Uchwała Nr 214/XL/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2009 r.

Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2010.


Uchwała Nr 213/XL/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 212/XL/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2009 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Gminy Sanniki na rok 2010.


Uchwała Nr 211/XL/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2009 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 188/XXXIV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 31.08.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 648.969,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na pokrycie części wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i map do przeprowadzenia remontów dróg gminnych oraz przeprowadzenie tych remontów”.


Uchwała Nr 210/XL/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2009 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.


Uchwała Nr 209/XL/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości będącej własnością Gminy Sanniki na okres 9 lat oraz zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki nr 158/XXV/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do odpłatnego wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Sanniki na okres dłuższy niż 3 lata.


Uchwała Nr 208/XL/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.12.2009 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Sanniki do Lokalnej Grupy Rybackiej: Stowarzyszenia POJEZIERZE GOSTYNIŃSKIE z siedzibą w Łącku na prawach członka zwyczajnego.


Uchwała Nr 207/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 206/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Sanniki, za wodę pobraną z wiejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków do wiejskich zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.


Uchwała Nr 205/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.


Uchwała Nr 204/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie: obniżenia ceny 1q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2010 r.


Uchwała Nr 203/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.
 
w sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2010 r. na terenie Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 202/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.


Uchwała Nr 201/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie: ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach


Uchwała Nr 200/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie: nadania Panu Joseph Gula honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 199/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 31 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sanniki dotyczącej współprowadzenia przez Gminę Sanniki i Województwo Mazowieckie, instytucji kultury pod nazwą „Pałac w Sannikach”.


Uchwała Nr 198/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.
 
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 197/XXXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2009 r.

w sprawie: zgody na przystąpienie Gminy Sanniki do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płock, Miastem Gostynin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami i wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

 

Uchwała Nr 196/XXXVIII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.10.2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie rzeczy i praw stanowiących mienie Gminy Sanniki i przynależnych Gminie Sanniki ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem - na rzecz wspólnej samorządowej instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki „Pałac w Sannikach”, bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy użytkowania. 


Uchwała Nr 195/XXXVIII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.10.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.

 

Uchwała Nr 194/XXXVII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21.10.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.

 

Uchwała Nr 193/XXXVI/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14.10.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 192/XXXVI/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14.10.2009 r.

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji ceny nabycia  i  warunków zakupu na rzecz Gminy Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w  miejscowości Sanniki z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę  skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką.


Uchwała Nr 191/XXXVI/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14.10.2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 31 lipca 2008r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Sanniki dotyczącej współprowadzenia przez Gminę Sanniki i Województwo Mazowieckie, instytucji kultury pod nazwą „Pałac w Sannikach”.


Uchwała Nr 190/XXXVI/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14.10.2009 r.

w sprawie: zmiany nazwy samorządowej wspólnej instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy w Sannikach pod nazwą „Pałac w Sannikach” oraz zmiany statutu tej instytucji kultury.

 

Uchwała Nr 189/XXXV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21.09.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.

 

Uchwała Nr 188/XXXIV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.08.2009 r.

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, który pokryje część wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i map do przeprowadzenia remontów dróg gminnych oraz przeprowadzenie tych remontów”


Uchwała Nr 187/XXXIV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.08.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 186/XXXIII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14.08.2009 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.


Uchwała Nr 185/XXXIII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14.08.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.

 

Uchwała Nr 184/XXXII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 16.07.2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sanniki nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lwówek z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę boiska sportowego w miejscowości Lwówek i upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji, ustalenia ceny nabycia gruntów oraz zakupu gruntów przeznaczonych na ten cel


Uchwała Nr 183/XXXII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 16.07.2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanniki w celu świadczenie usług medycznych bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy


Uchwała Nr 182/XXXII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 16.07.2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki z dnia 5 grudnia 2008 roku, Nr 136/XXIII/2008 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.


Uchwała Nr 181/XXXII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 16.07.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 180/XXXI/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 09.07.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 179/XXXI/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 09.07.2009 r.

w sprawie: pilnej potrzeby nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela


Uchwała Nr 178/XXXI/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 09.07.2009 r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sanniki na lata 2009-2013.


Uchwała Nr 177/XXX/ 2009 
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2009 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki NR 160/XXV/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia  Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sanniki na lata 2004-2013 wraz z planem finansowym na lata 2004-2006


Uchwała Nr 176/XXX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 175/XXX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki.


Uchwała Nr 174/XXX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2009 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki.

 

Uchwała Nr 173/XXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.05.2009 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanniki w celu świadczenie usług medycznych bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.


Uchwała Nr 172/XXIX/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.05.2009r.

w sprawie: akceptacji treści statutu wspólnej instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki pod nazwą: "Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach".

 

Uchwała Nr 171/XXVIII/2009                  
Rady Gminy Sanniki    
z dnia 28.04.2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwała Nr 82/XII/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 170/XXVIII/2009                  
Rady Gminy Sanniki    
z dnia 28.04.2009 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej.


Uchwała Nr 169/XXVIII/2009
Rady Gminy Sanniki    
z dnia 28.04.2009 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sanniki za 2008 rok.


Uchwała Nr 168/XXVIII/2009
Rady Gminy Sanniki    
z dnia 28.04.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 167/XXVII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.03.2009 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2009 r.


Uchwała Nr 166/XXVII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.03.2009 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Sanniki do nowotworzonego podmiotu – spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o. o.


Uchwała Nr 164/XXVII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.03.2009 r.

w sprawie: akceptacji treści statutu wspólnej instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki pod nazwą: "Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach".

 

Uchwała Nr 163/XXVII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.03.2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 6/II/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 04.12.2006r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 162/XXVII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.03.2009 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Sanniki do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 
1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 
2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.


Uchwała Nr 161/XXVII/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24.03.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.


Uchwała Nr 160/XXVI/2009                                 
Rady Gminy Sanniki
z dnia 17.02.2009 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sanniki za 2008 r.


Uchwała Nr 159/XXVI/2009                                 
Rady Gminy Sanniki
z dnia 17.02.2009 r.

w sprawie: zmiany do uchwały Nr 59/VIII/2003 Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki


Uchwała Nr 158/XXVI/2009                                 
Rady Gminy Sanniki
z dnia 17.02.2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 44/VI/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 22 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2013


Uchwała Nr 157/XXVI/2009                                 
Rady Gminy Sanniki
z dnia 17.02.2009 r. 

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.

 

Uchwała Nr 156/XXV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.01.2009 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.

 

Uchwała Nr 155/XXV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.01.2009 r.

w sprawie: odwołania Kierownika Samodzielnego Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Sannikach.


Uchwała Nr 154/XXV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.01.2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 59/VIII/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 153/XXV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.01.2009 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami  pozarządowymi na rok 2009.


Uchwała Nr 152/XXV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.01.2009 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie likwidacji Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz Pracowni RTG będących jednostkami organizacyjnymi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzibą w Gorzewie ul. Kruk 5


Uchwała Nr 151/XXV/2009
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26.01.2009 r.  

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanniki w celu świadczenia usług medycznych oraz zarządzania istniejącym zasobem mieszkaniowym

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-04 08:52:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-21 10:01:10
  • Liczba odsłon: 2504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633647]

przewiń do góry