Konsultacje społeczne Partnerstwa "Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka"

https://nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/

https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/31864/

https://nowybip.plock.eu/komunikaty

 

------------------------------------------------------------

 

Sanniki,11.04.2023 r.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027

 

Zgodnie z zapisem w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.), organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Pismem z dnia 28.03.2023 r. (znak: WOOŚ-III.410.163.2023.JDR) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawiewskazał, że projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027” nie jestdokumentem, dla którego, zgodnie z art.46  i  art.47  ust.1  ustawy z  dnia  3października2008r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U. z    2022r.    poz.1029 ze zm.),  wymagane  jest  przeprowadzenie  strategicznej  oceny  oddziaływania na  środowisko,  gdyż  z  analizy  uwarunkowań,  o  których  mowa  w  art.49  ww.  ustawy  (mając na uwadze  charakter  działań  przewidzianych  w  dokumencie,  ich  rodzaj  i  skalę  oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego projektem) przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 29.03.2023 r. (znak: ZS.7040.31.2023) Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”. 

Mając powyższe na uwadze stwierdza się odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”.

Projekt dokumentu podlegał również konsultacjom społecznym, które trwały od 17.02.2023 do 20.03.2023 r. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych wraz z odniesieniem do zmian wynikających z uzyskanych opinii  została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027” zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia z dnia 11.04.2023 r.

 

UZASADNIENIE

odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”.

Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.)

 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 Ustawy

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2021 poz. 485) „rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027 obejmuje:

 • szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
 • opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy;
 • opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
 • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
 • opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
 • opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, koszty zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;
 • system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
 • określenie niezbędnych zmian w uchwałach;
 • wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji wyznacza się Specjalną Strefę Rewitalizacji;
 • wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane w wyznaczonym na terenie Miasta i Gminy Sanniki obszarze rewitalizacji, do którego włączono sołectwo Sielce, Obwód I i Obwód III w mieście Sanniki.

Przedsięwzięcia będą realizowane w ramach 3 celów rewitalizacji:

 1. Aktywni mieszkańcy;
 2. Atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń publiczna;
 3. Infrastruktura przyjazna środowisku.

Realizacja celu „Aktywni mieszkańcy” będzie obejmować działania z zakresu aktywizacji i integracji społecznej, w tym wsparcia rodzin dysfunkcyjnych zmagających się z problemami społecznymi. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach edukacyjnych czy sportowo-rekreacyjnych zwiększy aktywność mieszkańców obszaru rewitalizacji, umożliwi rozwój kreatywności i zdobycie nowych kompetencji, które będą mogły być wykorzystane przez mieszkańców w poszukiwaniu pracy. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji zyskają dostęp do zróżnicowanej oferty społecznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Społeczeństwo starzeje się, rosną potrzeby osób starszych, ale także niepełnosprawnych i borykających się z długotrwałą bądź ciężką chorobą, dlatego zapewnienie dostępu do usług społecznych dla tej grupy mieszkańców jest równie ważne, jak zwiększenie oferty usług publicznych dla dzieci i młodzieży.

Cel „Atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń publiczna” obejmuje realizację działań zmierzających do poprawy dostępności obiektów publicznych oraz wzrostu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji. Ze względu na zdiagnozowany problem niepełnosprawności, a także niedostosowanie większości budynków publicznych do osób o szczególnych potrzebach, istotne jest, aby usługi społeczne kierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji świadczone były w dostępnych dla tych osób obiektach. Ponadto należy zapewnić bezpieczną przestrzeń publiczną, w której organizowane będą działania społeczne. Dla realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży niezbędne jest także zagospodarowanie lub przebudowa istniejących obiektów i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.  

W ramach celu „Infrastruktura przyjazna środowisku” będą realizowane przedsięwzięcia z zakresu zwiększenia dostępu do infrastruktury technicznej, w szczególności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ważny jest również wzrost efektywności energetycznej budynków i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcia niskoemisyjne takie, jak termomodernizacja budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła, wpłyną na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub cieplnej, a co za tym idzie również zmniejszeniem kosztów utrzymania obiektów i infrastruktury.

 1. stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
  w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji planowane są do realizacji w obszarze rewitalizacji następujące podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

 • Działania aktywizujące i integrujące społeczność obszaru rewitalizacji
 • Zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów
 • „Smaki Muzyki z Chopinem" - cykl koncertów plenerowych
 • Modernizacja/ przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Sielce wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Utworzenie ścieżki/ budowa drogi do świetlicy w m. Sielce wraz z oświetleniem ulicznym
 • Dostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Termomodernizacja budynków publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta i Gminy
 • Modernizacja dróg prowadzących do budynków publicznych
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wólczyńskiej
 • Budowa/ przebudowa/ rozbudowa/ modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach
 • Budowa studni w Staropolu na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Sannikach
 • Budowa hali sportowej i boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Sannikach
 • Atrakcyjny pobyt w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach – stworzenie kompleksowej oferty turystycznej i rekreacyjnej
 • Poprawa efektywności gospodarowania odpadami zielonymi, poprzez urządzenie kompostownika i wykorzystanie odpadów zielonych w miejscu ich wytwarzania
 • Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sannikach
 • Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych – Pałac w Sannikach - magazyn energii wraz z niezbędnymi instalacjami i infrastrukturą
 • Stworzenie zaplecza do utrzymania zabytkowego parku -  wraz niezbędną infrastruktura

W Gminnym Programie Rewitalizacji uwzględniono także pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, tj.:

 • „Od Chopina po Olendrów” – wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim (Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach);
 • „Mistrzowskie warsztaty wokalne – Wokół Chopina” (Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach);
 • Zagospodarowanie centrum Sannik (Obwód I i Obwód III);
 • Przebudowa/ modernizacja boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem (Obwód I i Obwód III);
 • Przebudowa budynku po Domu Pomocy Społecznej w Sannikach, w tym termomodernizacja budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (Obwód III);
 • Modernizacja/ przebudowa/ rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach, w tym termomodernizacja budynku;
 • Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby Miasta i Gminy Sanniki.

Przedsięwzięciami, które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), mogą zaliczać się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jest zadanie „Utworzenie ścieżki/ budowa drogi do świetlicy w m. Sielce wraz z oświetleniem ulicznym” oraz „Budowa elektrowni wiatrowej na potrzeby Miasta i Gminy Sanniki”. Na etapie opracowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027” Miasto i Gmina Sanniki nie posiada jednak szczegółowych założeń co do realizacji tych przedsięwzięć, w tym określonych parametrów technicznych.

Należy zaznaczyć, że realizacja planowanych działań nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000. Na terenie Miasta i Gminy Sanniki jedynymi formami ochrony przyrody są pomniki przyrody oraz obszar chronionego krajobrazuDolina Przysowy. Planowane do realizacji przedsięwzięcia nie będą realizowane w graniach form ochrony przyrody. Zasięg realizacji działań obejmuje sołectwo Sielce oraz Obwód I i Obwód III w mieście, w granicach których nie występują obszary chronione. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko. Wśród planowanych działań są takie, których celem jest poprawa jakości powietrza (w wyniku termomodernizacji budynków, wykorzystania alternatywnych źródeł energii). Realizacja procesu rewitalizacji wpłynie na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji, zwiększenie jego atrakcyjności i bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zdiagnozowane problemy.

Nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania, nie zmieni się też w sposób znaczący istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu. Ogólne oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięć, można scharakteryzować jak chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. W trakcie realizacji zadań planuje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm. Na etapie prac budowlanych nieunikniona jest ingerencja w pokrywę glebową. Działanie to jest jednak niezbędne, ale nie spowoduje ono pogorszenia stanu środowiska.

Podczas realizacji inwestycji liniowych przestrzegane powinny być zapisy art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Prace ziemne i inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu przeprowadzane powinny być w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Stosowany będzie sprzęt, który w jak najmniejszym stopniu powoduje ewentualne zanieczyszczenia środowiska. Materiały wykorzystywane do przeprowadzenia inwestycji spełniać będą odpowiednie normy jakościowe i środowiskowe. W uzasadnionych przypadkach prowadzenie prac budowlanych odbywać się będzie poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów. Inwestycje w tym zakresie będą miały neutralny bądź pozytywny wpływ na wskazane komponenty środowiska. Eksploatacja infrastruktury podnosi standard życia mieszkańców. Oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko w fazie eksploatacji będzie miało zasięg lokalny, a ilość czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska będzie ograniczona.

Realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.

 1. powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027 jest spójny ze Strategią Rozwoju Gminy Sanniki na lata 2016-2030 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanniki, co przedstawiono w rozdziale 2 Gminnego Programu Rewitalizacji.

 1. przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
  w dziedzinie ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Przedmiotowy dokument wskazuje cele i kierunki działań w sferze społeczno-gospodarczej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Wskazane działania ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej.

 1. powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

Jednym z celów planowanego procesu rewitalizacji jest „Infrastruktura przyjazna środowisku”, w ramach którego planowane są do realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjne takie, jak termomodernizacja budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła, które wpłyną na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub cieplnej, w wyniku czego zmniejszy się emisja zanieczyszczeń powietrza.

 1. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja planowanych przedsięwzięć nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko:
 1. prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Realizacja zadań wskazanych w dokumencie będzie rozłożona w czasie i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie z prowadzanych robót, np. hałas spowodowany czasowym wykorzystaniem sprzętu czy maszyn w fazie inwestycyjnej. Po zakończeniu inwestycji wystąpi oddziaływanie wtórne: poprawa ładu przestrzennego oraz estetyki obszaru miasta i gminy.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania naśrodowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych Gminnym Programie Rewitalizacji.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji w środowisko przyrodnicze, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji.

 1. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
 1. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem obejmującym obszar rewitalizacji, który jest ważny pod względem ochrony dziedzictwa kulturowego. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w zakresie obiektów zabytkowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływuprzewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto prace związane z realizacjąprzedsięwzięć rewitalizacyjnych zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowiskoprzyrodnicze.

 1. formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Zgodnie z danymi w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Sanniki znajdują się pomniki przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu Dolina Przysowy. Planowane do realizacji przedsięwzięcia nie będą realizowane w graniach form ochrony przyrody.

 

Należy zaznaczyć, że podmioty realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne przed przystąpieniem do wykonania planowanych prac, każdorazowo przeanalizują i wystąpią o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadkach, w których będzie to konieczne.

--------------------------------------------

Informacja podsumowująca przebieg konsultacjispołecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacjidla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Sannikipoprzez obwieszczenie z dnia 10.02.2023 r.zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027.

Konsultacje trwały od 17.02.2023 r. do 20.03.2023 r. i prowadzone były w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być przesyłane na adres sekretariat@sanniki.pl.
 3. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 03.03.2023 w godz.: 10:00 – 12:00 oraz 10.03.2023 w godz.: 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.
 5. Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w trakcie trwania konsultacji projektu uchwały, tj. 02.03.2023 r. o godzinie 14.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki. 

Konsultacjom społecznym podlegał projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027, który został udostępnionyna stronie internetowejMiasta i Gminy Sanniki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 02.03.2023 r. zgłoszono propozycję uwzględnienia podstawowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego w obwodzie III, tj. budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Wólczyńskiej. Przeprowadzona została również dyskusja dotycząca uzasadnienia realizacji zaproponowanego działania. Wskazano, iż mieszkańcy ul. Wólczyńskiej to w dużej części emeryci, którzy chętnie korzystaliby ze ścieżki, która łączyłaby obecny teren spacerowy z obszarem leśnym, umożliwiając tym samym mieszkańcom ulicy dostęp do terenów rekreacyjnych. Umożliwiłaby także skomunikowanie ze stadionem, przedszkolem i pałacem w Sannikach, gdzie planowana jest realizacja wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ścieżka stanowiłaby uzupełnienie bazy rowerowej gminy, przez którą przebiegają szlaki rowerowe (np. VeloMazovia). Ponadto prowadziłaby do znajdującego się w sąsiedniej wsi Ośrodka w Mocarzewie, którego podopiecznymi są osoby niepełnosprawne. Podczas spotkania wskazano również, że dla realizacji zadania dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Wólczyńskiej nie będzie potrzeby wykupu gruntów i ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych. Obszar, przy którym miałaby powstać ścieżka, charakteryzuje się też potencjałem rozwoju, obecnie rozwija się tam zabudowa mieszkalna.

Zgłoszoną propozycję zadania rozpatrzono pozytywnie i uwzględniono w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027. Uzupełniono tabelę 22 „Planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne”.

W trakcie spotkania podkreślono również wagę realizacji zadania „Budowa hali sportowej i boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Sannikach” ze względu na brak boiska ani hali sportowej. Plac przy szkolejest w bardzo złym stanie, brakuje parkingu, czego dowodem jest udostępniona przez Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej dokumentacja fotograficzna. W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027 przedstawiono fotografie ukazujące zły stan placu znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

Z kolei Pani Dyrektor Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina (dalej ECA Sanniki) zwróciła uwagę na potrzebę aktualizacji opisów i wartości planowanych do realizacji przez ECA Sanniki projektów.

W tabeli poniżej przedstawiono zgłoszone propozycje zmiany:

 

Nazwa projektu

Opis projektu

Wartość projektu

Atrakcyjny pobyt w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach - stworzenie kompleksowej oferty turystycznej i rekreacyjnej.

Stworzenie stref edukacyjnych (ścieżek) z naciskiem na edukację ekologiczno-przyrodniczą w oparciu o zasoby zabytkowego drzewostanu w tym chronionego znajdującego się na terenie parku. Uatrakcyjnienie istniejących stref relaksu na terenie parku, w tym rozbudowa placu zabaw i siłowni plenerowej o nowe urządzenia i atrakcje dla dzieci oraz zmiana nawierzchni placu zabaw. Stworzenie stacji dokującej zasilanej energią słoneczną wraz z zestawem 20 elektrycznych hulajnóg do przemieszczania się turystów po rozległym terenie parku. Wyposażenie w pojazd typu Melex do przewozu osób niepełnosprawnych - 1 szt.

1 776 000,00 zł

Pawilon edukacyjno - wystawienniczy  z ogrodem zimowym - rekonstrukcja obiektu hydroforni

Koncepcja projektu zakłada odkrycie części podziemnej obiektu, oczyszczenie, zabezpieczenie i zrekonstruowanie zniszczonych murów ceglanych. Urządzenia hydroforni po oczyszczeniu i konserwacji zostaną wyeksponowane w charakterze pierwotnym.  Nad tymi obiektami planuje się wykonanie energooszczędnego i ekologicznego całkowicie przeszklonego jednonawowego pawilonu. Przeznaczony będzie na cele edukacyjne i  wystawiennicze, a równocześnie spełniać będzie funkcje ogrodu zimowego dla oryginalnej tarasowej roślinności pałacowo-dworskiej. Umożliwi organizację na terenie założenia pałacowo-parkowego zajęć edukacyjnych z równoczesnym poszerzeniem atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. Obiekt wyposażony zostanie w nowoczesne pompy ciepła, systemy monitoringu i kontroli dostępu.

3 780 000,00 zł

Poprawa efektywności gospodarowania odpadami zielonymi, poprzez urządzenie kompostownika i wykorzystanie odpadów zielonych w miejscu ich wytwarzania.

Zespół Pałacowo - parkowy w Sannikach obejmuje obszar około 10,5 ha, z czego przeważającą część obejmują tereny zielone oraz zabytkowy drzewostan. Prace związane z bieżącym utrzymaniem parku powodują powstawanie ogromnej ilości masy zielonej (ściętej trawy oraz liści). Realizacja zadania będzie stanowić oryginalne rozwiązanie w zakresie zagospodarowania oraz wykorzystania odpadów w miejscu ich wytwarzania. Utrzymanie tak rozległych terenów zielonych wymaga utrzymania wyposażenia oraz sprzętu ogrodniczego oraz pomieszczeń zaplecza gospodarczego wraz z częścią socjalno - sanitarną dla personelu pracowników gospodarczych w formie kontenerowej lub trwałej. W pomieszczeniu znajdą się pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych oraz pomieszczenia magazynowe dla sprzętu. Wykonane zostaną nowe podjazdy do obiektu z terenu Parku (nawierzchnia na grobli wraz z przejazdem przez bramę nr 8. Wykonanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej, dokumentacji przetargowej, nadzór inwestorski i konserwatorski.

3 000 000,00 zł

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Sannikach

Projekt przewiduje wykonanie rewaloryzacji 10, 5 hektarowego zabytkowego parku w Sannikach po zniszczeniach wywołanych trąbą powietrzną która przeszła w 2021 roku. W ramach projektu zostanie wykonana inwentaryzacja drzewostanu znajdującego się w parku, wraz z wytycznymi do leczenia i zabezpieczenia drzew po zniszczeniach (projekt gospodarki drzewostanem). Powstanie projekt nowych nasadzeń gatunków drzew i krzewów które uatrakcyjnią drzewostan występujący aktualnie na terenie parku. Na podstawie tego projektu zostaną wykonane nowe nasadzenia. Wykonana zostanie ścieżka edukacyjna o tematyce ekologiczno – przyrodniczej w oparciu o zabytkowy drzewostan w parku. Pojawi się również nowa atrakcja dla odwiedzających park, pływający pomost na stawie. Rewaloryzacja parku przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności dla osób odwiedzających.

4 500 000,00 zł

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych – Pałac w Sannikach- magazyn energii wraz z niezbędnymi instalacjami i infrastrukturą

W związku z uruchomieniem na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach 4 mikro instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 140 kW, oraz faktem iż produkcja energii w tego typu instalacjach charakteryzuje się dużą sezonowością, niezbędnym dla właściwego wykorzystania zasobów wytworzonej z OZE energii elektrycznej  jest magazyn energii elektrycznej  4 modułowy o pojemności dostosowanej do mocy mikro instalacji. Magazyn zostanie stworzony na bazie kontenerów w których zainstalowane zostaną moduły akumulatorów.

1 500 000,00 zł

Stworzenie zaplecza do utrzymania zabytkowego parku -  wraz niezbędną infrastruktura

Utrzymanie rozległych terenów zielonych wymaga utrzymania wyposażenia oraz sprzętu ogrodniczego oraz pomieszczeń zaplecza gospodarczego wraz z częścią  socjalno- sanitarną dla personelu pracowników gospodarczych. W tym celu planujemy przystosować istniejący budynek znajdujący się w strefie rekreacyjno - parkingowej na te cele. W pomieszczeniu znajdą się pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych oraz pomieszczenia magazynowe i garażowe dla sprzętu do utrzymania parku. Wykonane zostaną nowe podjazdy do obiektu.

2 200 000,00 zł

 

 

Proponowane przez ECA Sanniki zmiany zostały rozpatrzone pozytywnie i uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027 (w tabeli 22), z wyjątkiem zadania „Pawilon edukacyjno - wystawienniczy z ogrodem zimowym - rekonstrukcja obiektu hydroforni”, ze względu na uwagę zgłoszoną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o czym mowa w dalszej części przedmiotowego podsumowania.

Ponadto ECA Sanniki zgłosiło planowane tzw. działania miękkie kierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji, zgodnie z poniższą tabelą. Wskazane zadania zostały uzupełnione w tabeli 22 „Planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne”, tj. zadanie „Smaki Muzyki z Chopinem” - cykl koncertów plenerowych oraz w rozdziale 5.2  Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. zadania: „Od Chopina po Olendrów” – wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim oraz „Mistrzowskie warsztaty wokalne – Wokół Chopina”.

 

Nazwa projektu

Opis projektu

Wartość projektu

„Od Chopina po Olendrów”- wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim.

Zadanie pn. „Od Chopina po Olendrów: to ponadczasowa wędrówka szlakiem wielokulturowości Mazowsza dedykowana mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego w tym do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Podczas jednodniowych pobytów w sannickim pałacu, a następnie podążając szlakiem wsi mazowieckiej uczestnicy poznają zbór osadników nadwiślańskich Oledrów – w Skansenie w Wiączeminie, który jest oddziałem zamiejscowym Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Pobyt w sannickim pałacu to poznanie historii właścicieli sannickiego pałacu oraz wakacyjnego wątku z 1828r. związanego z F. Chopinem, a także bogatej oferty kulturalnej, jaką ma przygotowaną instytucja dla turystów, dzieci i seniorów. Sannicki pałac to jedno z niewielu miejsc na mapie kulturalnej Mazowsza, a może i Polski, gdzie propagowana jest twórczość F. Chopina. To tu od ponad 42 lat odbywają się nieprzerwanie koncerty chopinowskie, koncertują tu wybitni wirtuozowie fortepianu, laureaci prestiżowych konkursów pianistycznych, a towarzyszą im znani artyści aktorzy, recytując poezję i prozę poetów i pisarzy polskich.

Pobyt w sannickim pałacu zakończy I część zadania, kolejną będzie przejazd przez wieś mazowiecką do skansenu Osadnictwa Olenderskiego, aby poznać życie osadników nadwiślańskich, by zobaczyć jak mieszkali, poznać ich kulturę, religię i wysłuchać koncertu ludowego.

154 000,00 zł

„Smaki Muzyki z Chopinem" - cykl koncertów plenerowych

Zadanie „Smaki muzyki z Chopinem” ma na celu pokazać Sanniki jako miejsce, w którym można skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, poprzez udział w koncertach plenerowych, prezentujących różne smaki muzyczne. Zadanie skierowane jest do mieszkańcówi turystów, znawców muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz każdego, kto w sposób przyjemny chce spędzić niedzielne popołudnie. W planie zadania jest organizacja w 4 niedzielne popołudnia cyklu koncertów.

„Smaki Muzyki” w muszli koncertowej na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego, ze wstępem wolnym. Projekt zakłada stworzenie pełnej oferty kulturalnej, możliwości koncertowania dla młodych utalentowanych artystów, prezentację dorobku kulturowego oraz polskiej muzyki rozrywkowej. Stworzenie miejsca, w którym tematem przewodnim będzie krzewienie polskiej kultury muzycznej. W pierwszej części każdego koncertu prezentowana będzie muzyka z repertuarem F. Chopina, następnie koncert uświetni polska muzyka estradowa z lat 60-90.

80 000,00 zł

„Mistrzowskie warsztaty wokalne -Wokół Chopina”

Zadanie „Mistrzowskie Warsztaty Wokalne -Wokół Chopina” to działanie edukacyjne skierowane do uczniów Szkół Muzycznych oraz studentów Akademii Muzycznych z wydziałów wokalnych z całej Polski. Celem zadania jest promowanie

uzdolnionych uczniów, kształcenie warsztatu wokalnego nie tylko w odniesieniu do muzyki klasycznej, ale także do

podniesienia poziomu polskiej edukacji artystycznej. Warsztaty wokalne to nie tylko działanie edukacyjne, ale wdrożenie

efektywnych metod doskonalenia warsztatu wokalnego i artystycznego oraz publiczną ich prezentację jako efekt

wypracowanych działań warsztatowych - koncertem w muszli plenerowej dla szerszego grona publiczności.

Dużą rolę odgrywać będzie warsztat pracy przed kamerami, tj. odpowiednia postawa, praca nad aparatem mowy, aby

przekaz był wyraźny, a przełamaniem barier będzie uniknięcie tremy. Zadanie planowane jest jako zadanie cykliczne,

zaplanowane na lata 2023-2024.

91 900,00 zł

 

 

Gminny Program Rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji jest opiniowany przez szereg podmiotów i instytucji. Podczas etapu opiniowania wpłynęła uwaga od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Poniżej przedstawiono jej treść i informację o uwzględnieniu uwagi.

Treść, w której proponuje się zmiany (rozdział, strona, punkt)

Treść uwagi/ propozycja zmiany

Realizacja uwagi/ propozycji zmiany

Pkt. 5.1. projektu i pozostałe elementy programu

Z listy planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy usunąć przedsięwzięcie: Pawilon ekspozycyjno-wystawowy z ogrodem zimowym – rekonstrukcja zabytkowej hydroforni – w Obwodzie I, na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Sannikach wpisanego do rejestru zabytków (nr rejestru zabytków dawnego woj. Płockiego 95/444/62 W, data wpisania 23.303.1962).

Powstanie w tejczęści parku omawianego obiektu kubaturowego w sposób niedopuszczalny zakłóci historyczny układ

kompozycyjny przedmiotowego zabytku.

Zgodnie z uwagą usunięto wskazane przedsięwzięcie z Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Ponadto Orange Polska S.A. zawnioskowała o uwzględnienie w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027 następujących zapisów (ze względu na to, że na terenie objętym rewitalizacją występuje sieć teletechniczna):

1. Utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci teletechniczne, z możliwością ich rozbudowy i przebudowy w zależności od potrzeb oraz realizacje nowych. Obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych i innych dostępnych rozwiązań opisanych w normach ORANGE POLSKA S.A.

2. Możliwość budowy i rozbudowy stacji bazowych oraz masztów telefonii komórkowej i radiofonii.

3. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić do ORANGE POLSKA o wydanie warunków technicznych na ich zabezpieczenie lub przebudowę.

Również Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. poinformowała, iż obszar gminy Sanniki we wskazanych obszarach rewitalizacji -obręby Sanniki i Sielce przebiega jednotorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Mory-Podolszyce. Istniejąca linia jest własnością PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie. Dla istniejącej linii 220 kV obowiązuje pas technologiczny o szerokości 50 metrów tj. po 25 metrów w obie strony od osi linii, w którym obowiązują poniższe ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z oddziaływania linii:

a) W pasie technologicznym linii obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi powinny uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych.

b) Lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznej powinna uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych.

c) Zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości 6,0 m dla linii od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron).

d) Dopuszcza się wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej linii.

e) Teren w pasie technologicznym linii nie może być kwalifikowany, jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ani jako teren związany z działalnością gospodarczą (przesyłową) Właściciela linii.

f) Elektrownie (farmy) wiatrowe względem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć NN 220 kV należy lokalizować tak, aby odległość każdej turbiny wiatrowej od linii elektroenergetycznej NN, określana jako odległość najbardziej skrajnego elementu turbiny wiatrowej (krańców łopat turbiny) od osi linii, nie była mniejsza niż trzykrotna średnica koła (3xd) zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej.

W zakresie planowanych przedsięwzięć pozainwestycyjnych dla linii 220 kV w latach 2023-2032 zakładana jest realizacja standardowych zabiegów eksploatacyjnych.

 

Przytoczone przez Orange Polska S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zostały uwzględnione w rozdziale 1 Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027.

 

20230418_sanniki_gpr_po_konsultacjach.pdf

 

-----------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki ootwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zawiadamia o otwartym spotkaniu konsultacyjnym w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027.

Termin spotkania: 02.03.2023 r. godz. 14:00

Miejsce spotkania: sala posiedzeń w UrzędzieMiasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

Spotkanie odbędzie w ramach konsultacji społecznych, które trwają od 17.02.2023 r. do 20.03.2023 r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027 udostępnione zostało na stronie internetowej pod adresem:

http://sanniki.2clicks.pl/aktualnosci/gminny-program-rewitalizacji-konsultacje.html

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://sanniki.bip.org.pl/id/223

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027 również został udostępniony na stronie internetowej pod adresem:

http://sanniki.2clicks.pl/aktualnosci/gminny-program-rewitalizacji.html

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://sanniki.bip.org.pl/id/223

 

--------------------------------

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027

------------------------------

10.02.2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027

------------------------------------------

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki poprzez obwieszczenie 18.08.2022 r. zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

Konsultacje trwały od 25.08.2022 r. do 25.09.2022 r. i prowadzone były w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogły być składane w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogły być przesyłane na adres sekretariat@sanniki.pl.
 3. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 01.09.2022 w godz.: 10:00 – 12:00 oraz 08.09.2022 w godz.: 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.
 5. Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się08.09.2022 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

Konsultacjom społecznym podlegał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki wraz z załącznikami, tj. mapami przedstawiającymi granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

W trakcie konsultacji społecznych można było zapoznać się również z przygotowaną Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki. Materiały zostały udostępnione na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych ww. formach nie wpłynęły żadne wnioski z uwagami.

Ponadto w trakcie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki, diagnoza wraz z mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki została również przekazana do Instytutu Rozwoju Miast i Regionów Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego w celu przedstawienia opinii w zakresie prawidłowości opracowania Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki. W uzyskanej opinii wskazano, iż istnieje konieczność korekty załącznika mapowego – rozdzielnie obszaru wiejskiego od miejskiego powoduje, że mapy błędnie wskazują granice obszarów (w sposób niepełny). Mapa OZ i OR obszar wiejski nie uwzględnia wszystkich granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, pomijając teren miasta i odwrotnie – mapa terenu miejskiego nie pokazuje pełnych granic OZ i OR uwzględniających sołectwo Sielce.

Dodatkowo wskazano, iż zgodnie z zalecaniami Urzędu Marszałkowskiego, na potrzeby wpisu do regionalnego wykazu programów rewitalizacji należy opracować mapy z granicami obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w wersji wektorowej – w formacie np. SHP, DXF, posiadające reprezentację geometryczną określoną w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych (np. układ PL-1992 lub PL-2000).

W związku z powyższym dokonano korekty załącznika do projektu uchwały. Obszar miasta Sanniki i obszar miejscowości wiejskich przedstawiono na jednej mapie z uwzględnieniem granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Mapę opracowano w wersji wektorowej. Dokonano również weryfikacji i korekty granic poszczególnych jednostek osadniczych. Skorygowana mapa stanowi załącznik do projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki

  

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

 

Termin konsultacji: od 25.08.2022 r. do 25.09.2022 r.

 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu.Uwagi na formularzu mogą być przesyłane na adres sekretariat@sanniki.pl.
 3. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 01.09.2022 w godz.: 10:00 – 12:00 oraz 08.09.2022 w godz.: 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.
 5. Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie w trakcie trwania konsultacji projektu uchwały, przy czym informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie przekazana w odrębnym obwieszczeniu. 

 

Konsultacjom społecznym podlegają:

 1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.
 2. Załączniki do projektu uchwały, tj. mapy przedstawiające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto można zapoznać się z Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

Materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowana i opublikowana informacja podsumowująca ich przebieg.

 

załączniki.zip

------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, iż w dniu 07.12.2021 r. zakończył się proces konsultacji dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. Konsultacje realizowane były  w ramach projektu grantowego „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zachęcam wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z Raportem z przebiegu procesu konsultacji.

 

Raport_z_przebiegu_procesu_konsultacji.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, 04.10.2021r.

Zaproszenie do składania wniosków

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w ramach konsultacji społecznych zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane do składania wniosków dotyczącychStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.

Wnioski można składać do dnia 25.10.2021r.:

a) na Platformie Cyfrowa Demokracja link do strony:

 https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-w-sannikach-2

(na platformie oprócz formularza online znajdą Państwo formularz w wersji do druku)

b) na portalu GIS: sanniki.geoportalgminy.pl

(na portalu znajdą Państwo interaktywną mapę oraz formularz online do złożenia opinii
z opcją zaznaczenia na mapie terenu, którego opinia dotyczy)
;

c) bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki z siedzibą: ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokój nr 14;

d) drogą e-mail na adres: sanniki@zgwrp.org.pl;

e) za pośrednictwem portalu ePUAP na adres skrzynki: 2vy02k8dw7.

 

Druk formularza konsultacyjnego jest dostępny na stronie:www.sanniki.bip.org.pl oraz www.sanniki.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 /Gabriel Wieczorek/

 

 

                               Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina / Miasto pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza na spotkanie konsultacyjne grupy roboczej nr 1 „Lokalizacja nowych i rekultywacja niedziałających już terenów wydobywania kopalin w północnej części gminy” dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru miasta i gminy.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający politykę przestrzenną miasta i gminy -  wskazujący   obszary, które są najodpowiedniejsze do pełnienia określonych funkcji, co przekłada się na  sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. 
Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska,  sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje na spotkanie grupy roboczej nr 1, które odbędzie się w dniu 04.10.2021r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Barciku. 


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
 /Gabriel Wieczorek/


Zaproszenie na konsultacje społeczne


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, 
aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 04.10.2021r. (poniedziałek ) o godz. 16:00 w sali nr 10 (sala posiedzeń)Urzędu Miasta i Gminy Sanniki .


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
                                                                                                     /Gabriel Wieczorek/

zaproszenie_na_spotkanie_grupy_robocze__sanniki_04.10.2021r.docx

zaproszenie_na_konsultacje_04.10.2021r._.docx

 

--------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

 

w sprawie konsultacji społecznych w formie badania ankietowego w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zawiadamia o konsultacjach społecznych w formie badania ankietowego w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”.

Badanie ankietowe prowadzone będzie od 02.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/fsaRkSw8kFq8mKds8

Ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz na stronie internetowej pod adresem: http://sanniki.2clicks.pl/

ankieta_dla_mieszkancow.pdf

 

Sanniki, 26.07.2021 r.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że od 02.08.2021 r. do 27.08.2021 r. prowadzone jest badanie ankietowe w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu. Partycypacja społeczna obejmuje bowiem przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych.

Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/fsaRkSw8kFq8mKds8

Ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz na stronie internetowej pod adresem: http://sanniki.2clicks.pl/

ankieta_dla_mieszkancow.pdf

 

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU

Gabriel Wieczorek

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne - (.pdf)

 

-----------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, iż w związku z ograniczeniami dotyczącymi spotkań i zgromadzeń, spotkania grup roboczych przewidziane na dzień 28.10.2020 r. (zaproszenie poniżej) zostają odwołane.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.57.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

-----------------------------------------------------

Sanniki, dnia 16.03.2020r.

Komunikat

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z coraz liczniejszymi przypadkami  zachorowań na COVID-19 wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, od dnia 16 marca br. do odwołania zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w punkcie konsultacyjnym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.

W związku z zawieszeniem wizyt osobistych w urzędzie zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego, telefonicznego lub za pomocą innych środków komunikacji (np. ePUAP, Poczta Polska).

Wszelkie niezbędne sprawy interesanci mogą załatwić drogą elektroniczną poprzez adres mailowy: sanniki@zgwrp.org.pl, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /cys5ul306r/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr telefonu 24 277 78 13 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W wyjątkowych sytuacjach korespondencję adresowaną do Urzędu Miasta i Gminy
w Sannikach można wrzucić do skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do Urzędu.

 

     Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

     /Gabriel Wieczorek/

 

 

----------------------------------------

Ankieta w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Badanie opinii mieszkańców na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-badania-opinii-mieszkancow-w-sannikach

 

----------------------------------

 

Sanniki, dnia 31.12.2019r.

 

Punkt konsultacyjny

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki
zapraszamy   wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane do skorzystania z punktu konsultacyjnego.

 

Adres punktu konsultacyjnego:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, pokój nr14

 

Terminy działania punktu konsultacyjnego:

od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.04.2020r.

 

Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:

  7 30 -15 30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)

9 30 -17 30 (środa)

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

 

-----------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 30.10.2019 r.

 

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

 

 

Miasto i Gmina Sanniki   otrzymała grant od Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania
i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w kwocie 22.698,00 zł. 

 

Realizatorem projektu jest Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo" oraz partnerzy: ResPublic sp. z o.o. i GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. arch. Anna Woźnicka.

Zadania realizowane w ramach projektu dotyczą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki i obejmują:

1.Opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK).

2. Przeprowadzenie określonych w IPK działań dotyczących konsultacji społecznych.

3. Udział w działaniach edukacyjnych w ramach Akademii Konsultacji Społecznych (4 sesje).

4.Monitorowanie i ewaluację realizacji IPK.

 

zaproszenie_na_konsultacje.docx

prezentacja_spotkanie_otwarte_sanniki_2019.12.10_aeawapj-1.ppt

zaproszenie_do_skladania_wnioskow.docx

formularz_konsultacyjny.docx

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 
Burmistrz Miasta i  Gminy Sanniki oraz Rada Miasta i Gminy Sanniki informują, że w związku z  uzyskaniem przez miejscowość Sanniki praw miejskich  zachodzi konieczność dokonania zmian organizacyjnych dotyczących dotychczasowego sołectwa Wsi Sanniki i Mocarzewo. To jednocześnie  możliwość zapytania Państwa o zdanie w tej kwestii.
W związku z tym w dniach 11 – 15 stycznia    odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Mocarzewo.  Zostaną one przeprowadzone w formie:
1. Zebrania konsultacyjnego w dniu 12 stycznia 2018 r.o godzinie 1800 w Remizie OSP Sanniki (świetlica wiejska) – sala na piętrze.
2. Wyrażenia opinii przy użyciu formularzy konsultacyjny rozkolportowanych wśród mieszkańców oraz dostępnych na spotkaniu konsultacyjnym i w Urzędzie Miasta  i Gminy Sanniki.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Mocarzewo,  którzy do dnia zakończenia konsultacji ukończyli 18 lat.
Formularz  można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Sannikiw następujący sposób:
1) pobrać i  wypełnić na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 12 stycznia 2018 r.
2) dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki pocztą lub osobiście do 15 stycznia 2018 r. do godziny 1530.

 

Formularz - .pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-11 09:56:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-23 12:19:14
 • Liczba odsłon: 4602
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1671176]

przewiń do góry