Wyniki wyborów samorządowych Gminy Sanniki - (.zip)

 

--------------------------------------------------------------------

 

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

z dnia   02 listopada 2010r .

 

w sprawie:

 

powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia  wyborów do Rady Gminy Sanniki, Rady Powiatu Gostynińskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz wyborów Wójta Gminy Sanniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz.U. Nr z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.)   Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Sanniki do przeprowadzenia   wyborów do Rady Gminy Sanniki, Rady Powiatu Gostynińskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz wyborów Wójta Gminy Sanniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w następujących składach osobowych:

 

 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Brzezi :

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.     

C ieślak

M arta

 

Lasek

2.     

C zubak

J anina

 

Lasek

3.     

M amcarz

P aweł

 

Brzezia

4.     

M arciniak

J ustyna

 

Lasek

5.     

M ikołajczyk

J olanta

 

Sanniki

6.     

O lczak

A ndrzej

 

Sanniki

7.     

T erebus

J adwiga

 

Brzezia

8.     

Z iółkowska

R enata

 

Sanniki

9.     

B anaszczak

D onata

 

Sanniki

 

 

 

 

 

1.       Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Remiza OSP   Sielce:

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.

G aworski

P iotr

 

Sielce

2.     

J ędrzejak

E milia

 

Sanniki

3.     

K otowicz

M onika

 

Sanniki

4.     

K rawczewska

A gnieszka

 

Sanniki

5.     

K ról

M arta

 

Sanniki

6.     

W asilewska

T eresa

 

Sanniki

7.     

Z iarek

K atarzyna

 

Sielce

8.     

L ewandowska

J adw iga

 

Sanniki

 

 

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – GOK   Sanniki:

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.          

A mbroziak

A gnieszka

 

Staropól

2.          

D ybiec

K laudia

 

Osmólsk

3.          

K aczorowska

Ewa

 

Sanniki

4.          

N owakowska

J oanna

 

Sanniki

5.          

N owicka

E lżbieta

 

Sanniki

6.          

S iennicka

J oanna

 

Sanniki

7.          

S ikora

B ogumiła

 

Sanniki

8.          

S tańczak

P aweł

 

Lubików

9.          

Z ielak

M onika

 

Sanniki

 

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Remiza OSP   Wólka:  

 

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.    

A damczyk

I wona

 

Sanniki

2.    

D uda

A gnieszka

 

Mocarzewo

3.    

F orysiak

S ławomir

 

Osmólsk

4.    

H ajn

E lżbieta

 

Sanniki

5.    

M atusiak

H onorata

 

Wólka Niska

6.    

M roczkowska

U rszula

 

Sanniki

7.    

P etrykowski

H enryk

 

Wólka Niska

8.    

  A mbroży –

  S itkiewicz

J olanta

 

Szkarada

 

5 . Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 - Szkoła Podstawowa w Sannikach:

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.    

J abłońska

K rystyna

 

Sanniki

2.    

K otowicz

G rzegorz

 

Aleksandrów

3.    

K otowicz

B arbara

 

Sanniki

4.    

Ł ykowska

K atarzyna

 

Aleksandrów

5.    

T raczyk

M arta

 

Osmólsk

6.    

T rojanowska

E dyta

 

Osmólsk

7.    

Z awadzka

Z ofia

 

Sanniki

8.    

K otowicz

A lbina

 

Sanniki

 

 

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 -   Remiza OSP Lwówek:  

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.     

A mbroziak

J erzy

 

Osmólsk

2.     

B urdyka

K onrad

 

Lwówek

3.     

B urdyka

M ałgorzata

 

Lwówek

4.     

G ajewska

B arbara

 

Lwówek

5.     

K ról

K atarzyna

 

Sanniki

6.     

M ańkowski

J an

 

Sanniki

7.     

M arcinkowska

A ldona

 

Aleksandrów

8.     

Ż urawska

S ylwia

 

Sanniki

 

 

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 – Szkoła Podstawowa w Osmolinie:   

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.     

C iechomski

C zesław

 

Sanniki

2.     

C iesielska – B edyk

P ryska

 

Osmolin

3.     

C ieślak

W aldemar

 

Lwówek

4.     

K aliński

T omasz

 

Lubików

5.     

K onfederat

P aweł

 

Sanniki

6.     

M atusiak

K rystyna

 

Sanniki

7.     

P iechocka

R egina

 

Osmólsk

8.     

S tańczak

J an

 

Osmolin

9.     

Z ielak

R enata

 

Szkarada

 

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 – Była Szkoła Podstawowa w   Barciku Nowym:   

 

lp.

Nazwisko

Imię

Miejsce zamieszkania

1.     

C zarnecka

M ałgorzata

 

Barcik Stary

2.     

J abłońska

K atarzyna

 

Sanniki

3.     

L ewandowska

E lżbieta

 

Sanniki

4.     

M łyńska

A licja

 

Barcik Nowy

5.     

O zimek

J ustyna

 

Sanniki

6.     

S iecińska

T eresa

 

Sanniki

7.     

S zewczyk

Z ofia

 

Barcik Stary

8.     

W rzesiński

M arcin

 

Osmolin

9.     

G olus

B arbara

 

Osmolin

 

                                                                 § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

                  

 

                                                     Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach:

 

 

                                 1. Joanna Stępniak – Przewodnicząca   

                                 2.   Agnieszka Iwona Lewandowska  – Z-ca Przewodniczącej   

                                 3. Katarzyna Kopeć – Członek 

4.       Ewa Marks – Członek 

5.       Wiesława Olczak – Członek   

6.       Marianna Poryszewska – Członek   

7.       Dominik Mirosław Borkowski – Członek

 

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie listy kandydatów na Wójta Gminy Sanniki

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się następującą listę kandydatów na Wójta Gminy Sanniki w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

 

1.

WIECZOREK Gabriel Paweł, lat 36, wykształcenie wyższe, zam. Sanniki

zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

2.

ZAWADZKI Jarosław, lat 36, wykształcenie wyższe, zam. Sanniki

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

nie należy do partii politycznej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

 

Joanna Stępniak

 

Zastępca Przewodniczącego

 

Agnieszka Iwona Lewandowska

 

Członkowie:

 

1)

Dominik Mirosław Borkowski

 

2)

Wiesława Olczak

 

3)

Ewa Marks

 

4)

Katarzyna Kopeć

 

5)

Marianna Poryszewska

 

/pieczęć Komisji/

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sanniki

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

 

1.

WIECZOREK Gabriel Paweł, lat 36, wykształcenie wyższe, zam. Sanniki

zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

członek Polskiego Stronnictwa Ludowego

2.

ZAWADZKI Jarosław, lat 36, wykształcenie wyższe, zam. Sanniki

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

nie należy do partii politycznej

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Joanna Stępniak

 

 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANNIKACH

z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Sanniki

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Wyborczy Nr 1

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. SERWACH Andrzej Tadeusz , lat 52, zam. Brzezia

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 

1. PIETRZAK Beata , lat 31, zam. Lasek

 

Lista nr 23 – KWW TERESA TYSZKA

 

1. DĄBKOWSKA Beata Jadwiga , lat 39, zam. Lasek

 

Okręg Wyborczy Nr 2

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. MACHAŁA Ewa , lat 42, zam. Sielce

 

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

1. LEWANDOWSKA Zuzanna Janina , lat 70, zam. Brzeziny

 

Okręg Wyborczy Nr 3

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. DUDA Mirosława , lat 45, zam. Sanniki

 

2. KOWALSKA Anna Maria , lat 46, zam. Sanniki

 

3. NOWICKI Wiesław Janusz , lat 60, zam. Sanniki

 

4. PETERA Joanna , lat 32, zam. Sanniki

 

5. WIELOGÓRSKA Maria Krystyna , lat 54, zam. Sanniki

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 

1. JANKOWSKA Agnieszka , lat 33, zam. Sanniki

 

2. SZEWCZYK Monika , lat 30, zam. Sanniki

 

3. SZCZEPANIAK Anna , lat 51, zam. Sanniki

 

4. RYBUS Sylwia , lat 21, zam. Sanniki

 

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

1. CIEŚLAK Bogdan , lat 55, zam. Sanniki

 

2. GREFKOWICZ Ewa , lat 40, zam. Sanniki

 

3. MILCZARSKA Elżbieta Jadwiga , lat 54, zam. Sanniki

 

4. SNOPEK Lucja , lat 55, zam. Sanniki

 

5. ZIELIŃSKA Agnieszka Marianna , lat 58, zam. Sanniki

 

Lista nr 22 – KWW SIEMOWIT IV

 

1. BARTOS Wiesław , lat 52, zam. Sanniki

 

2. GROCHOWSKI Jan , lat 55, zam. Sanniki

 

3. MIKOŁAJCZYK Robert , lat 29, zam. Sanniki

 

Lista nr 23 – KWW TERESA TYSZKA

 

1. TYSZKA Teresa Maria , lat 61, zam. Sanniki

 

Lista nr 24 – KWW NASZA POLSKA

 

1. CIECHOMSKI Wojciech , lat 57, zam. Sanniki

 

Lista nr 25 – KWW KAMIŃSKI

 

1. KAMIŃSKI Franciszek , lat 64, zam. Sanniki

 

Okręg Wyborczy Nr 4

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. MIKOŁAJCZYK Mieczysław Marian , lat 61, zam. Szkarada

 

Lista nr 22 – KWW SIEMOWIT IV

 

1. KIEŁBASA Stefan , lat 60, zam. Osmólsk

 

Okręg Wyborczy Nr 5

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. KOWALCZYK Grażyna Lucyna , lat 35, zam. Wólka Niska

 

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

1. KŁYS Krzysztof Grzegorz , lat 53, zam. Wólka Niska

 

Okręg Wyborczy Nr 6

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. MOLKA Gabriela Dorota , lat 39, zam. Aleksandrów

 

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

1. WRÓBLEWSKI Augustyn , lat 56, zam. Aleksandrów

 

Okręg Wyborczy Nr 7

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. MILCZAREK Wanda , lat 53, zam. Czyżew

 

Lista nr 27 – KWW CZYŻEW MAŁA WIEŚ WIELKIE MOŻLIWOŚCI

 

1. SZAFRANIEC Adam , lat 22, zam. Czyżew

 

Okręg Wyborczy Nr 8

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. STEFAŃSKI Dominik , lat 25, zam. Lwówek

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 

1. BEMBENISTA Wioletta , lat 36, zam. Lwówek

 

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

1. BUJAKOWSKI Franciszek , lat 69, zam. Lwówek

 

Okręg Wyborczy Nr 9

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. PERLIKOWSKI Krzysztof Grzegorz , lat 31, zam. Staropól

 

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

1. WOJTALEWICZ Krystyna , lat 54, zam. Staropól

 

Lista nr 22 – KWW SIEMOWIT IV

 

1. ROSKOSZ Jan Michał , lat 56, zam. Lubików

 

Lista nr 24 – KWW NASZA POLSKA

 

1. DROZDOWSKI Stanisław , lat 44, zam. Działy

 

Okręg Wyborczy Nr 10

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. GŁADOCH Grażyna , lat 44, zam. Osmolin

 

Lista nr 22 – KWW SIEMOWIT IV

 

1. WRZESIŃSKI Jan Tomasz , lat 63, zam. Osmolin

 

Okręg Wyborczy Nr 11

 

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

 

1. DZIERBICKI Marian , lat 49, zam. Barcik Nowy

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 

1. CICHOSZ Anna , lat 31, zam. Barcik Stary

 

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

1. RYCHLIŃSKA Beata , lat 38, zam. Barcik Stary

 

Lista nr 22 – KWW SIEMOWIT IV

 

1. WOJTASIAK Jan , lat 72, zam. Barcik Stary

 

Lista nr 26 – KWW "GŁOS W TWOICH RĘKACH"

 

1. PIECHOCKI Marcin , lat 21, zam. Barcik Nowy

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Joanna Stępniak

 

UCHWAŁA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Sannikach

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Sanniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach do Rady Gminy Sanniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.:

 

Numer 22

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEMOWIT IV

Numer 23

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESA TYSZKA

Numer 24

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA POLSKA

Numer 25

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMIŃSKI

Numer 26

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GŁOS W TWOICH RĘKACH"

Numer 27

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZYŻEW MAŁA WIEŚ WIELKIE MOŻLIWOŚCI

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

Joanna Stępniak

 

Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

Agnieszka Iwona Lewandowska

 

Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej

Dominik Mirosław Borkowski

 

Wiesława Olczak

 

Ewa Marks

Katarzyna Kopeć

 

Marianna Poryszewska

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Sannikach

z dnia 3 listopada 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Sanniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Sanniki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 03. 11. 2010 r. losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

 

Numer 22

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEMOWIT IV

Numer 23

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESA TYSZKA

Numer 24

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA POLSKA

Numer 25

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAMIŃSKI

Numer 26

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "GŁOS W TWOICH RĘKACH"

Numer 27

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZYŻEW MAŁA WIEŚ WIELKIE MOŻLIWOŚCI

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Joanna Stępniak

 

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Sanniki

z dnia 14 października 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień   21 listopada 2010 r .:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Nr okręgu wyborczego

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Brzezia, Lasek

1

Szkoła Podstawowa  

w Brzezi

2

Brzeziny, Sielce

2

Remiza OSP Sielce

3

Sanniki, Mocarzewo

3

GOK Sanniki

( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych )

Szkarada, Osmólsk

4

4

Wólka Wysoka,

Wólka Niska

5

Remiza OSP Wólka

5

Aleksandrów, Krubin

6

Szkoła Podstawowa

  w Sannikach

Czyżew

7

6

Lwówek

8

Remiza OSP   Lwówek

7

Lubików, Działy, Staropól

9

Szkoła Podstawowa

w   Osmolinie

Osmolin

10

8

Barcik Nowy,

Barcik Stary

11

Była Szkoła Podstawowa

w Barciku Nowym

( lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych )

Lokale wyborcze w dniu głosowania będą otwarte w godzinach   8.00 – 22.00

Wójt Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

 

-------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SANNIKACH

(sala posiedzeń w Urzędzie Gminy w Sannikach)

 

Lp.

Data dyżuru

Dzień tygodnia

Godziny dyżuru

1.        

12 października 2010r.

wtorek

14.00 – 15.30

2.        

13 października 2010r.

środa

14.00 – 15.30

3.        

14 października 2010r.

czwartek

14.00 – 15.30

4.        

15 października 2010r.

piątek

14.00 – 15.30

5.        

18 października 2010r.

poniedziałek

14.00 – 15.30

6.        

19 października 2010r.

wtorek

14.00 – 15.30

7.        

20 października 2010r.

środa

14.00 – 16.30

8.        

21 października 2010r.

czwartek

14.00 – 18.00

9.        

22 października 2010r.

piątek

14.00 – 24.00

10.    

25 października 2010r.

poniedziałek

14.00 – 16.30

11.    

26 października 2010r.

wtorek

14.00 – 16.30

12.    

27 października 2010r.

środa

14.00 – 24.00

- do dnia 22.10.2010r. do godz. 24.00 – zgłaszanie list kandydatów na radnych

- do dnia 27.10.2010r. do godz. 24.00 – zgłaszanie kandydatów na wójta

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

Joanna Stępniak

 

 

---------------------------------------------------------

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SANNIKACH

(skład osobowy i pełniona funkcja)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja pełniona w Komisji

1.        

Joanna Stępniak

Przewodnicząca

2.        

Agnieszka Lewandowska

Z-ca Przewodniczącej

3.        

Dominik Mirosław Borkowski

Członek

4.        

Wiesława Olczak

Członek

5.        

Ewa Marks

Członek

6.        

Katarzyna Kopeć

Członek

7.        

Marianna Poryszewska

Członek

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Sannikach

Joanna Stępniak


-------------------------------------------------


Postanowienie Nr 237/10 Komisarza Wyborczego w Płocku

 

Postanowienie Nr 237/10 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

 

Postanawiam co następuje:

 

§1

Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Gostyninie, w Płocku, w Sierpcu, w Sochaczewie, w Żyrardowie w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 5.

 

§2

Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Płocku – mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 6.

 

§3

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składzie określonym w załącznikach od nr 7 do nr 46.

 

§4

Postanowienie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

Komisarz wyborczy w Płocku

Małgorzata Michalska

 

Gminna Komisja Wyborcza w Sannikach:

1. Dominik Mirosław Borkowski, zam. Czyżew

2. Wiesława Olczak, zam. Sanniki

3. Ewa Marks, zam. Sanniki

4. Katarzyna Kopeć, zam. Sanniki

5. Agnieszka Iwona Lewandowska, zam. Aleksandrów

6. Joanna Stępniak, zam. Sanniki

7. Marianna Poryszewska, zam. Sanniki

 

--------------------------------------------------------

 

Informacja wyborcza z dnia 07.10.2010 r.

 

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

 

WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY SANNIKI PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW WSZYSTKICH KOMITETÓW WYBORCZYCH (wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzone na dzień 21 listopada 2010 r.)

 

Lp.     Sołectwo                       Miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

 

1.      Aleksandrów                   tablica informacyjna u sołtysa wsi

2.      Barcik Nowy                    tablica informacyjna u sołtysa wsi

3.      Barcik Stary                     tablica informacyjna u sołtysa wsi

4.      Brzezia                            tablica informacyjna u sołtysa wsi, słup ogłoszeniowy

5.      Brzeziny                          tablica informacyjna u sołtysa wsi

6.      Czyżew                          tablica informacyjna u sołtysa wsi, słup ogłoszeniowy

7.      Działy                             tablica informacyjna u sołtysa wsi

8.      Krubin                            tablica informacyjna u sołtysa wsi

9.      Lasek                             tablica informacyjna u sołtysa wsi

10.    Lubików                         tablica informacyjna u sołtysa wsi

11.    Lwówek                         tablica informacyjna u sołtysa wsi, słup ogłoszeniowy

12.    Osmolin                          tablica informacyjna u sołtysa wsi, słup ogłoszeniowy

13.    Osmólsk                         tablica informacyjna u sołtysa wsi

14.    Sanniki i Mocarzewo     tablica informacyjna u sołtysa wsi, słup ogłoszeniowy

15.    Sielce                            tablica informacyjna u sołtysa wsi

16.    Staropól                         tablica informacyjna u sołtysa wsi

17.    Szkarada                        tablica informacyjna u sołtysa wsi

18.    Wólka                            tablica informacyjna u sołtysa wsi

 

Wójt Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Obwieszczenie z 27.09.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SANNIKI

 

z dnia 27 września 2010 r.

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003r., Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.:

 

 

Numer okręgu        Granice okręgu                          Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

1                                 Brzezia, Lasek                             1

 

2                                 Brzeziny, Sielce                          1

 

3                                 Sanniki, Mocarzewo                    5

 

4                                 Szkarada, Osmólsk                      1

 

5                                 Wólka                                           1

 

6                                 Aleksandrów, Krubin                   1

 

7                                 Czyżew                                         1

 

8                                 Lwówek                                        1

 

9                                 Lubików, Działy, Staropól            1

 

10                               Osmolin                                        1

 

11                               Barcik                                           1

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Sannikach - tel. 242777813

 

Wójt Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

----------------------------------------------------------------

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku

piątek, 24 września 2010 08:30 Administrator

 

w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 do Komisarza Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 9 (parter) do dnia 4 października 2010 r. (zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm./).

 

Dyżur będzie również pełniony w dniu 2 października br. (sobota) w godz. 9.00 - 13.00.

 

Informacja o utworzeniu komitetów wyborczych do wyborów samorządowych wraz ze wzorami druków jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl - zobacz

 

Komisarz Wyborczy w Płocku

Małgorzata MICHALSKA
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-18 17:13:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-24 09:51:17
  • Liczba odsłon: 5126
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1671166]

przewiń do góry