Uchwała Nr 110/XXI/2011
Rady Gminy w Sannikach
z  dnia 27 grudnia 2011r.
w sprawie: przystąpienia do Związku Gmin Regionu Płockiego


UCHWAŁA NR 109/XXI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku


UCHWAŁA NR 108/XXI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 95/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.


Uchwała Nr 107/XXI/2011
Rady Gminy w Sannikach
z dnia 27 grudnia 2011r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej


UCHWAŁA NR 106/XXI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Budżetu Gminy Sanniki na 2012 rok


UCHWAŁA Nr 105/XXI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27.12.2011 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2012-2020


UCHWAŁA NR 104/XXI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 grudnia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.

 

UCHWAŁA NR 103/XXI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2011-2020


Uchwała nr 102/XXI/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie: sprzedaży działki gruntu nr 112/2 położonej w miejscowości Sanniki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego


UCHWAŁA NR 101/XXI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sanniki


Uchwała Nr 100/XXI/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy Sanniki w  2012 roku


Uchwała Nr 99/XXI/2011                  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 grudnia 2011r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w rodzinie na 2012 rok.

 

UCHWAŁA NR 98/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.


UCHWAŁA NR 97/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: inkasa należności pieniężnych za pobór wody z wodociągów i wprowadzanie do kanalizacji ścieków


UCHWAŁA NR 96/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


UCHWAŁA NR 95/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej.


Uchwała Nr 94/XX/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2012 r.


UCHWAŁA NR 93/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.


UCHWAŁA NR 92/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2012 r. na terenie Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 91/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjętego jako podstawę wyliczenia podatku rolnego na 2012 rok


UCHWAŁA NR 90/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.


UCHWAŁA NR 89/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


UCHWAŁA NR 88/XX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2011-2020


Uchwała Nr 87/XX/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”


Uchwała Nr 86/XIX/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


UCHWAŁA NR 85/XIX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 9 listopada 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


UCHWAŁA NR 84/XIX/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 9 listopada 2011 roku
w sprawie: ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku

 

UCHWAŁA NR 83/XVIII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 października 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


UCHWAŁA NR 82/XVIII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2011-2020.


Uchwała Nr 81/XVIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach”.


UCHWAŁA NR 80/XVIII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31.10.2011 r.
 
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 79/XVIII/2011                                         
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31.10.2011 r.

w  przedmiocie  zmiany uchwały  Nr 201/XXIX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sannikach.


UCHWAŁA NR 78/XVIII/2011                              
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie: podjęcia działań zmierzających do utworzenia Straży Gminnej Gminy Sanniki.                                        


Uchwała Nr 77/XVIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 października 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Sanniki prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Aleksandrów.

 

UCHWAŁA NR 76/XVII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 7 października 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


UCHWAŁA NR 75/XVI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2011-2020


Uchwała Nr 74/XVI/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie: skargi na działania Wójta Gminy Sanniki

UCHWAŁA NR 73/XVI/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 20 września 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


Uchwała Nr 72/XVI/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie: stwierdzenia wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję 2012-2015


Uchwała Nr 71/XVI / 2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 września 2011 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, na kadencję 2012-2015 


UCHWAŁA NR 70/XV/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2011-2020


UCHWAŁA NR 69/XV/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania i wypłacania.


Uchwała Nr 68/XV/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 249/XLVII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Czyżew na lata 2010-2017”.

 

Uchwała Nr 67/XIV/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18 lipca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


Uchwała Nr 66/XIV/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów


Uchwała Nr 65/XIV/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia na sesji Rady Gminy Sanniki swojej opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję 2012-2015


Uchwała Nr 64/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki


Uchwała Nr 63/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sannikach


Uchwała Nr 62/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: sprzedaży działki gruntu nr 165/4 położonej w miejscowości Sanniki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego


Uchwała Nr 61/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów, zajętych przez pawilony handlowe na targowisku gminnym przy ul Warszawskiej 140 oraz przy Szkole Podstawowej w Sannikach będących własnością Gminy Sanniki


Uchwała Nr 60/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: ustalenia ilości godzin w czasie których zapewnia się bezpłatne nauczanie w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć 


Uchwała Nr 59/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


Uchwała Nr 58/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 43/X/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Sanniki pożyczki, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, która pokryje częściowo wydatki inwestycyjne zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach”


Uchwała Nr 57/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2011-2020


Uchwała Nr 56/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok


Uchwała Nr 55/XIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok


UCHWAŁA NR 54/XII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


UCHWAŁA NR 53/XII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 212/XXX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 06.10.2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sanniki.


Uchwała Nr 52/XII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Uchwała Nr 51 /XII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osmólsk będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


UCHWAŁA Nr 50/XII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Czyżew, Krubin i Aleksandrów.


UCHWAŁA Nr 49/XII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sanniki dla terenów w granicach wyznaczonych w obrębach Lwówek i Krubin,


Uchwała Nr 48/XII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanniki”


Uchwała Nr 47/XII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanniki”


UCHWAŁA Nr 46/XII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki nr 189/XXVII/2005 z dnia 25.04.2005 r. w sprawie utworzenia świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Barcik


UCHWAŁA NR 45/XII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sannikach


Uchwała Nr 44/XI/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 256/XLVII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy  Miejscowości Sielce na lata 2010-2017”.


UCHWAŁA NR 43/X/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Sanniki pożyczki, na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego, która pokryje częściowo wydatki inwestycyjne zadania pn.
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach”


Uchwała Nr 42/X/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 34/VII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezi oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie.


Uchwała Nr 41/IX/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 17 marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 279/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lwówek na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 40/IX/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 17 marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 257/XLVII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Staropól na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 39/VIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 3 marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 258/XLVII/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szkarada na lata 2010-2017”.


Uchwała Nr 38/VIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 03 marca 2011 r.

w sprawie: sprzedaży działki gruntu nr 607/2 położonej w miejscowości Sanniki na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego


UCHWAŁA NR 37/VIII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 3 marca 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


Uchwała Nr 36/VIII/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 03 marca 2011 r.

w sprawie: ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych będących własnością Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 35/VIII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sanniki na 2012 r.
środków stanowiących fundusz sołecki.


UCHWAŁA NR 34/VII/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 28 lutego 2011 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzezi oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie.

 

Uchwała Nr 33/VI/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 21 lutego 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.

 

UCHWAŁA NR 32/V/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 3 lutego 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.


UCHWAŁA NR 31/V/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2011-2020.


UCHWAŁA NR 30/V/2011
RADY GMINY SANNIKI
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Sanniki kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, który pokryje wydatki inwestycyjne zadania pn. „Naprawa nawierzchni drogowej, wykonanie asfaltowania dróg gminnych nową technologią – etap III droga w Czyżewie”.


Uchwała Nr 29/V/2011  
Rady Gminy Sanniki
z dnia 03.02.2011 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.


Uchwała Nr 28/V/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 03.02.2011 r.

w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sanniki za 2010 r.


Uchwała Nr 27/V/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 03.02.2011 r.

w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zasad i warunków jego działania na terenie gminy Sanniki.


Uchwała Nr 26/V/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 03.02.2011 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.


Uchwała Nr 25/V/2011
Rady Gminy Sanniki
z dnia 03.02.2011 r.

w sprawie: przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Sanniki na lata 2010-2025.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-08 09:46:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-08 14:08:43
  • Liczba odsłon: 2929
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1671149]

przewiń do góry