W związku z opóźnieniami występującymi z winy producentów pojemników oraz worków na odpady mogą wystąpić opóźnienia z dostarczaniem ich do sołtysów. Opóźnienia spowodowane są wzrostem zapotrzebowania na skali kraju.

W przypadku braku koszy prosimy mieszkańców o wystawianie odpadów w dowolnych workach. Prosimy mieszkańców o cierpliwość, a za utrudnienia przepraszamy.

 

Harmonogram zbiórki odpadów

harmonogram_odpady.pdf.

 

 

 

 

ŚMIECI PO NOWEMU

           Od 1 lipca 2013 r. Gmina przejmie obowiązek odbierania odpadów od swoich mieszkańców z zamieszkałych nieruchomości.

Oznacza to, że właściciele nieruchomości nie podpisują indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie - obowiązek ten przechodzi na gminę.

W celu realizacji tego obowiązku w drodze przetargu nieograniczonego dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki została wyłoniona firma:

 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o. o.

ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Filia w Łowiczu

ul. Nadbzurzańska 1/3, 99-400 Łowicz
Tel/Fax: (+48) 46 830 35 25

Odbiór odpadów w sposób selektywny będzie realizowany w n/w sposób:

Do żółtych worków można wkładać wyłącznie: papier, tekturę (makulatura, karton); metale (puszki po napojach i konserwach), tworzywa sztuczne (butelki plastikowe po napojach i chemii domowej); opakowania wielomateriałowe (po sokach, napojach, mleku).

Do brązowych worków można wkładać odpady zielone typu: liście, trawa, obierki, resztki roślin, inne odpady biodegradowalne.

Szkło odbierane będzie z pojemników rozmieszczonych na terenie gminy.

Odpady wielkogabarytowe typu: meble, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, zużyte opony, itp. będą odbierane z określonego miejsca, w określonym czasie ustalonym z Urzędem Gminy, o których Urząd Gminy poinformuje mieszkańców.

Odpady budowlane będą odbierane z określonego miejsca, w określonym czasie ustalonym z Urzędem Gminy, o których Urząd Gminy poinformuje mieszkańców.

Zużyte baterie i akumulatory specjalnie przeznaczone pojemniki do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów zostaną umieszczone na terenie Gminy.

Przeterminowane leki - odbiór z aptek lub Zakładów Opieki Zdrowotnej, które w porozumieniu z Urzędem Gminy przystąpiły do zbiórki.

Do pojemników należy wkładać odpady niepodlegające segregacji wg w/w kryteriów.

 

Worki można będzie odbierać u kierowcy, w siedzibie firmy lub u sołtysa danej wsi.

 

W przypadku zabudowy wielorodzinnej worki mogą być zastąpione odpowiednimi pojemnikami zbiorczymi.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7 00 , do drogi publicznej, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady.

Rada Gminy Sanniki ustaliła, iż opłata będzie naliczana od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i uchwaliła ich następującą wysokość:

1.    stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od mieszkańców w sposób nieselektywny, w wysokości 12,00 zł /dwanaście/ miesięcznie od osoby

2.    niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i  odbierane w  sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł /siedem i 0/100/ miesięcznie od osoby

 

Następnie rada gminy określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: termin, częstotliwość opłat oraz tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w naszym przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości uiszcza się kwartalnie:

a.     za I kw. do dnia 15 marca

b.     za II kw. do dnia 15 maja

c.     za III kw. do dnia 15 września

d.     za IV kw. do dnia 15 listopada

roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sannikach.

 

 

Rada gminy określiła, również w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie nimi.

W naszym przypadku ustalono, iż:

1)  od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda zebrana przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,

2)  odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone nie rzadziej niż raz na miesiąc.

          Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje, musi złożyć deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W praktyce oznacza to, iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki za gospodarowanie odpadami (w sposób selektywny lub nieselektywny).

Jeżeli jednak wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości, wtedy w drodze decyzji sam określi wysokość opłaty. Podobnie się dzieje, gdy deklaracja nie zostanie złożona przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Gdy właściciel nieruchomości nie wniesie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uiści ją w kwocie niższej od należnej, wówczas wójt, burmistrz, prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Do pobrania:

deklaracja_gm_sanniki2.doc

uchwaly_rady_gminy.exe

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-12 11:28:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-01 15:21:01
  • Liczba odsłon: 5608
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560890]

przewiń do góry