Uchwała Nr 150 /XXIV /2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie: „Weryfikacja godzin nadliczbowych u pracowników oświaty w placówkach oświatowych na terenie Gminy Sanniki”.


Uchwała Nr 148/XXIV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 147/XXIV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy na 2009 rok.


Uchwała Nr 146/XXIV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej


Uchwała Nr 145/XXIV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.


Uchwała Nr 144/XXIV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.12.2008 r.

w sprawie: górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sanniki


Uchwała Nr 142/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w placówkach prowadzonych przez Gminę: Przedszkola Samorządowego i Oddziałów Przedszkolnych


Uchwała Nr 141/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 140/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach


Uchwała Nr 139/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Sanniki do Fundacji Aktywni  Razem z siedzibą w Łącku jako partnera fundacji w realizacji celów statutowych fundacji – jednostki samorządu terytorialnego, na terenie którego działa Fundacja


Uchwała Nr 138/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


Uchwała Nr 137/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie:   zmiany uchwały Nr 12/III/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 13.12.2006r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.


Uchwała  Nr 136/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: ustalenia wysokości  stawek opłaty targowej


Uchwała Nr 135/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w  tym podatku na 2009 r.


Uchwała Nr 134/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: obniżenia ceny 1q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2009 rok


Uchwała Nr 133/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.
 
w sprawie: ustalenia katalogu zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości w 2009 r. na terenie Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 132/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.


Uchwała Nr 131/XXIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Sanniki, za wodę pobraną z wiejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków do wiejskich zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.


Uchwała Nr 130/XXII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.10.2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sanniki nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sanniki z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę drogi gminnej łączącej ul. Wólczyńską z ulicą Poprzeczną i upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji, ustalenia ceny nabycia gruntów oraz zakupu gruntów przeznaczonych na ten cel


Uchwała Nr 129/XXII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.10.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 128/XXII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.10.2008 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 77/IX/99 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustalenia ryczałtu – diety dla Komendanta Zarządu Gminnego ZOSP w Sannikach


Uchwała Nr 127/XXII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.10.2008 r.

w sprawie:  zmiany do uchwały Nr 59/VIII/2003 Rady Gminy z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 126/XXI/2008  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.09.2008r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała nr 125/XX/2008             
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2008 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Uchwała Nr 124/XX/2008  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 123/XX/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2008 r.

w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Sannikach”


Uchwała Nr 122/XX/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2008 r.

w sprawie: wytypowania przedstawiciela Gminy Sanniki do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gostyninie IV kadencji


Uchwała Nr 121/XIX/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.07.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 120/XIX/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.07.2008 r.

w sprawie: utworzenia i współprowadzenia przez Gminę Sanniki i Województwo Mazowieckie instytucji kultury pod nazwą „Pałac w Sannikach”


Uchwała Nr 119/XVIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 04.07.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 118/XVIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 04.07.2008 r.

w sprawie: utworzenia i współprowadzenia przez Gminę Sanniki i Województwo Mazowieckie wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina” w Sannikach


Uchwała Nr 117/XVII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 116/XVII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2008 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki


Uchwała Nr 115/XVII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2008 r.

w sprawie: w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy


Uchwała Nr 114/XVII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2008 r.

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej


Uchwała Nr 113/XVII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2008 r.

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych Gminy Sanniki


Uchwała Nr 112/XVII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.06.2008 r.

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do podpisania listu intencyjnego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie współprowadzenia instytucji kultury pn. „Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach” ( nazwa projektowana ) jako wspólnej instytucji kultury przez Samorząd Gminy Sanniki i Samorząd Województwa Mazowieckiego


Uchwała Nr  111/XVI/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23.05.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 110/XVI/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23.05.2008 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej


Uchwała Nr 109/XVI/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23.05.2008 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 102/XV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sanniki do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7. 1. 1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr 108/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki


Uchwała Nr 107/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 106/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych Rady Gminy Sanniki za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy


Uchwała Nr 105/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: szczególnej ochrony Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach


Uchwała Nr 104/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: odwołania ze stanowiska Skarbnika Gminy Pani Marianny Poryszewskiej


Uchwała Nr  103/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 102/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Sanniki do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr 101/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu, stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym, Publicznym Gimnazjum i Szkołach Podstawowych podległych Gminie Sanniki


Uchwała Nr 100/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Sanniki jako członek założyciel do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Mazowsze Chopina”


Uchwała Nr 99/XV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.04.2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sanniki za 2007 rok


Uchwała Nr 98/XIV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.03.2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Sanniki jako członek założyciel do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „MAZOWSZE CHOPINA”


Uchwała Nr 97/XIV/2008               
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.03.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 96/XIV/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13.03.2008 r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 94/XIII//2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 stycznia 2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.
 

Uchwała Nr 95/XIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.01.2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2008 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach”


Uchwała Nr 94/XIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.01.2008 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.


Uchwała Nr 93/XIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.01.2008 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok


Uchwała Nr 92/XIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.01.2008 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach


Uchwała Nr 91/XIII/2008             
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.01.2008 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Uchwała Nr 90/XIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.01.2008 r.
 
w sprawie:  zmiany uchwały Nr 215/XXXI/2005 Rady Gminy Sannikach z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie nadania Statutu instytucji kultury „Pałac w Sannikach”


Uchwała Nr 89/XIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.01.2008 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/X/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 października 2007 r. w sprawie  ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r.


Uchwała Nr 88/XIII/2008
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2008 r.

w sprawie: górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sanniki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-08 08:37:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-26 09:46:19
  • Liczba odsłon: 2041
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560856]

przewiń do góry