Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 16 wrzesnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 16 w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 16 wrzesnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 38 w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
Informacja o spodobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki.

Termin: 26 września 2019 r. o godz. 15:00


Składy obwodowych komisji wyborczych - .pdf


--------------


Dopisanie do spisu wyborców   (informacja)

Zgodnie z art. 28   § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 684, z późniejszymi zmianami) wyborca, na jego pisemny wniosek   wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 tym dniu przed dniem wyborów, dopisywany jest do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

1)     właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo

2)     w której czasowo przebywa.

 

Wnioski należy składać w terminie do dnia 8 października 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, w pokoju nr 12 (piętro), w godzinach pracy urzędu t.j.

- poniedziałek, wtorek, czwartek , piątek -   w godzinach:   7 30 - 15 30

- środa - w godzinach   9 30 - 17 30

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

  /-/ Gabriel Wieczorek
Zaświadczenie o prawie do głosowania

( INFORMACJA )

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do w najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 11 października 2019 r .

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną   pisemnie osobę.

Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.  

Wnioski należy składać w terminie do dnia 11 października 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sannikach:

1)     osobiście - w pokoju nr 12 (piętro), w godzinach pracy urzędu t.j.

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach:   7 30 - 15 30

środa, w godzinach:    7 30 - 17 30

2)     pisemnie – 09-540 Sanniki, ul. Warszawska 169,

3)     telefaksem (24) 2777815

4)     w formie elektronicznej: adres e-mail : sanniki@zgwrp.org.pl

lub na adres skrzynki ePuap: /cys5ul306r/skrytkaESP

 

 

                                                                                         

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

  /-/ Gabriel Wieczorek
INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku II

z dnia 13 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Sanniki obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Płocku II informuje, co następuje:

§ 1

W dniu 17.09.2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Płocku II

 

Małgorzata Marta Walisiewicz

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SANNIKI  

z   12 września 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu glosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

Granice administracyjne sołectw: Brzezia, Lasek

Była Szkoła Podstawowa w Brzezi, Brzezia 39A,09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Granice administracyjne sołectw: Brzeziny, Sielce.

Remiza OSP w Sielcach, Sielce 27A,

09-540 Sanniki

 

3

Granice administracyjne sołectw: Działy, Lubików, Staropol. Granice administracyjne sołectwa Osmolin, ulice: ul. Luszyńska, ul. Kiernozka, ul, Kościelna, ul. Rynek, ul. Sannicka, ul. Wiatraczna.

Szkoła Podstawowa w Osmolinie, Osmolin ul. Sannicka 4, 09-540 Sanniki

 

4

Granice administracyjne sołectw: Osmólsk, Szkarada. Miasto Sanniki: wszystkie numery domów położonych przy: ul. Krótka, ul. Lotników, ul. Łowicka, ul. Polna, ul. Topolowa, ul. Warszawska - numery nieparzyste od 121 do 191, ul. Wiejska, ul. Żychlińska.

Remiza OSP w Sannikach, ul. Warszawska 119, 09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Miasto Sanniki: wszystkie numery domów położonych przy: ul. Bankowa, ul. Bohaterów Ludowych, ul. Firmowa, ul. Jaśminowa, ul. Poprzeczna, ul. Północna, ul. Skrajna, ul. Witosa, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia, ul. Żabia, ul. Żytnia, ul. Warszawska - wszystkie numery parzyste oraz numery nieparzyste od 1 do 119

Siedziba Instytucji Gminnych, ul. Wólczyńska 75,   09-540 Sanniki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Miasto Sanniki: ul. Chopina, ul. Fabryczna, ul. Parkowa, ul. Tkacka. ul. Młynarska, ul. Wólczyńska

Siedziba Instytucji Gminnych, ul. Wólczyńska 75, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

Granice administracyjne sołectw: Wólka i Mocarzewo, (miejscowości: Wólka Niska, Wólka Wysoka, Mocarzewo).

Remiza OSP w Wólce, Wólka Wysoka 5A,

09-540 Sanniki

 

8

Granice administracyjne sołectw: Aleksandrów, Krubin. Granice administracyjne sołectwa: Czyżew.

Szkoła Podstawowa w Sannikach, ul. Warszawska 183, 09-540 Sanniki

9

Granice administracyjne sołectwa: Lwówek

Remiza OSP w Lwówku, Lwówek 48,

09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

10

Granice administracyjne sołectw: Nowy Barcik, Stary Barcik.

Była Szkoła Podstawowa w Barciku,

  Nowy Barcik 47, 09-540 Sanniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

11

Dom Pomocy Społecznej w Sannikach, ul. Wólczyńska 10 (obwód odrębny)

DPS Sanniki, ul. Wólczyńska 10,

09-540 Sanniki

 


 

    G łosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)         całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2)           całkowitej niezdolności do pracy;

3)         niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4)         zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)         zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

    Z amiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku II najpóźniej do dnia 28 września 2019 r.

    G łosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

l) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3)    niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4)    o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

    W niosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki najpóźniej do 04 października 2019 r.

    G łosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7 00 do godz. 21 00 .

 

 

BURMISTRZ MASTA

   I GMINY SANNIKI

  /-/ Gabriel Wieczorek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-13 09:15:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-01 10:29:04
  • Liczba odsłon: 3131
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633628]

przewiń do góry