Informacja dotycz ącą wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

a.        ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

b.       jest nieskazitelnego charakteru,

c.        ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

d.       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

e.       posiada co najmniej wykształcenie średnie,jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

a.        osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,

b.       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

c.        adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,

d.       duchowni,

e.       żołnierze w czynnej służbie wojskowej

f.         funkcjonariusze Służby Więziennej,

g.        radni gminy, powiatu i województwa.

 

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

informację z Krajowego Rejestru Karnego,

oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

2 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do karty złożonej przez grupę obywateli dołącza się listę osób popierających kandydata.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art.162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 2 usp).

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

 

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy

w Sannikach pod numerem telefonu (24) 277-78-12.Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej:  Załączniki


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-27 12:41:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-25 09:49:51
  • Liczba odsłon: 2958
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1388103]

przewiń do góry