Załączniki - SUiKZP Miasta i Gminy Sanniki

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y M A Z O W I E C K I E G O
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust.. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273 ze zm.) – dalej
ustawy, oraz zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) - dalej Kpa niniejszym zawiadamia się, że w dniu
2 listopada 2022 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 215/SPEC/2022 z dnia
29 września 2022 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla
inwestycji:
inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna
inwestycja: „Remont Linii 220 kV Podolszyce-Mory”
W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy wraz z odwołaniem zostały przekazane
do Ministra Rozwoju i Technologii.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 1 grudnia 2022 r.

---------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o przystąpieniu Miasta i Gminy Sanniki do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje o przystąpieniu Miasta i Gminy Sanniki do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki                                                                                   

Gabriel Wieczorek                                                                                    

Podstawa prawna: art. 34. ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego WI-I.747.4.24.2022.DW z dnia 4 października 2022 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.pdf

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania dot. przygotowania i realizacji strstegicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o otwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki

załączniki plan Lwowek.zip

 

 

-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2021 r.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2021r.

----------------------------

załączniki - mpzp.zip

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Dokumenty.pdf

 

dokumenty.pdf

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Załączniki (5 szt.) SUiKZP Miasta i Gminy Sanniki - .pdf