Uchwała Nr 86/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach i Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach oraz utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej z Ośrodkiem Kultury w Sannikach


Uchwała Nr 85/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie


Uchwała Nr 84/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok


Uchwała Nr 83/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Planu gospodarki nisko emisyjnej dla Gminy Sanniki współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Uchwała Nr 82/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Gminy Sanniki i Komisji Rady Gminy Sanniki w 2016 roku


Uchwała Nr 81/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2015 roku
Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2016 r.


Uchwała Nr 80/XXI/2015

Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sanniki na lata 2016-2024


Uchwała Nr 79/XXI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 grudnia 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 78/XX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 9 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych


Uchwała Nr 77/XX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 9 grudnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 76/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.


Uchwała Nr 75/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sanniki - zmiana w zakresie eksploatacji kopalin na dz. nr ewid. 5/1, 5/2, 5/3, 6, 12, 13, 16, 19, 20/1 i 22 w obrębie Wólka


Uchwała Nr 74/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia uchwały Nr 75/X/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów i zwolnień w opłacie od posiadania psów


Uchwała Nr 73/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych


Uchwała Nr 72/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sanniki na 2016 r.


Uchwała Nr 71/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.


Uchwała Nr 70/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.


Uchwała Nr 69/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016


Uchwała Nr 68/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 67/XIX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2015-2024


Uchwała Nr 65/XVII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 16 października 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 64/XVI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie: likwidacji Straży Gminnej Gminy Sanniki


Uchwała Nr 63/XVI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sanniki


Uchwała Nr 62/XVI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 września 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 61/XV/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r.


Uchwała Nr 60/XIV/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie: podjęcia czynności w celu rozwiązania Straży Gminnej w Sannikach


Uchwała Nr 59/XIV/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka stanowiącej własność Gminy Sanniki


Uchwała Nr 58/XIV/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/XIII/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i ich wysokości dla trenerów


Uchwała Nr 57/XIV/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 56/XIV/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie: stwierdzenia wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie na kadencję 2016-2019


Uchwała Nr 55/XIV/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie, na kadencję 2016-2019


Uchwała Nr 54/XIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych i ich wysokości dla trenerów.


Uchwała Nr 53/XIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: nadania Państwu Mauricette i Joseph Renou honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki


Uchwała Nr 52/XIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: nadania Panu Louis Marie Plumejeau honorowego obywatelstwa Gminy Sanniki


Uchwała Nr 51/XIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 06 września 2015 r.


Uchwała Nr 50/XIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.


Uchwała Nr 49/XIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2014 rok


Uchwała Nr 47/XII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017


Uchwała Nr 46/XII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: powołania komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przez kandydatów na ławników na kadencję obejmującą lata 2016-2019


Uchwała Nr 45/XII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników na kadencję obejmującą lata 2016-2019


Uchwała Nr 44/XII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu


Uchwała Nr 43/XII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Uchwała Nr 42/XII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 41/XI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 212/XXX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojó alkoholowych na terenie Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 40/XI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 39/XI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2015-2024


Uchwała Nr 38/X/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach, oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.


Uchwała Nr 37/X/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum


Uchwała Nr 36/X/2015

Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sanniki na 2016 r. środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr 35/X/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 marca 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 34/X/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2015-2024


Uchwała nr 33/X/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Uchwała Nr 32/X/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do lat trzech z dotychczasowym najemcą powierzchni dachowej pod umieszczenie konstrukcji wsporczej wraz z systemem antenowym na budynku stanowiącym własność Gminy Sanniki


Uchwała Nr 31/IX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Osmólsk stanowiących własność Gminy Sanniki


Uchwała nr 30/IX/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały 157/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Sanniki na stałe obwody głosowania


Uchwała Nr 29/VIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 06 marca 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 28/VIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 06 marca 2015 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet sołtysów z terenu Gminy Sanniki


Uchwała Nr 27/VIII/2015

Rady Gminy Sanniki
z dnia 06 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2015 roku


Uchwała Nr 26/VIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 06 marca 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sanniki nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szkarada z przeznaczeniem na cel publiczny oraz upoważnia Wójta Gminy Sanniki do negocjacji w celu ustalenia ceny oraz nabycia gruntu przeznaczonego na ten cel


Uchwała Nr 25/VIII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 06 marca 2015 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Sanniki do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM"


Uchwała nr 24/VII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 9 lutego 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała nr 23/VII/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki nr 20/VI/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet Radnych Gminy Sanniki


Uchwała nr 22/VI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała nr 21/VI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sanniki


Uchwała nr 20/VI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Sanniki


Uchwała nr 19/VI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Sanniki za 2014 r.


Uchwała nr 18/VI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Gminy Sanniki


Uchwała nr 17/VI/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. 908 położonej w miejscowości Sanniki stanowiącej własność Gminy Sanniki na okres powyżej lat trzech.


Uchwała Nr 16/V/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 stycznia 2015 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2015 r.


Uchwała Nr 15/V/2015
Rady Gminy Sanniki
z dnia 20 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki na lata 2015-2024

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-04 16:54:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 11:21:13
  • Liczba odsłon: 3505
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633633]

przewiń do góry