Sanniki, 2023-07-26

OŚ. 6220.1.9.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) iż w dniu 26. 07. 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.1.8.2023 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 104/2, obręb Barcik, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.711.2023.MKA z dnia 2 czerwca 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 104/2, obręb Barcik, gmina Sanniki:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/13/ASK/2227/2023 z dnia 25. 05. 2023 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 104/2, obręb Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.4901.106.2023.KSz z dnia 30 maja 2023 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 104/2, obręb Barcik, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

decyzja.pdf

opinie.zip

 

 

 

 

Sanniki, 2023-07-18

OŚ. 6220.6.1.2023

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamia, że w dniu 04. 07. 2023 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i tymczasowego magazynowania odpadów z destruktu asfaltowego oraz odpadów powstających w wyniku utrzymania nawierzchni drogowej oraz pasa drogowego” w m. Sanniki, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

Sanniki, 2023-07-05

OŚ. 6220.5.1.2023

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamia, że w dniu 19. 06. 2023 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 19+189 do 22+839 na terenie m. Czyżew, gm. Sanniki, powiat gostyniński”, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

Sanniki, 26. 06. 2023 r.

OŚ. 6220.4.1.2023

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) zawiadamia, że w dniu 19. 06. 2023 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 od km 24+688 do 30+482 na terenie m. Szkarada i Brzezia, gm. Sanniki, powiat gostyniński”, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

Sanniki, 2023-06-19

OŚ. 6220.3.1.2023

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 06. 06. 2023 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l. wraz z przyłączem do skrzynki gazowej w miejscowości Lwówek, gm. Sanniki, działka nr ewid. 224/3, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0010 Lwówek”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Sanniki, 2023-06-02

OŚ. 6220.2.1.2023

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 01. 06. 2023 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej „TKPV2302” w miejscowości Barcik w gminie Sanniki na działce nr 144”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

 

Sanniki, 2023-05-10

 

OŚ. 6220.1.1.2023

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13. 01. 2023 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 104/2, obręb Barcik, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169,
09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Sanniki, 2023-05-10

OŚ. 6220.14.9.2022

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

     Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) iż w dniu 04. 05. 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.14.8.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 3,03 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 486 ob. Sanniki, gm. Sanniki w województwie mazowieckim”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.37.2023.IP z dnia 23 stycznia 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 3,03 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 486 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak
  PPIS/ZNS-451/1/ASK/119/2023 z dnia 16. 01. 2023 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 3,03 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 486 ob. Sanniki, gm. Sanniki w województwie mazowieckim”.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie pismem z dnia 23 marca 2023 r., znak: WA.ZZŚ.4901.1.13.2023.PD wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji OZE w łącznej powierzchni zabudowy do 3,03 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 486 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim", nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Decyzja.pdf

Opinie.zip

 

 

 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Sanniki, 2022-04-26

OŚ. 6220.11.9.2022

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) iż w dniu 25. 04. 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.11.8.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Budowie do 2 farm fotowoltaicznych PV Krubin o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewidencyjnych: 204, 205, 219, 220, 222, 225, 226 obręb: 0007 Krubin, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, który postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.1795.2022.IP1 z dnia 16 stycznia 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 2 farm fotowoltaicznych PV Krubin o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach o nr ew. 204, 205, 219, 220, 222, 225 i 226, obręb 0007 Krubin, gmina Sanniki:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, który pismem znak
  PPIS/ZNS-451/36/ASK/4267/2022 z dnia 14. 11. 2022 r. wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie do 2 farm fotowoltaicznych PV Krubin o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach o nr ewid.: 204, 205, 219, 220, 222, 225, 226 obręb: 0007 Krubin, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który w piśmie znak WA.ZZŚ.5.435.1.494.2022.KP z dnia 29 listopada 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa do 2 farm fotowoltaicznych PV Krubin o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewidencyjnych: 204, 205, 219, 220, 222, 225, 226, obręb: 0007 Krubin, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.pdf

Decyzja.pdf

 

 

Sanniki, 2023-04-20

 

OŚ. 6220.13.8.2022

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) iż w dniu 14. 04. 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.13.7.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 2,51 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 424 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.39.2023.IP z dnia 23 stycznia 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 2,51 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 424 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak
  PPIS/ZNS-451/2/ASK/120/2023 z dnia 17. 01. 2023 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 2,51 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 424 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.4901.53.2023.AK z dnia 20 marca 2023 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 2,51 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej nr 424 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem elementów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

Opinie.zip

 

 

 

 

Sanniki, 2023-02-21

 

OŚ. 6220.11.8.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) iż w dniu20. 02. 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.11.7.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 3,45 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 659/1, 695/2 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.1850.2022.IP z dnia 13 grudnia 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 3,45 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dziatkach ewidencyjnych nr 659/1, 659/2 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim.”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/38/ASK/4390/2022 z dnia 21. 11. 2022 r. wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 3,45 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 659/1, 659/2, ob. Sanniki, gm. Sanniki w województwie mazowieckim”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.5.435.1.514.2022.PD z dnia 18 stycznia 2023 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 3,45 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 659/1, 659/2 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.zip

Decyzja.pdf

 

 

 

Sanniki, 2023-02-16

OŚ. 6220.11.7.2022

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15. 02. 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) ze złoża piasków BARCIK VII zlokalizowanego na działkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3 w miejscowości Stary Barcik, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak
  WOOŚ-I.4220.1917.2022.ACH2 z dnia 13 stycznia 2023 r. wyraził opinię, dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) ze złoża piasków BARCIK VII zlokalizowanego na działkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3 w miejscowości Stary Barcik, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie:
  1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.347.2022. AK z dnia 2 lutego 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) ze złoża piasków BARCIK VII zlokalizowanego na działkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3 w miejscowości Stary Barcik, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie,
  1. nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem elementów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 20. 02. 2023 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.zip

Decyzja.pdf

 

 

 

Sanniki, 2023-02-10

 

OŚ. 6220.9.8.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) iż w dniu 30. 12. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.5.7.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.1848.2022.IP z dnia 13 grudnia 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/37/ASK/3464/2022 z dnia 18. 11. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki, gm. Sanniki w województwie mazowieckim”.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.5.435.1.513.2022.PD z dnia 18 stycznia 2023 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.pdf

Decyzja.pdf

 

 

 

 

 

Sanniki, 2023-01-03

 

OŚ. 6220.5.8.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) iż w dniu 30. 12. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.5.7.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2,5 MW.” zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 215/2. Lokalizacja: obręb Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak
  WOOŚ-I.4220.1095.2022.IP2 z dnia 4 listopada 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2,5 MW”, zlokalizowanej na działce o nr ew. 215/2, obręb Barcik, gmina Sanniki:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/19/ASK/273/2022 z dnia 19. 07. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2,5 MW”, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 215/2, obręb Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.204.2022. AK z dnia 26 lipca 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2,5 MW”, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 215/2. Lokalizacja: obręb Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.zip

Decyzja.pdf

 

 

Sanniki, 2023-01-03

OŚ. 6220.7.8.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm) zawiadamia, iż w dniu 30. 12. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.7.7.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmólsk o mocy do 4,0 MWp włącznie (w tym także etapowo) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 86, obręb geodezyjny Osmólsk, gmina Sanniki, powiat gostyniński”, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak
  WOOŚ-I.4220.1128.2022.MŚ z dnia 5 sierpnia 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmólsk o mocy do 4,0 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 86, obręb geodezyjny Osmólsk, gmina Sanniki, powiat gostyniński”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/22/ASK/2818/2022 z dnia 20. 07. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmólsk o mocy do 4 MWp włącznie (w tym także etapowo) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 86, obręb geodezyjny Osmólsk, gm. Sanniki, powiat gostyniński”, województwo mazowieckie.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.5.435.1.336.2022KP.z dnia 30 września 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmólsk o mocy do 4,0 MWp włącznie (w tym także etapowo) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 86, obręb geodezyjny Osmólsk, gmina Sanniki, powiat gostyniński", województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 04. 01. 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8:00 – 15:00 oraz w śr w godz. 9:00 – 17:00. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Decyzja.pdf

Opinie.zip

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

 

 

Sanniki, 2022-11-18

 

OŚ. 6220.11.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07. 11. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odkrywkowa eksploatacja kopaliny (kontynuacja) ze złoża piasków BARCIK VII zlokalizowanego na działkach nr ew. 309/3, 318/2 i 318/3 w miejscowości Stary Barcik, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 25. 11. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Sanniki, 2022-11-14

 

OŚ. 6220.11.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 14. 10. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 3,45 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 659/1, 659/2 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 16. 11. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Sanniki, 2022-11-07

 

OŚ. 6220.9.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07. 10. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 4,63 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ewidencyjnych nr 661, 662 ob. Sanniki gm. Sanniki w województwie mazowieckim.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 14. 11. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Sanniki, 2022-11-02

 

OŚ. 6220.10.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30. 08. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 2 farm fotowoltaicznych PV Krubin o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ewidencyjnych: 204, 205, 219, 220, 222, 225, 226 obręb: 0007 Krubin, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 03. 11. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

 

Sanniki, 2022-10-18

 

OŚ. 6220.8.8.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm) zawiadamia, iż w dniu 17. 10. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.8.7.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Czyżew” o mocy do 3 MW na dz. nr ewid. 91/1 obręb Czyżew gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak
  WOOŚ-I.4220.1164.2022.ACH.2 z dnia 5 sierpnia 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Czyżew” o mocy do 3 MW na dz. nr ewid. 91/1 obręb Czyżew gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/24/ASK/2882/2022 z dnia 8. 07. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Czyżew o łącznej mocy do 3 MW zlokalizowanej na działce nr ewid. 91/1, obręb Czyżew, gmina Sanniki", powiat gostyniński, województwo mazowieckie.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.229.2022.AK z dnia 23 sierpnia 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Czyżew” o mocy do 3 MW na dz. nr ewid. 91/1 obręb Czyżew, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 27. 10. 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8:00 – 15:00 oraz w śr w godz. 9:00 – 17:00. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja Czyżew 91/1.pdf

Opinie Czyżew 91/1.zip

 

 

 

Sanniki, 2022-10-25

 

OŚ. 6220.6.8.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm) zawiadamia, iż w dniu 24. 10. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.6.7.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewidencyjnym: 518 w obrębie geodezyjnym: 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.1111.2022.IP z dnia 21 lipca 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce o nr ew. 518 w obrębie 0001 Sanniki, gmina Sanniki:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/20/ASK/2760/2022 z dnia 19. 07. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce o nr ewid. 518 w obrębie geodezyjnym 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.208.2022.AB z dnia 25 lipca 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewidencyjnym: 518 w obrębie geodezyjnym: 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 27. 10. 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8:00 – 15:00 oraz w śr w godz. 9:00 – 17:00. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Decyzja Sanniki 518.pdf

Opinie.pdf

 

 

 

 

Sanniki, 2022-10-03

OŚ. 6220.9.8.2022

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30. 09. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach o nr ewid.: 194 i 137/1 w obrębie Szkarada-Sewerynów, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.1215.2022.ACH z dnia 1 sierpnia 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcie na działkach o nr ewid.: 194 i 137/1 w obrębie Szkarada-Sewerynów, gm, Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/25/ASK/2983/2022 z dnia 01. 08. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia, na działkach o nr ewid.: 194 i 137/1 w obrębie Szkarada-Sewerynów, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.236.2022.JB z dnia 29 sierpnia 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach o nr ewid. 194 i 137/1 w obrębie Szkarada-Sewerynów, gm. Sanniki” powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.zip

Decyzja.pdf

 

 

 

 

 

Sanniki, 2022-08-26

Sanniki, 2022-09-20

 

OŚ. 6220.4.9.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) iż w dniu 16. 09. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.4.8.2022 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 109/3, obręb Barcik, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem znak WOOŚ-I.4220.1096.2022.IP z dnia 8 sierpnia 2022 r. wyraził opinię, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 109/3, obręb Barcik, gmina Sanniki”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/18/ASK/2730/2022 z dnia 15. 07. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 109/3, obręb Barcik, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.203.2022.AB z dnia 21 lipca 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 109/3, obręb Barcik, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

Opinie.zip

 

 

 

 

OŚ. 6220.3.8.2022

 

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 135 j.t.) zawiadamia, iż w dniu 25. 08. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.3.7.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sanniki, Gmina Sanniki, województwo mazowieckie”. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie działki: 908, obręb 0001 Sanniki, Gmina Sanniki. Istniejący wylot ścieków w skarpie rowu melioracyjnego S - działka 931 obr. Sanniki (bezpośrednio przy działce nr 908). Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 13 lipca 2022 r., znak: WOOŚ-I.4220.1014.2022.AST, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sanniki, Gmina Sanniki, województwo mazowieckie”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, który pismem znak PPIS/ZNS-452/15/ASK/2520/2022 z dnia 5. 07. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, województwo mazowieckie”.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, króry pismem z dnia 18 lipca 2022 r., znak: WA.ZZŚ.5.435.1.302.2022.PD wyraził opinię:
 1. że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sanniki, Gmina Sanniki, województwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

Opinie.zip

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 2022-07-19

 

OŚ. 6220.9.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23. 06. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo-rozdzielczą średniego napięcia na działkach o nr ewid.: 194 i 137/1 w obrębie Szkarada-Sewerynów, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 21. 07. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

----------------------------------

Sanniki, 2022-07-26

 

OŚ. 6220.2.8.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 25. 07. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.2.7.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W wraz ze skrzyżowaniem z droga powiatową nr 1454W, w miejscowości Sanniki, Mocarzewo, Wólka, gmina Sanniki, powiat gostyniński”.

Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w:

 • jednostce ewid. nr 140404_4 Sanniki Miasto, w obrębie ewid. 0001 Sanniki na działkach o numerach ewidencyjnych: 118, 164/5,
 • jednostce ewid. nr 140404_5 Sanniki, w obrębie ewid. 0011 Mocarzewo na działkach o numerach ewidencyjnych: 50, 84/8, 51, 84/6, 1, 2, 3, 84/1, 49, 12
 • jednostce ewid. nr 140404_5 Sanniki, w obrębie ewid. 0018 Wólka na działkach o numerach ewidencyjnych: 410, 406, 405, 434/23.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ-I.4220.536.2022.IP2 z dnia 15 czerwca 2022 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1454W, w miejscowości Sanniki Mocarzewo, Wólka, gmina Sanniki, powiat gostyniński”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/9/ASK/l500/2022 z dnia 12. 04. 2022 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 140427W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1454W, w miejscowości Sanniki, Mocarzewo, Wólka, gmina Sanniki, powiat gostyniński”.
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.99.2022.AK z dnia 26 kwietnia 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 14427W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1454W, w miejscowości Sanniki, Mocarzewo, Wólka, gmina Sanniki, powiat gostyniński”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.pdf

Decyzja.pdf

 

 

Sanniki, 2022-07-14

 

OŚ. 6220.8.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13. 06. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Czyżew” o mocy do 3 MW na dz. nr ewid. 91/1 obręb Czyżew gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 15. 07. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

opinie.pdf

 

 

Sanniki, 2022-07-11

 

OŚ. 6220.7.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 02. 06. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV Osmólsk o mocy do 4,0 MWp włącznie (w tym także etapowo) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 86, obręb geodezyjny Osmólsk, gmina Sanniki, powiat gostyniński”, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 12. 07. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

Sanniki, 2022-07-07

 

OŚ. 6220.6.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 02. 06. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Sanniki o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewidencyjnym: 518 w obrębie geodezyjnym: 0001 Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 09. 07. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Sanniki, 2022-07-07

 

OŚ. 6220.5.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25. 05. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2,5 MW." zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 215/2. Lokalizacja: obręb Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 09. 07. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

opinie.pdf

 

 

 

 

Sanniki, 2022-07-06

 

OŚ. 6220.4.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23. 03. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 109/3, obręb Barcik, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 08. 07. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

 

 

Sanniki, 2022-06-22

 

OŚ. 6220.3.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20. 05. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sanniki, Gmina Sanniki, województwo mazowieckie”. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie działki: 908, obręb 0001 Sanniki, Gmina Sanniki. Istniejący wylot ścieków w skarpie rowu melioracyjnego S - działka 931 obr. Sanniki (bezpośrednio przy działce nr 908).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 23. 06. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 1000 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Sanniki, 2022-06-22

 

OŚ. 6220.1.11.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 22. 06. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.1.10.2022 dla przedsięwzięcia polegającego „na budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 161/6 i 164/5 obręb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na działce nr 163 obręb Sanniki - podziemne przejście kablowe”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ-I.4220.533.2022.JC2 z dnia 19 maja 2022 r. wyraził opinię, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 161/6 i 164/5 obręb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na działce nr 163 obręb Sanniki - podziemne przejście kablowe”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/8/ASK/1478/2022 z dnia 11. 04. 2022 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.94.2022.JB z dnia 14 kwietnia 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja

 

 

 

 

Sanniki, 2022-06-07

 

OŚ. 6220.1.9.2022

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 j.t. ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego „na budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 161/6 i 164/5 obręb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na działce nr 163 obręb Sanniki - podziemne przejście kablowe”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ-I.4220.533.2022.JC2 z dnia 19 maja 2022 r. wyraził opinię, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 161/6 i 164/5 obręb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na działce nr 163 obręb Sanniki - podziemne przejście kablowe”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/8/ASK/1478/2022 z dnia 11. 04. 2022 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.94.2022.JB z dnia 14 kwietnia 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni od dnia 07. 06. 2022 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Sanniki, 2022-06-02

 

OŚ. 6220.1.7.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż postanowieniem znak OŚ. 6220.1.6.2022 z dnia 27-05-2022 odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i polegającego „na budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 161/6 i 164/5 obręb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na działce nr 163 obręb Sanniki - podziemne przejście kablowe”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znaak WOOŚ-I.4220.533.2022.JC2 z dnia 19 maja 2022 r. wyraził opinię, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 161/6 i 164/5 obręb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na działce nr 163 obręb Sanniki - podziemne przejście kablowe”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/8/ASK/1478/2022 z dnia 11. 04. 2022 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.94.2022.JB z dnia 14 kwietnia 2022 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 08. 04. 2016 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia.

Postanowienie

Opinie

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 2022-04-29

 

OŚ. 6220.7.12.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 26. 04. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.7.11.2022 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ-I.4220.1919.2021.IP z dnia 9 grudnia 2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/27/ASK/5123/2021 z dnia 23. 11. 2021 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.1.402.2021.JB z dnia 2 grudnia 2021 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 29. 04. 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8:00 – 15:00 oraz w śr w godz. 9:00 – 17:00. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

 

 

 

Sanniki, 2022-03-28

 

OŚ. 6220.1.1.2022

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 01. 03. 2022 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Sanniki Solar Park” o mocy przyłączeniowej do 30 MW zlokalizowanej w mieście Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działkach nr 161/6 i 164/5 obręb Sanniki - infrastruktura farmy oraz na działce nr 163 obręb Sanniki - podziemne przejście kablowe.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 08. 04. 2016 r. w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 800 – 1500 oraz w śr w godz. 900 – 1700. oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@sanniki.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

 

Sanniki, 2022-03-18

 

OŚ. 6220.6.9.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż postanowieniem OŚ. 6220.7.8.2021 z dnia 28. 02. 2022 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ-I.4220.1844.2021.IP z dnia 22 listopada 2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/26/ASK/4900/2021 z dnia 15. 11. 2021 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.1.382.2021.JB z dnia 19 listopada 2021 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sanniki.pl) w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 800 – 1500 oraz w śr w godz. 1000 − 1700 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Postanowuienie_raport.pdf

Opinie.pdf

 

 

 

 

 

Sanniki, 2022-03-08

 

OŚ. 6220.7.9.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż postanowieniem OŚ. 6220.7.8.2021 z dnia 28. 02. 2022 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem pismem znaak WOOŚ-I.4220.1919.2021.IP. z dnia 9 grudnia 2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/27/ASK/5123/2021 z dnia 23. 11. 2021 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.ZZŚ.7.435.1.402.2021.JB z dnia 2 grudnia 2021 r.
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 268/5 obręb Wólka, gm. Sanniki”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@sanniki.pl) w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 800 – 1500 oraz w śr w godz. 1000 − 1700 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Postanowienie.pdf

Opinie.pdf

 

 

 

 

 

Sanniki, 2022-01-27

OŚ. 6220.8.7.2021

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż w dniu 24. 01. 2022 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.8.6.2022 pn.: Wydobywanie kopaliny (piasku) ze złoża „Wólka IV” metodą odkrywkową na terenie działek nr ew.: 14/1, 1, 13, 15, 16 w m. Wólka gm. Sanniki, powiat gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 21 grudnia 2021 r., w postanowieniu znak  WOOŚ-I.4220.1934.2021.MŚ wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny (piasku) ze złoża „Wólka IV”, metodą odkrywkową obejmującego działki nr 14/1,1,13,15,16 w m. Wólka, gmina Sanniki”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.
 1. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w swojej opinii znak WA.ZZŚ.7.435.1.409.2021.AK z dnia 13 grudnia 2021 r.:
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny (piasku) ze złoża „Wólka IV” metodą odkrywkową na terenie działek nr ew.: 14/1, 1, 13, 15, 16 w m. Wólka gm. Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa wart. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 800 – 1500 oraz w śr w godz. 1000 − 1700 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja

Opinia RDOŚ

Opinia Wody Polskie

 

 

 

 

 

Sanniki, 2021-12-06

OŚ. 6220.5.11.2021

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej „k.p.a.” w  związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 06. 12. 2021 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.5.10.2021 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW na działkach ewidencyjnych nr 115/3 i 116, obręb Osmólsk, Gmina Sanniki, powiat gostyniński, woj. mazowieckie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

 

 

 

Sanniki, 2021-11-24

OŚ. 6220.5.8.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.) zawiadamia, iż postanowieniem OŚ. 6220.5.7.2021 z dnia 18. 11. 2021 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW na działkach ewidencyjnych nr 115/3 i 116, obręb Osmólsk, Gmina Sanniki, powiat gostyniński, woj. mazowieckie”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, który pismem znak WOOŚ-I.4220.1462.2021.JC.2 z dnia 27 października 2021 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW na działkach ewidencyjnych nr 115/3 i 116, obręb Osmólsk, Gmina Sanniki, powiat gostyniński, woj. mazowieckie”:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, który pismem znak PPIS/ZNS-451/22/ASK/4033/2021 z dnia 13. 09. 2021 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW na działkach o nr ewid. 115/3 i 116, obręb Osmólsk, gmina Sanniki, powiat gostyniński, woj. mazowieckie”, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
 2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który w piśmie znak WAZZŚ.5.435.1.420.2021.MP z dnia 25. października. 2021 r. że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW na działkach ewidencyjnych nr 115/3 i 116, obręb Osmólsk, Gmina Sanniki, powiat gostyniński, woj. mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Postanowienie.pdf

Opinie.zip

 

 

 

 

 

Sanniki, 2021-11-18

OŚ. 6220.8.3.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 21. 10. 2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kopaliny (piasku) ze złoża „Wólka IV” metodą odkrywkową na terenie działek nr ew.: 14/1, 1, 13, 15, 16 w m. Wólka gm. Sanniki, powiat gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

Sanniki, 2021-11-02

 

OŚ. 6220.6.5.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25. 05. 2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, woj. mazowieckie”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

Sanniki, 2021-11-02

 

OŚ. 6220.6.5.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 j.t. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 25. 05. 2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 267/1 obręb Wólka, gm. Sanniki”, powiat gostyniński, woj. mazowieckie”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

 

Sanniki, 2021-08-31

 

OŚ. 6220.5.1.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 241 j.t.) zawiadamia, że w dniu 06. 08. 2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Osmólsk o łącznej mocy do 7 MW na działkach ewidencyjnych nr 115/3 i 116, obręb Osmólsk, Gmina Sanniki, powiat gostyniński, woj. mazowieckie”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

 

 

 

Sanniki, 2021-06-14

 

OŚ. 6220.4.11.2021

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych WÓLKA do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wólka, gm. Sanniki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości.” Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 241, 242 obręb ewidencyjny 0018 Wólka, jednostka ewidencyjna Sanniki. pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 11. 06. 2021 r., znak: WOOŚ.-I.4220.419.2021.IP2, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych WOLKA do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wólka, gm. Sanniki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”, na działkach o nr ew. 241 i 242, obręb ewidencyjny 0018 Wólka, gmina Sanniki,:

 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/6/GB-MW/2044/2021 z dnia 19. 04. 2021 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych WÓLKA do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wólka, gm. Sanniki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości".

Pismem z dnia 28. 05. 2021 r., znak: WA.ZZŚ.7.435.1.87.2021.JB Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:

 1. wyraził opinię że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych WÓLKA do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wólka, gm. Sanniki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania całości”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 241, 242 obręb ewidencyjny 0018 Wólka, jednostka ewidencyjna Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie.zip

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 2021-06-10

 

OŚ. 6220.1.9.2021

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamia

 

iż w dniu 08. 08. 2021 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.2.8.2021 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 186 (obręb 0016) w miejscowości Staropól, Gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja_Staropol.pdf

 

Sanniki, 2021-05-28

 

 

 

 

OŚ. 6220.2.9.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

zawiadamia

 

iż w dniu 28. 05. 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.6220.2.8.2021 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce 105/3 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

 

 

 

 

 

Sanniki, 2021-05-19

 

OŚ. 6220.3.7.2021

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247)  zawiadamia, iż w dniu 12. 05. 2021 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚ. 6220.3.6.2021, dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania gminnego boiska sportowego, z otworu hydrogeologicz­nego zlokalizowanego na działce nr ewid. 160 obręb 0001 Sanniki, gmina Sanniki - miasto, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są: Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, który pismem z dnia 14. 04. 2021 r., znak: WOOŚ-I.4220.206.2021.MŚ2, wyraził opinię, dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania gminnego boiska sportowego, z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na działce nr ewid. 160 obręb 0001 SANNIKI, gmina Sanniki - miasto, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, który pismem znak PPIS/ZNS-451/1/GB-MW/1287/2021 z dnia 10. 03. 2021 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Instalacji urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania gminnego boiska sportowego z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na działce nr ewid. 160 obręb 0001 Sanniki, gmina Sanniki - miasto, powiat gostyniński”..
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który pismem z dnia 29. 03. 2021 r., znak: WA.ZZŚ.5.435.1.60.2021.JB Dyrektor:
 1. że dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania gminnego boiska sportowego, z otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na działce nr ewid. 160 obręb 0001 Sanniki, gmina Sanniki - miasto, powiat gostyniński, województwo mazowieckie nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

opinie.zip

 

 

 

 

Sanniki, 2021-04-22

 

OŚ. 6220.1.6.2021

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 186 (obręb 0016) w miejscowości Staropól, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 08. 03. 2021 r., znak: WOOŚ.-I.4220.237.2021.IP, wyraził opinię, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce 105/3 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, woj. mazowieckie:

 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/3/GB-M W/l 425/2021 z dnia 16. 03. 2021 r. wyraził o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 186 (obręb 0016) w miejscowości Staropól, gmina Sanniki”

Pismem z dnia 19. 03. 2021 r., znak: WA.ZZŚ.5.435.1.44.2021.MS Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 186 (obręb 0016) w miejscowości Staropól, Gmina Sanniki”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinia_RDOŚ.pdf

Opinia_PPIS.pdf

Opinia_WP.pdf

 

 

 

 

Sanniki, 2021-04-22

 

OŚ. 6220.2.7.2021

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce 105/3 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 10. 03. 2021 r., znak: WOOŚ.-I.4220.271.2021.JC, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce 105/3 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, woj. mazowieckie:

 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/2/GB-MW/1391/2021 z dnia 16. 03. 2021 r. wyraził o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce 105/3 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”.

Pismem z dnia 09. 03. 2021 r., znak: WA.ZZŚ.7.435.1.51.2021.AB Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:

 1. wyraził opinię że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce 105/3 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

opinie.pdf

 

 

 

Sanniki, 2021-04-08

OŚ. 6220.8.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t. ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 08. 04. 2021 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.8.10.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew.: 10 w obrębie Mocarzewo, gmina Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 2021-03-18

 

OŚ. 6220.4.1.2021

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 241 j.t.) zawiadamia, że w dniu 18. 08. 2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych WÓLKA do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Wólka, gm. Sanniki wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości.” Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewid. 241, 242 obręb ewidencyjny 0018 Wólka, jednostka ewidencyjna Sanniki. pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

 

Sanniki, 2021-03-17

OŚ. 6220.9.8.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t. ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15. 03. 2021 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.9.7.2020 dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 262/1, obręb Wólka, gmina Sanniki” (przedsięwzięcie realizowane będzie w północnej części działki nr 262/1 obręb Wólka, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj mazowieckie).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

opinie.pdf

Decyzja.pdf

 

 

 

 

Sanniki, 2021-02-18

 

OŚ. 6220.10.8.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t. ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 18. 02. 2021 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.10.7.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działka nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Decyzja.pdf

 

 

 

Sanniki, 2021-02-12

 

OŚ. 6220.1.1.2021

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23. 12. 2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 186 (obręb 0016) w miejscowości Staropól, Gmina Sanniki.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia 18. 02. 2021 r.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Sanniki, 2021-02-11

OŚ. 6220.8.8.2020

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, iż postanowieniem OŚ. 6220.5.7.2018.2019 z dnia 03. 04. 2019 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew.: 10 w obrębie Mocarzewo, gmina Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ-I.4220.1424.2020.JC z dnia 26 października 2020 r., który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 10, w obrębie Mocarzewo, gmina Sanniki:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś;
 1. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak ZS.7040.528.2020 z dnia 16 października 2020 r., który stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 10 w obrębie Mocarzewo, gmina Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Zakres opracowania powinien być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.).

 1. Dyrektor zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WAZZŚ.435.1.329.2020.AK z dnia 27. listopada. 2020 r., który:
 1. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew.: 10 w obrębie Mocarzewo, gmina Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie:, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Opinia RDOŚ

Opinia MWIS

Opinia WP

 

 

 

Sanniki, 2021-01-18

 

OŚ. 6220.6.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t. ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 14. 01. 2021 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.6.10.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10,0 m3/h, tj. Q = do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego  w m. LWÓWEK – studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

Decyzja.pdf

Sanniki, 2020-12-09

 

OŚ. 6220.10.7.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działka nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 30. 10. 2020 r., znak: WOOŚ.4220.1445.2020.MŚ, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, na działkach nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/17/GB-MW/6760/2020 z dnia 21. 10. 2020 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działki nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2”.

Pismem z dnia 16. 11. 2020 r., znak: WA.ZZŚ.5.435.1.585.2020.MS Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:

 1. że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działka nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

https://sanniki.bip.org.pl/pliki/sanniki/opinie_k_gaz.pdf

 

 

Sanniki, 2020-12-09

 

OŚ. 6220.6.8.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach             oddziaływania na          środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10,0 m3/h, tj. Q = do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego  w m. LWÓWEK – studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 08. 10. 2020 r., znak: WOOŚ.4220.767.2020.AST2, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q > 10,0 m3/h, tj. Q= do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego w m. LWÓWEK - studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”:

 • nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/6/GB-MW/2754/2020 z dnia 02. 06. 2020 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10,0 m3/h, tj. Q = do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego w m. LWÓWEK - studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gin. Sanniki”.

Pismem z dnia 06. 07. 2020 r., znak: WA.ZZŚ.7.435.1.246.2020.JB Dyrektor Zarządu Zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:

 • że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q > 10,0 m3/h, tj. Q= do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego w m. LWÓWEK - studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

https://sanniki.bip.org.pl/pliki/sanniki/opinie_st_r.pdf

 

 

 

 

 

Sanniki, 2020-10-06

 

OŚ. 6220.10.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18. 08. 2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działka nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Sanniki, 2020-10-05

 

OŚ. 6220.9.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18. 08. 2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 262/1, obręb Wólka, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Sanniki, 2020-09-30

 

OŚ. 6220.8.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18. 08. 2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew.: 10 w obrębie Mocarzewo, gmina Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Sanniki, 2020-09-29

 

OŚ. 6220.7.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamia, iż w dniu 18. 09. 2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.7.10.2020 pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 07. 08. 2020 r., znak: WOOŚ.4220.887.2020.MK, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.
 1. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak ZS.7040.276.2020 z dnia 22. 06. 2020 r. (data wpływu 30. 06. 2020 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki.
 2. Pismem z dnia 18. 08. 2020 r. (data wpływu: 24. 08. 2020 r.), znak: WA.ZZŚ.7.435.1.246.2020.JB Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:
 1. że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie_528_529.pdf

decyzja_528_529_sanniki.pdf

 

 

 

 

Sanniki, 2020-08-26

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach           oddziaływania na        środowisko (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 07. 08. 2020 r., znak: WOOŚ.4220.887.2020.MK, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.:

 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak ZS.7040.276.2020 z dnia 22. 06. 2020 r. (data wpływu 30. 06. 2020 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki.

Pismem z dnia 18. 08. 2020 r. (data wpływu: 24. 08. 2020 r.), znak: WA.ZZŚ.7.435.1.246.2020.JB Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:

 1. że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki", nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

Sanniki, 2020-05-18

 

OŚ. 6220.6.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07. 11. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych
o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10,0 m3/h, tj. Q = do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego  w m. LWÓWEK – studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

 

2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin

 

3.    Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia 26. 05. 2020 r.

 

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           

                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

 

Sanniki, 2020-04-22

 

OŚ. 6220.5.12.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 20. 04. 2020 r. postanowieniem znak OŚ. 6220.5 .8 .2019 , odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie .

 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOS−I.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583 działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/15/ASK/5385/2019 z dnia 17. 12. 2019 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewid. 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 

            Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po otrzymaniu sprawy zgodnie z właściwościami (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie utracił swą właściwość do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy) pismem znak WOOS−I.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyraził opinię:

 

I.         że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

 

II.         wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

 

W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących oraz innymi informacjami dotyczącymi sprawy na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ . W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl .

 

Decyzja.pdf

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 2020-04-22

 

OŚ. 6220.5.9.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

             W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 20. 04. 2020 r. postanowieniem znak OŚ. 6220.5 .8 .2019 , odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie .

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOS−I.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583 działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/15/ASK/5385/2019 z dnia 17. 12. 2019 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewid. 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

            Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po otrzymaniu sprawy zgodnie z właściwościami (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie utracił swą właściwość do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy) pismem znak WOOS−I.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyraził opinię:

I.         że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.         wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących oraz innymi informacjami dotyczącymi sprawy na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ . W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl .

 

 

Postanowienie.pdf

Opinia PSSE.pdf
Opinia RDOŚ.pdf

Opinia Wody Polskie.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sanniki, 2018-12-05

 

OŚ. 6220.5.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07. 11. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09 - 500 Gostynin

3.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 16. 12. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 

Sanniki, 2019- 11-25

 

OŚ. 6220.4 .11 .2019

 

OBWIESZCZENIE

             W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 584 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 25. 11. 2019 r. postanowieniem znak OŚ.6220.4.9.2019, odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 584 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” . Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych w miejscowości Osmolin: 30, 61, 180, 418, 598 oraz w miejscowości Osmólsk: 52, 74, 75/1, 75/2, 176, 179, 217, 128/1, 218/2, 219, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ - I.4220.948.2019.AST z dnia 13. 11. 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 584 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie,

  I.        nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.        istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/13/ASK/3149/2019 z dnia 10. 09. 2019 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 584 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

            Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak WA.RZŚ. 436.1.1670.2019.ZZ05.MS z dnia 04. 10. 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 584 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 30, 61, 180, 418, 598 w m. Osmolin oraz 52, 74, 75/1, 75/2, 176, 179, 217, 218/1, 218/2, 219 w m. Osmólsk, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

 

Postanowienie.pdf
Opinia PPIS.pdf
Opinia RDOŚ.pdf

Opinia Wody Polskie.pdf

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-11-18

 

OŚ. 6220.1.13.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art.10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 14. 11. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚ.6220.1.12.2019, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na: „rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw” na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie .

            W związku z powyższym informuję, iż osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

decyzja.pdf

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

 

/Gabriel Wieczorek?

 

 

 

Sanniki, 2019-10-21

 

OŚ. 6220.3.10.2019

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw” na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 17. 10. 2019 r. postanowieniem znak OŚ.6220.3.9.2019, odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw” na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie .

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ - I.4240.639.2019.BS z dnia 28. 06. 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw na działce o nr ew. 153/2 we wsi Lubików, gmina Sanniki, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/9/ASK/2203/2019 z dnia 21. 06. 2019 r. stwierdził konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw” na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).

            Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak WA.RZŚ. 436.1.1298.2019.ZZ05.MS.2 z dnia 04. 10. 2019 r. wyraził opinię:

  I.        że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.        wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

opinia_PPIS.pdf
opinia_RDOŚ.pdf  

opinia_WP.pdf

 
 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sanniki, 2019-08-27

 

OŚ. 6220.4.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13. 08. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 584 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 30, 61, 180, 418, 598 w m. Osmolin oraz 52, 74, 75/1, 75/2, 176, 179, 217, 218/1, 218/2, 219 w m. Osmólsk, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09 - 500 Gostynin

3.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 28. 08. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny
 
 
 
 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-08-20

OŚ. 6220.1.11.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie)” , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. z późn. zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 19. 08. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.  6220.1.10.2019, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie)” .

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

  decyzja.pdf

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

Sanniki, 2019-07-29

 

OŚ. 6220.1.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie)” , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. z późn. zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 25. 07. 2019 r. postanowieniem znak OŚ.  6220.1.6.2019 odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie)” .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 5 czerwca 2019 r., w piśmie znak: WOOS-I.4240.532.2019.RP wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach działek o nr ew. 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik:

I.   istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.     zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, przy czym szczegółowej analizie należy poddać:

1)      oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego:
należy wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; przedstawić czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne określenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dołączyć wykaz aktualnego stanu jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejściowe przyjęte do obliczeń oraz wydruki obliczeń;

2)      oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia:

należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska, zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym, przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izolinii poziomów hałasu w porze dnia i nocy, wskazującej tereny chronione akustycznie oraz dołączyć wydruki danych wejściowych i arkusze obliczeniowe z programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu;

3)      gospodarkę wodno-ściekową i ochronę wód:

należy przedstawić informacje dotyczące przewidywanych ilości oraz sposobów postępowania ze ściekami bytowymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z powierzchni utwardzonych (dróg dojazdowych, placów manewrowych, parkingów), jak również wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne; należy ponadto wskazać sposób ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed potencjalnym zanieczyszczeniem;

4)      oddziaływanie skumulowane z przedsięwzięciami istniejącymi i planowanymi w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji;

5)      analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w swojej opinii znak WA.RZŚ.436.1.992.2019.ZZ07.JB2 z dnia 01. 07. 2019 r.:

I.      wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (powiat gostyniński, województwo mazowieckie)”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.     wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1)      wydobywanie kopaliny (iłów ceramicznych) ze złoża Barcik 10 prowadzić na obszarze o powierzchni 1,62 ha w ilości maksymalnej 4500 m 3 /rok metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w systemie ścianowym dwoma piętrami;

2)      przestrzegać wyznaczonych granic eksploatacji uwzględniających ustalone pasy ochronne;

3)      stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

4)      prace polegające na naprawie sprzętu wydobywczego i transportowego oraz przeglądy techniczne należy realizować przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, które będą odpowiedzialne za właściwe postępowanie z powstałymi w trakcie odpadami;

5)      zaplecze socjalno-warsztatowe zlokalizować poza terenem obszaru górniczego;

6)      w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

7)      teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

8)      nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych,

9)      wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

Postanowienie.pdf
Opinia RDOŚ.pdf

Opinia Wody Polskie.pdf

 

 

 

 

Sanniki, 2018-06-05

 

OŚ. 6220.3.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16. 05. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw.

Inwestycja realizowana będzie na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09 - 500 Gostynin

3.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 10. 06. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-05-30

OŚ. 6220.1.12.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków - ze złoża BARCIK IX zlokalizowanego na działkach nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w miejscowości Nowy Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyniński (województwo mazowieckie)” , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. z późn. zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 29. 005. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.  6220.1.10.2019, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków - ze złoża BARCIK IX zlokalizowanego na działkach nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w miejscowości Nowy Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyniński (województwo mazowieckie)” .

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

Decyzja.pdf

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-05-14

 

OŚ. 6220.2.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15. 04. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie). Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 17. 05. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                            /mgr inż. Piotr Skonieczny/ 

 

 

Sanniki, 2019-05-14

 

OŚ. 6220.4.11.2019

 

OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamia, iż w dniu 14. 05. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.4.10.2019 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część północna działki nr ew. 164/5)

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ - I.4220.1078.2018.BS z dnia 27 grudnia 2018 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki (część północna działki o nr ew. 164/5), nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/13/ASK/4455/2018   z dnia 20. 12. 2018 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część północna działki nr ewid. 164/5)”.

3.     Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.RZŚ.436.1.629.2019.ZZ07.AK z dnia 03. 04. 2019 r:

              I.         wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część północna działki nr ew. 164/5)”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            II.         wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Decyzja.pdf

 

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                            /mgr inż. Piotr Skonieczny/ 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-05-10

 

OŚ. 6220.5.11.2018.2019

 

OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamia, iż w dniu 10. 05. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.5.10.2019 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część południowo wschodnia działki nr ew. 164/5)

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ - I.4220.1086.2018.BS z dnia 28 grudnia 2018 r., który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki (część południowo-wschodnia działki o nr ew. 164/5), nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/14/ASK/4465/2018 z dnia 21. 12. 2018 r., który stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część południowo-wschodnia działki nr ewid. 164/5)”.

3.     Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który w piśmie znak WA.RZŚ.436.1.630.2019.ZZ07.AK z dnia 21. 12. 2018 r.:

              I.         wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część południowo-wschodnia działki nr ew. 164/5)”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            II.         wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           

                                                                                            /mgr inż. Piotr Skonieczny/