UCHWAŁA NR 225/XLVI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w

działaniach ratowniczych lub szkoleniach


UCHWAŁA NR 224/XLVI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr 132/XXXIV/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie

zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 223/XLVI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet sołtysów z terenu Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 222/XLVI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok


UCHWAŁA NR 221/XLVI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2022 roku


UCHWAŁA NR 220/XLVI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2022 roku


UCHWAŁA NR 219/XLVI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 218/XLV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 217/XLV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

UCHWAŁA NR 216/XLV/2021 RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 215/XLV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 15 grudnia 2021 r.
Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022


Uchwała Nr 214/XLV/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

UCHWAŁA NR 213/XLIV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 3 grudnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 212/XLIII/2021 RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr 178/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.


UCHWAŁA NR 211/XLIII/2021 RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
W sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu i Gminie Sanniki lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osoby do tego upoważnionej.

 

UCHWAŁA NR 210/XLIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r.".

UCHWAŁA NR 209/XLIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 177/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2018 r..

 

UCHWAŁA NR 208/XLIII/2021 RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.


UCHWAŁA NR 207/XLIII/2021 RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.


UCHWAŁA NR 206/XLIII/2021 RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022


UCHWAŁA NR 205/XLIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021.


UCHWAŁA NR 204/XLIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 203/XLIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.

 

UCHWAŁA NR 202/XLII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody - stanowiącego skupisko klonów srebrzystych, w formie alei usytuowanej wzdłuż drogi powiatowej nr 1441W Sanniki-Staropol w mieście Sanniki i w miejscowości Staropol, składające się z 38 klonów srebrzystych, ustanowionego po zmianach stanu faktycznego uchwałą nr 86/XIX/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 października 2019 r..


UCHWAŁA NR 201/XLII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021.


UCHWAŁA NR 200/XLI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.


UCHWAŁA NR 199/XLI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania działek należących do Miasta i Gminy Sanniki na rzecz Powiatu Gostynińskiego.


UCHWAŁA NR 198/XLI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 583 w miejscowości Lwówek.


UCHWAŁA NR 197/XLI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 137/XXXVI/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sanniki.


UCHWAŁA NR 196/XLI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.


UCHWAŁA NR 195/XLI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021.


UCHWAŁA NR 194/XLI/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki.

 

UCHWAŁA NR 193/XL/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 192/XL/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr 52/XIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek

UCHWAŁA NR 191/XL/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie: ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach oraz zamiaru dokonania zmian w jej statucie

UCHWAŁA NR 190/XL/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sanniki, w roku szkolnym 2021/2022

 

Uchwała Nr 189/XXXIX/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 lipca 2021 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego


Uchwała Nr 188/XXXIX/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 lipca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


Uchwała Nr 187/XXXIX/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 lipca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 186/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniająca w części uchwałę Nr 114/XXIII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czyżew


UCHWAŁA NR 185/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniająca w części uchwałę Nr 113/XXIII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Sanniki


UCHWAŁA NR 184/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: przystąpienia so sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Lotników w mieście Sanniki


UCHWAŁA NR 183/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektora, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki


UCHWAŁA NR 182/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 181/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 180/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok


UCHWAŁA NR 179/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2020 rok


UCHWAŁA NR 178/XXXVIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Bumistrzowi Miasta i Gminy Sanniki wotum zaufania

 

UCHWAŁA NR 177/XXXVII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego


UCHWAŁA NR 176/XXXVII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 184/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sanniki na lata 2018-2022.


UCHWAŁA NR 175/XXXVII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 174/XXXVII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

Uchwała Nr 173/XXXVI/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca w części Uchwałę Nr 50/XIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Warszawskiej w mieście Sanniki.


Uchwała Nr 172/XXXVI/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca w części Uchwałę Nr 52/XIII/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek.


Uchwała Nr 171/XXXVI/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego


Uchwała Nr 170/XXXVI/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


Uchwała Nr 169/XXXVI/2021
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 168/XXXV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2021 roku


UCHWAŁA NR 167/XXXV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 marca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 166/XXXV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 165/XXXIV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz punktacji poszczególnych kryteriów.


UCHWAŁA NR 164/XXXIV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania oświaty


UCHWAŁA NR 163/XXXIV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.


UCHWAŁA NR 162/XXXIV/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do lat trzech z dotychczasowym najemcom powierzchni dachowej pod umieszczenie konstrukcji wsporczej wraz z systemem antenowym na budynku stanowiącym własność Miasta i Gminy Sanniki.

 

Uchwała Nr 161/XXXIII/2021
Rady Mista i Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie: przyjecia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sanniki w latach 2021-2027


UCHWAŁA NR 160/XXXIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania
odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 159/XXXIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy
Sanniki


UCHWAŁA NR 158/XXXIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 157/XXXIII/2021
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 stycznia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-12 14:51:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-14 14:30:59
  • Liczba odsłon: 2961
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560902]

przewiń do góry