Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zatrudni
na umowę zlecenie lub umowę o pracę asystenta rodziny

 

 1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, 1429) i udokumentuje
co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
c) średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
z dostępem ograniczonym;
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy domowej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.


 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09 – 540 Sanniki


 

Sanniki, dnia 03.01.2024 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zaprasza
do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, 1429) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m. in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

 • uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sannikach, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka (m. in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego
  i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);

 • prowadzeniu gospodarstwa domowego (m. in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

 • wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby
i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę: - asystenta rodziny;
- pracownika socjalnego; - psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia,
a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości
do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku,
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. 24 277 61 56.

 

Sanniki, dnia 03.01.2024 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

 

--------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki

Działając na podstawie  art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 530zpóźn. zm.)  informuję, że została zakończona procedura naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki  na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego została wyłoniona

Pani Iwona Cieślak,  zamieszkała Nowy Barcik

Uzasadnienie

Pani Iwona Cieślak spełniła  wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze przeprowadzonym na podstawie Zarządzenia Nr 0050.110.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 października 2023 r.w sprawie ogłoszenia naboru  na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W/w kandydatka podczas postępowania kwalifikacyjnego uzyskała odpowiednią  liczbę punktów z testu pisemnego oraz omówienia zagadnień obejmujących  regulacje prawne  określone w ogłoszeniu o naborze.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

(-) Gabriel Wieczorek

 

--------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru z dnia 06 listopada 2023 r.

na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, że do konkursu na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi została zakwalifikowana kandydatka Pani Iwona Cieślak, która spełniła niezbędne wymagania formalne zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.110.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 października 2023 r.

Ustalono termin egzaminu wiedzy na dzień 10.11.2023 r. godzina 15.00. Egzamin będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Test wiedzy jak i rozmowa ma na celu sprawdzenie wiedzy i znajomości przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.110.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 października 2023 r. zaprasza kandydatkę na ten etap konkursu w dniu 10.11.2023 r. na godzinę 15.00.

Informacja ta podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

(-) Gabriel Wieczorek

 

----------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 07 listopada 2023 r.

 

Lista kandydatów

 spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki

 

 1. Iwona Cieślak

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.110.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie: Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

----------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.48.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sannikach.

Zarządzenie Nr 0050.43.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 5 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Sannikach

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Zarządzenie Nr 0050.24.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 16 marca 2023 r.
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Potwierdzenie terminu - .pdf

 

Zarządzenie Nr 0050.19.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 20 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

----------------------------------------------------------

 

Informacja z dnia 11 sierpnia 2022 r.

o wyniku wyboru na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarza Miasta i Gminy Sanniki

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Aleksandra Szczepaniak zam. Krubin gm. Sanniki

Podczas rozmowy komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje, umiejętności i wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Sanniki.

-------------------

Informacja o wyniku naboru z dnia 09 sierpnia 2022 r.

na stanowisko urzędnicze – Sekretarza Miasta i Gminy Sanniki

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje, że do konkursu na stanowisko urzędnicze – Sekretarza Miasta i Gminy Sanniki zostali zakwalifikowani następujący kandydaci, którzy spełnili niezbędne wymagania formalne zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 z dnia 25 lipca 2022 r. według kolejności zgłoszeń:

 1. Adrianna Kaczor
 2. Aleksandra Szczepaniak

Ustalono termin egzaminu wiedzy na dzień 11.08.2022 r. godzina 11.00. Egzamin będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Test wiedzy jak i rozmowa ma na celu sprawdzenie wiedzy i znajomości przepisów prawa niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.63.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 lipca 2022 r. zaprasza kandydatów na ten etap konkursu w dniu 11.08.2022 r. na godzinę 11.00.

Informacja ta podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

-----------------------------

Zarządzenie Nr 0050.63.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki.

 

---------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze   ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w Urzędzie  Miasta i Gminy Sanniki

Działając na podstawie  art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.)  informuję, że została zakończona procedura naboru w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki  na wolne stanowisko ds.zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego została wyłoniona

Pani Agnieszka Duda,  zamieszkała   w Mocarzewie

 

Uzasadnienie

Pani Agnieszka Duda spełniła  wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze przeprowadzonym na podstawie Zarządzenia Nr 0050.72.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki  z dnia 22 listopada  2021 r.w sprawie ogłoszenia naboru  na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W/w kandydatka podczas postępowania kwalifikacyjnego uzyskała najwyższą spośród wszystkich  liczbę punktów z testu pisemnego oraz omówienia zagadnień obejmujących  regulacje prawne  określone w ogłoszeniu o naborze.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

(-) Gabriel Wieczorek

Zarządzenie Nr 0050.72.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie: Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Zarządzenie Nr 0050.65.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zatrudni
na umowę zlecenie lub umowę o pracę asystenta rodziny

1.      Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2.      Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09 – 540 Sanniki

 

 

 

 

Sanniki, dnia 24.06.2020 r.                                                   Kierownik MGOPS w Sannikach

                        /-/ Joanna Stępniak

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zaprasza
do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U .z 2018 r. poz.998 ze zm. ) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m. in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

·         nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

·         uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sannikach, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

·         opiece i wychowaniu dziecka (m. in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego
i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);

·         prowadzeniu gospodarstwa domowego (m. in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

·         wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby
i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę: - asystenta rodziny;
- pracownika socjalnego; - psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia,
a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości
do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku,
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. 24 277 61 56.

 

Sanniki, dnia 24.06.2020 r.                                                   Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zatrudni
na umowę zlecenie lub umowę o pracę asystenta rodziny

1.      Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2.      Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09 – 540 Sanniki

 

 

 

 

Sanniki, dnia 05.12.2019 r.                                                   Kierownik MGOPS w Sannikach

                        /-/ Joanna Stępniak

 

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zaprasza
do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U .z 2018 r. poz.998 ze zm. ) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m. in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

·         nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

·         uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sannikach, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

·         opiece i wychowaniu dziecka (m. in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego
i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);

·         prowadzeniu gospodarstwa domowego (m. in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

·         wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby
i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę: - asystenta rodziny;
- pracownika socjalnego; - psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia,
a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości
do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku,
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. 24 277 61 56.

 

Sanniki, dnia 05.12.2019 r.                                                   Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zaprasza
do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U .z 2018 r. poz.998 ze zm. ) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m. in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

·          nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

·          uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

·          opiece i wychowaniu dziecka (m. in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);

·          prowadzeniu gospodarstwa domowego (m. in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków
i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

·          wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę: - asystenta rodziny; - pracownika socjalnego; - psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku,
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. 24 277 61 56.

 

Sanniki, dnia 02.07.2019 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zatrudni na umowę zlecenie asystenta rodziny

 

 

1.       Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje
co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2.       Wymagania dodatkowe :

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09 – 540 Sanniki

 

 

Sanniki, dnia 02.07.2019 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.18.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 18.04.2019 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

--------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zaprasza
do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U .z 2018 r. poz.998 ze zm. ) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m. in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

·          nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

·          uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

·          opiece i wychowaniu dziecka (m. in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);

·          prowadzeniu gospodarstwa domowego (m. in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków
i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

·          wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę: - asystenta rodziny; - pracownika socjalnego; - psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku,
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. 24 277 61 56.

 

Sanniki, dnia 04.01.2019 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zatrudni na umowę zlecenie asystenta rodziny

 

 

1.       Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna, lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje
co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2.       Wymagania dodatkowe :

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
b) znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,
j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09 – 540 Sanniki

 

 

Sanniki, dnia 04.01.2019 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

 

 

----------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 02.01.2019 r.
Nasz znak: MGOPS.ZP. 26.01.19
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           W związku z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (SUO).
 1.Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach
ul. Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
2. Przedmiotu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania:
1. na terenie wsi Wólka Niska  na rzecz osoby dorosłej - 8 godz. miesięcznie
Szczegółowy harmonogram wraz z umową zlecenia świadczenia usług ustalony zostanie po wyborze oferty w porozumieniu z wykonawcą.
3. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych   usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) w szczególności:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia
Okres świadczenia usług -02.01.2019 r. -31.12. 2020 r.
4. Inne istotne warunki.
Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze powinna spełniać warunki określone §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług  opiekuńczych tj.:                                                                                                       
1. Posiadanie kwalifikacji do świadczenia SUO
2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
szpitalu psychiatrycznym,
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,
zakładzie rehabilitacji.
3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
kształtowania nawyków celowej aktywności;
prowadzenia treningu zachowań społecznych.
Przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów /kopii/ stanowi warunek rozpatrzenia złożonej oferty.
W cenę godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć. Zamawiający przyjmuje, że 1 godzina usługi równa się 60 minut. Czas jednej godziny wykonania SUO nie obejmuje czasu dojścia lub dojazdu do podopiecznego ani powrotu po wykonanej usłudze.
5. Kryterium wyboru wykonawcy stanowi cena brutto podana przez Wykonawcę za 1 godzinę usług oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
6. Informacje dodatkowe.
- niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,
- otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,
- po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,
- Ośrodek zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę cenową należy sporządzić na załączonym druku OFERTA – załącznik wraz z dokumentami  spełnienia warunku pkt 4 zapytania ofertowego. Ofertę cenową sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem; winna być podpisana przez osobę upoważnioną w tym parafowanie każdej strony. W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
8. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę cenową złożyć można osobiście u zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki , pocztą na powyższy adres.
Ofertę należy złożyć do dnia 16 stycznia 2019 r., do godz. 15.30. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu).
 
Sanniki, dn. 02.01.2019 r.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach
Joanna Stępniak

 

Załącznik - .odt (LibreOffice)

 

 

 

 

Sanniki, dnia 28.11.2018 r.

Nasz znak: MGOPS.ZP. 26.01.18

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            W związku z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (SUO).

 1. Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach

ul. Wólczyńska 75

09-540 Sanniki

2. Przedmiotu zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania:

1. na terenie wsi Stary Barcik   na rzecz dziecka - 30 godz. miesięcznie:

2. na terenie wsi Nowy Barcik na rzecz osoby dorosłej - 48 godz. miesięcznie

Można złozyć ofertę na świadczenie usług dla obydwu osób lub tylko dla jednej osoby.

Szczegółowy harmonogram wraz z umową zlecenia świadczenia usług ustalony zostanie po wyborze oferty w porozumieniu z wykonawcą.

3. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych   usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) w szczególności:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

2. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia

Okres świadczenia usług -02.01.2019 r. -31.12. 2019 r.

4. Inne istotne warunki.

Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze powinna spełniać warunki określone §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług  opiekuńczych tj.:                                                                                                        

1. Posiadanie kwalifikacji do świadczenia SUO
2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

szpitalu psychiatrycznym,

jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym,

zakładzie rehabilitacji.

3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

kształtowania nawyków celowej aktywności;

prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Przedłożenie kompletu dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów /kopii/ stanowi warunek rozpatrzenia złożonej oferty.

W cenę godziny należy wliczyć koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć. Zamawiający przyjmuje, że 1 godzina usługi równa się 60 minut. Czas jednej godziny wykonania SUO nie obejmuje czasu dojścia lub dojazdu do podopiecznego ani powrotu po wykonanej usłudze.

5. Kryterium wyboru wykonawcy stanowi cena brutto podana przez Wykonawcę za 1 godzinę usług oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

6. Informacje dodatkowe.

- niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

- otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,

- po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem,

- Ośrodek zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę cenową należy sporządzić na załączonym druku OFERTA – załącznik wraz z dokumentami  spełnienia warunku pkt 4 zapytania ofertowego. Ofertę cenową sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem; winna być podpisana przez osobę upoważnioną w tym parafowanie każdej strony. W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę cenową złożyć można osobiście u zamawiającego - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki , pocztą na powyższy adres.

Ofertę należy złożyć do dnia 21 grudnia 2018 r., do godz. 15.30. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu).

 

Sanniki, 28.11.2018 r.

 


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach
Joanna Stępniak

Załącznik.doc

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050.27.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

z dnia 05 lipca 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji konkursowej powołanej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zaprasza
do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U .z 2018 r. poz.998 ze zm. ) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m. in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

·          nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

·          uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

·          opiece i wychowaniu dziecka (m. in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);

·          prowadzeniu gospodarstwa domowego (m. in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków
i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

·          wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę: - asystenta rodziny; - pracownika socjalnego; - psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku,
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. 24 277 61 56.

 

Sanniki, dnia 02.07.2018 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zatrudni na umowę zlecenie asystenta rodziny

 

 

1.       Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, kt óra:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje
co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2.       Wymagania dodatkowe :

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
b) znajomość obsługi komputera i program
ów biurowych;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,
j) znajomość przepis
ów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09 – 540 Sanniki

 

 

Sanniki, dnia 02.07.2018 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zaprasza
do współpracy rodziny zainteresowane udzielaniem pomocy innym rodzinom wychowującym małoletnie dzieci, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U .z 2018 r. poz.998 ze zm. ) wprowadziła narzędzia umożliwiające skuteczną pomoc rodzinie wychowującej dzieci m. in. uregulowała wsparcie realizowane przez rodziny wspierające.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (krewnym, znajomym, sąsiadom), które spełniają następujące warunki:

·          nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo

·          uzyskają pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach, wydaną na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

·          opiece i wychowaniu dziecka (m. in. pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi, pomoc dzieciom w nauce, pomoc w organizowaniu czasu wolnego i rekreacji, pomoc w rozwijaniu zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych);

·          prowadzeniu gospodarstwa domowego (m. in. pomoc w racjonalnym dokonywaniu zakupów, udzielanie wskazówek w zakresie przygotowania zdrowych posiłków
i utrzymywaniu porządku w mieszkaniu, pomoc w nabyciu umiejętności prawidłowego zaspokajania potrzeb rodziny);

·          wypełnianiu podstawowych ról społecznych (objaśnienie aktualnych ról społecznych, pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z właściwym pełnieniem ról społecznych, wypracowanie prawidłowego wypełniania ról społecznych przez członków rodziny).

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, oraz posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dzieci. Podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc i współpracę: - asystenta rodziny; - pracownika socjalnego; - psychologa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna. Rodziny nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Zasady zwrotu kosztów określa umowa cywilnoprawna zawierana z rodziną wspierającą. Bezinteresowna pomoc niesiona innym może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poświęcić swój czas w celu wypełniania funkcji rodziny wspierającej.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym, poprzez złożenie umotywowanego wniosku,
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach przy ul. Wólczyńskiej 75.

Dodatkowe informacje uzyskać można dzwoniąc na nr tel. 24 277 61 56.

 

Sanniki, dnia 03.01.2018 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach zatrudni na umowę zlecenie asystenta rodziny

 

 

1.       Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, kt óra:

1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub praca socjalna, lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub

c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje
co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu : wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

2.       Wymagania dodatkowe :

a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
b) znajomość obsługi komputera i program
ów biurowych;
c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,
h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
i) prawo jazdy kat. „B" i posiadanie własnego środka transportu,
j) znajomość przepis
ów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach,
ul. Wólczyńska 75, 09 – 540 Sanniki

 

 

Sanniki, dnia 03.01.2018 r. Kierownik MGOPS w Sannikach

/-/ Joanna Stępniak

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

Informacja o wynikach drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki

         Wójt Gminy Sanniki informuje, że w wyniku zakończenia drugiego etapu naboru na   wolne stanowisko urzędnicze – Strażnik Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki, komisja rekrutacyjna stwierdziła,   co następuje:

     W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdzono, że spośród 9 kandydatów 8 spełniło warunki formalne (jeden w dniu kwalifikacji nie miał ukończonych 21 lat).

         Do drugiego etapu zgłosiły się następujące osoby

l p.

N azwisko

I mię

M iejsce z amieszkania

 1.  

B artosiak

Ł ukasz

Sanniki, gm. Sannik

2.       

Dymek

M arcin

Lasek, gm. Sanniki

3.       

K amiński

D awid

Brzezia, gm. Sanniki

4.       

K amiński

K amil

Brzezia, gm. Sanniki

5.       

L achowicz

E milia

Osowia, gm Szczawin Kościelny

6.       

M roziak

R afał

Żychlin, gm. Żychlin

7.       

P iechocki

M arcin

Barcik Nowy, gm. Sanniki

8.       

S erwach

G rażyna

Sanniki, gm. Sanniki

9.       

W łodarczyk

B artosz P aweł

Raków, gm. Pacyna

 

                        Zgodnie z zamieszczonym wcześniej ogłoszeniem w dniu 29.04.2013r. dokonano wyboru kandydata w drodze rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy największą ilość punktów 18 na 22 możliwe otrzymała

Pani Emilia Lachowicz, zam. Osowia gm. Szczawin Kościelny.

                        Spełniła ona   wymogi   formalne podane w ogłoszeniu o naborze na przedmiotowe stanowisko, oraz wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i umiejętnościami uzyskując   w/w   ilość punktów, a także pozytywną ocenę cech osobowości wymaganych na stanowisku strażnika gminnego.

                   Szczegółowy zakres punktacji oraz ilość punktów otrzymanych przez kandydatów określa załącznik nr 1   do niniejszej informacji.

W związku z powyższym kandydatce zostaną przedstawione warunki zatrudnienia oraz zostanie zaproponowane podpisanie umowy o pracę na okres próbny.

/-/ Wójt Gminy Sanniki

       Gabriel Wieczorek

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do informacji Wójta Gminy Sanniki w sprawie drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Strażnik Gminny w Urzędzie Gminy Sanniki

 

Część A – zasady punktowania kandydatów.

 

WSTĘPNA KWALIFIKACJA

KWALIFIKACJA KOŃCOWA

Wymagania niezbędne

Pytania kwalifikacyjne

Punktacja

 

Wymagania dodatkowe

punktacja

  Cechy osobowe i predyspozycje

punktacja

Posiadanie ob. polskiego

tak/nie

podstawowe zagadnienia z prawa administracyjnego (ustrój i władze gminy)

(pyt. 2,3,4)

1

  wykształcenie kierunkowe

  3

komunikatywność

1

Ukończone 21 lat

tak/nie

1

kurs strażników

gminnych

3

gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

2

Korzystanie z pełni praw publicznych

tak/nie

1

 

inne uprawnienia związane z ochroną mienia lub osób

2

dyspozycyjniość

1

Wykształcenie co najmniej średnie

tak/nie

prawo jazdy kat. b

1

zdecydowanie

1

Nienaganna opinia

tak/nie

kreatywność

1

Sprawność pod względem fizycznym

tak/nie

kodeks wykroczeń

(pyt. 1,6,7)

1

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Niekaralnośc sądowa

tak/nie

1

Uregulowany stosunek do służby wojskowej

tak/nie

tak/nie

  ustawa o strażach gminnych pyt. 5

1

Liczba punktów łącznie

tak/nie

 

7

                 

 

Część B Ilość punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów – drugi nabór.

lp

Nazwisko i imię

 

Kwalifikacja wstępna

Wykszta-łcenie kierunkowe z zakresu bezpiecze-ństwa publicznego

Kurs strażników

gminnych

Inne uprawnienia związane z ochroną mienia lub osób

Prawo jazdy kat. B

Pytania kwalifika-cyjne

Cechy osobowe i predyspo-zycje

Razem

  1.

Bartosiak

Łukasz

  tak

0

0

0

1

4

6

  11

2.

Dymek

Marcin

  tak

3

0

0

1

  6

6

  16

3.

Kamiński

Dawid

  tak

0

0

2

1

  4

6

  13

4.

Kamiński

Kamil

  tak

0

0

0

1

  4

6

  11

5.

Lachowicz

Emilia

  tak

0

3

2

1

6

6

18

6.

Mroziak

Rafał

  tak

0

0

0

1

4

6

11

7.

Piechocki

Marcin

  tak

0

0

0

1

6

6

13

8.

Serwach

Grażyna

  tak

0

0

0

1

5

5

11

9.

Włodarczyk

Bartosz Paweł

nie (nie ukończone 21 lat)

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-----------------------------------------

 

 

Sanniki, dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

Informacja o wynikach drugiego naboru (I etap) na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki

         Wójt Gminy Sanniki informuje, że w toku naboru na   wolne stanowisko urzędnicze – Strażnik Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki, komisja rekrutacyjna dokonała oceny dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kandydatów i   stwierdziła, że następujący kandydaci spełnili warunki formalne, tj. przeszli pomyślnie pierwszy etap kwalifikacji:

lp.

N azwisko

I mię

Miejsce zamieszkania

1.    

B artosiak

Ł ukasz

Sanniki, gm. Sanniki

2.    

D ymek

M arcin

Lasek, gm. Sanniki

3.    

K amiński

D awid

Brzezia, gm. Sanniki

4.    

K amiński

K amil

Brzezia, gm. Sanniki

5.    

L achowicz

E milia

Osowia, gm. Szczawin Kościelny

6.    

M roziak

R afał   

Żychlin, gm. Żychlin

7.    

P iechocki

M arcin  

Barcik, gm. Sanniki

8.    

S erwach

G rażyna

Sanniki, gm. Sanniki

9.    

W łodarczyk

B artosz P aweł

Raków, gm. Pacyna

 

W związku z powyższym w/w kandydatowi zostali zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2013 r. od godziny 10 00 . Kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną w kolejności alfabetycznej.

----------------------------------

 

Sanniki, dnia 11 kwietnia 2013 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY SANNIKI

ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Strażnik w Straży Gminnej Gminy Sanniki

Podstawa prawna prowadzonego naboru:

?        art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

?        art. 24 i 24 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późń. zm.)

 

I. Dane jednostki prowadzącej nabór
1) Adres: Urząd Gminy Sanniki,  ul. Warszawska 169,  09-540 Sanniki
2) tel.: 24 2776851 fax: 24 2777815; email:  sanniki@zgwrp.org.pl , BIP: h ttp://sanniki.bip.org.pl
3) komórka organizacyjna do której organizowany jest nabór – Straż Gminna Gminy Sanniki

II. Oferowane stanowisko
1) Strażnik Straży Gminnej
2) Wymiar etatu  - 1/1 (słownie: jeden)

3) rodzaj umowy o pracę:

- umowa na czas określony - okres próbny 3 miesiące następnie umowa na czas określony do 3 lat  lub na czas nieokreślony  

4) przewidywany czas zatrudnienia: od 04 maja 2013 r.

5)  podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone przedstawieniem przez wyłonionego

      kandydata pozytywnych wyników badań lekarskich i psychologicznych

6)       oferowana płaca: wynagrodzenie zasadnicze – 2200,00 złotych brutto (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00 / 100 ) .    

 

III. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) mieć ukończone 21 lat,
c) korzystać z pełni praw publicznych,
d) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
e) cieszyć się nienaganną opinią,
f) być sprawną pod względem fizycznym i psychicznym,
g) nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h) mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,

IV. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych  

b) wykształcenie kierunkowe związane z ochroną porządku publicznego

c) prawo jazdy kategorii B lub inne z uprawnieniami odpowiadającymi kategorii B,

d) znajomość obsługi komputera (Windows XP, Vista, 7 , pakiet Microsoft Office lub podobne pakiety biurowe, obsługa przeglądarek internetowych),

e) wiedza w zakresie przepisów:

- ustawa o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych,

- prawo o ruchu drogowym,

- kodeks wykroczeń,

- kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

- ustawy o ochronie informacji niejawnych,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- kodeks postępowania administracyjnego

oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej.
e) doświadczenie w pracy w straży gminnej (miejskiej),

f) umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz problemów społecznych,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) zdecydowanie i samodzielność w działaniu.

V. Zakres wykonywanych obowiązków:

1) Wykonywanie czynności związanych z ochroną porządku publicznego na terenie Gminy Sanniki wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności:

a)        ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

b)         czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach

c)       współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

d)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i   dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

e)       ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

f)        współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i   imprez publicznych,

g)       doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w   okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

h)       informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i   organizacjami społecznymi,

i)         konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

VI.   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ł 6,015%.

VII. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

2) List motywacyjny

3) Dokumenty poświadczające wykształcenie  

4) Kserokopie świadectw pracy

5) Podpisane oświadczenia

a) o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o niekaralności,

c) o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stannowisku strażnika gminnego

6) Inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie

zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje)

7) Kserokopia dowodu osobistego (str. 1 i 2)

8) Kserokopia książeczki wojskowej

9) Kserokopia prawa jazdy

VIII. Miejsce, termin i sposób składania aplikacji

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach pokój nr 10 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd   Gminy  w Sannikach, ul. Warszawska 169,

09-540 Sanniki. Na kopercie należy umieścić adnotację: „ Dotyczy naboru na stanowisko Strażnika Straży Gminnej"

Termin składania aplikacji:  do 26 kwietnia 2013 roku do godziny 10:00 - decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wskazane wyżej wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe c.v. (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r, nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U .z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Wszystkie dokumenty wymagające podpisu kandydata muszą być podpisane własnoręcznie (dotyczy: życiorysu zawodowego (c.v.), kwestionariusza osobowego, listu motywacyjnego, każdej klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wszystkich oświadczeń).
Kserokopie dokumentów będących w posiadaniu kandydata mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez niego samego.

IX. Tryb prowadzonego naboru

Wybór pracownika będzie przebiegał w dwóch etapach:

1. Pierwszy etap: ocena poprawności i kompletności złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostanie dokonany w dniu 26 kwietnia o godzinie 10:30.

2. Wyniki pierwszego etapu  zostaną podane do wiadomości  publicznej w dniu 26 kwietnia o godzinie 12:00 przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanniki – zakładka: Praca

3. Drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna - wezmą w niej udział osoby, których kandydatury  pomyślnie przeszły pierwszy etap. Rozmowa odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sanniki w dniu 29 kwietnia 2013 r. o  godzinie 10:00. W wyniku postępowania zostanie wyłoniony najlepszy kandydat, któremu zostanie zaproponowane podpisanie umowy oraz kandydat rezerwowy którego kandydatura będzie rozpatrywana, gdby zwycięzca postępowania odmówił przyjęcia wrunków pracy.    Jeżeli pierwwszy, a następnie drugi   kadydat   nie zdecydują sie na przyjęcie warunków pracy, zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

4. Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości  publicznej w dniu 29 kwietnia  około godziny 15:00 przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanniki – zakładka Praca.

X. Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2013 r.   

 

 

 

--------------------------------------------------------

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki

Wójt Gminy Sanniki informuje, że w wyniku zakończenia drugiego etapu naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki, komisja rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Jacek Chodorowski zam. Przychód, gm. Szczawin Kościelny, spełnił wymogi podane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko, oraz wykazał się niezbędnymi kwalifikacjami i umiejętnościami uzyskując 70% poprawnych odpowiedzi w teście sprawdzającym wiedzę niezbędną na w/w stanowisku oraz pozytywną ocenę rozmowy kwalifikacyjnej.
W związku z powyższym kandydatowi zostaną przedstawione warunki zatrudnienia oraz zostanie zaproponowane podpisanie umowy o pracę na okres próbny.

 

 -------------------------------------------------------- 

 

 

Sanniki, dnia 23 lipca 2012 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki

  Wójt Gminy Sanniki informuje, że w wyniku zakończenia pierwszego etapu   procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki stwierdzono, że w wymaganym terminie wpłynęła jedna kandydatura spełniająca warunki podane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, złożona przez:

1.      Pana Jacka Chodorowskiego, zam. Przychód, gm. Szczawin Kościelny

Opis procedury oceny

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko  dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych, które wpłynęły od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku Komendanta Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki celem oceny formalnej złożonej oferty. Ustalono, co następuje:

W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, tj. do 23 lipca 2012 r. do godz. 10 00 do Urzędu Gminy Sanniki w Sannikach wpłynęła 1 (jedna) oferta od w/w osoby:

Komisja stwierdziła, że złożone dokumenty aplikacyjne spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uznała, że w/w kandydat przeszedł do drugiego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sanniki w dniu 24 lipca 2012 r. o   godzinie 10 00 .

 

/-/ Wójt Gminy Sanniki

        Gabriel Wieczorek

 

---------------------------------------

 

Sanniki, dnia 09 lipca 2012 r.

 

Ogłoszenie o drugim naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki

I. Dane jednostki prowadzącej nabór
1)    Adres: Urząd Gminy Sanniki,  ul. Warszawska 169,  09-540 Sanniki
2)    tel.: 24 2776851 fax: 24 2777815; email:  sanniki@zgwrp.org.pl, BIP: https://sanniki.bip.org.pl
3)    komórka organizacyjna do której organizowany jest nabór – Straż Gminna Gminy Sanniki

II. Oferowane stanowisko
1)    Komendant Straży Gminnej
2)    Wymiar etatu  - 1/1 (słownie: jeden)
3)    rodzaj umowy o pracę:
- umowa na czas określony - okres próbny 3 miesiące następnie umowa na czas określony do 3 lat  lub na czas nieokreślony  
4)    przewidywany czas zatrudnienia: od 01 sierpnia 2012 r.
5)    Podpisanie umowy zostanie poprzedzone:
a.    uzyskaniem pozytywnej opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
b.    pozytywnymi wynikami badań lekarskich i psychologicznych.
III. Wymagania niezbędne:
1.     obywatelstwo polskie,
2.     co najmniej pięcioletni staż pracy;
3.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4.     wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym
5.    nienaganna opinia,
6.     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.     uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8.     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku komendanta straży gminnej,
9.     prawo jazdy kat. „B”
IV. Wymagania dodatkowe:
1.     preferowany kierunek wykształcenia: zarządzanie bezpieczeństwem, prawo, resocjalizacja, administracja,
2.    znajomość ustaw: o strażach gminnych wraz z przepisami wykonawczymi, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania karnego, kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, prawo o ruchu drogowym,
3.    posiadanie stażu pracy w służbach mundurowych zapewniających porządek i bezpieczeństwo (straż miejska, policja, straż graniczna itp.).
4.     umiejętność podejmowania trudnych decyzji,
5.     zdolność radzenia sobie w sytuacji stresu,
Dodatkowym atutem będzie posiadanie świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych. W przypadku braku szkolenia zakwalifikowany kandydat będzie skierowany na jego odbycie.
W miesiącu poprzedzającym podanie do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sanniki w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%  (wynosił 6,47%)

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    zorganizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Gminnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2.    kierowanie bieżącą działalnością Straży,
3.    kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań Straży Gminnej,
4.    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
5.    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach
6.     współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
7.    zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
8.    ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
9.    współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
10.    doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
11.    informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
12.    konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
13.    utrzymanie bieżącej współpracy z Policją i innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń, innych uroczystości oraz awarii technicznych, katastrof naturalnych i innych zdarzeń,
14.    planowanie budżetu, dysponowanie jego środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,
15.    przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych sprawozdań,
16.    przygotowywanie dla Rady Gminy i Wójta Gminy sprawozdań, analiz, informacji o realizacji zadań, w trybie określonym przez Wójta,
17.    uczestnictwo w sesjach Rady Gminy lub posiedzeniach komisji na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczących Komisji Rady
18.    współpraca z sołtysami wsi na terenie gminy Sanniki

VI. Wymagane dokumenty:
1.    życiorys (CV),
2.    list motywacyjny,
3.    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4.    kserokopia prawa jazdy,
5.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971),
6.    kserokopie dokumentów potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kursy, szkolenia),
7.    kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
8.    kserokopia dowodu osobistego,
9.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10.    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
11.    oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej wraz z kserokopią wpisu do książeczki wojskowej,
12.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

VII. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach pokój nr 10 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd   Gminy  w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendanta Straży Gminnej„
Termin składania aplikacji:  do 23 lipca 2012 roku do godziny 1000  - decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wskazane wyżej wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe c.v. (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r, nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U .z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Wszystkie dokumenty wymagające podpisu kandydata muszą być podpisane własnoręcznie (dotyczy: życiorysu zawodowego (c.v.), kwestionariusza osobowego, listu motywacyjnego, każdej klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wszystkich oświadczeń).
Kserokopie dokumentów będących w posiadaniu kandydata mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez niego samego.
VIII. Tryb wyboru oferty

Wybór pracownika będzie przebiegał w dwóch etapach:
1.    Pierwszy etap: ocena poprawności i kompletności złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostanie dokonany w dniu 23 lipca o godzinie 1030. 
2.    Wyniki I etapu  zostaną podane do wiadomości  publicznej w dniu 23 lipca o godzinie 1200 przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanniki – zakładka:  Praca
3.    Drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna - wezmą w niej udział osoby, których kandydatury  pomyślnie przeszły I etap. Rozmowa odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sanniki w dniu 24 lipca 2012 r. o  godzinie 1000.
4.    Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości  publicznej w dniu 24 lipca  około godziny 1500 przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanniki – zakładka Praca.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 09 lipca 2012 r.

 

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki

Wójt Gminy Sanniki informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Komendant Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki stwierdzono brak kandydatur spełniający warunki podane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

Uzasadnienie:

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych, które wpłynęły od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku Komendanta Straży Gminnej w Urzędzie Gminy Sanniki celem oceny formalnej złożonej oferty.

Stwierdzono co następuje:
W terminie określonym w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, tj. do 09 lipca 2012 r. do godz. 10.00 do Urzędu Gminy Sanniki w Sannikach wpłynęła 1 (jedna) oferta od następującej osoby:
1.  Pan Janusz Daniel Brudnowski, zam. Białotarsk
Komisja uznała, że złożone dokumenty aplikacyjne nie spełniły wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.  
W związku z powyższym zachodzi konieczność ogłoszenia ponownego naboru na w/w stanowisko.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sanniki, dnia 27 czerwca 2012 r.

 

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendant Straży Gminnej

w Urzędzie Gminy Sanniki

 

I. Dane jednostki prowadzącej nabór

1)       Adres: Urząd Gminy Sanniki,   ul. Warszawska 169,   09-540 Sanniki

2)       tel.: 24 2776851 fax: 24 2777815; email:   sanniki@zgwrp.org.pl, BIP: https://sanniki.bip.org.pl

3)       komórka organizacyjna do której organizowany jest nabór – Straż Gminna Gminy Sanniki

 

II. Oferowane stanowisko

1)       Komendant Straży Gminnej

2)       Wymiar etatu   - 1 / 1 (słownie: jeden)

3)       rodzaj umowy o pracę:

- umowa na czas określony - okres próbny 3 miesiące następnie umowa na czas określony do 3 lat   lub na czas nieokreślony   

4)       przewidywany czas zatrudnienia: od 01 sierpnia 2012 r.

5)       Podpisanie umowy zostanie poprzedzone:

a.        uzyskaniem pozytywnej opinii Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

b.       pozytywnymi wynikami badań lekarskich i psychologicznych.

III. Wymagania niezbędne:

1.         obywatelstwo polskie,

2.         co najmniej pięcioletni staż pracy;

3.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4.         wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym

5.       nienaganna opinia,

6.         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.         uregulowany stosunek do służby wojskowej,

8.         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku komendanta straży gminnej,

9. prawo jazdy kat. „B”

IV. Wymagania dodatkowe:

1.         preferowany kierunek wykształcenia: zarządzanie bezpieczeństwem, prawo, resocjalizacja, administracja,

2.       znajomość ustaw: o strażach gminnych wraz z przepisami wykonawczymi, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania karnego, kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, prawo o ruchu drogowym,

3.       posiadanie stażu pracy w służbach mundurowych zapewniających porządek i bezpieczeństwo (straż miejska, policja, straż graniczna itp.).

4.         umiejętność podejmowania trudnych decyzji,

5.         zdolność radzenia sobie w sytuacji stresu,

Dodatkowym atutem będzie posiadanie świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych. W przypadku braku szkolenia zakwalifikowany kandydat będzie skierowany na jego odbycie.

W miesiącu poprzedzającym podanie do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sanniki w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%   (wynosił 6,47%)

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       zorganizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Gminnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.       kierowanie bieżącą działalnością Straży,

3.       kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań Straży Gminnej,

4.       ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

5.       czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach

6.         współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

7.       zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

8.       ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

9.       współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

10.   doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

11.   informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

12.   konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

13.   utrzymanie bieżącej współpracy z Policją i innymi instytucjami w zakresie zabezpieczenia imprez masowych, zgromadzeń, innych uroczystości oraz awarii technicznych, katastrof naturalnych i innych zdarzeń,

14.   planowanie budżetu, dysponowanie jego środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie,

15.   przedstawianie Wójtowi Gminy rocznych sprawozdań,

16.   przygotowywanie dla Rady Gminy i Wójta Gminy sprawozdań, analiz, informacji o realizacji zadań, w trybie określonym przez Wójta,

17.   uczestnictwo w sesjach Rady Gminy lub posiedzeniach komisji na zaproszenie Przewodniczącego Rady Gminy lub Przewodniczących Komisji Rady

18.   współpraca z sołtysami wsi na terenie gminy Sanniki

 

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kserokopia prawa jazdy,
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( Dz. U. z 2009 r. Nr 115, poz. 971) ,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kursy, szkolenia),
 7. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 8. kserokopia dowodu osobistego,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 11. oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej wraz z kserokopią wpisu do książeczki wojskowej,

12.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach pokój nr 10 (sekretariat) lub pocztą na adres: Urząd    Gminy   w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendanta Straży Gminnej„

Termin składania aplikacji:  do 9 lipca 2012 roku do godziny 10 00   - decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu.   Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wskazane wyżej wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r, nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U .z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Wszystkie dokumenty wymagające podpisu kandydata muszą być podpisane własnoręcznie.

VIII. Tryb wyboru oferty

 

Wybór pracownika będzie przebiegał w dwóch etapach:

1.       Pierwszy etap: ocena poprawności i kompletności złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostanie dokonany w dniu 09 lipca o godzinie 10 30 .  

2.       Wyniki I etapu   zostaną podane do wiadomości   publicznej w dniu 09 lipca o godzinie 12 00 przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanniki – zakładka:   Praca

3.       Drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna - wezmą w niej udział osoby, których kandydatury   pomyślnie przeszły I etap. Rozmowa odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Sanniki w dniu 10 lipca 2012 r. o   godzinie 10 00 .

4.       Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości   publicznej w dniu 10 lipca   około godziny 15 00 przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanniki – zakładka Praca.

 

 

Wójt Gminy Sanniki

/-/ Gabriel Wieczorek

 

---------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - (.pdf)  

 

 

 

 

--------------------------------------------------

 

Protokoł komisji - (.pdf)  

 

--------------------------------------------------  

 

 


 

 

 

 

Zarządzenie Nr 0161.1.2012

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach

z dnia 18 stycznia 2012 roku

 

 

w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

 

Treść zarządzenia - (.pdf)

---------------------------------

 

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach

ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 

 

Treść ogłoszenia - (.pdf)


Sanniki, dnia 04.01.2012 r.

 

-----------------------------------------

 

INFORMACJA


Na podstawie protokołu sporządzonego z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego z dnia 03.01.2012 r. przez komisję powołaną zarządzeniem Nr 20/2011 Kierownika GOPS w Sannikach z dnia 30.12.2011 r. informuję, że w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu o naborze kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach, złożonych zostało 11 ofert. Złożone oferty nie spełniały wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
W związku z powyższym złożone oferty można odebrać osobiście w siedzibie GOPS, w terminie 14 dni  od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

Sanniki, dnia 04.01.2012 r.
Joanna Stępniak Kierownik GOPS

 

--------------------------------------------------

 

Protokoł komisji - (.pdf)

 

--------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko pracownika socjalnego

 

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW

 

I   Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać niezbędne wymagania:

 

 • Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie   z art.116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej (Dz. U.   z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku
 • Prawo jazdy kat. B
 • Biegła znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Obsługa komputera

 

II   Wymagania dodatkowe :

 

 • Znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi z zakresu pomocy społecznej
 • Umiejętność tworzenia programów i projektów socjalnych oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na ten cel
 • Umiejętność tworzenia i analizy dokumentów oraz sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej
 • Znajomość zagadnień z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego   i dodatków mieszkaniowych
 • Znajomość terenu Gminy Sanniki  

 

III Preferowane cechy osobowości kandydata:

 

 • Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 •   Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność  

 

IV   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym
 • Praca socjalna
 • Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach realizowanych projektów
 • Przygotowywanie i realizacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 • Współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenie ubóstwa
 • Sporządzanie sprawozdawczości
 • Obsługa programów komputerowych

Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i czynności wykonywanych na stanowisku zostanie określony odrębnie.

 

V   Wymagane dokumenty :

 

 

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów)
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat B

         Oświadczenie(a) kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, nie był skazany za przestępstwo ścigane                   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie   pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)/.

 

VI   Termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie GOPS,   ul. Wólczyńska 75 (II piętro) lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach

ul. Wólczyńska 75

09-540 Sanniki

z dopiskiem Nabór na stanowisko pracownika socjalnego ,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2011 roku do godz. 15 30 .

 

 

VII   Inne informacje:

-         dokumenty, które wpłyną do GOPS po dniu 29.12.2011r. nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów należy uwzględnić czas dojścia przesyłki w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,

-         kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zakwalifikowani zostaną do selekcji końcowej, składającej się z rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności (test). O miejscu i terminie przeprowadzenia selekcji końcowej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie,

-         kandydat przystępujący do selekcji końcowej przedkłada do wglądu dokument tożsamości,

-         z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy (z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem) z możliwością jej przedłużenia,

-         osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

-         oferty niewykorzystane w procesie naboru nie będą odsyłane kandydatom. Po procedurze naboru będzie można je odebrać za pokwitowaniem w siedzibie GOPS, ul. Wólczyńska 75 (II piętro). Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

            _     informacje dotyczące naboru umieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu                                  

                  Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sanniki a także wywieszone w Urzędzie   Gminy Sanniki i siedzibie GOPS.                                                                    

           

Sanniki, dnia 08.12.2011 r.

                                                                                            Kierownik GOPS

                                                                                       /-/ Joanna Stępniak

 

 

 

Zarządzenie Nr 20/2011
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach
z dnia 30 grudnia 2011 roku


w sprawie: powołania członków komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Powołuję członków komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach, w następującym składzie:
1) Elżbieta Niewiadomska przewodnicząca komisji
2) Danuta Janiszewska sekretarz komisji
3) Piotr Skonieczny członek komisji, przedstawiciel Urzędu Gminy wskazany przez Wójta Gminy Sanniki
Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.

2. Komisja działa w okresie od upływu terminu złożenia ofert do czasu zakończenia naboru, który ustalam na dzień 18 stycznia 2012 r.

3. Pierwsze posiedzenie komisji wyznaczam na dzień 03 stycznia 2012 r. o godz. 900

§ 2
1. Zadania komisji:
1) wyłonienie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) umieszczenie na stronie BIP gminy Sanniki listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
3) ustalenie terminu przeprowadzenia testu oraz terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i telefoniczne powiadomienie kandydatów.
4) dokonanie końcowej selekcji kandydatów, która w zależności od ich liczby ustalonej zgodnie z pkt 2, poprzedzona zostanie testem kwalifikacyjnym i rozmową kwalifikacyjną przy liczbie większej niż pięć osób lub rozmową kwalifikacyjną przy liczbach znajdujących się w przedziale od jeden do pięciu włącznie. Test kwalifikacyjny zawierał będzie do piętnastu pytań z zakresu ustaw wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Treść pytań i maksymalną ilość punktów ustala komisja. Test podlega zatwierdzeniu przez Kierownika GOPS w Sannikach. Testy podlegają sprawdzeniu i ocenie przez wszystkich członków komisji, co członkowie komisji potwierdzą własnoręcznym podpisem.
5) wskazanie kandydatów, z którymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone w tym samym dniu, co przeprowadzenie testu i odbędą się maksymalnie z pięcioma kandydatami wyłonionymi w oparciu o wyniki testu. W wyniku rozmowy każdy z członków komisji przydziela kandydatowi punkty. Z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej komisja sporządza protokół wraz z zestawieniem punktów przyznanych przez członków komisji poszczególnym kandydatom. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez najlepszych kandydatów, przeprowadzony zostanie dodatkowy test, z którego komisja również sporządzi protokół.
6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest sekretarz komisji. Ogłoszenie o naborze i dokumenty zgromadzone w związku z prowadzonym naborem, stanowią załączniki do protokołu.

§ 3
Komisja przedstawia Kierownikowi GOPS protokół wraz z dokumentami zgromadzonymi w związku z prowadzonym naborem. Komisja nie dokona wyłonienia kandydata, jeżeli żaden z kandydatów nie spełni warunków określonych w ogłoszeniu o naborze lub żaden z kandydatów nie przejdzie pomyślnie etapu selekcji końcowej.

§ 4
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w BIP gminy Sanniki oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i GOPS przez okres co najmniej trzech miesięcy.

 

§ 5
Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-12 15:57:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-09 09:07:34
 • Liczba odsłon: 18722
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607201]

przewiń do góry