ŚMIECI PO NOWEMU

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ukazanie się rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów - spowodowało, iż od 1 lipca 2018 r. zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sanniki.

 

Najistotniejsze zmiany polegają na tym, iż odpady komunalne należy zbierać następujący sposób:

1.    odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji) należy zagospodarować w przydomowych kompostownikach i wykorzystać na własne potrzeby lub przekazywać odbiorcy odpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego oraz oznaczonych napisem „Bio”.

2.    odpady: metale i tworzywa sztuczne należy przekazywać odbiorcy odpadów w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

3.    odpady: papier, tektura (makulatura), opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych) należy przekazywać odbiorcy odpadów w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

4.    odpady: szkło będą zbierane w przeznaczonych do tego ogólnodostępnych pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. Szkło może być zbierane w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, i w tym przypadku szkło bezbarwne może być zbierane w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

5.    pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania należy przekazywać odbiorcy odpadów w pojemnikach lub workach koloru szarego lub czarnego oznaczonych napisem „Odpady komunalne” lub bez napisu.

 

 

Szczegółowe uregulowania zawarte zostały w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy Sanniki, który znajduje się poniżej.
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta i Gminy Sanniki.pdf

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

ul. Polna , 09-540 Sanniki (obok oczyszczalni)
Czynny:

W każdą środę w godz. od 10.00 do 17.00

 

tel. 513-108-111, 24 277-78-12, 24 277-78-19

 

 

 

 

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

L.p.

Dane podmiotu

/nazwa, siedziba/

Kontakt

Data złożenia wniosku

Nr i data wydania decyzji

Przedmiot i obszar działalności ujęty zezwoleniem

Okres ważności decyzji

Uwagi

1.      

Usługi Transportowe

ROBO-TRANS

Cichy Robert

Stary Kamień 62

09-530 Gąbin

NIP: 7742718481

tel. 505 117 605

02.03.2021 r.

OŚ. 6232.1.2021

z dn. 09.04.2021 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Obszarem działalności objętej zezwoleniem jest teren Miasta i Gminy Sanniki.

09.04.2021 r.- 08.01.2031 r.

zmiany decyzji:

  1. OŚ. 6232.1.2023 z dnia 12. 01. 2023 r.
  2. OŚ. 6232.1.1.2023 z dnia 10. 03. 2023 r.

2.      

Przedsiębiorstwo Usługowe

Jaworski Tomasz

Szkarada 10,

09-540 Sannik\

NIP: 9710607549

tel. 600 888 003

23.10.2017 r.

OŚ. 6232.4.2017

z dn. 30.10.2017 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Obszarem działalności objętej zezwoleniem jest teren Miasta i Gminy Sanniki.

20.10.2017 r. - 29.10.2027 r.

 

3.      

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

NIP: 7742233499

tel. 24 367 92 16

15.09.2023 r.

OŚ. 6232.1.2023

z dn. 10.11.2023 r.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Obszarem działalności objętej zezwoleniem jest teren Miasta i Gminy Sanniki.

09.11.2023 r.

 

 

Przeterminowane leki odbierane są:

 

§          w aptece znajdującej się przy ul. Warszawskiej 169 w Sannikach,

§          NZOZ znajdującym się przy ul. Krótkiej 2 w Sannikach.

Pojemniki na zużyte baterie i akumulatory umieszczone są:

§          w budynku Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169

§          w budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach przy ul. Warszawsiej 183

 

 

Osoby chcące oddać odpady problemowe (wielkogabarytowe, budowlane inne niż gruz, sprzęt elektryczny i elektroniczny) prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Sannikach, tel. 24 2777 812 lub 24 2777 819 w celu przekazania do mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zorganizowania odbioru bezpośrednio z posesji.

Gruz budowlany należy zwozić do punktu znajdującego się przy ul. Fabrycznej w Sannikach, po uprzednim zgłoszeniu do Urzędu Gminy w Sannikach (tel. 24 2777 812 lub 24 2777 819).

Firmą odbierającą w/w odpady komunalne jest Tonsmeier Centrum Sp. z o. o., ul. Nadbzurzańska 1/3, 00-400 Łowicz, Tel/Fax.: (+48) 46 830 35 25 )

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera Firma Tonsmeier Centrum Sp. z o. o., ul. Nadbzurzańska 1/3, 00-400 Łowicz, Tel/Fax.: (+48) 46 830 35 25).

 

 

Limity i poziomy recyklingu osiągnięte w roku 2014 i przewidziane do osiągnięcia w latach następnych

a.          Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosi:

ROK

2012

16 LIPCA 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 LIPCA 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

 

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014, do odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, zalicza się:

·          papier i tekturę,

·          odzież i tekstylia z materiałów naturalnych,

·          odpady z terenów zielonych,

·          odpady kuchenne i ogrodowe,

·          drewno,

·          odpady wielomateriałowe,

·          frakcję drobną <10 mm.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez gminę Sanniki wyniósł w 2014 r. 28,1 % . Wymagany poziom został osiągnięty.

b.          Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

 

Poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych

W roku 2014 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy Sanniki wyniósł 14,1 %. Wymagany poziom dla roku 2014 został osiągnięty.

c.          Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

W roku 2014 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %. Wymagany poziom dla roku 2014 został osiągnięty.

 

Analiza gospodarki odpadami za 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-17 08:55:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-08 13:25:14
  • Liczba odsłon: 10577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1671147]

przewiń do góry