INFORMACJA

dotyczącą wyborów ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i Sądzie Okręgowym w Płocku, Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Miasta i Gminy Sanniki z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba;
 • w Sądzie Rejonowym w Gostyninie – 1 osoba.

Z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 4. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

 

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji - jeżeli kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, innaorganizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 2. listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie ww. terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki pod numerem telefonu (24) 506-58-33.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo w załączonych plikach.Kartę zgłoszenia można odebrać również w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki – 1 piętro, pok. nr 8A (w godzinach pracy Urzędu).

PRZYDATNE LINKI I DOKUMENTY DO POPRANIA:

 1. Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego
 2. KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA - formularz dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA oraz formularz KRK – formularz dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Płocku: https://plock.so.gov.pl/informacje-dotyczace-wyboru-lawnikow-na-kadencje-2024-2027,new,mg,110.html,1410

 

 

Załączniki

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-27 12:41:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-01 10:36:33
 • Liczba odsłon: 3387
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1484074]

przewiń do góry