Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Osmolinie – etap I.pdf

--------------------------------------------------------------------------

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Sannikach – etap I.pdf

--------------------------------------------------------------------------

 

Zabezpieczenie przeciwwłamaniowe zabytkowego Pałacu w Sannikach-System monitoringu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach – zakup wyposażenia.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Działy, Lasek, Osmólsk, Sielce i Staropol - opis.pdf 

 

---------------------------------------------------------------------------

Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej - opis.pdf

 

--------------------------------------------------------------

 

Rządowy Fundusz Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych
 – wyniki I naboru

Miasto i Gmina Sanniki  otrzymało wstępną promesę  dotyczącą dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Chopina wraz z przebudową odcinka ulicy Wólczyńskiej i odcinka ulicy Poprzecznej” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ulica Chopina i Wólczyńska ze względu na stan techniczny wymagają gruntownej przebudowy, wymiany nawierzchni i budowy kanalizacji sanitarnej.Zakres inwestycji obejmuje:

1. przebudowę ul. Chopina  - nowa nawierzchnia bitumiczna -jezdnia o szer. 6m, (ok.1720m2), budowa parkingu z kostki (ok.905 m2), chodniki z kostki (ok.462 m2), miejsca postojowe -
15 szt. (ok.355m2), pobocze utwardzone (ok. 265 m2), zjazdy z kostki (ok.70m2),

2. budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chopina, w odcinku ul. Wólczyńskiej i w odcinku 
ul. Poprzecznej (razem ok. 327 m),

3. budowę nowego kanału technologicznego w ul. Chopina, w odcinku  ul. Wólczyńskiej
i w odcinku ul. Poprzecznej (razem ok.433 m),

4. nowąnawierzchnię bitumiczną jezdni ul. Wólczyńskiej (905m2).

Wykonanie zadania zdecydowanie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz ułatwi dostęp obywateli do usług świadczonych przez instytucje publiczne. Jednocześnie wykonanie przedsięwzięcia  pozwoli na uzupełnienie sieci istniejących dróg gminnych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie projektów realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Kwota dofinansowania – 1 753 303,81 zł

Całkowita wartość inwestycji – 1 845 583,81 zł

----------------------------------------------------

W dniu 1 grudnia 2021 r. dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanej drogi gminnej w miejscowości Brzezia. Gości zgromadzonych na uroczystości przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. Burmistrz  podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedmiotowej inwestycji. W obecności zgromadzonych drogę poświęcił ksiądz Andrzej Sałkowski - Proboszcz Parafii św. Józefa w Sannikach.Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Sanniki Jerzy Jabłoński, Projektant
i inspektor nadzoru inwestorskiego mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski, wykonawca inwestycji Janusz i Tomasz Pych, Radna Rady Miasta i Gminy Sanniki Agnieszka Dylik,  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezi Piotr Zagórski, mieszkańcy m. Brzezia oraz zaproszeni goście.

Budowa drogi w miejscowości Brzezia była bardzo długo wyczekiwaną inwestycją. Dzięki nieustannym staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki, udało się pozyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz doprowadzić budowę do pomyślnego zakończenia. Nowo wybudowana droga z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu przejazdu użytkowników drogi.

Zakres inwestycji pn.: „Budowa dogi gminnej w miejscowości Brzezia – etap IV”obejmował wykonanie odcinka drogi gminnej o długości 995,30 m.

Roboty budowlane obejmowały w szczególności:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;

- roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i rowów;

- budowę przepustów;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni jezdni oraz poboczy;

- wykonanie zjazdów i rowów;

- przebudowę sieci wodociągowej;

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej;

- przebudowę sieci drenarskiej;        

- przebudowę i budowę elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV – usunięcie kolizji z budową drogi gminnej;

- budowę korytka odwadniającego;

- likwidację i budowę nowego szamba.

Całkowity koszt inwestycji -1 314 394,13 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 797 937,51 zł

Wkład własny Miasta i Gminy Sanniki - 516 456,62 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej
i bezpieczniej.

Wykonawcą robót była Firma Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Janusz Pych, Kaptury 4, 96-521 Brzozów.

------------------------------------------------------------------

Miasto i Gmina Sanniki w dniu 22.12.2020r. podpisało umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania p.n. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia-etap IV”. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie odcinka drogi gminnej o długości 995,30 m. Zadanie jest kontynuacją inwestycji realizowanej w poprzednich latach
 (w 2014 roku, 2018 roku i 2019 roku).

Realizowana inwestycja znacząco poprawi standardy techniczne drogi, a tym samym wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Brzezia. Droga o nawierzchni szutrowej jest  w tej chwili nieprzejezdna. Ponadto brak utwardzonych poboczy uniemożliwia ruch pieszych. Wybudowanie przedmiotowej drogi ułatwi komunikację  na terenach wiejskich i zapewni właściwy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo wybudowana droga umożliwi mieszkańcom dojazd do drogi wojewódzkiej nr 577. Nowa droga może jednocześnie stanowić obwodnicę w sytuacji wystąpienia na drodze wojewódzkiej nr 577 zdarzenia drogowego, powodującego konieczność objazdu.

Wartość dofinansowania wynosi kwotę 797 937,51 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 1 314 394,13 zł.

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-12 14:46:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-15 14:14:02
  • Liczba odsłon: 2938
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607229]

przewiń do góry