Zgłoszenie usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


1.      Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

-          80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

-          65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

-          50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2.      W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia, zostaną dokonane oględziny drzew/a.

3.      Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Wójt nie wniesie sprzeciwu decyzją administracyjną.

4.      Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

5.      W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

6.      Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

7.      Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej


Zgłoszenie_wycinki.doc

  Wniosek o wycinkę drzew  składanych przez osoby prawne lub dla wycinki związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą:

Wniosek_o_wycinkę.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-05 12:32:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-07 10:48:17
  • Liczba odsłon: 2579
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633651]

przewiń do góry