Uchwała Nr 190/XXXIX /2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki nr 171/XXXVII/2012 z dnia 27 listopada 2012r w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach oraz utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach.


UCHWAŁA NR 189/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca jej składania.


UCHWAŁA NR 188/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR 187/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR 186/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR 185/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki


Uchwała Nr 184/XXXIX/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy Sanniki w 2013 roku


UCHWAŁA NR 183/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 113/XVII/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 182/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2013


UCHWAŁA Nr 181/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2013-2020


UCHWAŁA NR 180/XXXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 179/XXXVIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 59/VIII/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki.


Uchwała 178 /XXXVIII /2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10 grudnia 2012r.
w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Sannikach


Uchwała Nr 177/XXXVIII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.12.2012 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w rodzinie na 2013 rok.


UCHWAŁA NR 176/XXXVIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2012 roku
w sprawie: ustalenia wysokości diet sołtysów z terenu Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 175/XXXVIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Uchwała 174/XXXVII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie: dokonania wyboru przedstawiciela Rady Gminy Sanniki do Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gostyninie


Uchwała Nr 173 /XXXVII /2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie: rezygnacji z członkostwa Gminy Sanniki w stowarzyszeniu pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsze Chopina.


Uchwała Nr 172 /XXXVII /2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie: zgłoszenia kandydata - przedstawiciela Samorządu Gminy Sanniki, na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gostyninie


Uchwała Nr 171 /XXXVII /2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2012r.
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach oraz utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach.


Uchwała Nr 170 /XXXVII /2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2012r.
w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 169/XXXVII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2013 r.


UCHWAŁA NR 168/XXXVII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.


UCHWAŁA NR 167/XXXVII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2013 r. na terenie Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 166/XXXVII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie: obniżenia ceny 1 dt żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2013 rok


UCHWAŁA NR 165/XXXVII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.


UCHWAŁA NR 164/XXXVII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 listopada 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Uchwała Nr 163/XXXVII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 r.”


Uchwała 162/XXXVII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki Nr 9/II/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą oraz powołania przewodniczącego tej Komisji


UCHWAŁA NR 161/XXXVI/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 160/XXXVI/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


UCHWAŁA NR 159/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017


UCHWAŁA NR 158/XXXV/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach projektu pn. „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.


UCHWAŁA NR 157/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania.


UCHWAŁA NR 156/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: podziału gminy Sanniki na okręgi wyborcze


UCHWAŁA NR 155/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 59/VIII/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 154/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie: wskazania szkoły, która przejmie obowiązki realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wobec emerytów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Brzezi


UCHWAŁA NR 153/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 152/XXXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2012-2020


Uchwała Nr 151/XXXIV/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27.08.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi najemcami powierzchni przeznaczonych pod umieszczenie reklam na obiektach będących własnością Gminy Sanniki


Uchwała Nr 150/XXXIV/2012
Rady Gminy w Sannikach
z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie: wystąpienia ze Związku Gmin Regionu Płockiego


UCHWAŁA NR 149/XXXIV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 148/XXXIV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2012-2020


UCHWAŁA NR 147/XXXIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 13 sierpnia 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 146/XXXII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 lipca 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Uchwała Nr 145/XXXI/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu POKL.09.01.02-14-026/12 pod tytułem „Jesteśmy z indywidualizacją” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Uchwała Nr 144/XXXI/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 143/XXXI/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 17 lipca 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 142/XXXI/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2012-2020


UCHWAŁA NR 141/XXX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 25.06.2012r.
w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki


Uchwała nr 140/XXX/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 132/4 położonej w miejscowości Barcik będącej własnością gminy Sanniki oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży


UCHWAŁA NR 139/XXX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 25 czerwca 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Uchwała Nr 138/XXX/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok


Uchwała Nr 137/XXX/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok


UCHWAŁA NR 136/XXIX/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 12 czerwca 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Uchwała Nr 135/XXVIII//2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 04 czerwca 2012 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu statutu Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach – instytucji kultury prowadzonej wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Gminę Sanniki.


UCHWAŁA NR 134/XXVII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Uchwała Nr 133/XXVII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.05.2012r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanniki”


UCHWAŁA NR 132/XXVII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28. 05. 2012 r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach .


UCHWAŁA NR XXVII/131/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2012 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 130/XXVI/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 30.04.2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.

UCHWAŁA NR 129/XXV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 kwietnia 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 128/XXIV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skarg wniesionych przez Panią J. K.


Uchwała Nr 127/XXIV/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie: nadania Panu Aleksandrowi Maciejowi Pruszakowi honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki


Uchwała Nr 126/XXIV/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.03.2012 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.


UCHWAŁA NR 125/XXIV/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 marca 2012 r.
w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezi


Uchwała Nr 124/XXIII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie: zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR 123/XXIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Sanniki na lata 2011-2032


UCHWAŁA NR 122/XXIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 lutego 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 121/XXIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2012-2020


Uchwała Nr 120/XXIII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności w zakresie objętym skargami wniesionymi przez Panią J. K.


UCHWAŁA NR 119/XXIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 118/XXIII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie: Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 117/XXII/2012

RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 stycznia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2012 r.


Uchwała Nr 116/XXII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sanniki za 2011 r.


UCHWAŁA NR 115/XXII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 stycznia 2012 r.
sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego


UCHWAŁA NR 114/XXII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie: utworzenia Straży Gminnej Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 113/XXII/2012
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie: nadania pośmiertnie Siemowitowi VI – księciu mazowieckiemu na Płocku, Rawie Mazowieckiej, Bełzie, Płońsku, Zawkrzu, Wiźnie oraz na ziemi gostynińskiej, honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki


UCHWAŁA Nr 112/XXII/2012
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezi. 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-31 10:04:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-06 09:43:55
  • Liczba odsłon: 2835
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1653579]

przewiń do góry