Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy domowej
w Mieście i Gminie Sanniki
ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki
tel. 24 27 76 156

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy domowej
w Mieście i Gminie Sanniki
mgr Joanna Stępniak

Zastępca Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy domowej
w Mieście i Gminie Sanniki
asp. szt. Robert Petera

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PUNKT KONSULTACYJNY PRZY MGOPS W SANNIKACH 
ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki tel. 24 27 76 156

ZAPEWNIA BEZPŁATNE WSPARCIE SPECJALISTÓW:

- PRAWNIKA,
- PSYCHOLOGA,
- PSYCHOTERAPEUTY DS. UZALEŻNIEŃ.

Informacje o aktualnych terminach dyżurów w/w specjalistów można uzyskać pod wskazanym numerem telefonu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZEMOC DOMOWA 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: 
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, 
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, 
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” uprawnieni są:

1. pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
2. funkcjonariusz Policji;
3. żołnierz Żandarmerii Wojskowej;
4. pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających   przemocy domowej;
5. asystent rodziny;
6. nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
7. osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
8. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
9. pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia; lub organizacji pozarządowych.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najczęstsze formy przemocy domowej: 

Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne. 

Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne. 

Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych 
i inne. 

Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne. 

Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają i inne. 

Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie! 

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej. 

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. 

Pomogą Ci:

- Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych. 
- Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
- Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.
- Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych. 
- Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną. 
- Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych.
- Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.
- Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu. 
- Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Możesz zadzwonić do: 

- Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" 
tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna),  w poniedziałki w godz. 18.00–22.00 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim. 

Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17.00–21.00) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 18.00–22.00). 

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. 

Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.

- Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną 
i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.

- Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat.

 

Materiały:

Ustawa_o_przeciwdzialaniu_przemocy_domowej.pdf

Rozporzadzenie_w_sprawie_procedury_niebieskie_karty_oraz_wzorow_formularzy_niebieska_karta.pdf

Organizacje_pozarzadowe_swiadczace_uslugi_dla_osob_i_rodzin_dotknietych_przemoca_domowa_2023.xlsx

Punkty_interwencji_kryzysowej_na_terenie_wojewodztwa_mazowieckiego_2023_r.xlsx

Punkty_konsultacyjne_na_terenie_wojewodztwa_mazowieckiego_2023_r.xlsx

Zespoly_interdyscyplinarne_dzialajace_na_terenie_woj._mazowieckiego.xlsx

Wykaz_osrodkow_interwencji_kryzysowej_dzialajacych_na_terenie_woj_mazowieckiego_2023_r.xlsx

Wykaz_specjalistycznych_osrodkow_wsparcia_na_terenie_wojewodztwa_mazowieckiego_2023.xlsx

Wykaz_podmiotow_realizujacych_programy_oddzialywan_korekcyjno-_edukacyjnych.xlsx

Wykaz_podmiotow_realizujacych_programy_psychologiczno-terapeutyczne.xlsx

Wykaz_domow_dla_matek_z_maloletnimi_dziecmi_i_kobiet_w_ciazy_2023_r.xlsx

Rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa_na_terenie_wojewodztwa_mazowieckiego_stan_na_10122021_r.xls

 

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie znajduje się pod tym adresem www:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-teleadresowa-instytucji-pomagajacych-osobom-dotknietym-przemoca-domowa

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-11-23 08:45:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-31 12:35:29
  • Liczba odsłon: 264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560817]

przewiń do góry