Uchwała Nr 14/IV/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Uchwała Nr 13/IV/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok


Uchwała Nr 12/IV/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy Sanniki w 2015 roku


Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2015
Nr 11/IV/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2014 roku


Uchwała Nr 10/IV/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2015-2024


Uchwała Nr 9/III/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 r."


Uchwała Nr 8/III/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18 grudnia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Uchwała Nr 7/II/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia składu ilościowego Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej komisji.


Uchwała Nr 6/II/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej komisji.


Uchwała Nr 5/II/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej komisji.


Uchwała Nr 4/II/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Mienia Komunalnego oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej komisji.


Uchwała Nr 3/I/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 2/I/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 1/I/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 301/LXIX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 300/LXIX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sanniki


Uchwała Nr 299/LXIX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015


Uchwała Nr 298/LXIX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.


Uchwała Nr 297/LXIX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.


Uchwała Nr 296/LXIX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Uchwała Nr 295/LXIX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2014-2024


Uchwała Nr 294/LXVIII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 października 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


UchwaŁa Nr 293/LXVII/2014

Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.09.2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieodpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanniki oznaczoną nr ewid. 2/2 położoną w miejscowości Brzezia

Uchwała Nr 292/LXVII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.09.2014 r.
zmieniająca w części uchwałę Nr 235/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki

Uchwała Nr 291/LXVII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.09.2014 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 
Uchwała Nr 290/LXVII/2014
 
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.09.2014 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.

Uchwała Nr 289/LXVII/2014
 
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.09.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2014-2024

Uchwała Nr 288/LXVII/2014
 
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.09.2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017

Uchwała Nr 287/LXVI/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18.09.2014 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu


Uchwała Nr 286/LXVI/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18.09.2014 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Uchwała Nr 285/LXVI/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18.09.2014 r.
w sprawie: ustalenia przebiegu oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Sanniki


Uchwała Nr 284/LXVI/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18.09.2014 r.
w sprawie: nadania Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki


Uchwała Nr 283/LXV/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.08.2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr 254/XLVII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Osmolin na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 282/LXV/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.08.2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr 231/XLIV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 27.05.2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sanniki i Mocarzewo na lata 2010-2017”


UCHWAŁA NR 281/LXV/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 25 sierpnia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


UCHWAŁA NR 280/LXIV/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 18 lipca 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


UCHWAŁA NR 279/LXIV/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2014-2024


Uchwała Nr 278/LXIII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 250/XXXIV/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 24.02.2006 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg gminnych.


UCHWAŁA NR 277/LXIII/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego
w sprawie podziału Powiatu Gostynińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Uchwała Nr 276/LXIII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr 274/LXIII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok


Uchwała Nr 273/LXIII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2013 rok


UCHWAŁA NR 272/LXII/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 11 czerwca 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Uchwała Nr 271/LX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA NR 270/LX/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 maja 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


UCHWAŁA NR 269/LX/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2014-2024


Uchwała Nr 268/LX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 26 maja 2014 r.

w sprawie: podjęcia współpracy partnerskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Uchwała Nr 267/LIX/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie: podtrzymania stanowiska Rady Gminy – rozpatrzenia skargi Uchwałą nr 245/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 266/LIX/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu
przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


UCHWAŁA NR 265/LIX/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 14 kwietnia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Uchwała Nr 264/LVIII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 04 maca 2014 r.
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sanniki zbadania zasadności skargi mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 138 w Sannikach na działalność Wójta Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 263/LVIII/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2014 roku


UCHWAŁA NR 262/LVIII/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 4 marca 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


Uchwała Nr 261/LVIII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki.


Uchwała Nr 260/LVII/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie: podtrzymania stanowiska Rady Gminy – rozpatrzenia skargi Uchwałą nr 245/LIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 259/LVII /2014

RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2014 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Sanniki w sprawie podziału
Gminy Sanniki na okręgi wyborcze


Uchwała nr  258/LVII /2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 styczna 2014 r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sanniki za 2013 rok.


UCHWAŁA NR 257/LVII/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.


UCHWAŁA NR 256/LVI/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata
2014-2020”.


UCHWAŁA NR 255/LVI/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


UCHWAŁA NR 254/LVI/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.


UCHWAŁA NR 253/LVI/2014
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 13 stycznia 2014 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2014 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-17 12:23:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-04 16:15:04
  • Liczba odsłon: 3883
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1671182]

przewiń do góry