Uchwała Nr 106/XXI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach


UCHWAŁA NR 105/XXI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez
Miasto i Gminę Sanniki


UCHWAŁA NR 104/XXI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie odpłatności osób bezdomnych za pobyt w schroniskuUchwała Nr 103/XXI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie: przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok


Uchwała Nr 102/XXI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Sanniki i Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki w 2020 roku


Uchwała Nr 101/XXI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie: zamiaru przekształcenia szkoły przez utworenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach

UCHWAŁA NR 100/ XXI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sanniki, w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr 99/XXI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2019 roku
Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Sanniki na rok 2020


Uchwała Nr 98/XXI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 97/XXI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR 96/XXI/2019

RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty


Uchwała Nr 95/XXI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019


Uchwała Nr 94/XX/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29.11.2019 r.
w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.”


UCHWAŁA NR 93/XX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

UCHWAŁA NR 92/XX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

UCHWAŁA NR 91/XX/2019

RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
rok 2020

UCHWAŁA NR 90/XX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019

UCHWAŁA NR 89/XX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 88/XIX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019


UCHWAŁA NR 87/XIX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 86/XIX/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie pomnika przyrody – alei składającej się z 38 klonów srebrzystych usytuowanej w pasie drogi
powiatowej nr 1441W Sanniki – Staropol w mieście Sanniki i w miejscowości Staropol oraz ustalenia
zakresu jego ochrony.


Uchwała nr 85/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustanowienia po zmianach pomnika przyrody stanowiącego skupisko klonów srebrzystych w formie alei usytuowanej w pasie drogi powiatowej nr 1441W Sanniki - Staropol w mieście Sanniki i w miejscowości Staropol oraz ustalenia zakresu jego ochrony.


Uchwała nr 84/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.


Uchwała nr 83/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu użytkowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sanniki znajdującego się na działce o nr ewid. 608/2 w miejscowości Sanniki stanowiącego własność Miasta i Gminy Sanniki na okres 3 lat.


Uchwała nr 82/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca Uchwałę nr 41/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nadania nowym odcinkom kategorii gminnej drogi publicznej i ustalenia przebiegu tych dróg.


Uchwała nr 81/XVIII/2019

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sanniki do realizacji projektu partnerskiego p.n. "Kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w Sannikach".


Uchwała nr 80/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MIasta i Gminy Sanniki.


Uchwała nr 79/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki w 2019 r.


Uchwała nr 78/XVIII/2019

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie wskazania szkoły, która przejmie obowiązki realizacji świadczeń z  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wobec emerytów funkcjonującego Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach do 31.08.2019.


Uchwała nr 77/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach.


Uchwała nr 76/XVIII/2019

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019


Uchwała nr 75/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gostyninie, na kadencję 2020-2023.


Uchwała nr 74/XVIII/2019

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, na kadencję 2020-2023.


Uchwała nr 73/XVIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjcia Regulaminu wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Gostyninie i w Sądzie Okręgowym w Płocku, na kadencję 2020-2023.

Uchwała Nr 72/XVII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 2 sierpnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019


Uchwała Nr 71/XVI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki wotum zaufania


Uchwała Nr 70/XV/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Płocku i Sądu Rejonowego w Gostyninie


Uchwała Nr 69/XV/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku


Uchwała Nr 68/XV/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 55/XIII/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z 25.04.2019 r. w sprawie Zmian w Statucie Miasta i Gminy Sanniki.


Uchwała Nr 67/XV/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Sanniki, instrumentem płatniczym


UCHWAŁA NR 66/XV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową MIasta i Gminy Sanniki na rok 2019


UCHWAŁA NR 65/XV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 64/XV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok


UCHWAŁA NR 63/XV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanniki za 2018 rok


UCHWAŁA NR 62/XIV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie skargi na przebieg wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czyżew


UCHWAŁA NR 61/XIV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie skargi na przebieg wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nowy BarcikUCHWAŁA NR 60/XIV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego


UCHWAŁA NR 59/XIV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


UCHWAŁA NR 58/XIV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.


UCHWAŁA NR 57/XIV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.


Uchwała nr 56/XIV/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 maja 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019.

Uchwała Nr 55/XIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie: Zmian w Statucie Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała nr 54/XIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku.


Uchwała nr 53/XIII/2019

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 45/XI?2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku.


Uchwała nr 52/XIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Lwówek.


Uchwała nr 51/XIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Barcik.


Uchwała nr 50/XIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Warszawskiej w mieście Sanniki.


Uchwała nr 49/XIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sanniki.


Uchwała nr 48/XIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta i Gminy Sanniki.


Uchwała nr 47/XII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Sanniki na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki.


Uchwała nr 46/XI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania protestu wyborczego związanego z przebiegiem wyborów sołtysa w Sołectwie Czyżew


Uchwała nr 45/XI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 01 września 2019 roku


Uchwała nr 44/XI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Sanniki


Uchwała nr 43/XI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w Osmolinie


Uchwała nr 42/XI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sanniki w 2019 roku


Uchwała nr 41/XI/2019

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie nadania nowym odcinkom kategorii gminnej drogi publicznej i ustalenia przebiegu tych dróg


Uchwała nr 40/XI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019


Uchwała nr 39/XI/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała nr 38/X/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała nr 37/IX/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania protestu wyborczego związanego z przebiegiem wyborów sołtysa w Sołectwie Nowy Barcik


Uchwała nr 36/IX/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Sannikach oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


Uchwała nr 35/IX/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26 lutego 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2019


Uchwała nr 34/IX/2019

Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 26 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała Nr 33/VIII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Filialnej w OsmolinieUchwała nr 32/VII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Sanniki kontroli gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Sanniki


Uchwała nr 31/VII/2019
Rady Miasta i Gminy Sanniki
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta i Gminy Sanniki


UCHWAŁA NR 30/VII/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 200/LVI/2018 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie utworzenia Sołectwa Mocarzewo oraz nadania statutu nowo utworzonemu sołectwu


UCHWAŁA NR 29/VII/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 39/VI/2003 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia
statutu sołectwa w Gminie Sanniki


UCHWAŁA NR 28/VI/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-15 11:45:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-03 13:59:16
  • Liczba odsłon: 2810
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1560791]

przewiń do góry