-----------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 03.02.2023 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Położenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Pow. działki

Wysokość stawki czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

część działkinr ewid.  119

0001 MIASTO SANNIKI

PL1G/00006283/5  w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Teren oznaczony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako

1MU – tereny mieszkaniowo-usługowe.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 28 m² przeznaczona pod działalność handlową lub usługową-(obecnie przedmiotowa część działki zajęta jest przez najemcę w celach handlowo-usługowych).

0,1500 ha

4,15 zł/m² netto. Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

2

część działkinr ewid.  119

0001 MIASTO SANNIKI

PL1G/00006283/5  w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Teren oznaczony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako

1MU – tereny mieszkaniowo-usługowe.

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 61 m² przeznaczona pod działalność handlową lub usługową - (obecnie przedmiotowa część działki zajęta jest przez najemcę w celach handlowo-usługowych). Działka położona jest bezpośrednio w centrum Sannik przy głównej ulicy.

0,1500 ha

4,75 zł/m² netto. Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

*Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

Uwagi:

 1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki od dnia 03.02.2023r. na okres 21 dni.
 2. Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.
 3. Czynsz dzierżawy płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca powiększany o podatek VAT.

-----------------------------------------------------

Sanniki, dn.2023-01-17

Ogłoszenie

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 oraz z 2020 r., poz. 1698), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki nr 153/XLII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki,

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

i oznaczenie

Księgi wieczystej

Powierzchnia

działki

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

98640,00 zł

 

(słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcysześćset czterdzieści)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem  z 1967 r. po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 mPowierzchnia zabudowy: 387,0 m2   Kubatura: 4651,0 m3. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna zabudowana. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

3 550,00 zł

 

(słownie złotych: trzy tysiącepięćset pięćdziesiąt)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

56660,00 zł

+23% Vat

 

(słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) plus dwadzieścia trzy procent Vat

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

Działki nr 190/2 i 190/4 o łącznej pow. 0,2641 ha stanowią gospodarczą całość i sprzedawane są razem jako jedna nieruchomość, ich łączna cena wywoławcza wynosi 102 190,00 zł (słownie zł: sto dwa tysiącesto dziewięćdziesiąt).

Przetarg odbędzie się w dniu 21lutego 2023 r. o godz. 1000 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 oraz z 2020 r., poz. 1698).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające
w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie
do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie,
że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej
do dnia 15lutego 2023 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie:

działki nr 190/2 i 190/4 – 10 220,00 zł, (słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia00/100); działka nr 190/3 – 5 670,00 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt00/100). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach lub na konto
w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040,
z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,tj.: dla działek nr 190/2 i 190/4 – 1 030,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąctrzydzieści00/100), dla działki nr 190/3 – 570,00 zł. (słownie złotych: pięćsetsiedemdziesiąt00/100). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu. W przypadku działki oznaczonej
nr ewid 190/3 do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek Vat ze stawką 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Miasto i Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi
w całości nabywca.

Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic
na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części
z uzasadnionej przyczyny.  

Pierwszy przetarg na w/w działki położone w miejscowości Lwówek odbył się
12 stycznia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywcy.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530 , w środy
930– 1730 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3,telefonicznie pod nr tel. 24 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl.

Niniejsze ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomościdnia17stycznia 2023 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznejoraz na stronie internetowej Urzędu.Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostaje w prasie regionalnej.

 

---------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 2022-12-30

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899,
zm. przen. poz. 815), podaje do publicznej wiadomości:

 

wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

i oznaczenie

Księgi wieczystej

Powierzchnia

działki

 

Cena nieruchomości

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie do sprzedaży

1.

Sanniki

Nr 75/8

 

KW PL1G/ 00019678/5

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3001 ha

350 000,00 zł

 

(słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy)

Działka jest przeznaczona do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, zabudowana budowlą
z wieży komórkowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako grunty zadrzewione
i zakrzewione na użytkach rolnych.

Sprzedaż nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym – na rzecz firmy, która dzierżawi nieruchomość od 2002 roku.

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości dn. 30.12.2022 r. na okres 21 dni.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo nabycia nieruchomości
w formie bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości.

 

------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 2022-12-06

Ogłoszenie

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 oraz z 2020 r., poz. 1698), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki nr 153/XLII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
w miejscowości Lwówek będących własnością Miasta i Gminy Sanniki, Burmistrz Miasta
i Gminy Sanniki,

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

i oznaczenie

Księgi wieczystej

Powierzchnia

działki

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

193 400,00 zł

 

(słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem  z 1967 r. po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 mPowierzchnia zabudowy: 387,0 m2   Kubatura: 4651,0 m3. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna zabudowana. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

6 950,00 zł

 

(słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

111 100,00 zł

+23% Vat

 

(słownie złotych: sto jedenaście tysięcy sto plus dwadzieścia trzy procent Vat

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

Działki nr 190/2 i 190/4 o łącznej pow. 0,2641 ha stanowią gospodarczą całość i sprzedawane są razem jako jedna nieruchomość, ich łączna cena wywoławcza wynosi 200 350,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy trzysta pięćdziesiąt).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 1000 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 oraz z 2020 r., poz. 1698).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające
w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie
do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie,
że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej
do dnia 5 stycznia 2023 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie:

działki nr 190/2 i 190/4 – 20 035,00 zł, (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy trzydzieści pięć 00/100); działka nr 190/3 – 11 110,00 zł, (słownie złotych: jedenaście tysięcy sto dziesięć 00/100). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach lub na konto
w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040,
z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: dla działek nr 190/2 i 190/4 – 2 010,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące dziesięć 00/100), dla działki nr 190/3 – 1 120,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc sto dwadzieścia 00/100). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu. W przypadku działki oznaczonej
nr ewid 190/3 do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek Vat ze stawką 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Miasto i Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi
w całości nabywca.

Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic
na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części
z uzasadnionej przyczyny.  

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530 , w środy
930 – 1730 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 24 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomości dnia 06 grudnia 2022 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostaje w prasie regionalnej.

----------------------------------------------------------------------------------

14.10.2022 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego nieograniczonego

 

 

8.09.2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Położenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Pow. działki

Wysokość stawki czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

2

część działki nr ewid.

119

0001 MIASTO SANNIKI

PL1G/00006283/5  w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Działka nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 28 m² przeznaczona pod działalność handlową lub usługową-(obecnie przedmiotowa część działki zajęta jest przez najemcę w celach handlowo usługowych).

0,1500 ha

4,15 zł/m² netto. Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki - stawka czynszu za dzierżawę gruntu

 

*Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

Uwagi:

 1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki od dnia 08.09.2021r. na okres 21 dni.
 2. Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.
 3. Czynsz dzierżawy płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca powiększany o podatek VAT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 06.08.2021 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późń. zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Położenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Pow. działki

Wysokość stawki czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

część działki nr ewid. 70

0001 MIASTO SANNIKI

PL1G/00009718/5 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Działka nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem dzierżawy jest część działki,na którym posadowiony jest nośnik reklamowy  wolnostojący o wymiarach 5,0 m x 2,38 m, na konstrukcji stalowej nietrwale związanej z gruntem. Działka położona w lokalizacji przy drodze głównej poza centrum Sannik.

0,5300 ha

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 300,00 zł netto plus 23 %VAT za m-c.

*Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

Uwagi:

 1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki od dnia 10.08.2021r. na okres 21 dni.
 2. Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.
 3. Czynsz dzierżawy płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca powiększany o podatek VAT.

--------------------------------------------------

Sanniki, dnia 08.04.2021 r.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późń. zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Położenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Pow. działki

Wysokość stawki czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

1

część działki nr ewid. 70

0001 MIASTO SANNIKI

PL1G/0009718/5 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Działka nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 13 m² przeznaczona pod działalność handlową lub usługową-(obecnie przedmiotowa część działki zajęta jest przez najemcę w celach handlowo usługowych). Działka położona w lokalizacji przy drodze głównej poza centrum Sannik.

0,5300 ha

4,15 zł/m² netto. Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

*Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

 

Uwagi:

 1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki od dnia 08.04.2021r. na okres 21 dni.
 2. Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.
 3. Czynsz dzierżawy płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca powiększany o podatek VAT.

-------------------------------

Sanniki, dnia 05.02.2021 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do oddaniaw dzierżawę/najem:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Położenie i opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Pow. działki

Wysokość stawki czynszu

1

2

3

4

5

6

7

8

2

część działki nr ewid.

119

0001 MIASTO SANNIKI

PL1G/00006283/5  w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

Działka nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 30 m² przeznaczona pod działalność handlową lub usługową-(obecnie przedmiotowa część działki zajęta jest przez najemcę w celach handlowo usługowych). Działka położona w centrum Sannik przy głównej ulicy. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28 m2przeznaczony pod działalność handlową lub usługową.(Obecnie przedmiotowy lokal zajęty przez najemcę -w celach usługowych)

0,1500 ha

4,75 zł/m² netto. Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki - stawka czynszu za dzierżawę gruntu

 

7,71 zł/m² netto. Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki- stawka czynszu za najem lokalu

*Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

 

Uwagi:

 1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki od dnia 05.02.2021r. na okres 21 dni.
 2. Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie.
 3. Czynsz dzierżawy płatny miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca powiększany o podatek VAT.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Sanniki przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 – t.j ze zm.)

ogłasza, że od dnia 30 kwietnia 2019 r. na okres 21 dni w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki zostaje podany do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych na najem

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (pokój nr 3), na stronach internetowych Urzędu lub pod numerem telefonu 024 277-78-24.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sanniki, dn. 2018-03-16

Ogłoszenie

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 – tekst jednolity), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki nr 153/XLII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki, Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

i oznaczenie

Księgi wieczystej

Powierzchnia

działki

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

103 000,00 zł

 

(słownie złotych: sto trzy tysiące)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem   z 1967 r. po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m 2   Powierzchnia zabudowy: 387,0 m 2    Kubatura: 4651,0 m 3 . Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna zabudowana. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

800,00 zł

 

(słownie złotych: osiemset)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

22 000,00 zł

+23% Vat

 

(słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące) plus dwadzieścia trzy procent Vat

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

4.

Lwówek

Nr 159/6

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2338 ha

14 000,00 zł

 

(słownie złotych: czternaście tysięcy)

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz do dróg publicznych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - tereny zabudowy zagrodowej

 

Działki nr 190/2 i 190/4 o łącznej pow. 0,2641 ha stanowią gospodarczą całość i sprzedawane są razem jako jedna nieruchomość, ich łączna cena wywoławcza wynosi 103 800,00 zł (słownie zł: sto trzy tysiące osiemset).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 10 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – t.j.) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargu .

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie:

działki nr 190/2 i 190/4 – 20 000,00 zł, (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00 / 100 ); działka nr 190/3 – 4 400,00 zł, (słownie złotych: cztery tysiące czterysta 00 / 100 ); działka nr 159/6 – 2 800,00 zł, (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00 / 100 ). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: dla działek nr 190/2 i 190/4 – 1040,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc czterdzieści 00 / 100 ), dla działki nr 190/3 – 220,00 zł. (słownie złotych: dwieście dwadzieścia 00 / 100 ), dla działki nr 159/6 – 140,00 zł. (słownie złotych: sto czterdzieści 00 / 100 ). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu. W przypadku działki oznaczonej nr ewid. 190/3 do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek Vat ze stawką 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Miasto i Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.  

Pierwszy przetarg na w/w działki położone w miejscowości Lwówek odbył się 18 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywcy.

Drugi przetarg na w/w działki położone w miejscowości Lwówek odbył się 14 listopad 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywcy.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 – 15 30 , w środy 9 30 – 17 30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomości dnia 16 marca 2018 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostaje w prasie regionalnej.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Protokół z przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2017 r. drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Lwówek

 

Sanniki, dn. 2017-10-06

Ogłoszenie

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 – tekst jednolity ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki nr 153/XLII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki, Wójt Gminy Sanniki

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

i oznaczenie

Księgi wieczystej

Powierzchnia

działki

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

103 000,00 zł

 

(słownie złotych: sto trzy tysiące)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem   z 1967 r. po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m 2   Powierzchnia zabudowy: 387,0 m 2    Kubatura: 4651,0 m 3 . Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna zabudowana. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

800,00 zł

 

(słownie złotych: osiemset)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

22 000,00 zł

+23% Vat

 

(słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące) plus dwadzieścia trzy procent Vat

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

4.

Lwówek

Nr 159/6

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2338 ha

14 000,00 zł

 

(słownie złotych: czternaście tysięcy)

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz do dróg publicznych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - tereny zabudowy zagrodowej

 

Działki nr 190/2 i 190/4 o łącznej pow. 0,2641 ha stanowią gospodarczą całość i sprzedawane są razem jako jedna nieruchomość, ich łączna cena wywoławcza wynosi 103 800,00 zł (słownie zł: sto trzy tysiące osiemset).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 10 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – t.j.) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargu .

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 8 listopada 2017 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie:

działki nr 190/2 i 190/4 – 20 000,00 zł, (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00 / 100 ); działka nr 190/3 – 4 400,00 zł, (słownie złotych: cztery tysiące czterysta 00 / 100 ); działka nr 159/6 – 2 800,00 zł, (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00 / 100 ). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: dla działek nr 190/2 i 190/4 – 1040,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc czterdzieści 00 / 100 ), dla działki nr 190/3 – 220,00 zł. (słownie złotych: dwieście dwadzieścia 00 / 100 ), dla działki nr 159/6 – 140,00 zł. (słownie złotych: sto czterdzieści 00 / 100 ). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu. W przypadku działki oznaczonej nr ewid. 190/3 do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek Vat ze stawką 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.  

Pierwszy przetarg na w/w działki położone w miejscowości Lwówek odbył się 18 sierpnia 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywcy.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dniach pracy Urzędu Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 – 15 30 , w środy 9 30 – 17 30 w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3,telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomości dnia 06 października 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostaje w prasie regionalnej.

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego - .pdf

 

 

Sanniki, dn. 2017-07-13

Ogłoszenie

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 – tekst jednolity ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki nr 153/XLII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki, Wójt Gminy Sanniki

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

i oznaczenie

Księgi wieczystej

Powierzchnia

działki

Wartość nieruchomości

wg wyceny

rzeczoznawcy

majątkowego

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

204 900,00 zł

 

(słownie złotych: dwieście cztery tysiące dziewięćset)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem   z 1967 r. po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m 2   Powierzchnia zabudowy: 387,0 m 2    Kubatura: 4651,0 m 3 . Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna zabudowana. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

1 500,00 zł

 

(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

43 250,00 zł

+23% Vat

 

(słownie złotych: czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) plus dwadzieścia trzy procent Vat

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

4.

Lwówek

Nr 159/6

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2338 ha

27 600,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset)

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz do dróg publicznych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - tereny zabudowy zagrodowej

 

Działki nr 190/2 i 190/4 o łącznej pow. 0,2641 ha stanowią gospodarczą całość i sprzedawane są razem jako jedna nieruchomość, ich łączna cena wywoławcza wynosi 206 400,00 zł (słownie zł: dwieście sześć tysięcy czterysta).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 10 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – t.j.) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargu .

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2017 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie:

działki nr 190/2 i 190/4 – 41 200,00 zł, (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy dwieście 00 / 100 ); działka nr 190/3 – 8 600,00 zł, (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset 00 / 100 ); działka nr 159/6 – 5 500,00 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00 / 100 ). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: dla działek nr 190/2 i 190/4 – 2070,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące siedemdziesiąt 00 / 100 ), dla działki nr 190/3 – 440,00 zł. (słownie złotych: czterysta czterdzieści 00 / 100 ), dla działki nr 159/6 – 280,00 zł. (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt 00 / 100 ). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu. W przypadku działki oznaczonej nr ewid. 190/3 do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek Vat ze stawką 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.  

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dniach pracy Urzędu Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 – 15 30 , w środy 9 30 – 17 30 w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3,telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomości dnia 14 lipca 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostaje w prasie regionalnej.

 

 

 

Sanniki, dn. 2017-04-28

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Sanniki

 

Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 – tekst jednolity), podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym oraz w trybie bezprzetargowym:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

i oznaczenie

Księgi wieczystej

Powierzchnia

działki

Wartość nieruchomości

wg wyceny

rzeczoznawcy

majątkowego

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 159/7

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

9 700,00 zł

 

(słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset)

Działka rolna niezabudowana o kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka przylega do gruntów zabudowanych, niezabudowanych i drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - tereny zabudowy zagrodowej

2.

Lwówek

Nr 159/6

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2338 ha

27 600,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset)

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz do dróg publicznych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - tereny zabudowy zagrodowej

3.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

204 900,00 zł

 

(słownie złotych: dwieście cztery tysiące dziewięćset)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem   z 1967 r. po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m 2   Powierzchnia zabudowy: 387,0 m 2    Kubatura: 4651,0 m 3 . Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna zabudowana. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

4.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

53 200,00 zł

(z 23% Vat)

 

(słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) z 23% Vat

Działka niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

5.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

1 500,00 zł

 

(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

  * Prawo nabycia działki nr 159/7 w trybie bezprzetargowym przysługuje właścicielom działki sąsiedniej.

** Działki nr 190/2, 190/3, 190/4 i 159/6 zbywane będą łącznie.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki przeznaczonych do oddania

w dzierżawę/najem:

 

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według księgi wieczystej

Powierz-chnia

działki

Czynsz

 

 

Opis nieruchomości

 

 

 

Szkarada

209

0,8200 ha

 

klas I – IVa w wysokości równej cenie 5 dt pszenicy z hektara określoną dla I półrocza danego roku

Stawka bazowa za czynsz aktualizowana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

 

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka rolna lub jej część przeznaczona pod działalność rolniczą.

KW PL1G/ 00008535/1 w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

 

 

 

Sanniki

119

0,1500 ha

3,88 zł /m 2 - położenie   mniej korzystne,  

4,44 zł /m 2 - położenie korzystne. Stawka bazowa za czynsz jest aktualizowany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

(Pozostała część działki zajęta jest pod działalność handlową lub usługową).

 

KW PL1G/ 00006283/5   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

 

 

 

 

Sanniki

119

0,1500 ha

 

4,44 zł /m 2 - położenie korzystne.

Stawka bazowa za czynsz aktualizowana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 62 m 2 przeznaczona pod działalność handlową lub usługową

  (obecnie przedmiotowa część działki zajęta jest przez najemcę w celach handlowo usługowych).

KW PL1G/ 00006283/5   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

* Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom/najemcom.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo nabycia nieruchomości w formie bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości dn. 28.04.2017 r. na okres 21 dni.

 

 

Wójt Gminy Sanniki
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 – j.t. ze zm.),
ogłasza, że w dniach od 28 kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r.
 w Urzędzie Gminy w Sannikach zostanie podany do publicznej wiadomości:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia/najmu
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać

 w Urzędzie Gminy Sanniki (pokój nr 3),
na stronach internetowych http://www.sanniki.bip.org.pl oraz http://www.sanniki.pl/ lub pod numerem telefonu 024 277-78-24.
 
 

 

 

 

Protokół
z przeprowadzonego w dniu 18 listopada 2016 r. pierwszego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lwówek


Sanniki, dnia 2016-10-13

Ogłoszenie

D ziałając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 – j.t. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki, w związku z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu  ustroju rolnego ( Dz.U. z 2012 r. poz. 803 – j.t. ze zm.), Wójt Gminy Sanniki

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

następującej nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego

 

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 159/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

34 600,00 zł

 

(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące sześćset)

 

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych i drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - t ereny zabudowy zagrodowej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. o godz. 11 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg ograniczony jest do (art. 2a ustawy o kształtowaniu  ustroju rolnego) rolników   indywidualnych (określonych w art.5 i 6 UKUR), chyba ze ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem jest jeden z małżonków.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej ustawą z dnia 14 kwietnia  2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

Na dowód powyższego należy złożyć   zaświadczenie wydane przez Wójta/Burmistrza w trybie art.7 UKUR - oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, stażu pracy w rolnictwie, o powierzchni użytków rolnych, i że powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 ha poświadczone przez Wójta/Burmistrza z każdej gminy położenia gruntów oraz dokument poświadczający kwalifikacje rolnicze i zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Ponadto oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury przetargowej. Dokumenty te należy złożyć do dnia 14 listopada 2016 r. do godz. 14 00   w sekretariacie Urzędu Gminy w Sannikach w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg ograniczony na sprzedaż dz. nr 159/3 w Lwówku”

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Sannikach dnia 15 listopada 2016 r.

W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 14 listopada 2016 r . (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie 6920,00 zł , (słownie złotych: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00 / 100 ). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 350,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt 00 / 100 ). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu.

W przypadku oferenta wygrywającego przetarg nie prowadzącego gospodarstwa rolnego (i nie zamieszkującego) na terenie gminy Sanniki bądź na terenie gminy sąsiedniej zawarta będzie warunkowa umowa sprzedaży.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.  

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dniach pracy Urzędu Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 – 15 30 , w środy 9 30 – 17 30 w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie dn. 14 października 2016 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostanie w prasie regionalnej.

------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Sanniki

Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 – j.t. ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Wartość nieruchomości

wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego

Opis nieruchomości

1.

 

Barcik

Nr 132/4

 

KW PL1G/00003867/2

w Sądzie

Rejonowym w Gostyninie

 

0,0800 ha

12 900,00 zł

 

(słownie złotych: dwanaście tysięcy dziewięćset)

 

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w złym stanie technicznym. Budynek zamieszkały przez lokatorów * .

Teren o funkcji zabudowy rolniczej zagrodowej i upraw rolnych

2.

Lwówek

Nr 159/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

34 600,00 zł

 

(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące sześćset)

 

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych i drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako 2.MR - tereny zabudowy zagrodowej

* Prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki przeznaczonych do oddania

w najem i dzierżawę:

 

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według księgi wieczystej

Powierz-chnia

działki

Czynsz

 

 

Opis nieruchomości

 

 

 

Sanniki

70

0,5300 ha

 

3,88 zł /m 2 - położenie mniej korzystne. Czynsz jest aktualizowany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową. (Obecnie przedmiotowa część działki jest zajęta pod działalność handlową i usługową).

KW PL1G/ 00009718/5 w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

 

 

 

 

Sanniki

119

0,1500 ha

3,88 zł /m 2 - położenie   mniej korzystne,   4,44 zł /m 2 - położenie korzystne. Stawka bazowa za czynsz jest aktualizowany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

(Pozostała część działki zajęta jest pod działalność handlową lub usługową).

 

KW PL1G/ 00006283/5   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

 

 

Sanniki

119

0,1500 ha

4,44 zł /m 2 - położenie korzystne.

Stawka bazowa za najem lokalu 7,21 zł/ m 2 . Stawka bazowa za czynsz aktualizowana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 8m 2 przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 7m 2 przeznaczony pod działalność handlową lub usługową. (Obecnie przedmiotowy lokal użytkowany jest przez najemcę w celach handlowo usługowych).

KW PL1G/ 00006283/5   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

 

 

Sanniki

119

 

KW PL1G/ 00006283/5   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

0,1500 ha

4,44 zł /m 2   - położenie korzystne.

Stawka bazowa za najem lokalu 7,21 zł/ m 2 . Stawka bazowa za czynsz aktualizowana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 30m 2 przeznaczona pod działalność handlową lub usługową. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 28 m 2 przeznaczony pod działalność handlową lub usługową.   (Obecnie przedmiotowy lokal jest zajęty przez najemcę - zakład usług pogrzebowych).

* Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom i najemcom.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 6 tygodni od dnia podania wykazu nieruchomości do publicznej wiadomości.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości dn. 26.07.2016 r. na okres 21 dni.

 

Sanniki, dn. 2016-03-02

 

PROTOKÓŁ

 

 

 

z przeprowadzonego w dniu 02 marca 2016 r. trzeciego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lwówek

 

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 – tekst jednolity), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki, Wójt Gminy Sanniki, Zarządzeniem Nr 0050.08.2016 z dnia 01 marca 2016 r. powołał komisję przetargową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 

 

 

 

Przewodniczący:                  

1. Piotr Skonieczny – Sekretarz Gminy Sanniki

Członkowie:                      

2.     Anna Kopeć – inspektor ds. budownictwa

3.     Paweł Mąkol – referent ds. gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa

 

4. Agata Urbanek – młodszy referent ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej

 

 

 

Komisja zebrała się w dniu 02.03.2016 r. w celu przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

 

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

 

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 159/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

16 600,00 zł

 

(słownie złotych: szesnaście tysięcy sześćset)

 

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako MR - t ereny zabudowy zagrodowe, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

 

 

 

Komisja przetargowa stwierdziła, że w wymaganym terminie, tj. do dnia 26 lutego 2016 r. na przetarg dotyczący w/w działki wpłynęło wadium wpłacone przez dwóch oferentów. Komisja przetargowa sprawdziła, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikowała ich do uczestnictwa w przetargu. Listę oferentów wywieszono w siedzibie właściwego urzędu. Do przetargu na działkę nr ewid. 159/3 stanęło dwóch oferentów.

 

Przebieg przetargu:

 

Na wstępie przewodniczący Komisji przedstawił zarządzenie Wójta Gminy Sanniki o powołaniu Komisji Przetargowej oraz regulamin przetargu, który Komisja jednogłośnie przyjęła. Następnie poinformował, że ogłoszenie o trzecim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Lwówek oznaczonej nr 159/3 rozpowszechniono w sposób przewidziany prawem, tj. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sanniki, opublikowanie w prasie o zasięgu, co najmniej jednego powiatu (Tygodnik Płocki) oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Sanniki.

 

Przewodniczący przedstawił oferentom zasady prowadzenia przetargu informując, że:

 

 

 1.   Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity).

 2. Przetarg odbywa się - dnia 02 marca 2016 roku w Urzędzie Gminy w Sannikach o godzinie 11 00 .

 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 26 lutego 2016 r. wpłaciły wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 830,00 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści 00 / 100 )

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16600,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy sześćset 00 / 100 ). Postąpienie w przetargu wynosi nie mniej jak 1% wartości nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. nie mniej niż 170,00 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00 / 100 ).

Komisja sprawdziła przedłożone przez oferentów dokumenty i stwierdziła, że warunki uczestnictwa w przetargu na wyżej opisaną nieruchomość spełniły następujące osoby:

  1. Wiśniewska-Brdak Aleksandra - Lwówek 21, 09-540 Sanniki

  2. Gajda Andrzej Władysław - ul. Główna 5, 99-434 Domaniewice

   Dodatkowo od Pana Andrzeja Gajdy przyjęto oświadczenie, że rozdzielność majątkowa potwierdzona aktem notarialnym rep. A. 1005/2001 trwa nadal.

   Przetarg zaoferowaniem 16 800 zł rozpoczęła Pani Wiśniewska Brdak Aleksandra. Pan Gajda Andrzej przebił ofertę kontrkandydatki oferując cenę wyższą od poprzednika - 20 000 zł . Kolejne postąpienia wyglądały następująco: Pani Wiśniewska 20 200 zł, Pan Gajda 25 000 zł, Pani Wiśniewska 25 200 zł, Pan Gajda 30 000 zł, Pani Wiśniewska 30 200 zł, Pan Gajda 35 000 zł, Pani Wiśniewska 35 200 zł, Pan Gajda 40 000 zł, Pani Wiśniewska 40 200, Pan Gajda 45 000 zł, Pani Wiśniewska 45 200 zł, Pan Gajda 50 000 zł, Pani Wiśniewska 50 200 zł, Pan Gajda 55 000 zł, Pani Wiśniewska 55 200 zł, Pan Gajda 60 000 zł, Pani Wiśniewska 60 200 zł, Pan Gajda 65 000 zł, Pani Wiśniewska 65 200, Pan Gajda 70 000 zł, Pani Wiśniewska 70 200 zł, Pan Gajda 75 000 zł, Pani Wiśniewska 75 200 zł, Pan Gajda 80 000 zł, Pani Wiśniewska 80 200 zł, Pan Gajda 85 000 zł, Pani Wiśniewska 85 200, Pan Gajda 90 000 zł, Pani Wiśniewska 90 200 zł, Pan Gajda 95 000 zł, Pani Wiśniewska 95 200 zł, Pan Gajda nie licytował wyżej.

   Najwyższą cenę za w/w nieruchomość – kwotę 95 200,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) zaoferowała Pani Wiśniewska Brdak Aleksandra i tym samym wygrała przetarg.

            Przewodniczący komisji poinformował oferentów o wyniku przetargu. Jednocześnie wyjaśnił, że termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeśli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia , pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Przewodniczący komisji poinformował, że uczestnicy przetargu w przypadku stwierdzenia, że przetarg był prowadzony niezgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami powołanego na wstępie rozporządzenia, mogą złożyć w ciągu 7 dni licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu, skargę do Wójta Gminy w Sannikach.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

Podpisy komisji przetargowej:

 

 

 

Wójt Gminy Sanniki

działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 – j.t. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki,

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości składającej się z niżej wymienionych działek:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

 

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

105 000,00 zł

 

(słownie złotych: sto pięć tysięcy)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m 2 Powierzchnia zabudowy: 387,0 m 2   Kubatura: 4651,0 m 2 Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

25 500,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset)

 

Działka rolna niezabudowana w kształcie litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

3.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

 850,00 zł

 

(słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

 

Wyżej wymienione działki stanowią nierozłączną gospodarczą całość i sprzedawane są razem jako jedna nieruchomość. Cena wywoławcza całej nieruchomości wynosi 131 350,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00 / 100 )

Przetarg odbędą się w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 11 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu . Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 24 marca 2016 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie: 6 570,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt 00 / 100 ).

Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem tytułu: Wadium – nieruchomość w Lwówku.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 1320 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia 00 / 100 ).

Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu.

Działki nr ewid. 190/2, 190/3 i 190/4 położone w Lwówku sprzedawane są jako gospodarczo nierozłączna całość – jedna nieruchomość

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomość sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Pierwszy przetarg na w/w działki odbył się 13 sierpnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywcy, drugi przetarg na działkę nr 190/3 odbył się 19 listopada 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomość nie znalazła nabywcy. Drugi przetarg na działki nr 190/2 i nr 190/4 został odwołany.

Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w dniach pracy Urzędu Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 – 15 30 , w środy 9 30 – 17 30 w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomości dn. 22 lutego 2016 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostaje w prasie regionalnej.

 

----------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2016-01-21

Wójt Gminy Sanniki

działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 – j.t. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki,

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następującej nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

 

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 159/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

16 600,00 zł

 

(słownie złotych: szesnaście tysięcy sześćset)

 

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako MR - t ereny zabudowy zagrodowe, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2016 r. o godz. 11 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu . Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 26 lutego 2016 r . (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie 830,00 zł , (słownie złotych: osiemset trzydzieści 00 / 100 ). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 170 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00 / 100 ). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.  

Pierwszy przetarg na powyższą działkę odbył się 13 sierpnia 2015 r., drugi przetarg odbył się 19 listopada 2015 r. Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym, nieruchomość nie znalazła nabywcy.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dniach pracy Urzędu Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 – 15 30 , w środy 9 30 – 17 30 w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie dn. 25 stycznia 2016 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg opublikowano w prasie regionalnej.

 

---------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 2015-11-19

PROTOKÓŁ

 

z przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2015 r. drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lwówek

 

 

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 – tekst jednolity), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) oraz uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki, Wójt Gminy Sanniki, Zarządzeniem Nr 0050.76.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. powołał komisję przetargową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 

Przewodniczący:                  

1. Piotr Skonieczny – Sekretarz Gminy Sanniki

Członkowie:                      

2.    Anna Kopeć – inspektor ds. budownictwa

3.    Paweł Mąkol – referent ds. gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa

 

4. Agata Urbanek – młodszy referent ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej

 

Komisja zebrała się w dniu 19.11.2015 r. w celu przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

 

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

25 500,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset)

 

Działka rolna niezabudowana w kształcie litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

2.

Lwówek

Nr 159/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

16 600,00 zł

 

(słownie złotych: szesnaście tysięcy sześćset)

 

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako MR - t ereny zabudowy zagrodowe, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

3.

Lwówek

Nr 159/5

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0468 ha

1 400,00 zł

 

(słownie złotych: tysiąc czterysta)

Działka rolna niezabudowana o kształcie prostokątnym przylegająca do gruntów zabudowanych i do drogi wojewódzkiej, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako MR - t ereny zabudowy zagrodowej . Z możliwością przeznaczenia częściowo na ewentualne poszerzenie drogi wojewódzkiej/powiatowej

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem postępowania przetargowego poinformował o odwołaniu przez organizatora przetargu – Wójta Gminy Sanniki II przetargu na działki oznaczone nr ewid 190/2 pow. 0,2349 ha i 190/4 pow. 0,0292 ha położone w miejscowości Lwówek gmina Sannniki.

Komisja przetargowa stwierdziła, że w wymaganym terminie, tj. do dnia 14 listopada 2015 r. wpłynęło wadium na działkę nr ewid. 190/4 oraz nr ewid. 159/5 wpłacone przez jednego oferenta. Komisja przetargowa sprawdziła, czy oferent spełnia warunki przetargowe i zakwalifikowała go do uczestnictwa w przetargu. Listę oferentów wywieszono w siedzibie właściwego urzędu.

Na pozostałe działki wadium nie wpłynęło. W związku z odwołaniem przetargu na działkę nr 190/4 wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentowi. Do przetargu na działkę nr ewid. 159/5 stanął jeden oferent. Do przetargu na pozostałe działki nie stanął żaden oferent.

Przebieg przetargu:

Na wstępie przewodniczący Komisji przedstawił zarządzenie Wójta Gminy Sanniki o powołaniu Komisji Przetargowej oraz regulamin przetargu, który Komisja jednogłośnie przyjęła. Następnie poinformował, że ogłoszenie o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Lwówek rozpowszechniono w sposób przewidziany prawem, tj. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sanniki, opublikowanie w tygodniku o zasięgu, co najmniej jednego powiatu (Tygodnik Płocki) oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Sanniki.

Przewodniczący przedstawił oferentowi zasady prowadzenia przetargu informując, że:

1.           Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity).

2.         Przetarg odbywa się - dnia 19 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy w Sannikach o godzinie 10 00 .

3.         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 14 listopada 2015 r. wpłaciły wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 70,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt 00 / 100 )

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1400,00 zł (słownie złotych: tysiąc czterysta 00 / 100 ). Postąpienie w przetargu wynosi nie mniej jak 1% wartości nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych tj. 20,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia 00 / 100 )

Komisja stwierdziła, że warunki uczestnictwa w przetargu na wyżej opisaną nieruchomość spełniły następujące osoby:

1.    Marcin Piechocki zam Barcik Nowy 43, 09-540 Sanniki.

 

Przetarg zaoferowaniem postąpieniem rozpoczął jedyny oferent Pan Marcin Piechocki. W związku z tym, iż w przetargu brak innych oferentów jednym postąpieniem powyżej ceny wywoławczej, tj. oferując za w/w nieruchomość – kwotę 1420,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia 00 / 100 ) Pan Marcin Piechocki wygrał przetarg.

             Przewodniczący poinformował oferenta o wyniku przetargu. Jednocześnie wyjaśnił, że termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeśli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że uczestnicy przetargu w przypadku stwierdzenia, że przetarg był prowadzony niezgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami powołanego na wstępie rozporządzenia, mogą złożyć w ciągu 7 dni licząc od daty przetargu skargę, do Wójta Gminy w Sannikach.

W związku z tym, że działki nr ewid. 190/3 oraz 159/3 nie znalazły nabywców, a na działki nr 190/2 oraz 190/4 przetarg został odwołany decyzja, co do dalszego postępowania z powyższymi działkami pozostaje zgodnie z art. 39 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, w gestii Wójta Gminy Sanniki.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

-------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 19.11.2015 r.

 

PROTOKÓŁ

 

z przeprowadzonego w dniu 19 listopada 2015 r. nieograniczonego

przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

  położonej w miejscowości Wólka

 

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 – tekst jednolity), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 59/XIV/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka stanowiącej własność Gminy Sanniki , Wójt Gminy Sanniki, Zarządzeniem Nr 0050.77.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. powołał komisję przetargową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

Przewodniczący:                  

1. Piotr Skonieczny    

 

- Sekretarz Gminy Sanniki

Członkowie:                      

2. Anna Kopeć   

- inspektor ds. budownictwa

 

3. Paweł Mąkol  

 

4. Agata Urbanek

- referent ds. gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa

- młodszy referent ds. zamówień publicznych        i działalności gospodarczej

 

Komisja zebrała się w dniu 19.11.2015 r. w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

(wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego)

Opis nieruchomości

1.

Wólka

Nr 268/2

 

KW PL1G/ 00025890/2

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3400 ha

19 400,00 zł

 

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta)

 

Działka rolna w kształcie trapezu z możliwością zabudowy lub zalesienia. Na działce znajduje się nieczynna studnia wodociągowa. Działka posiada dostęp do drogi gminnej

 

Komisja przetargowa sprawdziła, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikowała do uczestnictwa w przetargu niżej wymienione osoby. Listę wywieszono w siedzibie właściwego urzędu.

 

 

Przebieg przetargu:

Na wstępie przewodniczący Komisji przedstawił zarządzenie Wójta Gminy Sanniki o powołaniu Komisji Przetargowej oraz regulamin przetargu, który Komisja jednogłośnie przyjęła. Następnie poinformował, że ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wólka rozpowszechniono w sposób przewidziany prawem, tj. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sanniki, opublikowanie w tygodniku o zasięgu, co najmniej jednego powiatu (Tygodnik Płocki) oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Sanniki.

Przewodniczący przedstawił oferentowi zasady prowadzenia przetargu informując, że:

1.           Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity).

2.         Przetarg odbywa się - dnia 19 listopada 2015 roku w Urzędzie Gminy w Sannikach o godzinie 10 00 .

3.         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 14 listopada 2015 r. wpłaciły wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 970,00 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt 00 / 100 )

Cena wywoławcza jest równa wartości nieruchomości i wynosi 19 400,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta 00 / 100 ). Postąpienie w przetargu wynosi nie mniej jak 1% wartości nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych tj. 200,00 zł. (słownie złotych: dwieście 00 / 100 )

Komisja stwierdziła, że warunki uczestnictwa w przetargu na wyżej opisaną nieruchomość spełniły następujące osoby:

1.     Dariusz Kimak, zam. Wólka Niska 1 A, 09-540 Sanniki.

 

Przetarg zaoferowaniem postąpieniem rozpoczął jedyny oferent Pan Dariusz Kimak.

W związku z tym, iż w przetargu brak innych oferentów jednym postąpieniem powyżej ceny wywoławczej, tj. oferując za w/w nieruchomość – kwotę 19600,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy sześćset 00 / 100 ) Pan Dariusz Kimak wygrał przetarg.

             Przewodniczący poinformował oferenta o wyniku przetargu. Jednocześnie wyjaśnił, że termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeśli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Przewodniczący Komisji poinformował, że uczestnicy przetargu w przypadku stwierdzenia, że przetarg był prowadzony niezgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami powołanego na wstępie rozporządzenia, mogą złożyć w ciągu 7 dni licząc od daty przetargu skargę, do Wójta Gminy w Sannikach.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 2015-11-18

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sanniki na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 – tekst jednolity) odwołuje  drugi przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr ewid. 190/4 o pow. 0,0292 ha oraz nr ewid. 190/2 o pow. 0,2349 ha położonych w miejscowości Lwówek gmina Sanniki ogłoszony na dzień 19 listopada 2015 r.

Przyczynę odwołania przetargu stanowi fakt, iż działka nr ewid. 190/4 stanowi funkcjonalną całość z działką nr ewid. 190/2 i w związku z powyższym działki te mogą zostać zbyte tylko łącznie ze sobą.

Z racji tego, że informacji takiej nie ujęto w ogłoszeniu o przetargu zasadnym jest odwołanie przetargu na powyższe działki.

Ogłoszenie o odwołaniu drugiego przetargu na powyższe działki zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sanniki oraz umieszczone na stronie internetowej Gminy Sanniki. 

 

-------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2015-10-09

 

Wójt Gminy Sanniki

działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 – j.t. ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja), uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Lwówek będących własnością Gminy Sanniki oraz uchwały Rady Gminy Sanniki nr 59/XIV/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wólka stanowiącej własność Gminy Sanniki,

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

 

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

105 000,00 zł

 

(słownie złotych: sto pięć tysięcy)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m 2 Powierzchnia zabudowy: 387,0 m 2   Kubatura: 4651,0 m 2 Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

25 500,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset)

 

Działka rolna niezabudowana w kształcie litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

3.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

 850,00 zł

 

(słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

4.

Lwówek

Nr 159/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

16 600,00 zł

 

(słownie złotych: szesnaście tysięcy sześćset)

 

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako MR - t ereny zabudowy zagrodowe, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

5.

Lwówek

Nr 159/5

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0468 ha

1 400,00 zł

 

(słownie złotych: tysiąc czterysta)

Działka rolna niezabudowana o kształcie prostokątnym przylegająca do gruntów zabudowanych i do drogi wojewódzkiej, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako MR - t ereny zabudowy zagrodowej . Z możliwością przeznaczenia częściowo na ewentualne poszerzenie drogi wojewódzkiej/powiatowej

 

oraz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następującej nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza

(wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego)

Opis nieruchomości

1.

Wólka

Nr 268/2

KW PL1G/ 00025890/2

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3400 ha

19 400,00 zł

 

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta)

 

Działka rolna w kształcie trapezu z możliwością zabudowy lub zalesienia. Na działce znajduje się nieczynna studnia wodociągowa. Działka posiada dostęp do drogi gminnej

 

Przetargi odbędą się w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 10 00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetargi przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Wójta Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 – tekst jednolity) .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargów . Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości a osoby fizyczne pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej do dnia 14 listopada 2015 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie:

działka nr 190/2 – 5 250,00 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00 / 100 ); działka nr 190/3 – 1 275,00 zł, (słownie złotych: tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć 00 / 100 ); działka nr 190/4 – 45,00 zł, (słownie złotych: czterdzieści pięć 00 / 100 ), działka nr 159/3 – 830,00 zł, (słownie złotych: osiemset trzydzieści 00 / 100 ), działka nr 159/5 – 70,00 zł, (słownie złotych: siedemdziesiąt 00 / 100 ); działka nr 268/2 – 970,00 zł (słownie złotych: dziewięćset siedemdziesiąt 00 / 100 ). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub na konto w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040, z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: dla działki nr 190/2 – 1050 zł. (słownie złotych: tysiąc pięćdziesiąt 00 / 100 ), dla działki nr 190/3 – 260 zł. (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt 00 / 100 ), dla działki nr 190/4 – 10 zł. (słownie złotych: dziesięć 00 / 100 ), dla działki nr 159/3 – 170 zł. (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00 / 100 ), dla działki nr 159/5 – 20 zł. (słownie złotych: dwadzieścia 00 / 100 ); dla działki nr 268/2 – 200 zł   (słownie złotych: dwieście 00 / 100 ). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu.

Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca. Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargów w całości lub części z uzasadnionej przyczyny.  

Pierwszy przetarg na działki położone w miejscowości Lwówek odbył się 13 sierpnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywcy.

Informacje dotyczące przetargów można uzyskać w dniach pracy Urzędu Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 – 15 30 , w środy 9 30 – 17 30 w Urzędzie Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 024 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie dn. 12 października 2015 r. podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych a także publikację wyciągu w prasie regionalnej.

 

 

 

 

Sanniki, dnia 08 maja 2015 r.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Sanniki

 

Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 – j.t. ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sanniki przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

Lp

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie wg księgi wieczystej

Powierzchnia działki

Wartość nieruchomości wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

208 600,00 zł

 

(słownie złotych: dwieście osiem tysięcy sześćset)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 m 2 Powierzchnia zabudowy: 387,0 m 2   Kubatura: 4651,0 m 2 Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

50 900,00 zł

 

(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset)

 

Działka rolna niezabudowana w kształcie litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

1 630,00 zł

 

(słownie złotych: jeden tysiąc sześćset trzydzieści)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

4.

Lwówek

Nr 159/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3038 ha

33 100,00 zł

 

(słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sto)

 

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Działka przylega do gruntów zabudowanych. W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako MR - t ereny zabudowy zagrodowej, częściowo teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

5.

Lwówek

Nr 159/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0281 ha

1 700,00 zł

 

(słownie złotych: jeden tysiąc siedemset)

Działka będąca gminną gruntową drogą wewnętrzną. W planie zagospodarowania przestrzennego leży na terenach oznaczonych jako MR - t ereny zabudowy zagrodowej, częściowo jako teren na ewentualne poszerzenie drogi powiatowej

6.

Lwówek

Nr 159/5

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0468 ha

2 800,00 zł

 

(słownie złotych: dwa tysiące osiemset)

Działka rolna niezabudowana o kształcie prostokątnym przylegająca do gruntów zabudowanych i do drogi wojewódzkiej, oznaczonych jako MR - t ereny zabudowy zagrodowej , przeznaczona częściowo w planie zagospodarowania przestrzennego na ewentualne poszerzenie drogi wojewódzkiej/powiatowej

7.

Osmólsk

Nr 225

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

19 500,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) netto

Działka w kształcie prostokąta z możliwością zabudowy, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Posiada dostęp do drogi gminnej

8.

Osmólsk

Nr 226

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

19 500,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) netto

Działka w kształcie prostokąta z możliwością zabudowy, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Posiada dostęp do drogi gminnej

9.

Osmólsk

Nr 227

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

19 500,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) netto

Działka w kształcie prostokąta z możliwością zabudowy, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Posiada dostęp do drogi gminnej

10

Osmólsk

Nr 228

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

19 500,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) netto

Działka w kształcie prostokąta z możliwością zabudowy, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Posiada dostęp do drogi gminnej

11

Osmólsk

Nr 229

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

19 500,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) netto

Działka w kształcie prostokąta z możliwością zabudowy, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Posiada dostęp do drogi gminnej

12

Osmólsk

Nr 230

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

19 500,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) netto

Działka w kształcie prostokąta z możliwością zabudowy, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Posiada dostęp do drogi gminnej

13

Osmólsk

Nr 231

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

19 500,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) netto

Działka w kształcie prostokąta z możliwością zabudowy, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Posiada dostęp do drogi gminnej

14

Osmólsk

Nr 232

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0700 ha

19 500,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset) netto

Działka w kształcie prostokąta z możliwością zabudowy, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Posiada dostęp do drogi gminnej

 

15

 

Osmólsk

Nr 233

KW PL1G/ 00005503/7

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0600 ha

14 900,00 zł

netto

+ 23% VAT

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy pięćset)

netto

Działka w kształcie wydłużonego prostokąta sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka posiada dostęp do drogi gminnej

16

Wólka

Nr 268/2

KW PL1G/ 00025890/2

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,3400 ha

19 400,00 zł

 

(słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta)

 

Działka rolna w kształcie trapezu z możliwością zabudowy lub zalesienia. Na działce znajduje się nieczynna studnia wodociągowa. Działka posiada dostęp do drogi gminnej

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanniki do oddania w dzierżawę/najem:

 

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według KW

Powierz-chnia

działki

Czynsz najmu

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

 

Sanniki

119

0,1500 ha

3,88 zł /m 2 - położenie mniej korzystne,   4,44 zł /m 2 - położenie korzystne. Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

Pozostała część działki zajęta jest pod działalność handlową lub usługową.

 

KW PL1G 00006283/5   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

 

 

Lwówek

22/1

0,2600 ha

 

Pow. do 20 m 2 -100 zł/m-c, pow. > 20 m 2 – 150 zł/m-c   Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

 

Przedmiotem najmu jest część budynku (ściany) przeznaczona pod umieszczenie szyldu reklamowego (obecnie przedmiotowa część budynku jest zajęta przez szyld reklamowy) *

KW PL1G 00006430/1   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

* Prawo pierwszeństwa zawarcia umowy najmu/dzierżawy przysługuje dotychczasowemu najemcy/dzierżawcy

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gosp. nieruchomościami mogą składać stosowne wnioski do Wójta Gminy Sanniki w terminie 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości w/w wykazu.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości dn. 11 maja 2015 r .

 

------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Sanniki

 

Wójt Gminy Sanniki działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 – j.t. ze zm.), podaje do publicznej wiadomości:

 

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sanniki przeznaczonych do oddania

w najem i dzierżawę:

Miejscowość

Nr działki i oznaczenie według księgi wieczystej

Powierz-chnia

działki

Czynsz

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w studium do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

Sanniki

119

0,1500 ha

3,88 zł /m 2 - położenie mniej korzystne,   4,44 zł /m 2 - położenie korzystne. Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność handlową lub usługową.

Pozostała część działki zajęta jest pod działalność handlową lub usługową.

 

KW PL1G 00006283/5   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

 

 

Sanniki

908

1,7400 ha

Kl. I-IVa równowartość

5dt pszenicy z 1 ha,

Kl. IVb-VI równowartość 5dt żyta z 1 ha.

Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki

Przedmiotem dzierżawy jest część działki przeznaczona pod działalność rolniczą.

Pozostała część działki przeznaczona jest pod działalność rolniczą oraz oczyszczalnie ścieków.

KW PL1G 00023754/3     w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

 

 

Barcik

263

0,6800 ha

Pow. do 20 m 2 -100 zł/m-c, pow. > 20 m 2 – 150 zł/m-c   Stawka bazowa za czynsz ustalana jest na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Sanniki.

Przedmiotem najmu jest część dachu budynku przeznaczona pod umieszczenie instalacji antenowej. Obecnie przedmiotowa część dachu zajęta jest przez instalację antenową.

KW PL1G 00042375/1   w Sądzie Rejonowym w Gostyninie

* Prawo pierwszeństwa zawarcia umów przysługuje dotychczasowym dzierżawcom i najemcom.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

---------------------------------------------