Uchwała Nr 252/LV/2013                  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.


Uchwała nr 251/LV/2013            
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: dokonania wyboru przedstawiciela Rady Gminy Sanniki do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gostyninie


Uchwała Nr 250/LV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy Sanniki w 2014 roku


UCHWAŁA NR 249/LV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: ustalenia wysokości diet sołtysów z terenu Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 248/LV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2014


UCHWAŁA Nr 247/LV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 30.12.2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2014-2024

Załącznik nr 1.pdf

Załącznika nr 2.pdf


UCHWAŁA NR 246/LV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


Uchwała nr 245/LIV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Sanniki


Uchwała nr 244/LIV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sanniki zbadania zasadności skargi mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Warszawskiej 138 w Sannikach na działalność Wójta Gminy Sanniki


Uchwała nr 243/LIV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Sanniki   


UCHWAŁA NR 242/LIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


UCHWAŁA NR 241/LIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2013-2020


Uchwała Nr 240/LIV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2014 r.


UCHWAŁA NR 239/LIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.


UCHWAŁA NR 238/LIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2014 r. na terenie Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 237/LIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014


UCHWAŁA NR 236/LIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.


Uchwała Nr 235/LIV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanniki”


Uchwała 234/LIV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie:   przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody − drzew z gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Warszawie pod numerem 35, uznanych za pomniki przyrody Rozporządzeniem Nr 20 z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu gostynińskiego.


Uchwała Nr 233/LIV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 r.”

UCHWAŁA NR 232/LIII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 października 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


UCHWAŁA NR 231/LIII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2013-2020


UCHWAŁA NR 230/LII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 8 października 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017


UCHWAŁA NR 229/LI/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 września 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


Uchwała nr 228/L/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Działy z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę ujęcia wody i upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji w celu ustalenia ceny oraz nabycia nieruchomości.


UCHWAŁA NR 227/L/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 22 sierpnia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


Uchwała nr 226/XLIX/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sanniki na lata 2013 – 2020


UCHWAŁA NR 225/XLIX/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 lipca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


Uchwała nr 224/XLIX/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 223/XLVIII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 9 lipca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


UCHWAŁA NR 222/XVLII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 221/XLVII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR 220/XLVII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki Nr 187/XXXIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR 219/XLVII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 24 czerwca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


Uchwała Nr 218/XLVII/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok


Uchwała Nr 217/XLVII/2013

Rady Gminy Sanniki
z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2012 rok


UCHWAŁA NR 216/XLVI/2013               
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 03 czerwca 2013 r.
w sprawie: zlecenia   Komisji   Rewizyjnej  przeprowadzenia  kontroli w zakresie: „Kontrola działalności i gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach”.


Uchwała nr 215/XLV/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 07 maja 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Sanniki nr 151/XXV/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanniki w celu świadczenia usług medycznych oraz zarządzania istniejącym zasobem mieszkaniowym


UCHWAŁA NR 214/XLV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 213/XLV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 07 maja 2013 r.
w sprawie : rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią J. K.


UCHWAŁA NR 212/XLIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia czynności w zakresie objętym skargą wniesioną przez Panią J. K.


UCHWAŁA NR 211/XLIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


UCHWAŁA NR 209/XLIV/2013

RADY GMINY SANNIKI
z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


UCHWAŁA NR 208/XLIV/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


Uchwała Nr 207/XLIII/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości, których Gmina jest posiadaczem samoistnym na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzenia i odprowadzenia energii elektrycznej, na okres dłuższy niż 3 lata.


Uchwała nr 206/XLIII/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Działy z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę ujęcia wody i upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji w celu ustalenia ceny oraz nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR 205/XLIII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2013 roku


UCHWAŁA NR 204/XLIII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 25 marca 2013 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 176/XXXVIII/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów z terenu Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 203/XLIII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2014 r. środków
stanowiących fundusz sołecki.


UCHWAŁA NR 202/XLIII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 25 marca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


UCHWAŁA NR 201/XLIII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2013-2020


UCHWAŁA NR 199/XLII/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 7 marca 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


Uchwała nr 198/XLII/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 07 marca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezia z przeznaczeniem na cel publiczny - drogę dojazdową do nieruchomości gminnej oraz wykonanie rozbudowy i przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku po szkole na budynek mieszkalny (wielorodzinny) i świetlicę środowiskową oraz budowę niezbędnej infrastruktury i upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji w celu ustalenia ceny oraz nabycia gruntu przeznaczonego na te cele


UCHWAŁA NR 197/XLI/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: Przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, placów zabaw i boisk sportowych
znajdujących się na terenie Gminy Sanniki utworzonych na podstawie projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”


Uchwała Nr 196/XLI/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Sanniki za 2012 r.


Uchwała Nr 195/XL/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Barcik z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę ujęcia wody w miejscowości Barcik i upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji w celu ustalenia ceny oraz nabycia gruntu przeznaczonego na ten cel


UCHWAŁA NR 194/XL/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie: udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Panią J. K.


Uchwała Nr 193/XL/2013
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 192/XL/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 stycznia 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2013 r.


UCHWAŁA NR 191/XL/2013
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2013-2020

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-04 09:36:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-23 09:47:30
  • Liczba odsłon: 2931
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1516706]

przewiń do góry