UCHWAŁA NR 156/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Sanniki na rok 2021


UCHWAŁA NR 155/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 154/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: przyjecia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony

ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sanniki na lata 2021-2025.


UCHWAŁA NR 153/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023


UCHWAŁA NR 152/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


UCHWAŁA NR 151/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2021 roku


UCHWAŁA NR 150/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2021 roku


UCHWAŁA NR 149/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020


UCHWAŁA NR 148/XXXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 147/XXXI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 17 listopada 2020 roku na niezałatwienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki wniosku w ustawowym terminie


UCHWAŁA NR 146/XXXI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych


UCHWAŁA NR 145/XXXI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r."


UCHWAŁA NR 144/XXXI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.


UCHWAŁA NR 143/XXXI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.


UCHWAŁA NR 142/XXXI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021


UCHWAŁA NR 141/XXXI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 listopada 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020


UCHWAŁA NR 140/XXXI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 139/XXX/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Sanniki do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych


UCHWAŁA NR 138/XXIX/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Osmolinie funkcjonującej w ramach struktury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach

 

UCHWAŁA NR 137/XXIX/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 30 października 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020

 

UCHWAŁA NR 136/XXVIII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 131/XXVII/2020 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 11 września 2020 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA NR 135/XXVIII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznacony nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki w celu świadczenia usług medycznych bez obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.


UCHWAŁA NR 134/XXVIII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie: zmian w Statucie Miasta i Gminy Sanniki.

 

Uchwała Nr 133/XXVIII/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 132/XXVIII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 25 września 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020

 

UCHWAŁA NR 131/XXVII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA NR 130/XXVII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 11 września 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020


UCHWAŁA NR 129/XXVII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 11 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

UCHWAŁA NR 128/XXVI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR 127/XXVI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miatsa i Gminy Sanniki na rok 2020


UCHWAŁA NR 126/XXVI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 125/XXVI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok


UCHWAŁA NR 124/XXVI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sanniki za 2019 rok


UCHWAŁA NR 123/XXVI/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki wotum zaufania

 

UCHWAŁA NR 122/XXV/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr 174/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej


UCHWAŁA NR 121/XXV/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia paetycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego


UCHWAŁA NR 120/XXV/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta i Gminy Sanniki, w roku szkolnym
2020/2021


UCHWAŁA NR 119/XXV/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 lipca 2020 r.
w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 118/XXV/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 lipca 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020


UCHWAŁA NR 117/XXV/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 24 lipca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

Uchwała Nr 116/XXIV/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020


Uchwała Nr 115/XXIV/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

Uchwała Nr 114/XXIII/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czyżew


Uchwała Nr 113/XXIII/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Sanniki


Uchwała Nr 112/XXIII/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie: przekształcenia szkoły przez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach


Uchwała Nr 111/XXIII/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2020 r.


Uchwała Nr 110/XXIII/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020


Uchwała Nr 109/XXIII/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

 

Uchwała Nr 108/XXII/2020
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 23 stycznia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020


UCHWAŁA NR 107/XXII/2020
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 250/XXXIV/2006 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-03 13:54:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-12 14:50:12
  • Liczba odsłon: 2681
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607203]

przewiń do góry