Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona:

a) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.sanniki.bip.org.pl),
b) w inny sposób np. na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu,
c) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystana informacji publicznej

Ustala się następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej przez Urząd Gminy Sanniki:

1) zobowiązuje się do informowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło: Urząd Gminy w Sannikach”,
2) zobowiązuje się do wskazania daty pozyskanej informacji,
3) zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Urząd Gminy w Sannikach danej informacji,
4) zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej od Urzędu Gminy w Sannikach, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom.

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej należy kierować na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012 r. (Dz.U. poz.94) na adres Urzędu Gminy w Sannikach w przypadku:

a) gdy informacja nie została udostępniona w BIP lub w centralnym repozytorium, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,
b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały określone dla tej informacji.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wyłączenie odpowiedzialności

    Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Wójt Gminy Sanniki nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników.
    Urząd Gminy w Sannikach zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Opłaty za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania:

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne.
    Wójt Gminy w Sannikach może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, albo wniosek jest nietypowy.
    Każdy wniosek oceniany jest indywidualnie, w zależności od treści żądania wnioskodawcy.
    Przy rozpatrywaniu wniosku, co do ewentualnych opłat będą brane pod uwagę takie czynniki jak:
    a)  liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
    b)  czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
    c)   koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
    d)  koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę.

Odmowa ponownego wykorzystania informacji

    Zgodnie z treścią art. 14 i 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Wójt Gminy w Sannikach może odmówić zgody na ponowne wykorzystanie informacji publicznej w następujących przypadkach:
    a) kiedy dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa  w art. 5 (np. informacje niejawne, ochrona interesu majątkowego RP, ochrona  danych osobowych, prawo do prywatności) lub w przepisach odrębnych ustaw,
    b) kiedy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
    Wójt Gminy w Sannikach może odmówić opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Środki prawne

    W sytuacji, gdy Urząd Gminy w Sannikach przedstawi wnioskodawcy ofertę zawierającą:
    a) warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej,
    b) wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
    wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
    W przypadku otrzymania sprzeciwu, Wójt Gminy w Sannikach,  w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
    Na powyższą decyzję przysługuje wnioskodawcy odwołanie, które rozpoznaje się  w terminie 14 dni.
    Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-18 08:16:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-18 08:16:29
  • Liczba odsłon: 2915
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1633659]

przewiń do góry