Informacja podsumowująca przebieg konsultacjispołecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki poprzez obwieszczenie 18.08.2022 r. zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

Konsultacje trwały od 25.08.2022 r. do 25.09.2022 r. i prowadzone były w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogły być składane w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogły być przesyłane na adres sekretariat@sanniki.pl.
 3. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 01.09.2022 w godz.: 10:00 – 12:00 oraz 08.09.2022 w godz.: 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.
 5. Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się08.09.2022 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

Konsultacjom społecznym podlegał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki wraz z załącznikami, tj. mapami przedstawiającymi granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

W trakcie konsultacji społecznych można było zapoznać się również z przygotowaną Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki. Materiały zostały udostępnione na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych ww. formach nie wpłynęły żadne wnioski z uwagami.

Ponadto w trakcie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki, diagnoza wraz z mapą obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki została również przekazana do Instytutu Rozwoju Miast i Regionów Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego w celu przedstawienia opinii w zakresie prawidłowości opracowania Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki. W uzyskanej opinii wskazano, iż istnieje konieczność korekty załącznika mapowego – rozdzielnie obszaru wiejskiego od miejskiego powoduje, że mapy błędnie wskazują granice obszarów (w sposób niepełny). Mapa OZ i OR obszar wiejski nie uwzględnia wszystkich granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, pomijając teren miasta i odwrotnie – mapa terenu miejskiego nie pokazuje pełnych granic OZ i OR uwzględniających sołectwo Sielce.

Dodatkowo wskazano, iż zgodnie z zalecaniami Urzędu Marszałkowskiego, na potrzeby wpisu do regionalnego wykazu programów rewitalizacji należy opracować mapy z granicami obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w wersji wektorowej – w formacie np. SHP, DXF, posiadające reprezentację geometryczną określoną w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych (np. układ PL-1992 lub PL-2000).

W związku z powyższym dokonano korekty załącznika do projektu uchwały. Obszar miasta Sanniki i obszar miejscowości wiejskich przedstawiono na jednej mapie z uwzględnieniem granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Mapę opracowano w wersji wektorowej. Dokonano również weryfikacji i korekty granic poszczególnych jednostek osadniczych. Skorygowana mapa stanowi załącznik do projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

------------------

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki

  

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

 

Termin konsultacji: od 25.08.2022 r. do 25.09.2022 r.

 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej na udostępnionym formularzu.Uwagi na formularzu mogą być przesyłane na adres sekretariat@sanniki.pl.
 3. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Telefonicznych dyżurów ekspertów w następujących dniach: 01.09.2022 w godz.: 10:00 – 12:00 oraz 08.09.2022 w godz.: 14:00 – 16:00 pod numerem telefonu 54 413 05 23 lub 54 413 05 30.
 5. Otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie w trakcie trwania konsultacji projektu uchwały, przy czym informacja o terminie i miejscu spotkania zostanie przekazana w odrębnym obwieszczeniu. 

 

Konsultacjom społecznym podlegają:

 1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.
 2. Załączniki do projektu uchwały, tj. mapy przedstawiające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto można zapoznać się z Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki.

Materiały zostaną udostępnione na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji nie podlegają rozpatrzeniu.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowana i opublikowana informacja podsumowująca ich przebieg.

 

załączniki.zip

------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, iż w dniu 07.12.2021 r. zakończył się proces konsultacji dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. Konsultacje realizowane były  w ramach projektu grantowego „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zachęcam wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z Raportem z przebiegu procesu konsultacji.

 

Raport_z_przebiegu_procesu_konsultacji.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, 04.10.2021r.

Zaproszenie do składania wniosków

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w ramach konsultacji społecznych zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane do składania wniosków dotyczącychStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.

Wnioski można składać do dnia 25.10.2021r.:

a) na Platformie Cyfrowa Demokracja link do strony:

 https://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-w-sannikach-2

(na platformie oprócz formularza online znajdą Państwo formularz w wersji do druku)

b) na portalu GIS: sanniki.geoportalgminy.pl

(na portalu znajdą Państwo interaktywną mapę oraz formularz online do złożenia opinii
z opcją zaznaczenia na mapie terenu, którego opinia dotyczy)
;

c) bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki z siedzibą: ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokój nr 14;

d) drogą e-mail na adres: sanniki@zgwrp.org.pl;

e) za pośrednictwem portalu ePUAP na adres skrzynki: 2vy02k8dw7.

 

Druk formularza konsultacyjnego jest dostępny na stronie:www.sanniki.bip.org.pl oraz www.sanniki.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 /Gabriel Wieczorek/

 

 

                               Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina / Miasto pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza na spotkanie konsultacyjne grupy roboczej nr 1 „Lokalizacja nowych i rekultywacja niedziałających już terenów wydobywania kopalin w północnej części gminy” dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru miasta i gminy.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający politykę przestrzenną miasta i gminy -  wskazujący   obszary, które są najodpowiedniejsze do pełnienia określonych funkcji, co przekłada się na  sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. 
Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska,  sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje na spotkanie grupy roboczej nr 1, które odbędzie się w dniu 04.10.2021r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Barciku. 


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
 /Gabriel Wieczorek/


Zaproszenie na konsultacje społeczne


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, 
aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się 04.10.2021r. (poniedziałek ) o godz. 16:00 w sali nr 10 (sala posiedzeń)Urzędu Miasta i Gminy Sanniki .


Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
                                                                                                     /Gabriel Wieczorek/

zaproszenie_na_spotkanie_grupy_robocze__sanniki_04.10.2021r.docx

zaproszenie_na_konsultacje_04.10.2021r._.docx

 

--------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie

 

w sprawie konsultacji społecznych w formie badania ankietowego w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zawiadamia o konsultacjach społecznych w formie badania ankietowego w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”.

Badanie ankietowe prowadzone będzie od 02.08.2021 r. do 27.08.2021 r.

Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/fsaRkSw8kFq8mKds8

Ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz na stronie internetowej pod adresem: http://sanniki.2clicks.pl/

ankieta_dla_mieszkancow.pdf

 

Sanniki, 26.07.2021 r.


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że od 02.08.2021 r. do 27.08.2021 r. prowadzone jest badanie ankietowe w ramach prac nad „Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027”.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu. Partycypacja społeczna obejmuje bowiem przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych.

Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/fsaRkSw8kFq8mKds8

Ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz na stronie internetowej pod adresem: http://sanniki.2clicks.pl/

ankieta_dla_mieszkancow.pdf

 

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU

Gabriel Wieczorek

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne - (.pdf)

 

-----------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, iż w związku z ograniczeniami dotyczącymi spotkań i zgromadzeń, spotkania grup roboczych przewidziane na dzień 28.10.2020 r. (zaproszenie poniżej) zostają odwołane.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.57.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

-----------------------------------------------------

Sanniki, dnia 16.03.2020r.

Komunikat

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z coraz liczniejszymi przypadkami  zachorowań na COVID-19 wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, od dnia 16 marca br. do odwołania zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w punkcie konsultacyjnym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.

W związku z zawieszeniem wizyt osobistych w urzędzie zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego, telefonicznego lub za pomocą innych środków komunikacji (np. ePUAP, Poczta Polska).

Wszelkie niezbędne sprawy interesanci mogą załatwić drogą elektroniczną poprzez adres mailowy: sanniki@zgwrp.org.pl, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /cys5ul306r/SkrytkaESP, telefonicznie pod nr telefonu 24 277 78 13 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

W wyjątkowych sytuacjach korespondencję adresowaną do Urzędu Miasta i Gminy
w Sannikach można wrzucić do skrzynki korespondencyjnej dostępnej przy wejściu do Urzędu.

 

     Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

     /Gabriel Wieczorek/

 

 

----------------------------------------

Ankieta w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Badanie opinii mieszkańców na temat kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.
http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/ankieta-badania-opinii-mieszkancow-w-sannikach

 

----------------------------------

 

Sanniki, dnia 31.12.2019r.

 

Punkt konsultacyjny

 

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki
zapraszamy   wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane do skorzystania z punktu konsultacyjnego.

 

Adres punktu konsultacyjnego:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki, pokój nr14

 

Terminy działania punktu konsultacyjnego:

od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.04.2020r.

 

Godziny otwarcia punktu konsultacyjnego:

  7 30 -15 30 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)

9 30 -17 30 (środa)

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

 

-----------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 30.10.2019 r.

 

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”

 

 

Miasto i Gmina Sanniki   otrzymała grant od Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania
i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” w ramach projektu pn. "Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania
i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w kwocie 22.698,00 zł. 

 

Realizatorem projektu jest Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo" oraz partnerzy: ResPublic sp. z o.o. i GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. arch. Anna Woźnicka.

Zadania realizowane w ramach projektu dotyczą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki i obejmują:

1.Opracowanie Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK).

2. Przeprowadzenie określonych w IPK działań dotyczących konsultacji społecznych.

3. Udział w działaniach edukacyjnych w ramach Akademii Konsultacji Społecznych (4 sesje).

4.Monitorowanie i ewaluację realizacji IPK.

 

zaproszenie_na_konsultacje.docx

prezentacja_spotkanie_otwarte_sanniki_2019.12.10_aeawapj-1.ppt

zaproszenie_do_skladania_wnioskow.docx

formularz_konsultacyjny.docx

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 
Burmistrz Miasta i  Gminy Sanniki oraz Rada Miasta i Gminy Sanniki informują, że w związku z  uzyskaniem przez miejscowość Sanniki praw miejskich  zachodzi konieczność dokonania zmian organizacyjnych dotyczących dotychczasowego sołectwa Wsi Sanniki i Mocarzewo. To jednocześnie  możliwość zapytania Państwa o zdanie w tej kwestii.
W związku z tym w dniach 11 – 15 stycznia    odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Mocarzewo.  Zostaną one przeprowadzone w formie:
1. Zebrania konsultacyjnego w dniu 12 stycznia 2018 r.o godzinie 1800 w Remizie OSP Sanniki (świetlica wiejska) – sala na piętrze.
2. Wyrażenia opinii przy użyciu formularzy konsultacyjny rozkolportowanych wśród mieszkańców oraz dostępnych na spotkaniu konsultacyjnym i w Urzędzie Miasta  i Gminy Sanniki.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Mocarzewo,  którzy do dnia zakończenia konsultacji ukończyli 18 lat.
Formularz  można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Sannikiw następujący sposób:
1) pobrać i  wypełnić na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 12 stycznia 2018 r.
2) dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki pocztą lub osobiście do 15 stycznia 2018 r. do godziny 1530.

 

Formularz - .pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-11 09:56:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-21 11:43:01
 • Liczba odsłon: 2345
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1388160]

przewiń do góry