Protokoły wyborcze - .zip

----------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki w sprawie dowozu wyborców ujętych w spisie
wyborców w stałym obwodzie głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
oraz referendum w dniu 15 października 2023 roku

--------------------------------------

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

--------------------------------------

 

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
z dnia 25 września 2023 r . o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 38 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
z dnia 25 września 2023 r . o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 16 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

POSTANOWIENIE NR 162/2023
Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 25 września 2023 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


POSTANOWIENIE NR 117/2023
Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sanniki

 

----------------------------------------------------------------------

 

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu na wybory

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, że wcelu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym".

Wyborcy, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać ustnie bądź telefonicznie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki pod numerem telefonu 24 277-78-10  najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). 

 

----------------------------------------------------------------------

Protokoły z losowania składu obwodowych komisji wyborczych - .pdf

----------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 18 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Sanniki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 20 września 2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 3

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 9.

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Płocku II

 

Małgorzata Marta Walisiewicz

 

-----------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

z dnia 14 września 2023r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki podajedo wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Brzezia, Lasek

Była Szkoła Podstawowa w Brzezi

 Brzezia 39A,09-540 Sanniki 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Brzeziny, Sielce

Remiza OSP w Sielcach

 Sielce 27A, 09-540 Sanniki

3

Działy, Lubików, Osmolin, Staropol

Szkoła Podstawowa w Osmolinie

 Osmolin ul. Sannicka 4, 09-540 Sanniki

4

Osmólsk Górny, Sanniki, ulice: Krótka, Lotników, Łowicka, Polna, Topolowa, Wiejska, Żychlińska, Warszawska – numery nieparzyste od 121 do 191, Szkarada

Remiza OSP w Sannikach

ul. Warszawska 119, 09-540 Sanniki 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Sanniki, ulice: Bankowa, Bohaterów Ludowych, Firmowa, Jaśminowa, Poprzeczna, Północna, Skrajna, Warszawska – numery parzyste oraz numery nieparzyste od 1 do 119, Wincentego Witosa, Wschodnia, Zachodnia, Żabia

Siedziba Instytucji Gminnych

ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sanniki, ulice: Fryderyka Chopina, Fabryczna, Młynarska, Parkowa, Tkacka, Wólczyńska

Siedziba Instytucji Gminnych

 ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Mocarzewo, Wolka Niska, Wólka Wysoka

Remiza OSP w Wólce

 Wólka Wysoka 5A, 09-540 Sanniki

8

Aleksandrów, Czyżew, Krubin

Szkoła Podstawowa w Sannikach

 ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki 

9

Lwówek

Remiza OSP w Lwówku

 Lwówek 48, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Nowy Barcik, Stary Barcik

Była Szkoła Podstawowa w Barciku, Nowy Barcik 47,

09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku I najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

------------------------------------------------------------------

wniosek_o_wyd_zaswiadzcenia_o_prawie_do_glosowania.pdf

wniosek-o-zmiane-miejsca-glosowania-art-28-1-kodeksu-wyborczego.pdf

upowaznienie_do_odbioru_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania.pdf

klauzula_crw.pdf

 

UCHWAŁA NR 50/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 sierpnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 sierpnia 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Postanowienie Nr 81/2023
Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 7 sierpnia 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Sanniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Postanowienie Nr 12/2023
Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Sanniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Postanowienie Nr 11/2023
Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 28 kwietnia 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Sanniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-08-23 12:03:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-17 12:56:46
  • Liczba odsłon: 1128
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633652]

przewiń do góry