Sanniki, dn. 2024-03-26

Ogłoszenie

Działając na podstawie Działu II ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 oraz z 2020 r., poz. 1698), a także uchwały Rady Gminy Sanniki nr 226/XLII/2010 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lwówek będącej własnością Gminy Sanniki w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) i uchwały Rady Gminy Sanniki nr 224/XLIX/2013 z dnia 23 lipca 2013 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Sanniki nr 153/XLII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
w miejscowości Lwówek będących własnością Miasta i Gminy Sanniki, Burmistrz Miasta
i Gminy Sanniki,

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

następujących nieruchomości:

 

Lp

Miejscowość

Nr działki

i oznaczenie

Księgi wieczystej

Powierzchnia

działki

Cena wywoławcza

Opis nieruchomości

1.

Lwówek

Nr 190/2

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,2349 ha

158 200,00 zł

 

(słownie złotych: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście)

Działka w kształcie kwadratu, zabudowana 3- kondygnacyjnym budynkiem  z 1967 r.
po byłej szkole podstawowej, budynek murowany z cegły wapienno-piaskowej, podpiwniczony, kryty papą. Powierzchnia użytkowa: 1123,9 mPowierzchnia zabudowy: 387,0 m2   Kubatura: 4651,0 m3. Działka oznaczona w ewidencji gruntów
 i budynków jako rolna zabudowana. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka posiada dostęp do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej

2.

Lwówek

Nr 190/4

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,0292 ha

5 100,00 zł

 

(słownie złotych: pięć tysięcy sto)

Działka, na której znajduje się zbiornik szamba bezodpływowego, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3.

Lwówek

Nr 190/3

 

KW PL1G/ 00003247/0

w Sądzie Rejonowym

w Gostyninie

0,4666 ha

82 100,00 zł

+23% Vat

 

 

(słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sto) plus dwadzieścia trzy procent Vat

Działka rolna niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L, przylegająca do gruntów zabudowanych
z dostępem do drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako rolna. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako 1.UP/MW - tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

Działki nr 190/2 i 190/4 o łącznej pow. 0,2641 ha stanowią gospodarczą całość i sprzedawane są razem jako jedna nieruchomość, ich łączna cena wywoławcza wynosi 163 300,00 zł (słownie zł: sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta 00/100).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. o godz. 1000 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach przy ul. Warszawskiej 169.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa, powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki, która działać będzie zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 oraz z 2020 r., poz. 1698).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające
w ustawowym ustroju wspólności majątkowej zgodę współmałżonka na przystąpienie
do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków, oświadczenie,
że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami; osoby prawne powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą najpóźniej
do dnia 22 kwietnia 2024 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy) wadium w pieniądzu w kwocie:

działki nr 190/2 i 190/4 – 16 330,00 zł, (słownie złotych: szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści 00/100); działka nr 190/3 – 8 210,00 zł, (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście dziesięć 00/100). Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach lub na konto
w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” o/ Sanniki nr 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040,
z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wpłata dotyczy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie zaś, która przetarg wygrała a uchyliła się od zawarcia umowy przeniesienia własności, wniesione wadium przepada, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: dla działek nr 190/2 i 190/4 – 1 640,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset czterdzieści 00/100), dla działki nr 190/3 – 830,00 zł. (słownie złotych: osiemset trzydzieści 00/100). Cena ustalona w przetargu będzie płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, kiedy to cała należność powinna znaleźć się na rachunku bankowym wskazanym przez organizatora przetargu. W przypadku działki oznaczonej
nr ewid 190/3 do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek Vat ze stawką 23%.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i terminie, Miasto i Gmina Sanniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi
w całości nabywca.

Nabywca przyjmuje zakupioną nieruchomość w stanie istniejącym, nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic
na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części
z uzasadnionej przyczyny.  

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dniach pracy Urzędu Miasta
i Gminy Sanniki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 730 – 1530 , w środy
930 – 1730 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sannikach ul. Warszawska 169 – pokój nr 3, telefonicznie pod nr tel. 24 277 78 24 lub 24 277 78 10 oraz na stronie internetowej http://www.sanniki.bip.org.pl

 

Niniejsze ogłoszenie podane zostaje do publicznej wiadomości dnia 26 marca 2024 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Wyciąg ogłoszenia opublikowany zostaje w prasie regionalnej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-03-26 12:00:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-26 12:08:30
  • Liczba odsłon: 97
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1607206]

przewiń do góry