2024-03-05

B.6721.1.2024

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o przystąpieniu  do  sporządzenia   miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023r.  poz. 977 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Sanniki Uchwały
Nr  392/LXXXIII/2024   z  dnia  29 stycznia  2024r.  o  przystąpieniu  do  sporządzenia   Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla terenów przy drodze wojewódzkiej Nr 583 w miejscowości Lwówek.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r.  poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski  należy    składać  na piśmie   w  siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy  w  Sannikach, ul. Warszawska 169 lub  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  sanniki@zgwrp.pl  w terminie do dnia 05 kwietnia   2024 roku.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy.

Odnosząc się do art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie  z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), burmistrz Miasta i Gminy informuje, że jest administratorem przesyłanych danych, a dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym art. 8a ust. 3 w/w ustawy.

 

 

 

 

 

Sanniki, dnia 2024-01-12

B.6733.11.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 19.12.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu rekreacyjno-sportowego (m.in. boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skocznia w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw, teren rekreacji) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dojścia, dojazdy, miejsca postojowe, zatoka autobusowa) na części działki o nr ewid. 176/2 położonej w miejscowości Osmólsk Górny obręb ewidencyjny Osmólsk, w gminie Sanniki.

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję wszystkie osoby będące stronami w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta w/w sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-15:30 natomiast w środę 09:30-17:30.

Kontakt e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację w/w przedsięwzięcia.

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą”,Gmina Sanniki ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług z zakresie publicznego transportu zbiorowego:

 

 1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego:

Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

 

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawieart. 22 ust.1 pkt.1 „Ustawy”;

 

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz:

Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sanniki na całej sieci komunikacyjnej składającej się w szczególności z linii:

   

Linia

 

1

Sanniki Szkoła - Sanniki Szkoła przez Brzeziny

2

Sanniki Szkoła - Sanniki Szkoła przez Lubików

3

Sanniki Szkoła - Sanniki Szkoła przez Barcik Nowy

4

Sanniki Szkoła - Sanniki Szkoła przez Osmolin II

5

Sanniki Szkoła - Sanniki Szkoła przez Sanniki Przedszkole

6

Sanniki Szkoła - Sanniki Szkoła przez Osmólsk

 

 1. Szacunkowy roczny przebieg linii: 154 688,80 km
 2. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 29.12.2024 r.
 3. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sanniki: 12 miesięcy

 

---------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 2023-12-05

B.6733.10.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 27.10.2023r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV i nn-0,4kV, budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV i nn-0,4kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV  na działkach o nr ewid. 68, 71 położonych w mieście  Sanniki.

 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję wszystkie osoby będące stronami w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
i zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta w/w sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-15:30 natomiast w środę 09:30-17:30.

Kontakt e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację w/w przedsięwzięcia.

--------------------------------

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z  PGW Wody Polskie

Informacja z PGW Wody Polskie

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------

Miasto i Gmina Sanniki  informuje o obniżonej cenie sprzedaży węgla – groszku i orzecha.

Cena za 1 t. wynosi  1.600,00 zł  (obowiązuje do wyczerpania zapasów). Obecnie jest zniesiony limit ilościowy. Warto się pospieszyć i skorzystać z niższej ceny.

----------------------------------------------------------

Komunikat sanepidu dotyczący wody 03.07.2023.pdf

----------------------------------------------------------

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2022r..pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2022 r..pdf

 

------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

 

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

w terminie od 22 maja 2023 r. do dnia 1 czerwca 2023 r.

W terminie od 22 maja  2023 r. do dnia 1 czerwca 2023 r. na terenie Powiatu Gostynińskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Głównym celem kwalifikacji jest określenie psychofizycznej zdolności do czynnej służby wojskowej, wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form czynnej służby wojskowej oraz przeniesienia do rezerwy – po uprawomocnieniu się orzeczenia określającego zdolność.

UWAGA !!!  Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gostyninie w 2023 roku jest :

Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie , ul. Polna 39 / wejście drugie - środkowe do budynku szkoły od ulicy Polnej/

Zgodnie z rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., do powiatowej komisji lekarskiej w 2023 roku będą musieli stawić się:
 

- mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

- mężczyźni urodzeni w latach 1999—2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

-osoby, które w latach 2021 i 2022 - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B12 lub B24), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Ponownie poddanie badaniom lekarskim ma pozwolić na wydanie ostatecznego orzeczenia o zaliczeniu do kategorii zdolności: „A” „D” lub „E” ze wszystkimi konsekwencjami.

- kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub naukę w  zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy o obronie Ojczyzny. Chodzi o kierunki :lekarski, weterynaryjny, pielęgniarski, psychologiczny, analityki medycznej ratownictwa medycznego.

 -osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. otrzyma od wójta, burmistrza imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać, a także może być wskazana godzina stawienia się.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

UWAGA !!! W tym roku po raz pierwszy nie będą wydawane książeczki wojskowe.

Dokument ten będą otrzymywać wyłącznie ci, którzy chcą i będą pełnić służbę wojskową. Do tej pory ten dokument przysługiwał każdej osobie po zgłoszeniu się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną - dotyczącą okresu ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN: 

LP

NAZWA GMINY        

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ                     

 

1

 Miasto  Gostynin

22,23,24.05.2023 r.

 

2

Gmina Gostynin

25,26,29.05.2023 r.

 

3

 Gmina  Pacyna

30.05.2023 r.

 

4

Miasto i Gmina

Sanniki

30.05 – 31.05.2023 r.

 

5

 Gmina Szczawin

 Kościelny

31.05.2023 r.

 

Kobiety

01.06.2023 r.

 

 

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

 • kategoria A – zdolny(a) do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej a także zdolność do odbywania służby zastępczej,
 • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju, w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
 • kategoria D – niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W przypadku, gdy komisja lekarska, po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję,a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności !!!

 

Powiatowa Komisja Lekarska

w Gostyninie 

 

-------------------------

-------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 23 marca 2023 r.23 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r.

-------------------------------------------------------------------------

05.05.2023 r.

Ogłoszenie sprzedaży końcowej paliwa stałego

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w związku z powyższym Miastoi Gmina Sanniki ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego w ilości 122,79 t. węgla (72,95 t. groszku i 49,84 t. orzecha), jednocześnie informując, że wydłuża termin sprzedaży węgla uprawnionym Mieszkańcom do dnia 31 lipca 2023 r. za cenę 2.000,00 zł /t.

Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać zakupu węgla od gminy, muszą złożyć wniosek o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży. Wnioski przyjmowane będą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sannikach od 8 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

- Gabriel Wieczorek-

 

 

Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego.pdf

 

-------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2023-01-26

B.6721.5.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Sanniki Uchwały Nr 173//XXXVI/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r., zmieniającej w części uchwałę Nr 50/XIII/2019 z dnia 25.04.2019r. w/s przystąpienia do sporządzenia  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Warszawskiej w mieście Sanniki.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy  składać na piśmie  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@sanniki.pl w terminie do dnia 28 lutego 2023 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Odnosząc się do art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie z art. 13 RODO, Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że jest administratorem przesyłanych danych, a dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym art. 8a ust. 3 w/w ustawy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 12. 01. 2023 r.

 

INFORMACJA

        W związku z przygotowywaniem przez Miasto i Gminę Sanniki wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, proszę o złożenie przez osoby zainteresowane niezbędnych informacji, tj. ilości posiadanych i zadeklarowanych do utylizacji odpadów, takich jak:

 • Folia rolnicza;
 • Siatka i sznurek do owijania balotów;
 • Opakowania po nawozach;
 • Big bagi;

Informację prosimy złożyć w formie ankiety, którą można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, lub pobrać ze strony www.sanniki.bip.org.pl; www.sanniki.pl

        Wypełnione ankiety należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

        Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety wraz z załącznikiem i podawanie faktycznych danych.

 

Ankietaplusdeminimis.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2023

Ogłoszenie o przystąpieniu Miasta i Gminy Sanniki do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki informuje o przystąpieniu Miasta i Gminy Sanniki do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki
Gabriel Wieczore

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-25 11:33:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-25 13:50:19
 • Liczba odsłon: 39443
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607219]

przewiń do góry