Uchwała Nr 84/XII/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.12.2007 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy na 2008 rok.


Uchwała Nr 81/XII/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.12.2007 r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  placówek oświatowych prowadzonych  przez Gminę Sanniki oraz rodzaju świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznania .


Uchwała Nr 80/XII/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.12.2007 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2008 r.


Uchwała Nr 78/XI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.11.2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr.12/III/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 13.12.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania


Uchwała Nr 76/XI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30.11.2007 r.

w sprawie:  obniżenia ceny 1q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2008 rok


Uchwała Nr 75/X/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2007 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień w opłacie od posiadania psów


Uchwała Nr 72/X/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2007 r.
w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


Uchwała Nr 71/X/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Sanniki, za wodę pobraną z wiejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków do wiejskich zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych


Uchwała Nr 70/X/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2007 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r.


Uchwała Nr 69/X/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2007 r.
w  sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008 r.


Uchwała Nr 68/X/2007  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2007 r.
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.


Uchwała Nr 67/X/2007          
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2007 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 261/XXXVI/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 czerwca 2006 r.  w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym zabudowanej działki  gruntu położonej w miejscowości Osmólsk


Uchwała Nr 66/X/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 25.10.2007 r.
w sprawie: stwierdzenia wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na  kadencję 2008-2011


Uchwała Nr 65/IX/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2007 r. zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w Barciku”


Uchwała Nr 64/IX/2007  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki Nr 160/XXV/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sanniki na lata 2004-2013 wraz z planem finansowym na lata 2004-2006


Uchwała Nr 63/IX/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2007 r.
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Sannikach”


Uchwała Nr 62/IX/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2007 r.


Uchwała Nr 61/IX/2007
Rady Gminy Sanniki          
z dnia 29.08.2007 r.
w sprawie: zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  przeznaczonych na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków


Uchwała Nr 60/IX/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2007 r.
w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Gminy Sanniki swojej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku


Uchwała Nr 59/IX/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.08.2007 r.
w sprawie: powołania Rady Pałacu w Sannikach


Uchwała Nr 58/VIII/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21.06.2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2007 r.


Uchwała Nr 57/VIII/2007
Rady Gminy Sanniki         
z dnia 21.06.2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Sanniki Nr 204/XXIX/2005 z dnia 30.08.2005 r. w sprawie  przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sanniki 


Uchwała Nr 51/VI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: wprowadzenia zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok przyjętego Uchwałą Nr 31/V/2007 Rady Gminy w Sannikach z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok  


Uchwała Nr 50/VI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki


Uchwała Nr 49/VI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2007 r.


Uchwała Nr 48/VI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego


Uchwała nr 47 /VI/2007        
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa


Uchwała Nr 46/VI/2007        
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Gminy Sanniki nr 106/XVII/2004 z dn. 26.04.2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego oraz Uchwały Rady Gminy Sanniki nr 236/XXXIV/2006 z dn. 24.02.2006  r. w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Uchwała Nr 45/VI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: zmiany do uchwały Nr 39/VI/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa w Gminie Sanniki


Uchwała Nr 44/VI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013


Uchwała Nr 43/VI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną


Uchwała Nr 42/VI/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 22.03.2007 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sannikach


Uchwała Nr 41/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie działalności finansowej i statutowej instytucji kultury „Pałac w Sannikach za 2006 i 2007 rok


Uchwała Nr 40/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla Wójta Gminy Sanniki


Uchwała Nr 39/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Sanniki


Uchwała Nr 38/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: przyjęcia planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach na rok 2007


Uchwała Nr 37/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: przyjęcia planu działalności Pałacu w Sannikach na rok 2007


Uchwała Nr 36/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2007 r.


Uchwała Nr 35/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2007 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu na potrzeby Przedszkola gminnego z klasą „0” oraz siedzib instytucji gminnych w Sannikach”.


Uchwała Nr 34/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Płocku na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Brzezia, Sielce i Lasek”.


Uchwała Nr 33/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sannikach od ul. Fabrycznej do Tkackiej”.


Uchwała Nr 32/V/2007
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr 274/XXXVII/2006 Rady Gminy Sanniki z dn. 29.08.2006 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie części wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2006 r. zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami – odcinek kolektora z ul. Fabrycznej do ul. Tkackiej z włączeniem w ul. Tkackiej.


Uchwała Nr 31/V/2007
Rady Gminy w Sannikach
z dnia 31.01.2007 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-27 18:46:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-08 13:49:02
  • Liczba odsłon: 2420
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607199]

przewiń do góry