UCHWAŁA NR 299/LXIV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 298/LXIV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 297/LXIV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 269/LVIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 października w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto i Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sanniki w trybie bezprzetargowym


UCHWAŁA NR 296/LXIV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie wysokości i zasada otrzymywania zryczałtowanych miesięcznych stawek diet radnych Rady Miasta i Gminy Sanniki oraz zwrotu kosztów podróży służbowych


UCHWAŁA NR 295/LXIV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2023 roku


UCHWAŁA NR 294/LXIV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2023 roku


UCHWAŁA NR 293/LXIV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022

 

Uchwała Nr 292/LXIII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022

 

UCHWAŁA NR 291/LXIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2022 r.
Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023

 

UCHWAŁA NR 290/LXIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 289/LXII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
 

UCHWAŁA NR 288/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 287/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Sanniki na
lata 2023-2027.


UCHWAŁA NR 286/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.


UCHWAŁA NR 285/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę Nr 177/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2018 r.


UCHWAŁA NR 284/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.


UCHWAŁA NR 283/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.


UCHWAŁA NR 282/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
na rok 2023


UCHWAŁA NR 281/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 280/LXI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 279/LX/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu
rodzicom kosztów przewozu dzieci,młodzieży i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
Gminy Sanniki do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art. 39 ust.4 i ust.4a
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


UCHWAŁA NR 278/LX/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 18 listopada 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 277/LX/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 18 listopada 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 276/LIX/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 4 listopada 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022

 

UCHWAŁA NR 275/LVIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027

 

UCHWAŁA NR 274/LVIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 273/LVIII/2022

RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek

 

UCHWAŁA NR 272/LVIII/2022

RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca w części uwchwałę Nr 52/XIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek


UCHWAŁA NR 270/LVIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady


UCHWAŁA NR 269/LVIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto i Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sanniki w trybie bezprzetargowym


UCHWAŁA NR 268/LVIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Sanniki do Partnerstwa "Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka"


UCHWAŁA NR 267/LVIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 266/LVIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 265/LVII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 18 października 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 264/LVI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki stowarzyszeniu Klub Sportowy "Szopen" Sanniki


UCHWAŁA NR 263/LVI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 262/LVI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 261/LV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnianych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki


UCHWAŁA NR 260/LIV/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 lipca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 259/LIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 12 lipca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 258/LIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto i Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sanniki


UCHWAŁA NR 257/LIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Sanniki


UCHWAŁA NR 256/LIII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czyżew

 

Uchwała Nr 255/LII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach.


Uchwała Nr 254/LII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sanniki, w roku szkolnym 2022/2023


Uchwała Nr 253/LII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


Uchwała Nr 252/LII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 251/LII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok


Uchwała Nr 250/LII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2021 rok


Uchwała Nr 249/LII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki wotum zaufania

 

UCHWAŁA NR 248/LI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Szkaradzie


UCHWAŁA NR 247/LI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew, Lwówek, Krubin, Aleksandrów


UCHWAŁA NR 246/LI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 245/LI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 244/LI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sanniki do realizacji projektu partnerskiego p. n. "Poznawaj świat przez zmysły. Wsparcie dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego w Sannikach"

 

UCHWAŁA NR 243/LI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 maja 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 242/LI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 241/L/2022 RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki.

 

Uchwała Nr 240/L/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022

 

Uchwała Nr 239/XLIX/2022
Rady Mista i Gminy Sanniki
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, prawa własności działki nr 108/26 położonej w miejscowości Sanniki dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu


Uchwała Nr 238/XLIX/2022
Rady Mista i Gminy Sanniki
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


Uchwała Nr 237/XLIX/2022
Rady Mista i Gminy Sanniki
z dnia 12 kwietnia 2022 r.
uchylająca Uchwałę Nr 234/XLVIII/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2022 roku

 

UCHWAŁA Nr 236/XLVIII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca  2022 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek i Krubin

UCHWAŁA Nr 235/XLVIII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca  2022 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w miejscowości Czyżew

 

UCHWAŁA Nr 234/XLVIII/2022

Rady Miasta i Gminy Sanniki

z dnia 29 marca  2022 r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2022 roku
 

UCHWAŁA Nr 233/XLVIII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca  2022 r.
w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023

UCHWAŁA Nr 232/XLVIII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca  2022 r.
w sprawie wyznaczenia miejsca do ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady wprowadzenia tego handlu i zwolnienia z opłaty targowej w piątki i soboty rolników i ich domowników na terenie Miasta i Gminy Sanniki.

UCHWAŁA Nr 231/XLVIII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

UCHWAŁA Nr 230/XLVIII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022

UCHWAŁA Nr 229/XLVIII/2022
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 228/XLVII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


UCHWAŁA NR 227/XLVII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 stycznia 2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


UCHWAŁA NR 226/XLVII/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 stycznia 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Sanniki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-11 15:21:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-14 10:49:36
  • Liczba odsłon: 3802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1671183]

przewiń do góry