Zezwolenia na działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sanniki wydaje Wójt Gminy Sanniki zgodnie z:

 

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, ze zmianami)

ustawa_czystość_i_porządek_w_gminach.rtf   

 

UCHWAŁĄ NR 80/XVIII/2011 RADY GMINY SANNIKI z dnia 31.10.2011r. w sprawie : określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sanniki.

uchwała 2011u80.doc

Uchwała nr 185/XXXIX/2012 z dnia 28. 12. 2012 r. Rady Gminy Sanniki w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanniki

uchwala_185_XXXIX_2012.doc

Uchwała nr 214/XLV/2013 z dnia 07. 05. 2013 r. Rady Gminy Sanniki w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanniki

uchwala_214_XLV_2013.doc

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399, ze zmianami wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

1a. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

1b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2. (uchylony)

2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Przy złożeniu wniosku należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 107 zł – na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635)

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Sannikach (w godz. 8:00 - 12:00) lub na konto Banku Spółdzielczego "Mazowsze" Oddział Sanniki 17 9042 1026 0710 0101 2000 0010

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych .doc

 Wniosek o przyjęcie nieczystości przez oczyszczalnie.doc

   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-17 09:26:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-18 15:25:02
  • Liczba odsłon: 2256
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633629]

przewiń do góry