Ognisko grypy ptaków w miejscowości Sieraków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. wyznaczył ognisko grypy ptaków w miejscowości Sieraków 31, 09-500 Gostynin i rozporządzeniem własnym nr 1/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku, poz. 12746) wprowadził obszary zwalczania grypy ptaków.

Pełna treść rozporządzenia dostępna pod linkiem:

https://edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=12746

------------------------------------------------------------

UWAGA!!!!

Szanowni Państwo w związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku, informuje, że w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722)w§ 1ust. 1 pkt 2 b nakazano:

- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

W związku z nakazem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku zwraca się z prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród właścicieli drobiu przyzagrodowego poprzez przekazanie pisma sołtysom, w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w sołectwachw celu zgłoszenia faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków.

Zgłoszenia według załączonego wzoru należy kierować na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock lub fax 24 268-93-93, piwplock@gmail.com

Ponadto w przypadku jeżeli właściciel nie ma możliwości ze względu na stan związanyz covid-19 czy innymisytuacjami życiowymi samodzielnego zgłoszenia ptaków do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku prosi się sołtysów poszczególnych sołectw o uzupełnienie zbiorczego zgłoszenia poprzez wypełnienie tabeli według załączonego wzoru.

 

zalacznik1.doc

zalacznik2.docx

------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu pierwszego ogniska grypy ptaków w 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego.

2 grudnia 2020 r. otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach dotyczące próbek pobranych od indyków rzeźnych w gospodarstwie liczącym 117108 szt. ptaków, zlokalizowanym w gminie Suchożebry, powiat siedlecki. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AlV). W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

Przesyłam ostatnią analizę sytuacji związanej z grypa ptaków oraz materiały informacyjne dla mieszkańców, hodowców i właścicieli drobiu przydomowego.

 

zalacznik01.pdf

zalacznik02.pdf

 

 

 


 


 
 


 


 
  Wniosek - .docx----------------------------------------------------

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. 2018 r. poz. 2033 – tekst jednolity) podaje do publicznej wiadomości plan polowań kół łowieckich   na sezon 2018/2019:

 

plan_polowan_1.pdf
plan_polowan_2.pdf
plan_polowan_3.pdf  

Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. 2018 r. poz. 2033 – tekst jednolity) podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym:

Koło Łowieckie „Mszary” – Nr obr. 348   - Czyżew 42, gm. Sanniki

Wojskowe Koło Łowieckie „Sokół” – Nr obr. 349 - Rogatki Gostynińskie 1, m. Gąbin

Koło Łowieckie „Jemioła” – Nr obr. 367 – Brzezia 55, gm. Sanniki

Koło Łowieckie „Hubertus” – Nr obr. 378 - Luszyn 33, gm. Pacyna

Koło Łowieckie „Żbik” – Nr obr. 366 - ul. Gen. Włada 7, gm. Iłów 


plan_polowan_3.pdfUwaga poszkodowani rolnicy !

http://sanniki.pl/index.php/2-uncategorised/33-uwaga-poszkodowani-rolnicy

----------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Sanniki w związku z wystąpieniem na terenie gminy Sanniki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - suszy, informuje rolników, u których wystąpiły znaczące szkody w uprawach rolnych, a określony w procentach stopień zniszczeń przekroczył 30% średniej rocznej produkcji rolnej całego gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej wyrażonej kwotą obniżenia przychodu, że mogą składać do dnia 27 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski dostępne są na stronach internetowych urzędu http://www.sanniki.bip.org.pl,  http://www.sanniki.pl/  oraz w Urzędzie Gminy Sanniki.
Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR, ponadto wniosek obszarowy musi być załącznikiem do wniosku o oszacowanie szkód.
Rolnik do wniosku powinien dołączyć dodatkowo:
- kserokopie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia upraw
- kserokopię umów dzierżawy w przypadku dzierżawienia gruntów rolnych
- kserokopię nakazu płatniczego, jeżeli rolnik posiada grunty w innych gminach
- ewentualnie dokumentację fotograficzną zniszczonych upraw.
Informacje w związku z powyższym udzielane będą w Urzędzie Gminy Sanniki lub pod nr tel. 24 2777824 w godzinach pracy Urzędu.
Ważne jest, aby dokładnie wypełnić wszystkie informacje zawarte we wniosku o oszacowanie szkód (podać wszystkie uprawy oraz zwierzęta).

W przypadku suszy, podstawą do uruchomienia prac komisji są wyniki monitoringu suszy rolniczej, prowadzonej na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytutu Badawczy.
System monitoringu skutków suszy rolniczej uwzględnia klimatyczny bilans wodny i zmienność przestrzenną warunków glebowych we wszystkich województwach i gminach w kraju. Wartości klimatycznego bilansu wodnego obliczane są dla kolejnych okresów sześciodekadowych (od 1 kwietnia do 30 września) dla głównych upraw rolnych, uwzględnionych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W związku z powyższym na terenie gminy Sanniki szacowane mogą być straty w uprawach zbóż jarych i ozimych, roślin strączkowych, krzewów owocowych i użytkach zielonych (łąki, pastwiska) na terenach oznaczonych jako kategoria gleb I – bardzo lekka (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) oraz zbóż jarych, rzepaku i użytkach zielonych (łąki, pastwiska) na terenach oznaczonych jako kategoria gleb II - lekka (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty). Zgodnie z wytycznymi IUNG na glebach kategorii III – średnia i kategorii IV – ciężka wartość klimatycznego bilansu wodnego nie przekroczyła wartości wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku, z czym zasiewy na glebach powyższych nie podlegają szacowaniu.
Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego Komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Komisja Terenowa dokona szacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i lustracji w terenie. Na podstawie sporządzonego przez Komisję protokołu (określającego procentowy stopień zniszczeń przekraczający 30% średniej rocznej produkcji rolnej [roślinnej i zwierzęcej] całego gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej wyrażonej kwotą obniżenia przychodu) rolnik w ramach obowiązujących przepisów będzie mógł ubiegać się o udzielenie mu kredytu preferencyjnego.

Wniosek - .doc

 

------------------------------------------------------------------------

Wybory do mazowieckich izb rolniczych

 

 

http://www.mir.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych-2015

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rolnicy z terenu
Gminy Sanniki
/wszyscy/

   

Urząd Gminy w Sannikach uprzejmie informuje rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Sanniki, chcących uprawiać mak lub konopie włókniste, że na założenie powyższych plantacji niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Zgodnie z art. 47, ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 – j.t.) Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. Zezwolenie, o którym mowa wydaje się w drodze decyzji na wniosek zainteresowanej strony, spełniającej przesłanki zawarte w art. 47, ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w/w ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169, pok. 3 lub pod nr tel. 24 277-78-24.

------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 2012-03-26

R. 6183.01.2012

 

Mieszkańcy

Gminy Sanniki

 

W ójt Gminy Sanniki w związku z wystąpieniem na terenie gminy Sanniki ujemnych skutków przezimowania upraw rolnych postanawia powołać komisję do szacowania strat powstałych w ich wyniku w gospodarstwach rolnych zgodnie z  procedurą, która zostanie określona przez Wojewodę Mazowieckiego w stosownym zarządzeniu.

Rolnicy, których uprawy zostały dotknięte ujemnymi skutkami przezimowania, a określony w procentach stopień zniszczeń przekroczył 30% średniej rocznej produkcji rolnej całego gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej wyrażonej kwotą obniżenia przychodu , mogą składać w jak najszybszym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach wnioski o oszacowanie szkód.

Do wniosku należy dołączyć:

- kserokopie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia upraw

- kserokopie dokumentów z szacowania szkód przez ubezpieczyciela

Informacje w związku z powyższym udzielane będą w Urzędzie Gminy Sanniki w pokoju nr 3 lub pod nr tel. 024 2777824 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Sanniki

  Gabriel Wieczorek

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-04 09:19:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-16 14:05:52
  • Liczba odsłon: 4185
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633627]

przewiń do góry