UCHWAŁA NR 24/IV/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sanniki na 2011 rok.


UCHWAŁA NR 23/IV/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2011-2020.


UCHWAŁA NR 22/IV/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok.


Uchwała Nr 21/IV/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Gminy Sanniki na rok 2011


Uchwała Nr 20/IV/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy Sanniki w 2011 roku


Uchwała Nr 19/III/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.12.2010 r.

w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody – 37 drzewach gatunku klon srebrnolistny rosnących przy ul. Topolowej w Sannikach


UCHWAŁA NR 18/III/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok


UCHWAŁA NR 17/III/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

UCHWAŁA Nr 16/III/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.12.2010 r.

w sprawie: powołania przedstawiciela Rady Gminy Sanniki do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie


Uchwała Nr 15/III/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.12.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Sanniki, za wodę pobraną z wiejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków do wiejskich zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.


UCHWAŁA NR 14/III/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.


UCHWAŁA NR 13/III/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2011 rok


UCHWAŁA NR 12/III/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2011 r. na terenie Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 11/III/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.


Uchwała Nr 10/II/ 2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia składu ilościowego Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz powołania przewodniczącego tej Komisji.


Uchwała Nr 7/II/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Mienia Komunalnego oraz powołania przewodniczącego tej komisji


Uchwała Nr 6/II/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 6 grudnia 2010r.

w sprawie: powołania stałych komisji Rady Gminy Sanniki, ustalenia ich składów ilościowych, a także zakresu ich działania.


Uchwała Nr 5/I/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 01.12.2010 r.

w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 4/I/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 3/I/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 2/I/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 1/I/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Sanniki


Uchwała Nr 279/LI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.11.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lwówek na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 278/LI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok


UCHWAŁA NR 277/LI/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sanniki w 2010 r.


UCHWAŁA NR 276/L/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na 2011 r. dla instytucji kultury
Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach


UCHWAŁA NR 275/L/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.


Uchwała Nr 274/L/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie: przyznania Gminnemu Komisarzowi Spisowemu nagrody za wykonanie prac związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2010 r.


UCHWAŁA NR 273/L/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sanniki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.


Uchwała Nr 272/L/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 październik 2010 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym


UCHWAŁA NR 271/XLIX/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 14 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok


Uchwała Nr 270/XLIX/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do zawarcia umów użyczenia budynków lub ich części na rzecz Gminy Sanniki w celu urządzenia świetlic wiejskich


Uchwała Nr 269/XLIX/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 14 października 2010 r.

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Sanniki


Uchwała Nr 268/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie: nadania Fryderykowi Chopinowi honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki.


UCHWAŁA NR 267/XLVIII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego, który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Czyżew i Sanniki”


UCHWAŁA NR 266/XLVIII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


UCHWAŁA NR 265/XLVIII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 września 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.


UCHWAŁA NR 264/XLVIII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Wykonanie
dokumentacji na remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Sanniki w następujących
miejscowościach: Krubin, Lubików, Lwówek, Sielce, Szkarada"


UCHWAŁA NR 263/XLVIII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycij pn. "Naprawa nawierzchni
drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią - III etap: droga
Czyżew"


UCHWAŁA NR 262/XLVII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie deklaracji pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego dla współfinansowania w 2011 roku
zadania pn. "Przebudowa drogi nr 1456W Lwówek-Konstantynów"


UCHWAŁA NR 261/XLVII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Sanniki Gminie Gąbin


UCHWAŁA NR 260/XLVII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Sanniki Gminie Słubice

 

Uchwała Nr 259/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.08.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wólka Niska i Wólka Wysoka na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 258/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szkarada na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 257/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Staropól na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 256/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sielce na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 255/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Osmólsk I, Osmólsk II i Osmólsk III na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 254/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Osmolin na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 253/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubików na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 252/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lasek na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 251/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krubin na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 250/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Działy na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 249/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Czyżew na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 248/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia  2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzeziny na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 247/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Barcik Stary
na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 246/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Barcik Nowy na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 245/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Aleksandrów na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 244/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 231/XLIV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sanniki i Mocarzewo na lata 2010-2017”.


UCHWAŁA NR 243/XLVII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. „Naprawa nawierzchni drogowej wykonanie asfaltowania
dróg gminnych nową technologią – II etap: Lasek, Działy – Staropól”


UCHWAŁA NR 242/XLVII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. "Wykonanie parkingu przy ul. Krótkiej w Sannikach
utwardzenia powierzchni gruntu oraz budowa 10 miejsc postojowych"

 

Uchwała Nr 241/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej w Osmolinie ul. Wiatraczna II etap”


Uchwała Nr 240/XLVII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. „Budowa ul. Wiejskiej w Sannikach II etap”


UCHWAŁA NR 239/XLVII/2010
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.

 

Uchwała Nr 238/XLVI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie: „Kontrola działalności i gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach”.


Uchwała Nr 237/XLVI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 lipca 2010 r.

w  sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanniki”


Uchwała Nr 236/XLVI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej


Uchwała Nr 235/XLVI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 lipca 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.

 

Uchwała Nr 234/XLV/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze.


Uchwała Nr 233/XLV/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.


Uchwała Nr 232/XLIV/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzezia na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 231/XLIV/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sanniki i Mocarzewo na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 230/XLIV/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 294/XXX/2002 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Sanniki.

 

Uchwała Nr 229/XLIII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie: nadania Panu Wojciechowi Siemionowi honorowego  obywatelstwa Gminy Sanniki. 


Uchwała Nr 228/XLIII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.04.2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.


Uchwała Nr 227/XLIII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28.04.2010 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sanniki za 2009 r.


Uchwała Nr 226/XLII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( licytacja ).


Uchwała Nr 225/XLII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.


Uchwała Nr 224/XLII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2010 r.
 
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Sanniki nr 198/XXXIX/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 223/XLII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, który pokryje część wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią na odcinku ok. 20 km oraz wykonanie dokumentacji i map tych dróg”


Uchwała nr 222/XLII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkarada z przeznaczeniem na cel publiczny - budowę boiska sportowego w miejscowości Szkarada i upoważnienia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji, ustalenia ceny nabycia gruntu oraz zakupu gruntu przeznaczonego na ten cel


Uchwała Nr 221/XLII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 39/VI/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa w Gminie Sanniki.


Uchwała Nr 220/XLII/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29.03.2010r.

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2011 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Uchwała Nr 219/XLI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie: regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród Gminy Sanniki za  osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli jednostek oświaty Gminy Sanniki.

 

Uchwała Nr 218/XLI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Sanniki na 2010 r.

 

Uchwała Nr 217/XLI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Sanniki za 2009 r. 

 

Uchwała Nr 216/XLI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki.

 

Uchwała Nr 215/XLI/2010
Rady Gminy Sanniki
z dnia 10.02.2010 r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy Sanniki w 2010 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-09 09:42:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 10:37:01
  • Liczba odsłon: 2221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1516738]

przewiń do góry