UCHWAŁA NR 383/LXXXI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych będących własnością Miasta i Gminy Sanniki oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.


UCHWAŁA NR 382/LXXXI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 196/XXXVIII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie rzeczy i praw stanowiących mienie Miasta i Gminy Sanniki i przynależnych Miastu i Gminie Sanniki ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem - na rzecz wspólnej samorządowej instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego i Gminy Sanniki "Pałac w Sannikach", bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania
 

UCHWAŁA NR 381/LXXXI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026


UCHWAŁA NR 380/LXXXI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025


UCHWAŁA NR 379/LXXXI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2024 roku


UCHWAŁA NR 378/LXXXI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2024 roku


UCHWAŁA NR 377/LXXXI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 376/LXXXI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Aleksandrów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 53/2

 

Uchwała Nr 375/LXXX/2023
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 15 grudnia 2023 roku
zmieniająca uchwałę Nr 189/XXXIX/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego


UCHWAŁA NR 374/LXXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2023 r.
Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sanniki na rok 2024


UCHWAŁA NR 372/LXXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 371/LXXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 370/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek


UCHWAŁA NR 369/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 368/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 r.


UCHWAŁA NR 366/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 r.


UCHWAŁA NR 365/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 r.


UCHWAŁA NR 364/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2024.


UCHWAŁA NR 363/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Sanniki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków


UCHWAŁA NR 362/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 361/LXXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

Uchwała Nr 360/LXXVIII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 9 listopada 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z gminą Gąbin dotyczącego uruchomienia Komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Miasta i gminy Gąbin z Gminą Gostynin, Łąck, Sanniki, Iłów, Rybno, Młodzieszyn, Sochaczew.


Uchwała Nr 359/LXXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu


Uchwała Nr 358/LXXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 października 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


Uchwała Nr 357/LXXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 października 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 356/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego


UCHWAŁA NR 355/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie zmiany siedziby filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach oraz dokonania zmian w jej statucie.


UCHWAŁA NR 354/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 353/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym będącej własnością Miasta i Gminy Sanniki oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży


UCHWAŁA NR 352/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 351/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 350/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie na kadencje 2024-2027.


UCHWAŁA NR 349/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję 2024-2027.


UCHWAŁA NR 348/LXXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 7 września 2023 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję 2024-2027.

 

Uchwała Nr 347/LXXV/2023
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 sierpnia 2023 r.
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Sanniki do realizacji projektu partnerskiego pn. "Klucz do wiedzy. Wsparcie uczniów i nauczycieli placówek oświatowych w Sannikach"


Uchwała Nr 346/LXXIV/2023
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 345/LXXIV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 14 lipca 2023 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 332/LXXI/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Zachodniej oraz ul. Północnej w miejscowości Sanniki

 

Uchwała Nr 344/LXXIII/2023
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 4 lipca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 343/LXXIII/2023
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 4 lipca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 342/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Gostyninie


UCHWAŁA NR 341/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą gruntu


UCHWAŁA NR 340/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA NR 338/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 302/LXV/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 stycznia2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


UCHWAŁA NR 337/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 336/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 335/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok


UCHWAŁA NR 334/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2022 rok


UCHWAŁA NR 333/LXXII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki wotum zaufania


UCHWAŁA NR 330/LXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


UCHWAŁA NR 329/LXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 319/LXIX/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez miasto i Gminę Sanniki nieruchomośći gruntowej położonej w miejscowości Szkarada


UCHWAŁA NR 328/LXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 314/LXVIII/2023 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sanniki w 2023 roku


UCHWAŁA NR 327/LXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki stowarzyszeniu Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Lwówianka" Lwówek


UCHWAŁA NR 326/LXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki stowarzyszeniu Klub Sportowy "Szopen" Sanniki


UCHWAŁA NR 325/LXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 324/LXX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 323/LXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR 322/LXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą gruntu


UCHWAŁA NR 321/LXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 320/LXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki położonej w miejscowości Szkarada


UCHWAŁA NR 319/LXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Miasto i Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkarada


UCHWAŁA NR 318/LXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2022-2027


UCHWAŁA NR 317/LXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Zachodniej, ul. Poprzecznej oraz ul. Firmowej w miejscowości Sanniki


UCHWAŁA NR 316/LXIX/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Sanniki

 

UCHWAŁA NR 315/LXVIII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 314/LXVIII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sanniki w 2023 roku


UCHWAŁA NR 313/LXVIII/2023

RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 312/LXVIII/2023

RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023.

 

UCHWAŁA NR 311/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
Zmieniająca Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 310/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnej dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą gruntu


UCHWAŁA NR 309/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody - stanowiącego skupisko klonów srebrzystych, w formie alei usytuowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropol w mieście Sanniki i w miejscowości Staropol, składające się z 38 klonów srebrzystych, ustanowionego po zmianach stanu faktycznego uchwałą nr 86/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 października 2019 r.


UCHWAŁA NR 308/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci,młodzieży i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki do placówek oświatowych, o których mowa w art.32 ust.6 i art. 39 ust.4 i ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.


UCHWAŁA NR 307/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 306/LXVII/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 305/LXVI/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 16 lutego 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 304/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023


UCHWAŁA NR 303/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określonych kolejnych umów dzierżawy z dotychczacowymi dzierżawcami gruntów


UCHWAŁA NR 302/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


UCHWAŁA NR 301/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2023


UCHWAŁA NR 300/LXV/2023
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-06 13:45:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-30 09:02:31
  • Liczba odsłon: 2423
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607248]

przewiń do góry