Uchwała Nr 30/IV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków  za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń  wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach  prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2007 r.


Uchwała Nr 28/IV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego i działalności Gminnej  Biblioteki Publicznej w Sannikach na 2007 r.


Uchwała Nr 26/IV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2006 r.


Uchwała Nr 25/IV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sanniki na rok 2007


Uchwała NR 24/IV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady  Gminy na 2007 rok


Uchwała Nr 23/IV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla   Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 22/IV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Sanniki za  udział w sesjach i komisjach Rady Gminy


Uchwała Nr 21/IV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Sanniki


Uchwała Nr 20/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 248/XXXIV/2006 z dnia 24.02.2006 r. w  sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział  w Płocku na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych zadania  „Budowa wodociągu Brzezia I etap”


Uchwała Nr 19/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń  wodociągowych oraz opłat za wprowadzanie ścieków bytowych do
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki w 2007 roku


Uchwała Nr 16/III/2006  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: obniżenia ceny 1q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia  podatku rolnego na 2007 rok


Uchwała Nr 15/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych i zwolnień w tym podatku na 2007 r.


Uchwała Nr 14/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej


Uchwała Nr 13/III/2006
Rady Gminy w Sannikach
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii
i Przemocy w Rodzinie na rok 2006 przyjętego Uchwałą Nr  232/XXIII/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2005 r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na  rok 2006


Uchwała Nr 12/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za  usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania


Uchwała Nr 11/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: zmiany do Uchwały Nr 153/XXIV/2004 z dnia 02.12.2004 r. w  sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Ośrodka Zdrowia w  Sannikach


Uchwała Nr 10/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2006 r.


Uchwała Nr 9/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki


Uchwała Nr 8/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: wytypowania przedstawiciela Gminy Sanniki do Powiatowej Rady  Zatrudnienia w Gostyninie


Uchwała Nr 7/III/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.12.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 250/XXXIV/2006 z dnia 24.02.2006 r. w  sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i  ochroną dróg gminnych


Uchwała Nr 6/II/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 04.12.2006 r.
w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 5/I/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 4/I/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 3/I/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 2/I/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 1/I/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27.11.2006 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 275/XXXVII/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2006 r.


Uchwała Nr 274/XXXVII/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – odcinek kolektora z ul. Fabrycznej do ul. Tkackiej z włączeniem w ul. Tkackiej”


Uchwała Nr 273/XXXVII/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: określenia zakresu i formy składanej corocznie przez gminną jednostkę kultury - Pałac w Sannikach informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Pałacu za I półrocze


Uchwała Nr 272/XXXVII/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: określenia zakresu i formy składanej corocznie przez gminną jednostkę kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GOK za I półrocze


Uchwała Nr 271/XXXVII/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: określenia zakresu i formy składanej corocznie przez gminną jednostkę kultury - Gminną Bibliotekę Publiczną w Sannikach informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP za I półrocze


Uchwała Nr 270/XXXVII/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: wskazania placówek oświatowych, które przejmują obowiązki realizacji świadczeń z funduszu świadczeń wobec emerytów zlikwidowanych jednostek oświatowych w Gminie Sanniki


UCHWAŁA NR 269/XXXVII/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2006 r.
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2012


Uchwała Nr 268/XXXVII/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2006r.
w sprawie: górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sanniki


Uchwała Nr 267/XXXVI/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 266/XXXVI/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2006 r.


Uchwała Nr 265/XXXVI/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Fabrycznej w Sannikach”.


Uchwała Nr 264/XXXVI/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2006 r.
w sprawie: ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem.


Uchwała Nr 263/XXXVI/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2006 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2006 przyjętego Uchwałą Nr 232/XXXIII/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2006.


Uchwała Nr 262/XXXVI/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2006 r.
w sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Sanniki Pałac w Sannikach.


Uchwała Nr 261/XXXVI/2006         
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2006 r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Osmólsk.


Uchwała Nr 260/XXXVI/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.06.2006 r.
w sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty i rozłożenie na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  w prawo własności nieruchomości.


Uchwała Nr 259/XXXV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy p. Marianny Poryszewskiej.


Uchwała Nr 258/XXXV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 249/XXXIV/2006 z dnia 24.02.2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach”.


Uchwała Nr 257/XXXV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2006 r. oraz rozdysponowania pozostałości środków pieniężnych
na rachunku bieżącym wg stanu na 31.12.2005 r.


Uchwała Nr 256/XXXV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 255/XXXV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 254/XXXV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr 234/XXXIII/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 29.12.2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącego radnym.


Uchwała Nr 253/XXXV/2006         
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Uchwała Nr 252/XXXV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Sanniki do realizacji Projektu pod nazwą ”Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.


Uchwała Nr 251/XXXV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.04.2006 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 250/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych


Uchwała Nr 249/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach”


Uchwała Nr 248/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Płocku na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa wodociągu Brzezia I etap”


Uchwała Nr 247/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Płocku na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Sanniki i Osmólsk”


Uchwała Nr 246/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia ustaleń dotyczących finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach”


Uchwała Nr 245/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia ustaleń dotyczących finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Brzezi”


Uchwała Nr 244/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego i działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach na 2006 r.


Uchwała Nr 243/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego i planu działalności Gminnego Ośrodka  Kultury w Sannikach na 2006 r.


Uchwała Nr 242/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego i planu działalności Pałacu w Sannikach na rok 2006 r.


Uchwała Nr 241/XXXIV/06
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2006 r.


Uchwała Nr 240/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: nadania nowego imienia Szkole Podstawowej w Osmolinie


Uchwała Nr 239/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek - wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym i Szkołach podległych Gminie Sanniki.


Uchwała Nr 238/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w  sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach


Uchwała Nr 237/XXXIV/2006
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy na 2006 r.


Uchwała Nr 236/XXXIV/2006             
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.02.2006 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-04 13:32:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-26 11:32:04
  • Liczba odsłon: 2363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560930]

przewiń do góry