Informacja_o_wyborze_oferty - monitoring.pdf

------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 05.01.2024 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 
(dla zamówień o wartości mniejszej od kwoty 130.000,00 zł )

Zakup systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Sannikach wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem.

 

Zapytanie wraz z załącznikami - .zip

 

---------------------------------------------------

Sanniki, dn. 24.11.2023 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 tys. złotych

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn. „Wykonanie okresowej 1-rocznej kontroli technicznej budynków należących do Miasta
i Gminy Sanniki z wyłączeniem branży kominiarskiej oraz kontroli technicznej placów zabaw.”

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

PROJECT CONSULTING Witold Reszkowski, ul. A. Czapskiego 37A, 09-500 Gostynin

Cena oferowana brutto: 8 700,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru

Wybrana została najkorzystniejsza cenowo oferta spełniająca wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena brutto

1.

Ramo Polska Sp. z o. o

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

20 319,60 zł

2.

Qbik Jakub Łygan

ul. Podłużna 30H/16, 03-290 Warszawa

9 225,00 zł

3.

BUDPOL Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Malesa

ul. J. Korczaka 21d, 05-300 Mińsk Mazowiecki

11316,00 zł

4.

ALKEN Sp. z o. o.

Aleja Rzeczypospolitej 20/4, 02-972 Warszawa

11685,00 zł

5.

PROJECT CONSULTING Witold Reszkowski

ul. A. Czapskiego 37A, 09-500 Gostynin

8 700,00 zł

Po terminie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym w dniu 24.11.2023 r. wpłynęła oferta:

Polska Grupa Inżynieryjna Jędrzejewski Spółka Komandytowo Akcyjna

ul. F. M. Lanciego 14/2, 02-792 Warszawa

Cena brutto 14 314,74 zł

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 07.12.2023 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 tys. złotych

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.  „Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki”.

 

Zamawiający – Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji usługi ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe Jaworski Tomasz

Szkarada 10, 09-540 Sanniki

Cena zadana: 58 320 zł brutto (cena za 1 m3 – 29,16 zł brutto)

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Spełniała ona wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 06.12.2023 r. do godziny 14:30 wpłynęła następująca oferta:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowe Jaworski Tomasz

Szkarada 10, 09-540 Sanniki

Cena zadana: 58 320 zł brutto (cena za 1 m3 – 29,16 zł brutto)

--------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 30.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw

 

Zapytanie_przeglady.zip

 

-----------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 30.11.2023 r.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego w postępowaniu na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw

Zamawiający – Miasto i Gmina Sanniki – z siedzibą przy ul. Warszawskiej 169 (09-540 Sanniki)zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznychna wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej w budynkach należących
do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw z dnia 13 listopada 2023 r.

Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęło 5 ofert. Złożone oferty przekraczają wysokość środków jakie Zamawiający posiada na realizację przedmiotu zamówienia w związku z czym nie doszło do zawarcia umowy.

Wobec powyższego Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania
na wykonanie usługi okresowej 1-rocznej kontroli technicznej w budynkach należących
do Miasta i Gminy Sanniki oraz kontroli technicznej placów zabaw z dnia 13 listopada 2023 r.

--------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 27.11.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zamawiający:

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

tel. 24 277 78 24

adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jestwywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniuMiasta i Gminy Sanniki w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2026r.

2) Szacunkowa ilość nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwaniaumowy wynosi: 2000 m3. Podana szacunkowa ilość określa przybliżone potrzeby Zamawiającego
w zakresie realizacji usługi  podczas obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega, że ilość ta może zmniejszyć się lub zwiększyć w zależności od rzeczywistego zużycia wody w okresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia.

3) Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy(załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania/wyboru ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta igminy Sanniki.

5) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, nagłych, klęskach żywiołowych i stanach nadzwyczajnych.

6)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie obsługiwanej posesji (np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte, zapchane odpływy udrożnione), w drodze do  jak i z  miejsca wykonywania usługi,
jak również na terenie oczyszczalni ścieków.

7) Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.

8) Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy
na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

 

III.Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:         

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

• posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.,

• spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

IV.Kryterium oceny ofert – najniższa cena

1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena -100%.

2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 m3 wywozu nieczystości.

3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym przede wszystkim koszty dojazdu, wypompowania nieczystości płynnych, transportu, zrzutu do najbliższego punktu odbioru ścieków, ewentualnego uprzątnięcia terenu oraz koszty podatku VAT.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za jednostkę 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych.

5. Cena jednostkowa brutto za  1 m3 będzie porównywana z innymi ofertami.

6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.

7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                              Cena najniższa

                                Cena =  --------------------  x 100

                                              Cena badana

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminieod dnia 01.01.2024 r.do dnia 31.12.2026 r.

 

VI.Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Termin składania ofert - do dnia 06.12.2023 r. do godziny 14:30.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób „Oferta
na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. Nie otwierać przed dniem 06.12.2023r. do godz. 14:30”.

Oferty dostarczone po terminie 06 grudnia 2023r. godz. 14:30 nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Osoby do kontaktów:

Katarzyna Rojek – mł.ref. ds. gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa, tel. 24 277 7824

 

IX. Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków(zał. nr 1).

2. Wzór umowy (zał. nr 2).

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia).

4. Aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (kserokopia).

5. Umowa z oczyszczalnią ścieków na odbiór nieczystości (kserokopia).

6. Informacja o posiadanym taborze do wykonania usługi(opis i dane pojazdu, beczki).

 

Załączniki - .zip

-------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-11-28 10:51:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-18 09:32:37
  • Liczba odsłon: 203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560901]

przewiń do góry