasta i Gminy Sanniki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) fabrycznie nowych ulicznych lamp solarnych w ilości 23 szt. Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Sanniki (zadania od nr 1 do nr 2), środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2021” (zadania od nr 1 do nr 2) oraz ze środków przeznaczonych na ten cel w poszczególnych funduszach sołeckich (zadania od nr 2 do nr 8).

Zamówienie będzie realizowane w ramach poniższych zadań:

Zadanie nr 1: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Działy";

Zadanie nr 2: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krubin";

Zadanie nr 3: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek";

Zadanie nr 4: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mocarzewo";

Zadanie nr 5: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Barcik";

Zadanie nr 6: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osmólsk Górny";

Zadanie nr 7: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Barcik";

Zadanie nr 8: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Niska".

 

2. Wymagane minimalne parametry techniczne lamp dla ww. zadań:

Źródło światła:

 • moc świetlna lampy: 30 W;
 • strumień świetlny: 4200 lm;
 • ilość diod led: 60 szt.;
 • rozkład światła: w kształcie skrzydeł nietoperza - przy montażu na słupie 6 metrowym zasięg światła na boki od lampy po około 17 metrów (prawo-lewo) i około 10 metrów przed lampę.

Akumulator:

 • bateria: litowa;
 • pojemność baterii: 550 Wh;
 • bateria umiejscowiona pod powierzchnią gruntu - akumulator musi być zamontowany poniżej linii przemarzania i powinien być zabezpieczony przed przesiąkaniem;

 

 

Panel solarny:

 • panel solarny: monokrystaliczny;
 • moc: 200 W.

Tryby pracy / sterowanie:

 • sterowanie: za pomocą pilota;
 • tryby pracy: 4;
 • możliwość indywidualnego programowania trybów pracy lampy;
 • żywotność: 50 000 godzin;
 • czas świecenia lampy na pełnym naładowaniu baterii (bez doładowywania): 
 • około 16 godzin ciągłego świecenia pełną mocą  - średnio 2 noce;
 • około 24 godzin ciągłego świecenia przy pracy wg zaprogramowanych trybów - średnio
  3 noce;
 • montaż lampy do słupa na metrowym wysięgniku, który pozwala na odsunięcie słupa oświetlanego miejsca, np: drogi - względy bezpieczeństwa.

Gwarancja:

 • minimum 3 lata.

Słup i fundament do montażu lampy:

 • wysokość słupa: 6 metrów, słup stalowy okrągły jako gotowy element prefabrykowany;
 • DWU (deklaracja właściwości użytkowych) słupa: homologacja dla lampy solarnej z panelem fotowoltaicznym o maksymalnych parametrach, które spełnia lampa;
 •  fundament betonowy prefabrykowany F 100V/43 o wymiarach 100x43 cm, beton C20/25.

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapki ewidencyjne z zaznaczonym miejscem lokalizacji lamp solarnych.

4. Oferowane produkty muszą spełniać wszelkie normy techniczne dopuszczające produkt do obrotu
i użytkowania na terenie Polski.

5. Wykonawca dołączy do oferty deklaracje zgodności UE i deklaracje właściwości użytkowych produktów, oferowanych do wykonania zamówienia.

Wymagania szczególne:

- Sposób wykonania robót montażowych – montaż bezpośrednio poprzez wkopanie kompletnej lampy z gotowym prefabrykowanym fundamentem betonowym i akumulatorem.

- W ramach zawartej umowy wymagane jest udostępnienie przez Wykonawcę nieodpłatnej usługi serwisowej w całym okresie trwania gwarancji. Wymagane jest aby w przypadku nieprawidłowego działania lampy Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia usterki, przybył na miejsce montażu i dokonał odpowiedniej jej likwidacji.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30.09.2021r.

 1. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia jest:

Agata Urbanek– inspektor ds. budownictwa

tel. (24) 277 78 13, fax. (24) 277 78 15

e-mail: a.urbanek@sanniki.pl

 1. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędną do wykonania zamówienia;

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 

5. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Dla ważności oferty cenowej musi zawierać ona następujące dokumenty:

 • Wypełniony i prawidłowo podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1), klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 2)

 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 1. gdy oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi  w zapytaniu;
 2. gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 3. gdy treść oferty jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
 4. który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu nie złożył:
  1. poprawnych dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu
   (jeżeli zostały wyznaczone),
  2. wymaganych pełnomocnictw lub albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
 5. oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe;
 6. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub niewłaściwej formie;
 7. gdy Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
  ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
  do przedmiotu zamówienia.

 

6. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena - 100%

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C=Cmin / Co * 100pkt

gdzie:

C min = cena brutto oferty najtańszej

Co — cena brutto oferty ocenianej

 

7. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Dopuszcza się następujące formy składania ofert:

1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy);

2) pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl;

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki,
ul. Warszawska 169, (pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Budowa oświetlenia ulicznego
na terenie Miasta i Gminy Sanniki”.

Termin składania ofert w terminie do 17 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00.

 

Oferty dostarczone po terminie 17 sierpnia 2021 r. godz. 12:00 nie będą rozpatrywane.

 

8. SYTUACJE DOPUSZCZAJĄCE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

5) jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
nie zostały mu przyznane;

6) bez podania przyczyn

 

 

9. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie telefonicznie poinformowany niezwłocznie po wyłonieniu go przez Zamawiającego.

 

10. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy –załącznik nr 1
 2. Klauzula RODO - załącznik nr 2.
 3. Wzór umowy- załącznik nr 3.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

Załączniki - .zip

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU DO PROGRAMU PRAWNICZEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu  do programu prawniczego o następujących parametrach minimalnych:

1. Dostęp online – przez Internet lub z nośnika elektronicznego (np. płyta dvd) dostarczonego przez świadczącego usługę.

2. Minimalna ilość dostępów w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (stały adres IP) - 3 (trzy) jednocześnie.

 3. Minimalna ilość dostępów mobilnych (z dowolnego miejsca) – 1 (jeden)

4. Aktualizacja online nie rzadziej niż raz w tygodniu 

5. Okres użytkowania programu od 01 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021 r.

Minimalna zawartość programu:

1. Przepisy prawne:

- dzienniki urzędowe, (dzienniki ustaw, monitor polski, dzienniki urzędowe województw)

- przepisy obowiązujące i uchylone,

- przepisy oczekujące,

2. Orzecznictwo dotyczące: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości, w tym orzeczenia:
- Sądu Najwyższego,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

- Trybunału Konstytucyjnego

- Sądów Apelacyjnych,

- Pisma Ministerstwa Finansów,

- Interpretacje Urzędów i Izb Skarbowych

- Urząd Zamówień Publicznych,

  3. Komentarze dotyczące prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości,
4. Piśmiennictwo dotyczące dziedzin prawa wymienionych w pkt 2, w tym:

- praktyczne wyjaśnienia (opinie),

 - opracowania (monografie),

- wzory umów i pism,

Ww. wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający akceptuje program w formie jednego modułu lub odrębnych modułów (działających w jednym programie) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań minimalnych.

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę za 1 roczny okres użytkowania programu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium wyboru tj. 100% cena.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym. Termin składania ofert od 10 czerwca 2021 r. do 18 czerwca  2021 r. do godziny 14:00.

 

            Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert :

 1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) 

2) pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, (pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób   „Oferta dotycząca dostępu do programu prawniczego”.

Oferty dostarczone po terminie 18 czerwca 2021 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru: 100% cena

 

 

Informacji udziela: Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki  Piotr Skonieczny, tel. 24 27 77 816

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/-/ Gabriel Wieczorek

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, 6 maja 2021 r.

Miasto i Gmina Sanniki

DG.341.6.2020

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzieleniezamówieniapublicznegoo wartości poniżej 130 000 zł

nabudowęsiecipublicznychpunktówdostępu do Internetuw ramachprojektu „Publiczny Internet w Sannikach”

 

1.Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetuw ramach projektu „Publiczny Internet w Sannikach wybrano jako  najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

 

STIMO Sp.  z o.o.

z siedzibą: ul. Kaczorowskiego 6,38-400 Krosno

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wykonawcy złożona w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty spełnia wymogi formalne i jest najkorzystniejsza cenowo.

 

2.W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

L.p.

Nazwa (firma)

 i adres wykonawcy

Cena oferty

Punktacja kryterium cena -100%

1.

STIMO Sp. z o.o.

ul. R. Kaczorowskiego 6,

 38-400 Krosno

54 858,00 zł

100 pkt

2.

Konwerga Sp. z o.o.

ul. Janikowska 21, 61-070 Poznań

63 108,84 zł

86,93 pkt

3.

ITV MEDIA Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 3, 99-400 Łowicz

63 000,00 zł

87,08 pkt

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

-------------------------------------------------------------------

Sanniki, 5 maja 2021r.

Do wszystkich wykonawców

 

Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach projektu „Publiczny Internet w Sannikach”

 

ZAMAWIAJĄCY -Miasto i Gmina Sanniki informuje, że dopuszcza możliwość złożenia oferty na  budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu

w ramach projektu „Publiczny Internet w Sannikach” w formie elektronicznej.

 

----------------------

Sanniki, 28 kwiecień 2021 r.

 

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł

ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Sanniki 
z siedzibą: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki 


Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach projektu: „Publiczny Internet w Sannikach”

 

Oferta i załączniki - .zip

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.  „Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki”.

 

Zamawiający – Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji usługi ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe Jaworski Tomasz

Szkarada 10, 09-540 Sanniki

Cena zadana: 40 000 zł brutto (cena za 1 m3 – 25,00 zł brutto)

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Spełniała ona wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 22.12.2020 wpłynęła następująca oferta:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowe Jaworski Tomasz

Szkarada 10, 09-540 Sanniki

Cena zadana: 40 000 zł brutto (cena za 1 m3 – 25,00 zł brutto)

-----------------------------------

 

Sanniki, dn. 14.12.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zamawiający:

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

tel. 24 277 78 24

adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jestwywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniuMiasta i Gminy Sanniki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023r.

2) Szacunkowa ilość nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwaniaumowy wynosi: 1600 m3. Podana szacunkowa ilość określa przybliżone potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usługi  podczas obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega, że ilość ta może zmniejszyć się lub zwiększyć w zależności od rzeczywistego zużycia wody w okresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia.

3) Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy(załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania/wyboru ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta igminy Sanniki.

5) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, nagłych, klęskach żywiołowych i stanach nadzwyczajnych.

6)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie obsługiwanej posesji (np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte, zapchane odpływy udrożnione), w drodze do  jak i z  miejsca wykonywania usługi, jak również na terenie oczyszczalni ścieków.

7) Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.

8) Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

 

III.Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:         

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 • posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.
 • spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

IV.Kryterium oceny ofert – najniższa cena

1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena -100%.

2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 m3 wywozu nieczystości.

3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym przede wszystkim koszty dojazdu, wypompowania nieczystości płynnych, transportu, zrzutu do najbliższego punktu odbioru ścieków, ewentualnego uprzątnięcia terenu oraz koszty podatku VAT.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za jednostkę 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych.

5. Cena jednostkowa brutto za  1 m3 będzie porównywana z innymi ofertami.

6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.

7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                              Cena najniższa

                                Cena =  --------------------  x 100

                                              Cena badana

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminieod dnia 01.01.2021 r.do dnia 31.12.2023 r.

 

VI.Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Termin składania ofert - do dnia 22.12.2020 r. do godziny 14:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób „Oferta na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. Nie otwierać przed dniem 22.12.2020 r. do godz. 14:00”.

Oferty dostarczone po terminie 22 grudnia 2020 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Osoby do kontaktów:

Sylwia Mąkol – ref. ds. gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa, tel. 24 277 7824

 

IX. Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

 

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków(zał. nr 1)

2. Wzór umowy (zał. nr 2)

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia)

4. Aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (kserokopia)

5. Umowa z oczyszczalnią ścieków na odbiór nieczystości (kserokopia)

6. Informacja o posiadanym taborze do wykonania usługi(opis i dane pojazdu, beczki)

projekt_umowy_-_wywoz_sciekow_2020.doc

formularz_ofertowy_wywoz_sciekow_aktualne.doc

 

------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2020-06-18

 

Protokoł wyboru oferty Programu Prawniczego - .pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek (spinka istniejących wodociągów)”.

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek (spinka istniejących wodociągów)” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

„Zakład Usług Remontowo-Budowlanych” Janusz Pych

z siedzibą: Kaptury 4, 96-521 Brzozów Stary

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i  zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD”

Paweł Złotowski

Leszczynek 2a, 99-300 Kutno

49.777,00 zł

2.

Zakład Usługowy „INSTAL-BUD”

Stanisław Konopczyński

ul. Środkowa 14, 09-100 Płońsk

63.345,00 zł

3.

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Janusz Pych
z siedzibą: Kaptury 4, 96-521 Brzozów Stary

43.700,00 zł

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

Piotr Skonieczny

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU DO PROGRAMU PRAWNICZEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu  do programu prawniczego o następujących parametrach minimalnych:

1. Dostęp online – przez Internet lub z nośnika elektronicznego (np. płyta dvd) dostarczonego przez świadczącego usługę.

2. Minimalna ilość dostępów w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (stały adres IP) - 3 (trzy) jednocześnie.

 3. Minimalna ilość dostępów mobilnych (z dowolnego miejsca) – 1 (jeden)

4. Aktualizacja online nie rzadziej niż raz w tygodniu 

5. Okres użytkowania programu od 01 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021 r.

Minimalna zawartość programu:

1. Przepisy prawne:

- dzienniki urzędowe, (dzienniki ustaw, monitor polski, dzienniki urzędowe województw)

- przepisy obowiązujące i uchylone,

- przepisy oczekujące,

2. Orzecznictwo dotyczące: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości, w tym orzeczenia:
- Sądu Najwyższego,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

- Trybunału Konstytucyjnego

- Sądów Apelacyjnych,

- Pisma Ministerstwa Finansów,

- Interpretacje Urzędów i Izb Skarbowych

- Urząd Zamówień Publicznych,

  3. Komentarze dotyczące prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości,
4. Piśmiennictwo dotyczące dziedzin prawa wymienionych w pkt 2, w tym:

- praktyczne wyjaśnienia (opinie),

 - opracowania (monografie),

- wzory umów i pism,

Ww. wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający akceptuje program w formie jednego modułu lub odrębnych modułów (działających w jednym programie) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań minimalnych.

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę za 1 roczny okres użytkowania programu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium wyboru tj. 100% cena.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym. Termin składania ofert od 09 czerwca 2020 r. do 17 czerwca  2020 r. do godziny 14:00.

 

            Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert :

 1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) 

2) pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, (pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób   „Oferta dotycząca dostępu do programu prawniczego”.

Oferty dostarczone po terminie 17 czerwca 2020 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru: 100% cena

 

 

Informacji udziela: Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki  Piotr Skonieczny, tel. 24 27 77 816

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/-/ Gabriel Wieczorek

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

   Sanniki, dnia 2020-06-05

 

Miasto i Gmina Sanniki

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek (spinka istniejących wodociągów)”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

NIP: 971-065-94-63, REGON: 611015916

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur Æ 160PE na działce
o nr ewid. 47 w miejscowości Lasek, obręb ewidencyjny Lasek-Romanów, gm. Sanniki,                      jako spinki istniejących na przedmiotowej działce „nitek” sieci wodociągowej
Æ 160 i Æ 110 PCV . Celem budowy wodociągu jest poprawa warunków hydraulicznych funkcjonowania gminnej sieci wodociągowej. Źródłem wody dla projektowanej inwestycji będzie istniejąca na działce o nr ewid. 47 sieć wodociągowa Æ 110 i Æ 160 PCV.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wytyczenie trasy wodociągowej;

- wykonanie wykopów;

- ułożenie projektowanej sieci w wykopach wraz z ułożeniem taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementów towarzyszących;

- wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowej – węzły z zasuwami;

- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;

- przywrócenie terenu do należytego stanu (zagęszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni
w niezbędnym zakresie.

 

Szczegółowy zakres robót zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców za roboty budowlane ma być przedmiar robót oraz przekazany projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia a także w oparciu o proponowaną przez Zamawiającego wizję lokalną w terenie.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert.

Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiar wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności - podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd                  i wymagania techniczne, a Zamawiający, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne.

Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:

- tej samej wytrzymałości,

- tej samej trwałości,

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty
i aprobaty techniczne.

Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Branżowego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie,                       że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe,                 po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy ( licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) .

 

Rozliczenie przedmiotu umowy płatne będzie jednorazowo po zakończeniu robót
i podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

 

Wystawiona przez Wykonawcę faktura płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za termin płatności uważa się datę na stemplu przelewu bankowego Płatnika.

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 20.08.2020r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia
do składania ofert.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

do dnia 17.06.2020r. do godz. 15:30 wraz z załączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

2. O ferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „ Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lasek (spinka istniejących wodociągów) ”.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.sanniki.bip.org.pl .

 

VI. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

- Oferta z najniższą ceną brutto obejmującą wykonanie ww. prac zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sanniki.bip.org.pl . niezwłocznie po wyborze oferty.

 

Osoba do kontaktu:

Agata Urbanek – insp. ds. budownictwa tel. 24 277-78-13.

 

VIII. Pozostałe postanowienia

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa wg projektu stanowiącego załącznik
do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

 

Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia do składania ofert

1) Formularz ofertowy wykonawcy – załącznik nr 1;

2) Projekt umowy – załącznik nr 2;

3) Klauzula informacyjna z art.13 RODO;

4) Przedmiar robót;

5) Dokumentacja projektowa;

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

zalaczniki.zip

 

            Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

   Gabriel Wieczorek

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU DO PROGRAMU PRAWNICZEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Zamawiający :
Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu  do programu prawniczego o następujących parametrach minimalnych:

1. Dostęp online – przez Internet lub z nośnika elektronicznego (np. płyta dvd) dostarczonego przez świadczącego usługę.

2. Minimalna ilość dostępów w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (stały adres IP) - 3 (trzy) jednocześnie.

  3. Minimalna ilość dostępów mobilnych (z dowolnego miejsca) – 1 (jeden)

4. Aktualizacja online nie rzadziej niż raz w tygodniu  

5. Okres użytkowania programu od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020 r.

Minimalna zawartość programu:

1. Przepisy prawne :

- dzienniki urzędowe, (dzienniki ustaw, monitor polski, dzienniki urzędowe województw)

- przepisy obowiązujące i uchylone,

- przepisy oczekujące,

2. Orzecznictwo dotyczące: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości, w tym orzeczenia:
- Sądu Najwyższego,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

- Trybunału Konstytucyjnego

- Sądów Apelacyjnych,

- Pisma Ministerstwa Finansów,

- Interpretacje Urzędów i Izb Skarbowych

- Urząd Zamówień Publicznych,

  3.  Komentarze dotyczące prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości,
4. Piśmiennictwo dotyczące dziedzin prawa wymienionych w pkt 2, w tym:

- praktyczne wyjaśnienia (opinie),

  - opracowania (monografie),

- wzory umów i pism,

Ww. wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający akceptuje program w formie jednego modułu lub odrębnych modułów (działających w jednym programie) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań minimalnych.

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę za 1 roczny okres użytkowania programu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium wyboru tj. 100% cena.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym. Termin składania ofert od 13 czerwca 2019 r. do 19 czerwca  2019 r. do godziny 14:00.

 

             Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert :

  1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) 

2) pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, (pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób   „Oferta dotycząca dostępu do programu prawniczego”.

Oferty dostarczone po terminie 19 czerwca 2019 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru: 100% cena

 

 

Informacji udziela: Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki   Piotr Skonieczny, tel. 24 27 77 816

 

 

 

------------------------------------------------

Sanniki, 21.12.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

B.7021.75.2018

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie p.n.: „Usługa usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej w terminie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.”.

Zamawiający-Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Usługa usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej w terminie       od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

„Zakład Usług Remontowo-Budowlanych” Janusz Pych

z siedzibą: Kaptury 4, 96-521 Brzozów Stary

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki określone przez zamawiającego i   zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych „BANGO” spółka jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki z siedzibą: Brochocinek 11, 09-410 Płock,

gm. Radzanowo

120.540,00 zł

2.

„Zakład Usług Remontowo-Budowlanych” Janusz Pych
z siedzibą: Kaptury 4, 96-521 Brzozów Stary

70.152,00 zł

 

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 Sanniki, dnia 14.12.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

 

 

I . ZAMAWIAJĄCY – MIASTO I GMINA SANNIKI zaprasza do składania ofert  na usługę usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem  zamówienia jest usługa usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Zamówienie obejmuje usuwanie awarii instalacji wodociągowych przy użyciu własnego sprzętu w zakresie:

a) bieżące usuwanie awarii na sieciach wodociągowych a w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiana nawiertek
i pozostałej armatury wraz z hydrantami,

b) w przypadku awarii pompy głębinowej – wymontowanie jej i dowóz do punktu naprawy oraz przewóz i zamontowanie wraz z uruchomieniem pompy. Po każdej wymianie pompy chlorowanie i odkażanie. Skuteczność prac należy potwierdzić badaniem wody.

2. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Obecnie długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 123,6 km. Na terenie Miasta
i Gminy Sanniki znajduje się 1 Stacja Uzdatniania Wody w Sannikach oraz 1 Hydrofornia
w Lubikowie.

2) Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

a) zgłaszanie uwag i współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Sanniki oraz konserwatorem wodociągu;

b) niezwłocznie i w czasie nie przekraczającym 24 godzin od uzyskania informacji
o wystąpieniu awarii, rozpoznanie zakresu awarii, miejsca jej wystąpienia, zabezpieczenie przed jej negatywnymi skutkami tj. zamknięcie „odcinających” zasuw wodociągowych oraz oznakowanie i zabezpieczenie miejsca awarii i prowadzenie prac w sposób ciągły aż do jej likwidacji. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiającego, podając przyczynę i przewidywany termin naprawy;

3. Wykonawca przystąpi do prac na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 3 miesięcy za wykonane prace.

5. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania zajętego terenu
i przywrócenie go do stanu pierwotnego.

6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjna osnowa pozioma itp. oraz za uzyskanie u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usuwania drobnych awarii niewymagających pracy ciężkiego sprzętu bez udziału Wykonawcy.

8. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa powinien zapewnić łączność telefoniczną całą dobę przez cały tydzień w celu zgłaszania ewentualnych awarii. Przyjmowanie zgłoszeń oraz usuwanie awarii dokonywane będzie również w dni świąteczne.

9. Niezbędne do wykonania materiały zostaną zakupione i dostarczone przez Wykonawcę. Obowiązek ten nie dotyczy pomp, które w razie konieczności zakupi Zamawiający.

10. Dojazd na miejsce awarii leży po stronie Wykonawcy.

11. Wykonawca powinien dysponować narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia takimi jak: koparka, agregat prądotwórczy, skoczek do zagęszczania terenu, samochód wywrotka 6t, pompa do wypompowywania wody.

 

Szacowana ilość godzin usunięcia awarii w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

Opis przedmiotu usługi

Przewidywana liczba godzin

1.

2.

Zapewnienie koparko-ładowarki

240

Zapewnienie zagęszczarki gruntu

80

Zapewnienie agregatu prądotwórczego

40

Zapewnienie samochodu wywrotka 6t

80

Robocizna

300

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert - do dnia 20.12.2018r. do godziny 10:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 10 (sekretariat). Oferty dostarczone po terminie 20 grudnia 2018r. godz. 10:00 nie będą rozpatrywane.

 

IV. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak – inspektor ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej;
tel. 24 277 78 13

Agata Urbanek – inspektor ds. budownictwa – tel. (24) 277-78-13

 

V. Kryteria wyboru oferty - 100% cena

 

VI. Pozostałe postanowienia

Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę podpisana zostanie umowa.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

 

VII. Wykaz załączników

1) Oferta wykonawcy

2) Projekt umowy.

Zzłączniki.zip

 

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 Sanniki, dnia 29.11.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

 

DG.271.16.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

I. ZAMAWIAJĄCY – Miasto i Gmina Sanniki zaprasza do składania ofert  w ramach procedury zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gotowych posiłków do Szkoły Podstawowej Filialnej w Osmolinie.

II Przedmiot oferty

Świadczenie usług  w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gotowych posiłków - obiadów dla średnio 15 dzieci w wieku 3–8 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej Filialnej w Osmolinie zlokalizowanej na terenie miasta
i gminy Sanniki przy ulicy Sannickiej 4, 09-540 Sanniki. 

 Usługa powinna obejmować

1.    Przygotowanie posiłków (obiadów) wg norm żywienia uczniów szkół opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia, oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 - t.j.),  a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154)

2.    Transport odrębnie  zapakowanych posiłków w szczelnych naczyniach, do w/w siedziby  Szkoły  za pomocą środka lokomocji przystosowanego do transportu żywności zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.

3.    Zabezpieczenie posiłków podczas transportu z zachowaniem reżimu sanitarno- epidemiologicznego.

4.    Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym środka transportu
 i  naczyń transportowych.

 
   


5.    Pobieranie i przechowywanie próbek żywności wszystkich potraw wchodzących
w skład każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa, określonymi w ustawie
 o bezpieczeństwie żywności  i żywienia oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy.

6.    Odbiór i zagospodarowanie opakowań i odpadów pokonsumpcyjnych własnym środkiem transportu.

 Okres świadczenia usługi cateringowej

            Oferta będzie realizowana od 01.01.2019r. do 21.06.2019 r. w dni nauki szkolnej, tj.  nie obejmuje sobót i niedziel oraz dni świątecznych i okresu ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz innych dni  wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych.

 

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert - do dnia 10.12.2018r. do godziny 10:20.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,             pokój nr 10 (sekretariat).

 

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Świadczenie usług
w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gotowych posiłków do Szkoły Podstawowej Filialnej w Osmolinie”

 

Oferty dostarczone po terminie 10.12.2018r. po godz. 10:20 nie będą rozpatrywane.

 

IV. Osoby do kontaktów:

Piotr Skonieczny  – Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki, tel. 24 27 77 816

 

IV. Kryteria oceny ofert: cena obiadu dla jednej osoby

 

V. Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy w terminie 7 dni od terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę o wyborze jego oferty do realizacji zamówienia.

Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej: www.sannniki.bip.org.pl  niezwłocznie po wyborze oferty.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia  postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

VI. Wykaz załączników

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

formularz_ofertowy-zalacznik_nr_1.doc

2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

klauzula_informacyjna_z_rodo.docx

 

 

 

  Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

  Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

  /Piotr Skonieczny/

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 23.11.2018r.

 

Miasto i Gmina Sanniki

B.7021.67.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie p.n.: „Budowa studni w miejscowości Sanniki”

     

Zamawiający-Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Budowa studni w miejscowości Sanniki” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki określone przez zamawiającego i   zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce

146.370,00 zł

2.

ZAKŁAD STUDNIARSKI Leopold Śmiałkowski

ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź

167.649,00 zł

3.

„GEOSAD” ZAKŁAD HYDRAULICZNO-STUDNIARSKI Jerzy Sadowski, ul. Stefana Batorego 2A lok.57, 05-091 Ząbki

Oferta złożona po terminie

 

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

             /Gabriel Wieczorek/

 

 

 

 

 

 

     Sanniki, dnia 2018-11-15

Miasto i Gmina Sanniki

B.7021.67.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

NIP: 971-065-94-63, REGON: 611015916

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie otworu studziennego zastępczego nr 3c oraz przebudowa studni nr 3a trwale wyłączonej z eksploatacji do postaci piezometru obserwacyjnego P-2 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie otworu studziennego

- wykonanie systemem okrętno-udarowym otworu studziennego nr 3c do głębokości 38 m
w rurach Æ457mm z zabudową kolumny filtrowej o średnicy części czynnej 300mm filtr typu „Johnson”;

- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

 

2. Wykonanie obudowy studziennej

- dostawa i montaż obudowy studziennej:

a). część budowlana: płyta denna, kręgi betonowe DN 1500 mm ze stopniami złazowymi, płyta górna z 2 włazami Æ600 mm typu „Wałcz", wywiewka;

b). część technologiczna: głowica studzienna, armatura DN 100 mm, wodomierz, zawór zwrotny, zasuwa odcinająca, manometr, kurek do poboru wody, wyjście poza obudowę.

 

3. Dostawa i montaż pompy głębinowej

- montaż pompy głębinowej zapuszczonej na rurach pompowych ocynkowanych DN 100 mm na połączenia kołnierzowe, z kablem zasilającym i złączem kablowym.

 

4. Wykonanie przyłączy

- wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci;

- wykonanie przyłącza elektrycznego do istniejącej sieci.

 

5. Przebudowa studni głębinowej Nr 3a na piezometr

- przebudowa studni głębinowej nr 3a na piezometr zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.

 

6. Dokumentacja powykonawcza dla studni Nr 3c i 3a

- prace geodezyjne (tyczenie otworu studziennego 3c i inwentaryzacja);

- nadzór geologiczny;

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej;

- Opracowanie karty informacyjnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 3c;

- operat wodnoprawny na korzystanie z wód.  

Szczegółowy zakres robót zawiera zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego projekt robót geologicznych w celu ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3c dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego i ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz przebudowy studni nr 3a na piezometr obserwacyjny P-2 na
dz. nr ewid. 53/2 obręb 0001 Sanniki.

 

· Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji jakości na wykonane roboty.

· Forma i termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

· Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi dwoma fakturami: częściową
i końcową.

· Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego.

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac wskazany w pkt 1 i w pkt 5 należy wykonać do 31.12.2018r.

Zakres prac wskazany w pkt 2 – 4 i pkt. 6 należy wykonać do 30.06.2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

do dnia 22.11.2018r. do godz. 15:30 wraz z załączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sanniki.bip.org.pl .

 

VI. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1 - Cena 100%

- Oferta z najniższą ceną brutto obejmującą wykonanie ww. prac zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sanniki.bip.org.pl .

 

Osoba do kontaktu:

Agata Urbanek – insp. ds. budownictwa tel. 24 277-78-13.

 

W załączeniu:

P rojekt robót geologicznych w celu ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3c dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego i ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz przebudowy studni nr 3a na piezometr obserwacyjny P-2 na dz. nr 53/2 obręb 0001 Sanniki.

dokumenty_ofertowe.zip

  projekt_r_geologicznych_cz_1.zip

projekt_r_geologicznych_cz_2.zip

Tekst_PRG_Sanniki_-_wersja_ostateczna.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 19.11.2018r. dot. wykonania otworu studziennego zastępczego nr 3c oraz przebudowy studni nr 3a trwale wyłączonej z eksploatacji do postaci piezometru obserwacyjnego P-2 oraz wykonania dokumentacji powykonawczej,  zamawiający informuje, iż termin płatności faktur wynosi 30 dni (w umowie wprowadzony zostanie zapis wskazujący na 30 dniowy termin płatności faktur). Ponadto na stronie internetowej zamawiającego została zamieszczona pełna treść Projektu robót geologicznych. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zaprojektowanie otworu studziennego oraz przyłącza wodociągowego i elektrycznego należy do wykonawcy. Opracowane projekty będą określać parametry pompy głębinowej, jak również parametry przyłączy.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

 

 

                                                                                                             Z upoważnienia

                                                                                            Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

                                                                                            Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

                                                                                                        Piotr Skonieczny

 

 

 

 

Sanniki, 06.11.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

DG.271.14.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

      Zamawiający-Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

„GORMAR” Wiesław Pykacz,

Nowe Zduny 82b, 99-440 Zduny

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

63.320,40 zł

2.

„AGROMAR” Art. Rolno-Przemysłowe -Hurt-Detal-Transport Anna Markiewicz

ul. Płocka 33,09-533 Słubice

61.800,10 zł

3.

DES Sp z o.o.

ul. Domaniewska 17/19, lok.133,

02-672 Warszawa

58.529,10 zł

4.

AGRI-ROL Joanna Kowalska

Bedlno 51E, 99-311 Bedlno

54.580,00 zł

 

 

5.

„GORMAR” Wiesław Pykacz

  Nowe Zduny 82b, 99-440 Zduny

54.368,46 zł

 

 

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

 

 

Sanniki, dnia 26.10.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

DG.271.14.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ OPAŁU

DO URZĘDU MIASTA I   GMINY   SANNIKI   I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY SANNIKI

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY –Miasto i Gmina Sanniki   zaprasza do składania ofert  na dostawę opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.  

Wymagane minimalne parametry opału będącego przedmiotem zamówienia:

1)       węgiel kamienny eko-groszek - oryginalnie workowany , typ 31 lub 32 o uziarnieniu 5-25 mm, udział podziarna nie większy niż 10%, wilgotność nie większa niż 8%, zawartość popiołu nie większa niż 7%, wartość opałowa minimum 27MJ/kg, zawartość części lotnych: 28%-48%, zawartość siarki mniejsza niż 0,8%, temperatura mięknienia popiołu minimum 1200?C, zdolność spiekania: RJ‹10;

2)       węgiel kamienny orzech – uziarnienie – 25-80mmm, kaloryczność minimum 28 MJ/kg, zawartość popiołu nie większa niż 7%, zawartość siarki mniejsza niż 0,8%, wilgotność nie większa niż 8%;

3)       miał węglowy– uziarnienie-0-30mm, wartość opałowa minimum 26MJ/kg, zawartość popiołu nie większa niż 7%, zawartość siarki mniejsza niż 0,8%,   wilgotność nie większa niż 12%.

 

Dostarczany opał musi posiadać certyfikat jakości potwierdzający spełnianie ww. parametrów.  

 

Przewidywane zużycie opału przedstawia się następująco:

 

Eko-groszek oryginalnie workowany

60t

Węgiel kamienny orzech

2t

Miał węglowy

10t

 

Należy podać cenę brutto, uwzględniając koszty transportu i rozładunku na miejsce wskazane przez zamawiającego.

Dostawa odbędzie się w częściach zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych placówek (dowóz do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, Ośrodka Zdrowia w Sannikach, Gospodarki mieszkaniowej w Brzezi i w Barciku, Świetlicy wiejskiej w Czyżewie, świetlicy wiejskiej
w Szkaradzie, świetlicy wiejskiej w Sannikach, OSP w Brzezi, w Wólce oraz                                  w Osmolinie).

 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym.

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert - do dnia 05.11.2018r. do godziny 12:20.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,              pokój nr 10 (sekretariat).

 

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Dostawę opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki”.  

Nie otwierać przed dniem 05.11.2018r. do godz. 12:30”.

Oferty dostarczone po terminie 05.11.2018r. po godz. 12:20 nie będą rozpatrywane.

 

IV. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak – główny specjalista ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej,
tel. 24 27 77 813

 

IV. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

V. Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy w terminie 7 dni od terminu składania ofert. Zamawiający zamieści informację
o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej: www.sannniki.bip.org.pl   niezwłocznie po wyborze oferty.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania   postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia   postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

VI. Wykaz załączników

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) Projekt umowy – załącznik nr 2

3) K lauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

Załączniki - .zip

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, 2018-10-02

Miasto i Gmina   Sanniki

DG.271.12.2018

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 eurow trybie przetargu pn.:„Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

M iasto i Gmina Sanniki zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu pn.:„Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”, znak sprawy: DG.271.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 eurow trybie przetargu pn.:„Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”do terminu składania ofert została złożona jedna oferta wykonawcy: Active Line Marcin Taczalski, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock.

Cena oferty wyniosła kwotę 130.602,52 zł, natomiast kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia stanowiła sumę 116.000,00 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek/

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, 21.08.2018r.

Miasto i Gmina S anniki

DG.271.12.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOSCI DO 30.000 EURO

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY – Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

II.             Zamawiający zaprasza do składania ofert  w trybie przetargu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 obiektu Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym. W zakres zamówienia wchodzi: budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: projekt techniczny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres wynikający
z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element
lub czynność są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.
W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu muszą być wykonane
z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami polskimi i/lub europejskimi. Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 5 %.

Do oferty można dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji.

Zamawiający wymaga, aby urządzenia do ćwiczeń zamontowane na terenie siłowni plenerowej były wykonane w następujących zestawieniach kolorystycznych ( do wyboru): zielono-żółty, zielono-srebrny/szary, żółto-srebrny/szary, zielono-żółto-szary/srebrny.

Kolory urządzeń   na placu zabaw i w strefie relaksu powinny nawiązywać do kolorów urządzeń na siłowni plenerowej – do uzgodnienia z zamawiającym.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy przedkłada certyfikaty bezpieczeństwa na poszczególne urządzeniaOtwartej Strefy Aktywności oraz deklaracje Zgodności z Polskimi Normami na urządzenia towarzyszące (np. tablica z regulaminem, kosz na śmieci, ławka).

Minimalny   okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 15.10.2018r.

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

1.       Termin składania ofert - do dnia 29.08.2018r. do godziny 12:20.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,              pokój nr 10 (sekretariat).

2.       Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Budowę Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”. Nie otwierać przed dniem 29.08.2018r. do godz. 12:30.

3.       Oferty dostarczone po terminie 29.08.2018r. godz. 12:20 nie będą rozpatrywane.

4.       Do oferty należy załączyć:

a)       Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z informacji zawartych w KRS lub CEIDG,

       b).W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,

 

IV. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak – insp. ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej,
tel. 24 27 77 813

 

V. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

VI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.       Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2.       Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.

3.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1.w pieniądzu na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym „Mazowsze”
w Płocku, Oddział Sanniki nr: 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040 z dopiskiem „ Budow a Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt ”.

3.2.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasyoszczędnościowo – kredytowej   z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3.             w gwarancjach bankowych,

3.4.w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

 

Dopuszcza się również wniesienie zabezpieczenia:

3.6.             w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

3.7.             przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3.8.             przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 

VII. Pozostałe postanowienia

1.Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej: www.sannniki.bip.org.pl   niezwłocznie po wyborze oferty.

3.Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania   postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia   postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

VIII. Wykaz załączników

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) Projekt umowy – załącznik nr 2

3) Projekt techniczny

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

5) Przedmiar robót

6) Klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

Załączniki - .zip

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sanniki, 2018-08-21

 

 

 

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

 

DG.271.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu pn.:„ Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”

 

 

 

 

 

 

 

           Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Miasto i Gmina Sanniki zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu pn.:„ Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”, znak sprawy: DG.271.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu pn.:„ Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt” do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 

 

 

             /Gabriel Wieczorek/

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Sanniki, 13.08.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

DG.271.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOSCI DO 30.000 EURO

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY – Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

II.             Zamawiający zaprasza do składania ofert  w trybie przetargu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 obiektu Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym. W zakres zamówienia wchodzi: budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: projekt techniczny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres wynikający
z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element
lub czynność są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.
W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu muszą być wykonane
z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami polskimi i/lub europejskimi. Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwic zeń. Dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 5 %.

Do oferty można dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji.

Zamawiający wymaga, aby urządzenia do ćwiczeń zamontowane na terenie siłowni plenerowej były wykonane w następujących zestawieniach kolorystycznych ( do wyboru): zielono-żółty, zielono-srebrny/szary, żółto-srebrny/szary, zielono-żółto-szary/srebrny.

Kolory urządzeń   na placu zabaw i w strefie relaksu powinny nawiązywać do kolorów urządzeń na siłowni plenerowej – do uzgodnienia z zamawiającym.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy przedkłada certyfikaty bezpieczeństwa na poszczególne urządzeniaOtwartej Strefy Aktywności oraz deklaracje Zgodności z Polskimi Normami na urządzenia towarzyszące (np. tablica z regulaminem, kosz na śmieci, ławka).

Minimalny   okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 15.10.2018r.

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

1.       Termin składania ofert - do dnia 21.08.2018r. do godziny 12:20.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,              pokój nr 10 (sekretariat).

2.       Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Budowę Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”. Nie otwierać przed dniem 21.08.2018r. do godz. 12:30.

3.       Oferty dostarczone po terminie 21.08.2018r. godz. 12:20 nie będą rozpatrywane.

4.       Do oferty należy załączyć:

a)       Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z informacji zawartych w KRS lub CEIDG,

       b).W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,

 

 

IV. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak – insp. ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej,
tel. 24 27 77 813

 

V. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

VI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.       Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2.       Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.

3.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1.w pieniądzu na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym „Mazowsze”
w Płocku, Oddział Sanniki nr: 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040 z dopiskiem „ Budow a Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt ”.

3.2.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasyoszczędnościowo – kredytowej   z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3.             w gwarancjach bankowych,

3.4.w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Dopuszcza się również wniesienie zabezpieczenia:

3.6.             w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

3.7.             przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3.8.             przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 

VI. Pozostałe postanowienia

1.Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej: www.sannniki.bip.org.pl   niezwłocznie po wyborze oferty.

3.Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania   postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia   postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

VI. Wykaz załączników

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) Projekt umowy – załącznik nr 2

3) Projekt techniczny

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

5) Przedmiar robót

6) klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

 

                                                                      

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

                                                                                                        /Gabriel Wieczorek/

 

 

Załączniki - .zip

 

---------------------------------------------------

 

 

Sanniki, dnia 2018-06-21

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY SANNIKI

Jedyną ofertę na realizację zamówienia złożyła Firma:

Ziemia Polska Sp. z o. o.

ul. Partyzantów 4

05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

 

Ofertowa cena odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, tj.:

-         19 08 01 (skratki) – z pojemników o poj. 1100 l - 800,00 zł netto/Mg

-         19 08 02 (zawartość piaskowników) - z pojemnika KP7 - 800,00 zł netto/Mg

            -         19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – w postaci płynnej poprzez przepompowanie do specjalistycznego pojazdu (beczka) - 27 0,00 zł netto/Mg.
Do ceny doliczany jest podatek VAT w wys. 8%
 
Oferenta wybrano do realizacji.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 2018-06-12

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY SANNIKI

 

 

I.          Zamawiający – MIASTI I GMINA SANNIKI zaprasza do składania ofert  na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków stanowiących własność MIASTA I GMINY SANNIKI w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

II.                 Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)       Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków stanowiących własność Miasta i Gminy Sanniki w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.    

 

2)       Odpady należy odbierać w następujący sposób:

-         19 08 01 (skratki) – z pojemników o poj. 1100 l

-         19 08 02 (zawartość piaskowników) - z pojemnika KP7

-         19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – w postaci płynnej poprzez przepompowanie do specjalistycznego pojazdu (beczka).

W 2017 r. z oczyszczalni odebrano następujące ilości odpadów:

-         19 08 01 (skratki) – 6,8 Mg

-         19 08 02 (zawartość piaskowników) - 3,6 Mg

-         19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) 54 Mg (w postaci płynnej, tj. 0,76 Mg masy suchej).

 

3)       Szacuje się, iż ilość odpadów przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania umowy będzie porównywalna z rokiem ubiegłym. Podana szacunkowa ilość określa przybliżone potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usługi podczas obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega, że ilość ta może zmniejszyć się lub zwiększyć.

   

4)       Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania/wyboru ofert oraz w okresie trwania umowy wymagane prawem zezwolenia.

 

5)       Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego.  

 

6)       Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.

 

7)       Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz wymienionych wyżej odpadów wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

 

III.              Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 

1)       Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie usługi przedmiotowego zamówienia.

             

2)       Potencjał techniczny

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia). 

 

IV.              Kryteria oceny ofert:

 

1)       Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena brutto za 1 Mg odbioru i zagospodarowania poszczególnych odpadów - waga 100%

 

2)       Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

 

 

  przy czym:

C 1min – najniższa zaoferowana cena za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki),

C 2min – najniższa zaoferowana cena za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników),

C 3min – najniższa zaoferowana cena za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe),

C 1bad – badana cena zaoferowana za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki),

C 2bad – badana cena zaoferowana za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników),

C 3bad – badana cena zaoferowana za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe),

Do realizacji zostanie wybrana oferta o najwyższej punktacji.

 

V.                 Opis sposobu obliczania ceny:

 

1)       Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, załadunku, wypompowania nieczystości płynnych oraz koszty podatku VAT.

 

VI.              Termin wykonania zamówienia:

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 

VII.           Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

 

Termin składania ofert - do dnia 20. 06. 2018 r. do godziny 14:00.

  Ofertę należy złożyć na adres e-mail: sanniki@bip.org.pl

 

W ofercie należy wyszczególnić koszty odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, tj.:

-         19 08 01 (skratki) – z pojemników o poj. 1100 l

-         19 08 02 (zawartość piaskowników) - z pojemnika KP7

            -         19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – w postaci płynnej poprzez przepompowanie do specjalistycznego pojazdu (beczka)

 

 

 

Oferty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.        Osoby do kontaktów:

 

Artur Maślankiewicz – gł. specjalista ds. ochrony środowiska i OC
tel. 24 27 77 819

 

IX.              Pozostałe postanowienia

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 Z upoważnienia

Burmistrza Miasta I Gminy Sanniki

Sekretarz Gminy Sanniki

/Piotr Skonieczny/

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 2018-06-12

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wykonania okresowej 5-letniej kontroli technicznej b udynków należących do Miasta i Gminy Sanniki
z wyłączeniem branży elektrycznej i kominiarskiej, okresowej 1-rocznej kontroli technicznej b udynków należących do Miasta i Gminy Sanniki z wyłączeniem branży kominiarskiej oraz kontroli technicznej placów zabaw
  o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Zamawiający – Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

P.B.I. Ciepłe Domy Grzegorz Kowalski

ul. Kontrewers 11a, 95-100 Zgierz

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

 

Cena brutto

1.

BMDPROJEKT Dariusz Filipczak

ul. Pawlikowskiego1/2, 97-300 Piotrków Trybunalski

4.624,80 zł

2.

Ramo Polska Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

7.564,50 zł

3.

POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA Sp. z o. o. S.K.
ul. Zapleczna 7H/12, 78-100 Kołobrzeg

11.869,50 zł

4.

„NOTA-INSTALACJE” Wojciech Karaś

ul. Wołodyjowskiego 13, 05-802 Pruszków

4.637,10 zł

5.

P.B.I. Ciepłe Domy Grzegorz Kowalski

ul. Kontrewers 11a, 95-100 Zgierz

3.660,00 zł

6.

 

GRUPA INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH
Adam Bakanowski
ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

8.954,40 zł

7.

PROJECT MANAGER Tomasz Reszkowski

ul. A. Czapskiego 37a, 09-500 Gostynin

4.990,00 zł

8.

BI CONCEPT Łukasz Olczak

ul. Jaśminowa 7, 09-540 Sanniki

7.884,30 zł

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------