Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Sanniki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sanniki.bip.org.pl  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2006-01-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Urząd Miasta i Gminy Sanniki
09-540 Sanniki
ul. Warszawska 169
Tel.: 24 277 78 10
Fax: 24 277 78 15
E-mail: sanniki@zgwrp.org.pl
 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
 

Dostępność wejścia

Do budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki prowadzi wejście znajdujące się przy ulicy Warszawskiej lub Krótkiej (w czasie pandemii). Wejście jest ogólnodostępne dla osób odwiedzających, do wejścia prowadzą schody (w czasie pandemii, tylko od ulicy Krótkiej lub wyznaczonym pokoju przyjęć).

Sprawy urzędowe w Mieście i Gminie Sanniki można załatwić w godzinach 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sekretariat znajduje się na 1 piętrze pokój 10.

Budynek nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych.

 

Dostępność parkingu

Miasto i Gmina Sanniki posiada parking.
 

Dostępność toalety

Na 1 piętrze znajdują się ogólnodostępne toalety.
 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Miasta i Gminy Sanniki istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

[Liczba odsłon: 1671201]

przewiń do góry