UCHWAŁA NR 21/V/2018
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


UCHWAŁA NR 20/V/2018
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2019


UCHWAŁA NR 19/V/2018
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 18/V/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 grudnia 2018 r.
W przedmiocie zmiany Uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w
sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr 181/LIII/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 r. w
przedmiocie zmiany Uchwały numer 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty


Uchwała Nr 16/III/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 15/III/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Sanniki
stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki na okres 9 lat bez obowiązku przetargowego trybu zawarcie
umowy dzierżawy


Uchwała Nr 14/III/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP za uczestnictwo w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach


Uchwała Nr 13/III/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.


Uchwała Nr 12/III/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.


Uchwała Nr 11/III/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
rok 2019


Uchwała Nr 10/III/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 listopada 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 9/III/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki


Uchwała Nr 8/II/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia składu ilościowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego oraz powołania przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego tej komisji


Uchwała Nr 7/II/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia składu ilościowego Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej
składu osobowego oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej komisji


Uchwała Nr 6/II/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Promocji
Gminy i Współpracy z Zagranicą oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej Komisji


Uchwała Nr 5/II/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
Publicznego oraz powołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej Komisji


Uchwała Nr 4/II/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Finansów i Mienia Komunalnego oraz powołania
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego tej komisji


Uchwała Nr 3/I/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 2/I/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 1/I/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 242/LXVII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r."


Uchwała Nr 241/LXVII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Sanniki do realizacji projektu partnerskiego pn. "Z pasją do
nauki - kompleksowy program rozwojowy dla placówek oświatowych w Sannikach"


Uchwała Nr 240/LXVII/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 października 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 239/LXVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi J. J. - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na działanie
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach


Uchwała Nr 238/LXVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 231/LXV/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w
sprawie ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 236/LXVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 września 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.

Uchwała Nr 235/LXV/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie: nadania Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego honorowego
obywatelstwa Miasta Sanniki


Uchwała Nr 234/LXV/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr
ewid. 908 położonej w miejscowości Sanniki stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki na okres powyżej
lat trzech


Uchwała Nr 233/LXV/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Sannikach w celu
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018 r.


Uchwała Nr 232/LXV/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie: Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 231/LXV/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie: Ustalenia zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących
zajęcia w grupach zróżnicowanych pod względem wieku, dla których organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Sanniki


Uchwała Nr 230/LXV/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie: wskazania szkoły, która przejmie obowiązki realizacji świadczeń z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych wobec emerytów przekształconej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie


Uchwała Nr 229/LXV/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i
warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2018 r.


Uchwała Nr 228/LXV/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 227/LXIV/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody - drzew z
gatunku klon srebrzysty (Acer saccharinum) wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w
Warszawie pod numerem 35, uznanych za pomniki przyrody Rozporządzeniem Nr 20 z dnia 9 maja 2007 r. w
sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu gostynińskiego


Uchwała Nr 226/LXIV/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: istalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 225/LXIV/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 224/LXIV/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 r.


Uchwała Nr 223/LXIV/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Sanniki za 2017 rok


Uchwała Nr 222/LXIII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie MIasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 221/LXII/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 7 maja 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 220/LXI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 219/LX/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 04 kwietnia 2018 roku
w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Sanniki w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w Szkołę Podstawową Filialną w Osmolinie.


Uchwała Nr 218/LX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 04 kwietnia 2018 roku
w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Sanniki.


Uchwała Nr 217/LX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 04 kwietnia 2018 roku
w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w Szkołę Podstawową Filialną w Osmolinie.


Uchwała Nr 216/LIX/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego.


Uchwała Nr 215/LIX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 167/XXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 277/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010 roku oraz Uchwałą Nr 69/XV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez MIasto i Gminę oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.


Uchwała Nr 214/LIX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: zmiany statutu Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 213/LIX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: zmiany uchwały 206/LVII/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów w stosunku do pomników przyrodyw związku z realizacją inwestycji celu publicznego.


Uchwała Nr 212/LIX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: podziału Miasta i Gminy Sanniki na okręgi wyborcze.


Uchwała Nr 211/LIX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2018 roku.


Uchwała Nr 210/LIX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie MIasta i Gminy Sanniki na 2019 r. środków stanowiących fundusz sołecki.


Uchwała Nr 209/LIX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 208/LIX/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanniki


Uchwała Nr 207/LVIII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 13 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 206/LVII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie: uzgodnienia odstępstw od zakazów w stosunku do pomników przyrody w związku z realizacją inwestycji celu publicznego.


Uchwała Nr 205/LVII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie: sprzedaży działki gruntu nr 112/2 położonej w miejscowości Sanniki na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.


Uchwała Nr 204/LVII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do lat trzech z dotychczasowym najemcą powierzchni dachowej pod umieszczenie konstrukcji wsporczej wraz z systemem antenowym na budynku stanowiącym własność MIasta i Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 203/LVII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie: określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ora dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


Uchwała Nr 202/LVII/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 22 lutego 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2018 r.


Uchwała Nr 201/LVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach ora ustalenia tekstu jednolitego statutu


Uchwała Nr 200/LVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: utworzenia Sołectwa Mocarzewo oraz nadania statutu nowo utworzonemu Sołectwu Mocarzewo


Uchwała Nr 199/LVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: sieci publicznych szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Sanniki


Uchwała Nr 198/LVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie w Szkołę Podstawową Filialną w Osmolinie


Uchwała Nr 197/LVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu


Uchwała Nr 196/LVI/2018

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Gminy Sanniki za 2017 r.


Uchwała Nr 195/LVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach


Uchwała Nr 194/LVI/2018
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-31 22:36:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-15 12:38:50
  • Liczba odsłon: 2546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1484062]

przewiń do góry