Wyniki wyborów (Protokoły Gminnej Komisji Wyborczej)Wyniki wyborów (Protokoły z wszystkich komisji obwodowych)


---------------------------

Sanniki, dnia 23 października 2014 r..

 

Skład Obwodowej Komisji nr 1 w Brzezi powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   Siedziba Komisji: była Szkoła Podstawowa w Brzezi, Brzezia 39A

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

D olniak

Ł ukasz

Osmólsk

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek Komisji

2.        

D rzewiecka

M ałgorzata

Sanniki

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek Komisji

3.        

G ruszczyńska

A leksandra J oanna

Sanniki

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek Komisji

4.        

K unikowska

M arlena

Brzezia

Wójt Gminy Sanniki

Przewodnicząca Komisji

5.        

M ikołajczyk

J olanta

Sanniki

KW Platforma Obywatelska RP

Członek Komisji

6.        

O lczak

M agdalena  

Brzezia

KWW Zjednoczona Wieś

Członek Komisji

7.        

O rlik

A nna B eata

Staropól

 

KW   SIEMOWIT   IV

Członek Komisji

8.        

P aliwoda

M agdalena

Sanniki

KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek Komisji

9.        

Ż urawski

A rkadiusz

Sanniki

KKW SLD Lewica Razem

Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Sanniki, dnia 23 października 2014 r.

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sielcach powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Siedziba Komisji: Remiza Ochotniczej   Straży Pożarnej w Sielcach, Sielce 27A

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

B artosiak

Ka rolina

Sanniki

KKW SLD Lewica Razem

Członek   Komisji

2.        

Dołęgowska

Danuta

Lasek

KW Platforma Obywatelska RP

Członek   Komisji

3.        

G aworski  

P iotr

Sielce

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek   Komisji

4.        

J agielski

G rzegorz

Osmolin

 

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek   Komisji

5.        

K miećkowiak

Z ofia M arianna

Szkarada

KW   SIEMOWIT   IV

Członek   Komisji

6.        

L ewandowska

J adwiga

Sanniki

Wójt Gminy Sanniki

Przewodnicząca   Komisji

7.        

M ikołajczyk

E wa

Sanniki

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Zastępca Przewodniczącej Komisji

8.        

S tasińska

T eresa I wona

Brzeziny

Sanniki

KWW Rozwój Naszej Gminy

Członek   Komisji

9.        

Z awadzki

P iotr

B artłomiej

Sanniki

KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek   Komisji

 

 


Sanniki, dnia 23 października 2014 r.

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Osmolinie powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r . Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa w Osmolinie, ul. Sannicka 4

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

C iesielska-

B edyk

P ryska

Osmolin

KW   SIEMOWIT   IV

Zastępca Przewodniczącej Komisji

2.        

F orysiak

U rszula

Osmólsk

 

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek Komisji

3.        

J aniszewska

P atrycja

Staropól

KWW Rozwój Naszej Gminy

Członek Komisji

4.        

L eonarcik

B ożena

Szkarada

 

KW Prawo i  Sprawiedliwość

Członek Komisji

5.        

M ikołajczyk

P iotr   D ariusz

Sanniki

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek Komisji

6.        

O lczak

P aulina

Sanniki

KKW SLD Lewica Razem

Członek Komisji

7.        

R ogalska

K atarzyna

H elena

Kiernozia

Wójt Gminy Sanniki

Przewodnicząca Komisji

8.        

W alkowiak

I wona K rystyna

Osmolin

KW Platforma Obywatelska RP

Członek Komisji

9.        

W róblewska

J ustyna

M aria

Aleksandrów

 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek Komisji

 

Sanniki, dnia 23 października 2014 r.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sannikach powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r . Siedziba Komisji: Remiza Ochotniczej   Straży Pożarnej w Sannikach, ul. Warszawska 119.

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

A mbroziak

J erzy A ntoni

Osmólsk

 

KW   SIEMOWIT   IV

Członek   Komisji

2.        

B uczyńska

M aria B arbara

 

  Sanniki

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek   Komisji

3.        

D rzewiecka

N atalia

Sanniki  

Wójt Gminy Sanniki

Zastępca Przewodniczącej Komisji

4.        

D ymowska

P aulina

Osmólsk

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek   Komisji

5.        

F udała

M onika M i eczysława

Szkarada

 

KWW Rozwój Naszej Gminy

Członek   Komisji

6.        

R oszkowska

B ożena A nna

Sanniki

KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek   Komisji

7.        

T repa

A gnieszka

Sanniki

KWW Teresa Tyszka

Przewodnicząca Komisji

8.        

W róblewska

A ndżelika

A neta

Sanniki

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek   Komisji

9.        

Ż urawska

K atarzyna

Sanniki

KKW SLD Lewica Razem

Członek   Komisji

 


Sanniki, dnia 23 października 2014 r.

 

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Sannikach powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r . Siedziba Komisji: Siedziba instytucji gminnych, ul. Wólczyńska 75 – wejście od strony Przedszkola

 

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

B uła

B ożena I rena

Sanniki

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek   Komisji

2.        

K opka

P atrycja

Sanniki

KWW Rozwój Naszej Gminy

Członek   Komisji

3.        

K otowicz

M onika

Sanniki

KKW SLD Lewica Razem

Zastępca Przewodniczącej   Komisji

4.        

M ańkowski

T omasz

Sanniki

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek   Komisji

5.        

S konieczna

K laudia

Brzezia

 

KW Platforma Obywatelska RP

Członek   Komisji

6.        

S krzos

J adwiga

Sanniki

 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek   Komisji

7.        

W aśniewska

W iesława

Sanniki

KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek   Komisji

8.        

Z agajewska

M artyna

Sanniki

 

KW   SIEMOWIT   IV

Członek   Komisji

9.        

Z ielak

M onika

Sanniki

Wójt Gminy Sanniki

Przewodnicząca    Komisji

 

Sanniki, dnia 23 października 2014 r.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Sannikach powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r . Siedziba Komisji: Siedziba instytucji gminnych, ul. Wólczyńska 75 – wejście od strony Biblioteki

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

 

1.        

C zarkowska

K arolina

Czyżew

Wójt Gminy Sanniki

Przewodnicząca    Komisji

2.        

K alińska

E dyta

Brzezia

KWW Rozwój Naszej Gminy

Członek Komisji

3.        

K łys

B arbara

G rażyna

Wólka Niska

KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek Komisji

4.        

N owogórski

Ł ukasz

Brzezia

KW Platforma Obywatelska RP

Członek Komisji

5.        

P iechocka

R egina Z enobia

Osmólsk

 

Komitet Wyborczy Samoobrona

Zastępca Przewodniczącej Komisji

6.        

P iecka

K inga

Sanniki

 

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek Komisji

7.        

S eweryn

B arbara

Sanniki

KW   SIEMOWIT   IV

Członek Komisji

8.        

W ierzbicka

A nna

Sanniki

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek Komisji

9.        

Z iółkowska

R enata

Sanniki

KKW SLD Lewica Razem

Członek Komisji

 

 

 

 

Sanniki, dnia 23 października 2014 r.

 

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Wólce   powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r . Siedziba Komisji: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Wólka Wysoka 5A

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

B anaszczak

D onata

Sanniki

Wójt Gminy Sanniki

Przewodnicząca     Komisji

 

2.        

D ybiec

E lżbieta A nna

Osmólsk

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek   Komisji

 

3.        

D uda

M irosława

Sanniki,                                            

KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek   Komisji

 

4.        

M arciniak

I lona

Lasek,

KW Platforma Obywatelska RP

Członek   Komisji

 

5.        

R obak

A nna

Wólka Niska,

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek   Komisji

 

6.        

S tronkowska

K rystyna

Wólka Niska

 

KWW Rozwój Naszej Gminy

Członek   Komisji

 

7.        

S zczepaniak

E lżbieta

Sanniki

 

KKW SLD Lewica Razem

Członek   Komisji

 

8.        

W awrzyńczak

M irosława

Sanniki

 

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek   Komisji

 

9.        

W rześniewska

J oanna

Sanniki

 

KW   SIEMOWIT   IV

Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Sanniki, dnia 23 października 2014 r..

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Sannikach   powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r . Siedziba Komisji: Szkoła Podstawowa w Sannikach, ul. Warszawska 183

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

B orkowski

D ominik M irosław

Czyżew

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek   Komisji

2.        

J abłońska

K atarzyna

Sanniki

KKW SLD Lewica Razem

Członek   Komisji

3.        

K opińska

B arbara

Sanniki           

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek   Komisji

4.        

K otowicz

A lbina I wona

Sanniki

  Wójt Gminy Sanniki

Zastępca Przewodniczącej Komisji

5.        

T raczyk

M arta M ałgorzata

Osmólsk

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek   Komisji

6.        

T rojanowska

E dyta

Osmólsk

KW   SIEMOWIT   IV

Przewodnicząca Komisji

7.        

W łodarczyk

K onrad

Sanniki

KWW Rozwój Naszej Gminy

Członek   Komisji

8.        

W ojtasiak

K rystyna

Sanniki

KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek   Komisji                                                                                          


 

 

Sanniki, dnia 23 października 2014 r.

 

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Lwówku   powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r . Siedziba Komisji: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lwówku, Lwówek 48

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

B orzęcka

A neta I za

Krubin  

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek Komisji

2.        

B urdyka

M ałgorzata

Lwówek  

KKW SLD Lewica Razem

Przewodnicząca Komisji

3.        

F urmanek

P iotr

Lwówek  

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek Komisji

4.        

G ajewska

B arbara

Lwówek

KW Prawo i Sprawiedliwość

Członek Komisji

5.        

Marciniak

E dyta

Lasek  

KW Platforma Obywatelska RP

Członek Komisji

6.        

M ilczarek

C zesław

Aleksandrów

KW   SIEMOWIT   IV

Członek Komisji

7.        

U rbanek

Ag ata

Krubin  

Wójt Gminy Sanniki

Zastępca Przewodniczącej Komisji

8.        

W iśniewska

M aria

Sanniki

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek Komisji

 

 

Sanniki, dnia 23 października 2014 r.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Barciku    powołanej do przeprowadzenia wyborów w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r . Siedziba Komisji: Była Szkoła Podstawowa w Barciku, Barcik Nowy 47

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce

zamieszkania

Podmiot zgłaszający

Funkcja

w Komisji

1.        

B rzozowska

S ylwia

Sanniki

KKW SLD Lewica Razem

Członek   Komisji

2.        

C zubińska - M ilczarek

Z ofia M ałgorzata

Sanniki

KW   SIEMOWIT   IV

Członek   Komisji

3.        

D rzewiecka

I wona M ałgorzata

Sanniki

KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

Członek   Komisji

4.        

G olus

B arbara

Osmolin

Wójt Gminy Sanniki

Przewodnicząca Komisji    

5.        

G rochowski

D amian A ndrzej

Osmolin

Komitet Wyborczy Samoobrona

Członek   Komisji

6.        

M arciniak

H alina

Lasek  

KW Platforma Obywatelska RP

Członek   Komisji

7.        

M arciniak

K atarzyna

Lasek  

KWW Rozwój Naszej Gminy                                                                     

Członek   Komisji

8.        

O zimek

J ustyna M aria

Sanniki

KW Prawo i Sprawiedliwość

Zastępca Przewodniczącej Komisji

9.        

W innicki

M arian

Barcik Stary

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Członek   Komisji

 


------------------------------------------------------------

INFORMACJA


WÓJTA GMINY SANNIKI


z dnia 24 października 2014 roku


o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Sanniki, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku.


Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. 1 )

Wójt Gminy Sanniki


powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Sanniki, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.


Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Sannikach w terminie od dnia 27 października 2014 r. do dnia 10 listopada 2014 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (pon, wtorek, czwartek i piątek w godz. od 7.30 do 15.30, środa w godz. od 9.30 do 17.30), w pok. nr 12 (piętro), na pisemny wniosek wyborcy (§ 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942 oraz z 2014 r. poz.931). Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 5 do rozporządzenia.


Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).
Wójt Gminy Sanniki

/-/ Gabriel Wieczorek

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.-------------------------------------


OBWIESZCZENIE

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach
z dnia
23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Sanniki
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16   listopada 2014 r.

 

 

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sanniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

WIECZOREK Gabriel Paweł , lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Sanniki,członek partii: PSL

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

 

/-/ Joanna Stępniak

 

 

 

U C H W A Ł A    Nr 6/2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

  z dnia 22 października 2014r.

w sprawie :

przeprowadzenia głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Sanniki w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 482 §5 . ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.: Dz. U. z 2011 r.   Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281) Gminna Komisja   Wyborcza stwierdza, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      W wyborach Wójta Gminy Sanniki wybieranego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zostanie   przeprowadzone głosowanie tylko na jednego kandydata.

2.      Zarejestrowany kandydat:

Nazwisko i imiona

Dane kandydata

Skrót nazwy komitetu wyborczego

zgłaszającego kandydata

WIECZOREK Gabriel Paweł

zam. Sanniki, wiek: 40 lat

Komitet Wyborczy PSL

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości   w sposób przewidziany w Kodeksie wyborczym.

 

Uzasadnienie

W ustawowym terminie zgłaszania kandydatów tj. do 17.10.2014r.   został zgłoszony tylko jeden kandydat na Wójta Gminy Sanniki. W związku z powyższym Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach niezwłocznie rozplakatowała obwieszczenia, o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń w terminie 5 dni od dnia podania w/w   obwieszczeń do publicznej wiadomości. W podanym terminie także nie dokonano zgłoszenia innych kandydatów. Wobec powyższego Gminna Komisja Wyborcza w drodze niniejszej uchwały stwierdziła fakt przeprowadzenia w dniu 16.11.2014r. głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Sanniki.

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

                /-/ Joanna Stępniak                                                      

 

Uchwała nr 5 /2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

z dnia   21 października 2014r .

 

w sprawie :

 

ustalenia w drodze losowania numerów list   kandydatów do Rady Gminy Sanniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 4 10, § 7 i § 8   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.: Dz.U. z 2011 r.   Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281),    Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Listy kandydatów zarejestrowane w wyborach do Rady Gminy Sanniki otrzymują następujące   numery ustalone w drodze losowania przez Gminą Komisję Wyborczą:

Lista Nr 23 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Siemowit IV

Lista Nr 24 Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Naszej Gminy

  Lista Nr 25 Komitet Wyborczy Wyborców Teresa Tyszka

  Lista Nr 26 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Wieś

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3.

Uchwałę   podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób przewidziany w Kodeksie wyborczym.

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

                /-/ Joanna Stępniak                                                     

 
 
   

Uchwała nr 4 /2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

z dnia   21 października 2014r .

 

 

w sprawie:

 

powołania   na terenie gminy Sanniki obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 182 , § 1, pkt 2    ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.: Dz.U. z 2011 r.   Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281),     Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Sanniki do przeprowadzenia wyborów w   wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2.       Składy Komisji określają załączniki od numeru 1   do numeru 10.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

                /-/ Joanna Stępniak                                                     

 

Uchwała nr   3 /2014

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

z dnia   20 października 2014r .

 

w sprawie:

 

odmowy powołania kandydata w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 na terenie gminy Sanniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 1 53, § 2. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.: Dz.U. z 2011 r.   Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281),    Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.       Odmawia się powołania kandydatki, Pani Bogusławy Sikora, zam. Sanniki, zgłoszonej przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8    na terenie gminy Sanniki w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2.       Odmowy dokonuje się na podstawie wyżej powołanego przepisu Kodeksu wyborczego po ustaleniu, że kandydatka do obwodowej komisji wyborczej podpisała oświadczenie o wyrażenie zgody na kandydowanie   w wyborach do Rady Gminy Sanniki w okręgu wyborczym nr 7, a jej lista została zgłoszona przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego, a następnie zarejestrowana przez Gminną Komisje Wyborczą.  

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

               /-/   Joanna Stępniak                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach
z dnia
22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Sanniki
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach   wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16   listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1) ) Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

 

 

Okręg Nr 1

 

1.

SERWACH Andrzej Tadeusz , lat 56, zam. Brzezia

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

PIETRZAK Beata , lat 35, zam. Lasek

 

zgłoszona przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

3.

DYLIK Agnieszka , lat 28, zam. Brzezia

 

zgłoszona przez KWW ZJEDNOCZONA WIEŚ - lista nr 26

 

Okręg Nr 2

 

1.

MACHAŁA Ewa , lat 46, zam. Sielce

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

STASIŃSKI Wiesław Bogumił , lat 48, zam. Brzeziny

 

zgłoszony przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

Okręg Nr 3

 

1.

GROCHOWSKI Roman Antoni , lat 45, zam. Lubików

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

JANISZEWSKA Izabela Marzena , lat 39, zam. Staropól

 

zgłoszona przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

Okręg Nr 4

 

1.

WRZESIŃSKI Jan Tomasz , lat 67, zam. Osmolin

 

zgłoszony przez KW SIEMOWIT IV - lista nr 23

 

2.

JAROSIŃSKI Marek , lat 47, zam. Osmolin

 

zgłoszony przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

Okręg Nr 5

 

1.

IDZIK Małgorzata , lat 36, zam. Szkarada

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

KIEŁBASA Stefan , lat 64, zam. Osmólsk

 

zgłoszony przez KW SIEMOWIT IV - lista nr 23

 

3.

SZYMCZAK Małgorzata Aldona , lat 38, zam. Szkarada

 

zgłoszona przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

Okręg Nr 6

 

1.

BUJAKOWSKI Sławomir Paweł , lat 34, zam. Sanniki

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

2.

ŻURAWSKI Zbigniew , lat 44, zam. Sanniki

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

3.

GREFKOWICZ Ewa , lat 44, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KW SIEMOWIT IV - lista nr 23

 

4.

SZEWCZYK Monika , lat 34, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

5.

TYSZKA Teresa Maria , lat 65, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KWW TERESA TYSZKA - lista nr 25

 

Okręg Nr 7

 

1.

NOWICKI Wiesław Janusz , lat 63, zam. Sanniki

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

MILCZARSKA Joanna Julia , lat 22, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

ŚWIĄTKOWSKI Grzegorz , lat 46, zam. Sanniki

 

zgłoszony przez KW SIEMOWIT IV - lista nr 23

 

4.

SIKORA Bogumiła , lat 42, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

Okręg Nr 8

 

1.

GOŁASZEWSKA Halina Barbara , lat 54, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

KWIATKOWSKA Hanna Elżbieta , lat 54, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

KAMIŃSKI Franciszek , lat 68, zam. Sanniki

 

zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

 

Okręg Nr 9

 

1.

WIELOGÓRSKA Maria Krystyna , lat 58, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

BUŁA Witold Wiesław , lat 53, zam. Sanniki

 

zgłoszony przez KW SIEMOWIT IV - lista nr 23

 

3.

DYMOWSKA Kamila , lat 36, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

Okręg Nr 10

 

1.

WITKOWSKA Marianna , lat 63, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

SNOPEK Lucja , lat 59, zam. Sanniki

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

Okręg Nr 11

 

1.

KOWALCZYK Grażyna Lucyna , lat 38, zam. Wólka Niska

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

KŁYS Krzysztof Grzegorz , lat 57, zam. Wólka Niska

 

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

3.

KUCHARSKA Karolina , lat 34, zam. Wólka Niska

 

zgłoszona przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

Okręg Nr 12

 

1.

WRÓBLEWSKI Augustyn , lat 60, zam. Aleksandrów

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

JANISZEWSKI Mirosław Jan , lat 53, zam. Krubin

 

zgłoszony przez KW SIEMOWIT IV - lista nr 23

 

Okręg Nr 13

 

1.

MILCZAREK Wanda , lat 57, zam. Czyżew

 

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

IDZIK Mariusz , lat 29, zam. Czyżew

 

zgłoszony przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

Okręg Nr 14

 

1.

STEFAŃSKI Dominik , lat 29, zam. Lwówek

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

BEMBENISTA Wioletta , lat 40, zam. Lwówek

 

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

 

Okręg Nr 15

 

1.

DZIERBICKI Marian , lat 53, zam. Barcik Nowy

 

zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

 

2.

PIECHOCKI Marcin , lat 25, zam. Barcik Nowy

 

zgłoszony przez KWW ROZWÓJ NASZEJ GMINY - lista nr 24

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

 

/-/ Joanna Stępniak

 

 

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

z dnia 21 października 2014 r.

 

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 211 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach dokonała w dniu 21 października 2014 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do rady gminy.

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych
o których mowa w art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego w wyborach do Rady Gminy Sanniki:

 

Lista Nr 23 Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Siemowit IV

Lista Nr 24 Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Naszej Gminy

Lista Nr 25 Komitet Wyborczy Wyborców Teresa Tyszka

Lista Nr 26 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Wieś

 

Jednocześnie informuję, że żaden komitet wyborczy nie spełnia warunku określonego w art. 409 Kodeksu Wyborczego.

 

                                         Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

 

/-/ Joanna Stępniak

iak

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obwody głosowania w Gminie Sanniki


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Wyborczej


-------------------------------------------------------------------------------


Skład Powiatowej Komisji Wyborczej


-------------------------------------------------------------------------------


Głosowanie osób niepełnosprawnych lub tych, które ukończyły 75 lat


------------------------------------------------------------------------------


Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach


------------------------------------------------------------------------------


Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach


------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie marszałka województwa mazowieckiego z 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej


------------------------------------------------------------------------------


Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego z dnia 04 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych Powiatu Gostynińskiego


-------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Wójta

Gminy Sanniki

z dnia 04 września 2014 r.

 

w sprawie:  informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz.1016, Nr 217, poz.1281) w związku z Postanowieniem nr 11/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału gminy Sanniki na okręgi wyborcze – podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego (sołectwa, ulice)

Liczba wybieranych radnych

1

Granice administracyjne sołectw:

- Brzezia, - Lasek

1

2

Granice administracyjne sołectw:

- Brzeziny, - Sielce

1

3

Granice administracyjne sołectw:

- Działy, - Lubików, - Staropól

1

4

Granice administracyjne sołectwa Osmolin, ulice: ul. Luszyńska, ul. Kiernozka, ul. Kościelna, ul. Rynek, ul. Sannicka, ul. Wiatraczna

1

5

Granice administracyjne sołectw:

- Osmólsk - Szkarada,

1

6

Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych przy:

ul. Krótka, ul. Lotników, ul. Łowicka, ul. Polna, ul. Topolowa, ul. Wiejska ul. Żychlińska, ul. Warszawska numery nieparzyste od 121 do 191

1

7

Sołectwo Sanniki, numery domów położonych przy:

ul. Warszawska (wszystkie numery parzyste oraz numery nieparzyste od 1 do 119)

1

8

Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych przy

ul. Bankowa, ul. Bohaterów Ludowych, ul. Firmowa, ul. Jaśminowa, ul. Poprzeczna, ul. Północna, ul. Skrajna, ul. Witosa, ul. Wschodnia, ul.  Zachodnia, ul. Żabia, ul. Żytnia

1

9

Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych przy:

ul. Chopina, ul. Fabryczna, ul. Parkowa, ul. Tkacka

1

10

Sołectwo Sanniki, wszystkie numery domów położonych przy:

ul. Młynarska, ul. Wólczyńska oraz miejscowość Mocarzewo w granicach administracyjnych

1

11

Granice administracyjne sołectwa Wólka, miejscowości :

-Wólka Niska, - Wólka Wysoka

1

12

Granice administracyjne sołectw:

- Aleksandrów, - Krubin

1

13

Granice administracyjne sołectwa:

- Czyżew

1

14

Granice administracyjne sołectwa:

- Lwówek

1

15

Granice administracyjne sołectw:

- Barcik Nowy, - Barcik Stary

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach mieści się w budynku Urzędu Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, pokój nr 13 (sala posiedzeń), tel. 24 27 76 851          

   

Wójt Gminy Sanniki

 

/Gabriel Wieczorek/

Tworzenie i zgłaszanie komitetów wyborczych - link-----------------------------


16 listopada wybory samorządowe,

  zmieniają się zasady wyboru rad gmin

Szanowni Państwo,

zbliżają się wybory samorządowe. Odbędą się one na nieco innych zasadach niż dotychczas. Przede wszystkim dokonano nowego podziału gmin na okręgi wyborcze. Radni gminni będą po raz pierwszy wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (w przypadku gminy Sanniki zmiany dotyczą samej miejscowości Sanniki, która została podzielona na 5 okręgów). Komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata w okręgu, a mandat radnego zdobędzie kandydat, który otrzyma najwięcej głosów.

W wyborach wójta, (podobnie burmistrza lub prezydenta miasta) zwycięży kandydat, który otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie przekroczy wymaganego progu, dwa tygodnie później odbędzie się kolejne głosowanie, w którym bierze udział dwóch kandydatów z najlepszym wynikiem.

             W przypadku rejestracji tylko jednego kandydata na wójta wybory przeprowadza się, z tym, że kandydat zostaje wybrany, jeżeli w głosowaniu uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów za jego kandydaturą. Jeśli kandydat nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

Jeżeli nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym.

             Poniżej opublikowano kalendarz wyborczy. Szczegółowe informacje dotyczące wyborów będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Wybory samorządowe 2014 oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki i u sołtysów.


KALENDARZ WYBORCZY

 

Lp.

Termin wykonania
czynności wyborczej


Treść czynności wyborczej

1

2


3


do dnia 7 września 2014 r.

 


- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego


do dnia 17 września 2014 r


- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych


do dnia 22 września 2014 r.


- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych


do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00

 


- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw


do dnia 12 października 2014 r.

 


- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów


do dnia 17 października 2014 r.

do godz. 24. 00

 


- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


do dnia 22 października 2014 r.

 


- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw


do dnia 24 października 2014 r.

 


- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą


do dnia 26 października 2014 r.

 


- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy

pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a


do dnia 27 października 2014 r.

 


- rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00

 


- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze


do dnia 2 listopada 2014 r.

 


- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a


do dnia 7 listopada 2014 r.

 


- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


do dnia 11 listopada 2014 r.

 


- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania


w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00


- zakończenie kampanii wyborczej


w dniu 15 listopada 2014 r.

 


- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców


w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00 — 21.00


- głosowaniekoniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Jeżeli

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-27 11:36:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-19 16:06:44
  • Liczba odsłon: 5233
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1484117]

przewiń do góry