Zarządzenie Nr 0050.18.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 23.01.2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2024 r.

--------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.105.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 17 października 2023 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.”.

--------------------------------------------------

Sanniki, dnia 15. 03.2023 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.”

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1322 zm. przez Dz. U. z 2021 r. poz.2490, zm. Dz. U. z 2022 r. poz.1812, i poz.1265  ) przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 r.”.

W terminie od dnia 20 października 2021 r. do dnia 12 listopada 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” (Zarządzenie Nr 0050.63.2021  Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 18 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl). Zarządzenie Nr 0050.63.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 18 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz przekazane sołtysom z terenu Miasta i Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy”. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

W dniu 29 listopada 2021 r. Rada Miasta i Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr  210/XLIII/2021 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”. Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Miasta i Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów na szczeblu lokalnym obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Miasto i Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Miastem i Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 31 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 210/XLIII/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 80.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu  1 marca 2022r. o godzinie 1530. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły cztery oferty, po jednej na zadanie publiczne. W dniu 1  marca 2022 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki Nr 0050.13.2022 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 2 marca 2022 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r. przedstawiały się następująco:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

16.000,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

30.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

30.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

4.000,00 zł

Razem

80.000,00 zł

 

W dniu 07 marca 2022 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2022 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 80.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Sporządził:

Agnieszka Duda

 

------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2023-03-06

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, zm. przez Dz. U. z 2021 r. poz. 2490, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, i poz. 1265),

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2023 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

16.000,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

36.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

34.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

4.000,00 zł

Razem

90.000,00 zł

 

 

------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.09.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2023 r.

------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.112.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”.

 

-------------------------------------

Sanniki, dnia 16. 03.2022 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r.”

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 zm. przez Dz. U. z 2019 r. poz.2020, zm. Dz. U. z 2021 r. poz.1038, poz. 1243 i poz.1535  ) przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r.”.

W terminie od dnia 21 października 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” (Zarządzenie Nr 0050.57.2020  Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl). Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 21 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz przekazane sołtysom z terenu Miasta i Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy”. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

W dniu 30 listopada 2020 r. Rada Miasta i Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr  145/XXXI/2020 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”. Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Miasta i Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów na szczeblu lokalnym obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Miasto i Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Miastem i Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 22 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 145/XXXI/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2021 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2021 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 80.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 26 lutego 2021r. o godzinie 1530. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły cztery oferty, po jednej na zadanie publiczne. W dniu 24 lutego 2021 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki Nr 0050.14.2021 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2021 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 8 marca 2021 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2021 r. przedstawiały się następująco:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

16.000,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

30.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

30.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

4.000,00 zł

Razem

80.000,00 zł

 

W dniu 11 marca 2021 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2021 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 80.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Sporządził:

Agnieszka Duda

-------------------------------------

Sanniki, dnia 2022-03-02

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, zm. przez Dz. U. z 2019 r. poz.2020, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz.1243 i poz. 1535), Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

16.000,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

30.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

30.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

4.000,00 zł

Razem

80.000,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.08.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 0050.63.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 18 października 2021 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

-------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 25.03.2021 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.”

 

 

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 r.”.

W terminie od dnia 21 października 2019 r. do dnia 8 listopada 2019 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” (Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl). Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 21 października 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz przekazane sołtysom z terenu Miasta i Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy”. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

W dniu 29 listopada 2019 r. Rada Miasta i Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 94/XX/2019 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”. Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Miasta i Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów na szczeblu lokalnym obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Miasto i Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Miastem i Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 22 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 94/XX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2020 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2020 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 92.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 lutego 2020 r. o godzinie 1530. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły cztery oferty, po jednej na zadanie publiczne. W dniu 24 lutego 2020 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki Nr 0050.9.2020 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2020 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 28 lutego 2020 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2020 r. przedstawiały się następująco:

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

19.000,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

34.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

34.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

5.000,00 zł

Razem

92.000,00 zł

 

W dniu 11 marca 2020 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2020 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 92.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

----------------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 2021-03-08

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2021 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

16.000,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

30.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

30.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

4.000,00 zł

Razem

80.000,00 zł

 

---------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.7.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.01.2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2021 r.

--------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.57.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

------------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 18.05.2020 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.”

 

 

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. poz. 1570) przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.”.

W terminie od dnia 10 października 2018 r. do dnia 25 października 2018 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” (Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl). Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz przekazane sołtysom z terenu Miasta i Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy”. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”.

W dniu 31 października 2018 r. Rada Miasta i Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 242/LXVII/2018 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”. Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Miasta i Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów na szczeblu lokalnym obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Miasto i Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Miastem i Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 22 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 242/LXVII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 92.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 1530. W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert, po jednej na zadanie publiczne. W dniu 25 lutego 2019 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki Nr 0050.11.2019 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 27 lutego 2019 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki (www.sanniki.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r. przedstawiały się następująco:

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

29.500,00

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

24.500,00

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

28.000,00

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

5.000,00

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

5.000,00

Razem

92.000,00

 

W dniu od 28 lutego 2019 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2019 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 92.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Sanniki, dnia 2020-02-28

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. poz. 1570), Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2020 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

19.000,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

34.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

34.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

5.000,00 zł

Razem

92.000,00 zł

 

 


------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.4.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.01.2020 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2020 r.

Załączniki - .zip

-----------------------------------------------------------
 
 
Zarządzenie Nr 0050.53.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.
---------------------------------

Sanniki, dnia 28.03.2019 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.”

 

 

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, zm. poz. 650, poz. 723, poz. 1365 i Dz. U. z 2019 r. poz. 37) przedkłada się Radzie Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.”.

W terminie od dnia 10 października 2017 r. do dnia 25 października 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” (Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Sanniki z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ) oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ). Zarządzenie Nr 0050.51.2017 Wójta Gminy Sanniki z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach oraz przekazane sołtysom z terenu Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy” . W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

W dniu 30 października 2017 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 169/LII/2017 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”. Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów na szczeblu lokalnym obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 23 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 169/LII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 92.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 15 30 . W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert, po jednej na zadanie publiczne. W dniu 19 lutego 2018 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki Nr 0050.8.2018 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 5 marca 2018 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Miasta i Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r. przedstawiały się następująco:

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

29.500,00

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

24.500,00

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

28.000,00

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

5.000,00

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

5.000,00

Razem

92.000,00

 

W dniach od 12 do 15 marca 2018 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Miasta i Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 92.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

 

Sporządził:

 

Ireneusz Kopeć

 

 

Sanniki, dnia 2019-02-27

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, zm. poz. 650, poz. 723, poz. 1365 i Dz. U. z 2019 r. poz. 37 ), Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

29.500,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

24.500,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

28.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

5.000,00 zł

Razem

92.000,00 zł


----------------------------------------------------
 

Zarządzenie Nr 0050.4.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22.01.2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście i Gminie Sanniki w 2019 r.

 

Załączniki - .zip

 

------------------------------------------------------------------------------Sanniki, dnia 16.05.2018 r.

 

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.”

 

 

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) przedkłada się Radzie Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.”.

W terminie od dnia 6 października 2016 r. do dnia 21 października 2016 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” (Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Sanniki z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ) oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ). Zarządzenie Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Sanniki z dnia 4 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach oraz przekazane sołtysom z terenu Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy” . W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”.

W dniu 28 listopada 2016 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 127/XXXIV/2016 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”. Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów na szczeblu lokalnym obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 25 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 127/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 90.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 17 lutego 2017 r. o godzinie 15 30 . W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert, po jednej na zadanie publiczne. W dniu 20 lutego 2017 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.11.2017 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 24 lutego 2017 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. przedstawiały się następująco:

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

27.500,00

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

24.500,00

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

28.000,00

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

5.000,00

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

5.000,00

Razem

90.000,00

 

W dniu 28 lutego 2017 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 90.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

 

Sporządził:

 

Ireneusz Kopeć 

 

Zarządzenie Nr 0050.05.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 23.01.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2018 r.

 

--------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.51.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 10 października 2017 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”.

 

------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok , najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 21 lipca br.

 

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2017.html .

 

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

1)      celów współpracy - § 2 programu,

2)      zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,

3)      form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,

4)      priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -34 programu,

5)      podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 41 programu,

6)      innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

W dniu 27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000,00 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 roku o ponad 8 000 000,00 zł.

 

Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2018 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

1)      opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,

2)      dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

3)      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Propozycje do Programu na 2018 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl
w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2018:

 

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl , a   w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

 

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

 

 

Formularz -.docx  

 

------------------------------------------------

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.”

 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) przedkłada się Radzie Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 r.”.

W terminie od dnia 15 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” (Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Sanniki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ) oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ). Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Wójta Gminy Sanniki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach oraz przekazane sołtysom z terenu Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy” . W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”.

W dniu 13 listopada 2015 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 76/XIX/2015 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”. Głównym celem programu było lepsze zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy Sanniki oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju obszaru. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów na szczeblu lokalnym obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 13 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 76/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2016 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

 

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2016 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 85.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 5 lutego 2016 r. o godzinie 15 30 . W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert, po jednej na zadanie publiczne. W dniu 8 lutego 2016 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.07.2016 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2016 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 9 lutego 2016 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2016 r. przedstawiały się następująco:

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie w zł

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

26.000,00

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

23.000,00

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

26.000,00

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

5.000,00

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

5.000,00 zł

Razem

85.000,00

 

W dniu 11 lutego 2016 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2016 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 85.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, Uczniowski Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

Sporządziła:

Agnieszka Lewandowska


 

------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Wójt Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

27.500,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

24.500,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

28.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

 

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

5.000,00 zł

Razem

90.000,00 zł

 

 

Zarządzenie Nr 0050.04.2017
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2017 r.

------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.44.2016
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 r.”.

 

-----------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2016-03-04

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.”

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm. poz. 1138 i poz. 1146; z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777) przedkłada się Radzie Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.”.

W terminie od dnia 13 listopada 2014 r. do dnia 19 listopada 2014 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.” (Zarządzenie Nr 0050.77.2014 Wójta Gminy Sanniki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ) oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ). Zarządzenie Nr 0050.77.2014 Wójta Gminy Sanniki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach oraz przekazane sołtysom z terenu Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy” . W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 9/III/2014 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”. Głównym celem programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W dniu 27 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 9/III/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

 
   
 

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

 

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy
w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Barcik

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 75.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 19 lutego 2015 r. o godzinie 15 30 . W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły cztery oferty, po jednej na zadanie publiczne. Na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Barcik” nie została złożona żadna oferta. W dniu 20 lutego 2015 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.17.2015 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 26 lutego 2015 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r. przedstawiały się następująco:

 

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego
w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

27.000,00

2

Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego
w dyscyplinie piłka nożna
w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

Lwówek 66

09-540 Sanniki

33.000,00

3

Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego
w dyscyplinie tenis stołowy
w miejscowości Osmolin

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

5.000,00

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Barcik

Brak oferty

-

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

Krubin 60

09-540 Sanniki

5.000,00 zł

Razem

70.000,00

W dniu 3 marca 2015 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin”.

            W dniu 20 lipca 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r. pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki” (Zarządzenie Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.46.2015). Na realizację zadania publicznego przeznaczona została dotacja w kwocie 25.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godzinie 15 30 . W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta. W dniu 13 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.51A.2015 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty, Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 19 sierpnia 2015 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r. przedstawiały się następująco:

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego
w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

25.000,00

Razem

25.000,00

 

            W dniu 20 sierpnia 2015 r. zawarta została umowa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”.

Łączna wysokość dotacji przekazanych z budżetu Gminy Sanniki na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r. w drodze otwartych konkursów ofert wyniosła 95.000,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartych konkursów ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Wyjątek stanowiło zadanie pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki”, które zostało zrealizowane w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

 

 

Sporządziła:

Agnieszka Lewandowska

Zastępca Wójta Gminy Sanniki

 

-------------------------------------------------------


Sanniki, dnia 2016-02-09

 

PF.524.02.2016

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm. poz. 1138 i poz. 1146; z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333, poz. 1339 i poz. 1777), Wójt Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2016 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Sanniki

26.000,00 zł

Klub Sportowy „SZOPEN” SANNIKI

ul. Wólczyńska 177

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

23.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

Lwówek 66

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

26.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

Krubin 60

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

5.000,00 zł

Razem

85.000,00 zł

 

 

----------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.04.2016
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2016 r.

 

----------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.69.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 14 października 2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.”.

 

---------------------------------------------

 


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm. poz. 1146 i poz. 1138), Wójt Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w Gminie Sanniki w 2015 r.

 

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Sanniki

25.000,00 zł

Razem

25.000,00 zł

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.46.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 20 lipca 2015 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r.

-------------------------------------------------------

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za 2014 r.”

 

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm. poz. 1146 i poz. 1138) przedkłada się Radzie Gminy Sanniki sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2014 r.”.

  W terminie od dnia 22 października 2013 r. do dnia 4 listopada 2013 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.” (Zarządzenie Nr 0050.59.2013 Wójta Gminy Sanniki z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały
w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”). Projekt ww. uchwały zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ) oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ). Zarządzenie Nr 0050.59.2013 Wójta Gminy Sanniki z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały
w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.” zamieszczone zostało
w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach oraz przekazane sołtysom z terenu Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki
z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy” . W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały
w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”. W dniu 29 listopada 2013 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 233/LIV/2013 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”. Głównym celem programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje
i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego  modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W dniu 22 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 233/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy
w miejscowości Sanniki

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

3

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Barcik

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

 

  Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 65.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 13 lutego 2014 r. o godzinie 15 30 .
W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło pięć ofert, po jednej na każde z zadań publicznych. W dniu 14 lutego 2014 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.9.2014 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 19 lutego 2014 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Sannikach.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r. przedstawiały się następująco:

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego
w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

22.000,00

2

Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego
w dyscyplinie piłka nożna
w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

Lwówek 66

09-540 Sanniki

28.000,00

3

Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego
w dyscyplinie tenis stołowy
w miejscowości Osmolin

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

5.000,00

4

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Barcik

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

Lwówek 66

09-540 Sanniki

5.000,00 zł

5

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

Krubin 60

09-540 Sanniki

5.000,00 zł

  Razem

65.000,00

W dniu 21 lutego 2014 r. zawarte zostały umowy na realizację zadań publicznych: „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna
i tenis stołowy w miejscowości Sanniki”, „Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin”, „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Barcik” oraz „Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy
w miejscowości Krubin”. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK, Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN spełnił wymogi otwartego konkursu ofert. Zadania były realizowane od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

Sporządziła:

 

Agnieszka Lewandowska

Zastępca Wójta Gminy Sanniki

 

----------------------------------------------------------

PF.524.02.2015

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118; zm. poz. 1146 i poz. 1138), Wójt Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w Gminie Sanniki w 2015 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

27.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

Lwówek 66

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

33.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5.000,00 zł

Brak oferty

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Barcik

-

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

Krubin 60

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

5.000,00 zł

Razem

70.000,00 zł

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 0050.07.2015
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2015 r.

Treść ogłoszenia i zarządzenia - .zip

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.77.2014
Wójta Gminy Sanniki
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.”.

 

--------------------------------------------------------------

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za 2013 r.”

 

Treść sprawozdania - .doc

 

----------------------------------------------------

 

 

 

Sanniki, dnia 2014-02-19

 

PF.524.05.2014

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378), Wójt Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r.

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

22.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

Lwówek 66

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

28.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy w miejscowości Osmolin

5.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LWÓWIANKA” LWÓWEK

Lwówek 66

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Barcik

5.000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „NIDA” KRUBIN

Krubin 60

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna, piłka siatkowa i tenis stołowy w miejscowości Krubin

5.000,00 zł

Razem

65.000,00 zł

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.6.2014

Wójta Gminy Sanniki

z dnia 22 stycznia 2014 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r.

 

 

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378) oraz uchwały Nr 233/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”, Wójt Gminy Sanniki zarządza, co następuje:

 

           §1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2014 r.

          2. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

          §2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

          a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sannikach www.sanniki.bip.org.pl

          b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sannikach

          c) na stronie internetowej Gminy Sanniki www.sanniki.pl

 

          §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Treść zarządzenia i załącznika - .zip

 

 

 

 

 

 

Sanniki, dnia 2013-03-13

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 r.

 

 

            Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232 poz. 1378) przedkłada się Radzie Gminy Sanniki „Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 r.”.

W dniu 9 listopada 2011 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 86/XIX/2011 w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W terminie od dnia 10 listopada 2011 r. do dnia 20 listopada 2011 r. przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Zarządzenie Nr 0050.62.2011 Wójta Gminy Sanniki z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”). Projekt ww. uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ) oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ). Zarządzenie Nr 0050.62.2011 Wójta Gminy Sanniki z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.” zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sannikach oraz przekazane sołtysom z terenu Gminy Sanniki. Wszelkie uwagi i opinie w formie pisemnej należało kierować na adres: Urząd Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki z dopiskiem: Konsultacje „Roczny program współpracy” . W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”. W dniu 28 listopada 2011 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 87/XX/2011 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”. Głównym celem programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych w sposób skuteczny i efektywny. Celami szczegółowymi programu były: umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Sanniki; poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Sanniki poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych; integracja podmiotów polityki lokalnej obejmujących swym działaniem sferę zadań publicznych; otwarcie na innowacje i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie indywidualne wystąpienie z ofertą wykonania projektów konkretnych   zadań publicznych, realizowanych dotychczas przez Gminę Sanniki; wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a Gminą Sanniki opartego na wzajemnym komunikowaniu się i współdziałaniu. Podstawową formą współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W dniu 10 stycznia 2012 r. Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 87/XX/2011 Rady Gminy Sanniki w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.” ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r. Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sannikach.

 

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

 

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 40.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 2 lutego 2012 r. o godzinie 15 30 . W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty, po jednej na każde z zadań publicznych. W dniu 3 lutego 2012 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.07.2012 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 9 lutego 2012 r. ogłoszone zostały wyniki otwartego konkursu ofert. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.sanniki.bip.org.pl ), na stronie internetowej Gminy Sanniki ( www.sanniki.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sannikach.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r. przedstawiały się następująco:

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lwówianka” Lwówek

Lwówek 66

09-540 Sanniki

23.000,00

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

17.000,00

Razem

40 000,00

 

W dniu 23 lutego 2012 r. zawarta została umowa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek” pomiędzy Urzędem Gminy w Sannikach, a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Lwówianka” Lwówek, Lwówek 66, 09-540 Sanniki oraz umowa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki” pomiędzy Urzędem Gminy w Sannikach, a Uczniowskim Klubem Sportowym „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki. Po zakończeniu realizacji zadań publicznych Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lwówianka” Lwówek oraz Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach spełnił wymogi otwartego konkursu ofert. Zadania były realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 

Wójt Gminy Sanniki

 

Gabriel Wieczorek

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------

 

SPRAWOZDANIE

z realizacji programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Gminy Sanniki za 2011 r.

 

            W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Gminy Sanniki podjęła Uchwałę Nr 21/IV/2010 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Gminy Sanniki na rok 2011. Głównym celem programu współpracy było wspieranie aktywności mieszkańców Gminy Sanniki poprzez włączenie ich do realizacji określonych zadań publicznych. Program miał na celu również wspieranie rozwoju sektora organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez wspomaganie ich działalności organizacyjnej i merytorycznej. Podstawową formą współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było zlecanie realizacji zadań publicznych, które może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W dniu 28 stycznia 2011 r. Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2011 r. Otwarty konkurs ofert ogłoszony został w biuletynie informacji publicznej www.sanniki.bip.org.pl ; na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sannikach oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki www.sanniki.pl .

 

Otwarty konkurs ofert dotyczył zadań:

 

Lp.

Nazwa zadania

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

 

Na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2011 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 40 000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 lutego 2011 r. o godzinie 15 00 . W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Sannikach w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty, po jednej na każde z zadań publicznych. W dniu 21 lutego 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Sanniki Nr 0050.06.2011 powołana została Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2011 r. pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek” oraz „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki”. Zasady i tryb działania Komisji Konkursowej określał Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Sanniki propozycję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, która zyskała akceptację. W dniu 25 lutego 2011 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostały w biuletynie informacji publicznej www.sanniki.bip.org.pl ; na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sannikach oraz na stronie internetowej Gminy Sanniki www.sanniki.pl .

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2011 r. przedstawiały się następująco:

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa wykonawcy

Kwota dotacji na zadanie
w zł

1

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lwówianka” Lwówek

Lwówek 66

09-540 Sanniki

25 000,00

2

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

15 000,00

Razem

40 000,00

 

W dniu 28 lutego 2011 r. zawarta została umowa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek” pomiędzy Urzędem Gminy w Sannikach, a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Lwówianka” Lwówek, Lwówek 66, 09-540 Sanniki oraz umowa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki” pomiędzy Urzędem Gminy w Sannikach, a Uczniowskim Klubem Sportowym „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki. W trakcie realizacji umów Zleceniobiorcy złożyli częściowe sprawozdania z wykonywania zadań publicznych. Po zakończeniu ich realizacji Zleceniobiorcy złożyli sprawozdania końcowe. Wymaganymi warunkami realizacji poszczególnych zadań publicznych były: prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka nożna w miejscowości Lwówek, prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki, czynny udział w rozgrywkach w grupach: dzieci, młodzież i dorośli, propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego oraz propagowanie sportu. Zakres zrealizowanych zadań publicznych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lwówianka” Lwówek oraz Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach spełnił wymogi otwartego konkursu ofert. Zadania były realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.

 

  Sporządziła:

Agnieszka Lewandowska – Zastępca Wójta Gminy Sanniki

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 09. 02. 2012 r.

 

PF.524.01.2012

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

            Działając na podstawie art. 15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244), Wójt Gminy Sanniki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r.

 

 

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Uczniowski Klub Sportowy „SANNIKI” przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 183

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

17 000,00 zł

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lwówianka” Lwówek

Lwówek 66

09-540 Sanniki

Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

23 000,00 zł

Razem

40 000,00 zł

 

 

 

Oferty nie spełniające wymogów formalnych – brak

 

 

Oferty, które nie otrzymały dotacji – brak

 

 

Wójt Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

------------------------------------------------------------

 

WÓJT GMINY SANNIKI

ogłasza

 otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r.

 

 

I. Rodzaj zadań

1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna
i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych

 Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 40 000,00 zł. W tym:

1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna
i tenis stołowy w miejscowości Sanniki – 20 000,00 zł

2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek – 20 000,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244), prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Sanniki.

2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.
Nr 6 poz. 25).

3. Ofertę należy przygotować zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru

2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok

3) aktualny statut

4) zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego

5. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów osoby reprezentujące organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536;
z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241 i Nr 209
poz. 1244) są obowiązane potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

6. Oferty podpisane przez uprawnione osoby wraz z kompletem załączników należy złożyć
w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs ofert „Organizacja zajęć sportowych
i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki”
lub Konkurs ofert „Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek” .

7. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241
i Nr 209 poz. 1244) jest zobowiązana przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy.

8. Złożenie oferty na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r. nie jest jednoznaczne
z przyznaniem dotacji.

9. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych:

1) uzupełnienia brakujących podpisów w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie

2) braku właściwych podpisów pod załącznikami

3) poświadczenia załączonych kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem

4) uzupełnienia sprawozdania finansowego lub pozostałych wymaganych załączników

5) korekty oczywistej omyłki rachunkowej

7. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241
i Nr 209 poz. 1244) może zostać wezwana w wyznaczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych.

10. Oferty niekompletne pod względem formalnym, których nie uzupełniono w terminie wskazanym w wezwaniu, nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241
i Nr 209 poz. 1244).

11. Przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego odbywa się na podstawie pisemnej umowy na powierzenie wykonania zadania publicznego, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Sanniki, a organizacją pozarządową i podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211,
Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244).

12. Umowa jest sporządzona na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

13. Dotacja na realizację zadania publicznego przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w trzech transzach. Wysokość transz i terminy ich przekazania ustalone zostaną przez strony w umowie.

14. Dotacja nie może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany w ofercie i określony
w umowie. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazane osobom trzecim.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

1. Termin realizacji zadań publicznych: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Z dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione na realizację zadań publicznych przed dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2012 r.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) prowadzenie działalności gospodarczej

2) kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych

3) odsetki od nieterminowych płatności

4) pokrycie zobowiązań powstałych przed dniem 1 stycznia 2012 r.

4. Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji:

1) delegacje na zawody

2) ekwiwalenty sędziowskie

3) transport, noclegi, wyżywienie

4) opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników

5) zakup sprzętu sportowego

6) zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadania

7) koszty obsługi zadania

5. Wymagane warunki realizacji zadań publicznych:

1) prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka nożna i tenis stołowy w miejscowości Sanniki

2) prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka nożna
w miejscowości Lwówek

3) czynny udział w rozgrywkach

4) propagowanie aktywności ruchowej i sportu

6. Wójt Gminy Sanniki zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie wykonywania zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211,
Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244) w zakresie zgodności z umową, efektywności
i rzetelności oraz jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa
i postanowieniach umowy.

7. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208
poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244) zobowiązana jest do rzetelnego rozliczenia przedmiotu umowy: złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego wraz z kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem opisanych prawidłowo faktur, rachunków, dokumentów potwierdzających dokonanie polecenia przelewu środków finansowych i innych dokumentów księgowych na odpowiednich drukach. W przypadku nie złożenia w określonym terminie sprawozdania z wykonania zadania, bądź nie złożenia wraz ze sprawozdaniem wymaganych załączników, na realizację którego organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 otrzymała dotację, zostanie wezwana do uzupełnienia brakujących dokumentów
w wyznaczonym w piśmie terminie. Jeśli pomimo wezwania organizacja pozarządowa
i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244) nie przedłoży sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami, bądź nie dostarczy brakujących załączników, zostanie zobowiązana do zwrócenia dotacji.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 10) Urzędu Gminy w Sannikach
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki do dnia 2 lutego 2012 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Sannikach) .

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. W drodze zarządzenia Wójta Gminy Sanniki powołana zostanie Komisja Konkursowa
w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r.

2. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedstawiona zostanie Wójtowi Gminy Sanniki.

3. Ostatecznego podziału środków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244) dokonuje Wójt Gminy Sanniki, po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert.

4. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych wraz z wykazem ofert nie spełniających wymogów formalnych, jak również ofert, które nie otrzymały dotacji zamieszczona zostanie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sannikach www.sanniki.bip.org.pl

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sannikach

3) na stronie internetowej Gminy Sanniki www.sanniki.pl

5. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244)

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

3) propozycja jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane

4) zaangażowanie finansowe środków własnych oferenta oraz możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania

5) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

6) dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelność
i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji (w tym terminowość i kompletność złożenia sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami)

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2012 r.

7. Termin dokonania wyboru ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.

VII. Zrealizowane przez Gminę Sanniki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241 i Nr 209 poz. 1244)

1. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2011 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 40 000,00 zł. W tym:

1) Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna
i tenis stołowy w miejscowości Sanniki – 15 000,00 zł

2) Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Lwówek – 25 000,00 zł

2. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Sanniki w 2012 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 40 000,00 zł.

 

Dokumenty.zip

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zarządzenie Nr 0050.62.2011

Wójta Gminy Sanniki

z dnia 9 listopada 2011 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”.

 

Tekst zarządzenia - (.pdf)

 

Projekt uchwały - (.pdf)

Załącznik do projektu uchwały - (.pdf)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-10 08:05:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-23 12:27:14
  • Liczba odsłon: 11720
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560801]

przewiń do góry