Uchwała Nr 140/XXXVI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała Nr 139/XXXVI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Uchwała Nr 138/XXXVI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy Sanniki w 2017 roku

Uchwała Nr 137/XXXVI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sanniki

Uchwała Nr 136/XXXVI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2017

Uchwała Nr 135/XXXVI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2017-2024

Uchwała Nr 134/XXXVI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.

Uchwała Nr 133/XXXV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 7 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.


Uchwała Nr 132/XXXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sanniki

Uchwała Nr 131/XXXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2017 r.

Uchwała Nr 130/XXXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

Uchwała Nr 129/XXXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

Uchwała Nr 128/XXXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017

Uchwała Nr 127/XXXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 r."

Uchwała Nr 126/XXXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.


Uchwała Nr 125/XXXIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 października 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.


Uchwała Nr 124/XXXII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024


Uchwała Nr 123/XXXI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania ścieżki rowerowej w miejscowości Czyżew, gmina Sanniki

Uchwała Nr 122/XXXI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024

Uchwała Nr 121/XXXI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.

Uchwała Nr 120/XXXI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024


Uchwała Nr 119/XXX/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 sierpnia 2016 roku
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki Panu Antoniemu Grudzińskiemu

Uchwała Nr 118/XXX/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki Panu Albertowi Grudzińskiemu

Uchwała Nr 117/XXX/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.


Uchwała Nr 116/XXIX/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Uchwała Nr 115/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 114/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr 113/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 112/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr 111/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki

Uchwała Nr 110/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 234/XLV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.

Uchwała Nr 109/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.

Uchwała Nr 108/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr 107/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2015 rok


Uchwała Nr 106/XXVII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Sanniki nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lwówek z przeznaczeniem na powiększenie działki nr 27 będącej własnością Gminy Sanniki i upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji, ustalenia ceny nabycia gruntów oraz ich zakupu

Uchwała Nr 105/XXVII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017, zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 8 października 2013 r. nr 230/LII/2013 oraz uchwałą Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2014 r. nr 288/LXVII/2014

Uchwała Nr 104/XXVII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 maja 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.

Uchwała Nr 103/XXVII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024


Uchwała Nr 102/XXVI/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.19.2016 Wójta Gminy Sanniki z dnia 05.05.2016 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Sanniki

Uchwała Nr 101/XXVI/2016

Rady Gminy Sanniki
z dnia 9 maja 2016 roku
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.

Uchwała Nr 100/XXV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznaniu dodatku energetycznego.

Uchwała Nr 99/XXV/2016

Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego położonego w Lwówku


Uchwała Nr 98/XXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie zmian Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Uchwała Nr 97/XXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego położonego w Sannikach

Uchwała Nr 96/XXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sanniki na 2017 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr 95/XXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 11 marca 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2016 r.

Uchwała Nr 94/XXIV/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 11 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2016-2024

Uchwała Nr 93/XXIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 luty 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum


Uchwała Nr 92/XXIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Sanniki na lata 2016-2030"


Uchwała Nr 91/XXIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 luty 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały 157/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania

Uchwała Nr 90/XXIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 luty 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr 89/XXIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 luty 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2016 roku


Uchwała Nr 88/XXII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 85/XXI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru
likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie


Uchwała Nr 87/XXII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sanniki za 2015 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-24 15:31:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-16 13:14:41
  • Liczba odsłon: 3619
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607217]

przewiń do góry