Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.  „Wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki”.

 

Zamawiający – Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji usługi ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowe Jaworski Tomasz

Szkarada 10, 09-540 Sanniki

Cena zadana: 40 000 zł brutto (cena za 1 m3 – 25,00 zł brutto)

 

Uzasadnienie wyboru:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Spełniała ona wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

W przedmiotowym postępowaniu do dnia 22.12.2020 wpłynęła następująca oferta:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowe Jaworski Tomasz

Szkarada 10, 09-540 Sanniki

Cena zadana: 40 000 zł brutto (cena za 1 m3 – 25,00 zł brutto)

-----------------------------------

 

Sanniki, dn. 14.12.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zamawiający:

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

tel. 24 277 78 24

adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jestwywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniuMiasta i Gminy Sanniki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023r.

2) Szacunkowa ilość nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwaniaumowy wynosi: 1600 m3. Podana szacunkowa ilość określa przybliżone potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usługi  podczas obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega, że ilość ta może zmniejszyć się lub zwiększyć w zależności od rzeczywistego zużycia wody w okresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy, w związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia.

3) Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy(załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania/wyboru ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta igminy Sanniki.

5) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, nagłych, klęskach żywiołowych i stanach nadzwyczajnych.

6)Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie obsługiwanej posesji (np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte, zapchane odpływy udrożnione), w drodze do  jak i z  miejsca wykonywania usługi, jak również na terenie oczyszczalni ścieków.

7) Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.

8) Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

 

III.Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:         

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  • posiadają zdolności techniczne lub zawodowe oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia.
  • spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

IV.Kryterium oceny ofert – najniższa cena

1. Przy wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena -100%.

2. Cenę należy podać jako stawkę netto i brutto za 1 m3 wywozu nieczystości.

3. Cena ofertowa brutto podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym przede wszystkim koszty dojazdu, wypompowania nieczystości płynnych, transportu, zrzutu do najbliższego punktu odbioru ścieków, ewentualnego uprzątnięcia terenu oraz koszty podatku VAT.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe wynagrodzenie brutto za jednostkę 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych.

5. Cena jednostkowa brutto za  1 m3 będzie porównywana z innymi ofertami.

6. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów.

7. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                              Cena najniższa

                                Cena =  --------------------  x 100

                                              Cena badana

 

V. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminieod dnia 01.01.2021 r.do dnia 31.12.2023 r.

 

VI.Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Termin składania ofert - do dnia 22.12.2020 r. do godziny 14:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób „Oferta na wywóz nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych budynków stanowiących własność i pozostających w posiadaniu Miasta i Gminy Sanniki. Nie otwierać przed dniem 22.12.2020 r. do godz. 14:00”.

Oferty dostarczone po terminie 22 grudnia 2020 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Osoby do kontaktów:

Sylwia Mąkol – ref. ds. gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej i rolnictwa, tel. 24 277 7824

 

IX. Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Nie dopuszcza się widełkowego podawania cen – wszystkie ceny muszą być określone jednoznacznie.

 

Wykaz załączników:

1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków(zał. nr 1)

2. Wzór umowy (zał. nr 2)

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia)

4. Aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (kserokopia)

5. Umowa z oczyszczalnią ścieków na odbiór nieczystości (kserokopia)

6. Informacja o posiadanym taborze do wykonania usługi(opis i dane pojazdu, beczki)

projekt_umowy_-_wywoz_sciekow_2020.doc

formularz_ofertowy_wywoz_sciekow_aktualne.doc

 

------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2020-06-18

 

Protokoł wyboru oferty Programu Prawniczego - .pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek (spinka istniejących wodociągów)”.

Zamawiający - Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek (spinka istniejących wodociągów)” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

„Zakład Usług Remontowo-Budowlanych” Janusz Pych

z siedzibą: Kaptury 4, 96-521 Brzozów Stary

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i  zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD”

Paweł Złotowski

Leszczynek 2a, 99-300 Kutno

49.777,00 zł

2.

Zakład Usługowy „INSTAL-BUD”

Stanisław Konopczyński

ul. Środkowa 14, 09-100 Płońsk

63.345,00 zł

3.

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Janusz Pych
z siedzibą: Kaptury 4, 96-521 Brzozów Stary

43.700,00 zł

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

Piotr Skonieczny

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU DO PROGRAMU PRAWNICZEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu  do programu prawniczego o następujących parametrach minimalnych:

1. Dostęp online – przez Internet lub z nośnika elektronicznego (np. płyta dvd) dostarczonego przez świadczącego usługę.

2. Minimalna ilość dostępów w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (stały adres IP) - 3 (trzy) jednocześnie.

 3. Minimalna ilość dostępów mobilnych (z dowolnego miejsca) – 1 (jeden)

4. Aktualizacja online nie rzadziej niż raz w tygodniu 

5. Okres użytkowania programu od 01 lipca 2020r. do 30 czerwca 2021 r.

Minimalna zawartość programu:

1. Przepisy prawne:

- dzienniki urzędowe, (dzienniki ustaw, monitor polski, dzienniki urzędowe województw)

- przepisy obowiązujące i uchylone,

- przepisy oczekujące,

2. Orzecznictwo dotyczące: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości, w tym orzeczenia:
- Sądu Najwyższego,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

- Trybunału Konstytucyjnego

- Sądów Apelacyjnych,

- Pisma Ministerstwa Finansów,

- Interpretacje Urzędów i Izb Skarbowych

- Urząd Zamówień Publicznych,

  3. Komentarze dotyczące prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości,
4. Piśmiennictwo dotyczące dziedzin prawa wymienionych w pkt 2, w tym:

- praktyczne wyjaśnienia (opinie),

 - opracowania (monografie),

- wzory umów i pism,

Ww. wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający akceptuje program w formie jednego modułu lub odrębnych modułów (działających w jednym programie) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań minimalnych.

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę za 1 roczny okres użytkowania programu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium wyboru tj. 100% cena.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym. Termin składania ofert od 09 czerwca 2020 r. do 17 czerwca  2020 r. do godziny 14:00.

 

            Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert :

 1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) 

2) pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, (pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób   „Oferta dotycząca dostępu do programu prawniczego”.

Oferty dostarczone po terminie 17 czerwca 2020 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru: 100% cena

 

 

Informacji udziela: Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki  Piotr Skonieczny, tel. 24 27 77 816

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/-/ Gabriel Wieczorek

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

   Sanniki, dnia 2020-06-05

 

Miasto i Gmina Sanniki

Zaproszenie do składania ofert

Dotyczy zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasek (spinka istniejących wodociągów)”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

NIP: 971-065-94-63, REGON: 611015916

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur Æ 160PE na działce
o nr ewid. 47 w miejscowości Lasek, obręb ewidencyjny Lasek-Romanów, gm. Sanniki,                      jako spinki istniejących na przedmiotowej działce „nitek” sieci wodociągowej
Æ 160 i Æ 110 PCV . Celem budowy wodociągu jest poprawa warunków hydraulicznych funkcjonowania gminnej sieci wodociągowej. Źródłem wody dla projektowanej inwestycji będzie istniejąca na działce o nr ewid. 47 sieć wodociągowa Æ 110 i Æ 160 PCV.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wytyczenie trasy wodociągowej;

- wykonanie wykopów;

- ułożenie projektowanej sieci w wykopach wraz z ułożeniem taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementów towarzyszących;

- wykonanie uzbrojenia sieci wodociągowej – węzły z zasuwami;

- zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu;

- przywrócenie terenu do należytego stanu (zagęszczenie gruntu, odtworzenie nawierzchni
w niezbędnym zakresie.

 

Szczegółowy zakres robót zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców za roboty budowlane ma być przedmiar robót oraz przekazany projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia a także w oparciu o proponowaną przez Zamawiającego wizję lokalną w terenie.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami zaproszenia do składania ofert.

Jeżeli dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych lub przedmiar wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności - podana byłaby nazwa własna materiału, urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd                  i wymagania techniczne, a Zamawiający, dopuszcza materiały, urządzenia i technologie równoważne.

Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:

- tej samej wytrzymałości,

- tej samej trwałości,

- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,

- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej,

- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,

- spełniać te same funkcje,

- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,

- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty
i aprobaty techniczne.

Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Branżowego i Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie,                       że proponowany materiał jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, opinii itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia materiału równoważnego, wpływającego na przyjęte rozwiązania projektowe,                 po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy ( licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) .

 

Rozliczenie przedmiotu umowy płatne będzie jednorazowo po zakończeniu robót
i podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

 

Wystawiona przez Wykonawcę faktura płatna będzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Za termin płatności uważa się datę na stemplu przelewu bankowego Płatnika.

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 20.08.2020r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia
do składania ofert.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

do dnia 17.06.2020r. do godz. 15:30 wraz z załączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

2. O ferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „ Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lasek (spinka istniejących wodociągów) ”.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie: www.sanniki.bip.org.pl .

 

VI. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

- Oferta z najniższą ceną brutto obejmującą wykonanie ww. prac zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sanniki.bip.org.pl . niezwłocznie po wyborze oferty.

 

Osoba do kontaktu:

Agata Urbanek – insp. ds. budownictwa tel. 24 277-78-13.

 

VIII. Pozostałe postanowienia

1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa wg projektu stanowiącego załącznik
do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

 

Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia do składania ofert

1) Formularz ofertowy wykonawcy – załącznik nr 1;

2) Projekt umowy – załącznik nr 2;

3) Klauzula informacyjna z art.13 RODO;

4) Przedmiar robót;

5) Dokumentacja projektowa;

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

zalaczniki.zip

 

            Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

   Gabriel Wieczorek

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU DO PROGRAMU PRAWNICZEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Zamawiający :
Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu  do programu prawniczego o następujących parametrach minimalnych:

1. Dostęp online – przez Internet lub z nośnika elektronicznego (np. płyta dvd) dostarczonego przez świadczącego usługę.

2. Minimalna ilość dostępów w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (stały adres IP) - 3 (trzy) jednocześnie.

  3. Minimalna ilość dostępów mobilnych (z dowolnego miejsca) – 1 (jeden)

4. Aktualizacja online nie rzadziej niż raz w tygodniu  

5. Okres użytkowania programu od 01 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020 r.

Minimalna zawartość programu:

1. Przepisy prawne :

- dzienniki urzędowe, (dzienniki ustaw, monitor polski, dzienniki urzędowe województw)

- przepisy obowiązujące i uchylone,

- przepisy oczekujące,

2. Orzecznictwo dotyczące: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości, w tym orzeczenia:
- Sądu Najwyższego,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

- Trybunału Konstytucyjnego

- Sądów Apelacyjnych,

- Pisma Ministerstwa Finansów,

- Interpretacje Urzędów i Izb Skarbowych

- Urząd Zamówień Publicznych,

  3.  Komentarze dotyczące prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości,
4. Piśmiennictwo dotyczące dziedzin prawa wymienionych w pkt 2, w tym:

- praktyczne wyjaśnienia (opinie),

  - opracowania (monografie),

- wzory umów i pism,

Ww. wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający akceptuje program w formie jednego modułu lub odrębnych modułów (działających w jednym programie) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań minimalnych.

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę za 1 roczny okres użytkowania programu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium wyboru tj. 100% cena.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym. Termin składania ofert od 13 czerwca 2019 r. do 19 czerwca  2019 r. do godziny 14:00.

 

             Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert :

  1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) 

2) pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, (pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób   „Oferta dotycząca dostępu do programu prawniczego”.

Oferty dostarczone po terminie 19 czerwca 2019 r. godz. 14:00 nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru: 100% cena

 

 

Informacji udziela: Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki   Piotr Skonieczny, tel. 24 27 77 816

 

 

 

------------------------------------------------

Sanniki, 21.12.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

B.7021.75.2018

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie p.n.: „Usługa usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej w terminie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.”.

Zamawiający-Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Usługa usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej w terminie       od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

„Zakład Usług Remontowo-Budowlanych” Janusz Pych

z siedzibą: Kaptury 4, 96-521 Brzozów Stary

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki określone przez zamawiającego i   zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych „BANGO” spółka jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki z siedzibą: Brochocinek 11, 09-410 Płock,

gm. Radzanowo

120.540,00 zł

2.

„Zakład Usług Remontowo-Budowlanych” Janusz Pych
z siedzibą: Kaptury 4, 96-521 Brzozów Stary

70.152,00 zł

 

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 Sanniki, dnia 14.12.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro

 

 

I . ZAMAWIAJĄCY – MIASTO I GMINA SANNIKI zaprasza do składania ofert  na usługę usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem  zamówienia jest usługa usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Sanniki w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Zamówienie obejmuje usuwanie awarii instalacji wodociągowych przy użyciu własnego sprzętu w zakresie:

a) bieżące usuwanie awarii na sieciach wodociągowych a w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiana nawiertek
i pozostałej armatury wraz z hydrantami,

b) w przypadku awarii pompy głębinowej – wymontowanie jej i dowóz do punktu naprawy oraz przewóz i zamontowanie wraz z uruchomieniem pompy. Po każdej wymianie pompy chlorowanie i odkażanie. Skuteczność prac należy potwierdzić badaniem wody.

2. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Obecnie długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 123,6 km. Na terenie Miasta
i Gminy Sanniki znajduje się 1 Stacja Uzdatniania Wody w Sannikach oraz 1 Hydrofornia
w Lubikowie.

2) Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

a) zgłaszanie uwag i współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Sanniki oraz konserwatorem wodociągu;

b) niezwłocznie i w czasie nie przekraczającym 24 godzin od uzyskania informacji
o wystąpieniu awarii, rozpoznanie zakresu awarii, miejsca jej wystąpienia, zabezpieczenie przed jej negatywnymi skutkami tj. zamknięcie „odcinających” zasuw wodociągowych oraz oznakowanie i zabezpieczenie miejsca awarii i prowadzenie prac w sposób ciągły aż do jej likwidacji. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe Wykonawca powiadomi
o tym Zamawiającego, podając przyczynę i przewidywany termin naprawy;

3. Wykonawca przystąpi do prac na podstawie pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia przez uprawnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 3 miesięcy za wykonane prace.

5. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania zajętego terenu
i przywrócenie go do stanu pierwotnego.

6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjna osnowa pozioma itp. oraz za uzyskanie u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do usuwania drobnych awarii niewymagających pracy ciężkiego sprzętu bez udziału Wykonawcy.

8. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa powinien zapewnić łączność telefoniczną całą dobę przez cały tydzień w celu zgłaszania ewentualnych awarii. Przyjmowanie zgłoszeń oraz usuwanie awarii dokonywane będzie również w dni świąteczne.

9. Niezbędne do wykonania materiały zostaną zakupione i dostarczone przez Wykonawcę. Obowiązek ten nie dotyczy pomp, które w razie konieczności zakupi Zamawiający.

10. Dojazd na miejsce awarii leży po stronie Wykonawcy.

11. Wykonawca powinien dysponować narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia takimi jak: koparka, agregat prądotwórczy, skoczek do zagęszczania terenu, samochód wywrotka 6t, pompa do wypompowywania wody.

 

Szacowana ilość godzin usunięcia awarii w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

Opis przedmiotu usługi

Przewidywana liczba godzin

1.

2.

Zapewnienie koparko-ładowarki

240

Zapewnienie zagęszczarki gruntu

80

Zapewnienie agregatu prądotwórczego

40

Zapewnienie samochodu wywrotka 6t

80

Robocizna

300

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert - do dnia 20.12.2018r. do godziny 10:00.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, pokój nr 10 (sekretariat). Oferty dostarczone po terminie 20 grudnia 2018r. godz. 10:00 nie będą rozpatrywane.

 

IV. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak – inspektor ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej;
tel. 24 277 78 13

Agata Urbanek – inspektor ds. budownictwa – tel. (24) 277-78-13

 

V. Kryteria wyboru oferty - 100% cena

 

VI. Pozostałe postanowienia

Z Wykonawcą, który zaproponuje najniższą cenę podpisana zostanie umowa.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

 

VII. Wykaz załączników

1) Oferta wykonawcy

2) Projekt umowy.

Zzłączniki.zip

 

 

Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 Sanniki, dnia 29.11.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

 

DG.271.16.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

I. ZAMAWIAJĄCY – Miasto i Gmina Sanniki zaprasza do składania ofert  w ramach procedury zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gotowych posiłków do Szkoły Podstawowej Filialnej w Osmolinie.

II Przedmiot oferty

Świadczenie usług  w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gotowych posiłków - obiadów dla średnio 15 dzieci w wieku 3–8 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej Filialnej w Osmolinie zlokalizowanej na terenie miasta
i gminy Sanniki przy ulicy Sannickiej 4, 09-540 Sanniki. 

 Usługa powinna obejmować

1.    Przygotowanie posiłków (obiadów) wg norm żywienia uczniów szkół opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia, oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 - t.j.),  a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154)

2.    Transport odrębnie  zapakowanych posiłków w szczelnych naczyniach, do w/w siedziby  Szkoły  za pomocą środka lokomocji przystosowanego do transportu żywności zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.

3.    Zabezpieczenie posiłków podczas transportu z zachowaniem reżimu sanitarno- epidemiologicznego.

4.    Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym środka transportu
 i  naczyń transportowych.

 
   


5.    Pobieranie i przechowywanie próbek żywności wszystkich potraw wchodzących
w skład każdego posiłku zgodnie z przepisami prawa, określonymi w ustawie
 o bezpieczeństwie żywności  i żywienia oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w okresie trwania umowy.

6.    Odbiór i zagospodarowanie opakowań i odpadów pokonsumpcyjnych własnym środkiem transportu.

 Okres świadczenia usługi cateringowej

            Oferta będzie realizowana od 01.01.2019r. do 21.06.2019 r. w dni nauki szkolnej, tj.  nie obejmuje sobót i niedziel oraz dni świątecznych i okresu ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019 oraz innych dni  wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych.

 

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert - do dnia 10.12.2018r. do godziny 10:20.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,             pokój nr 10 (sekretariat).

 

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Świadczenie usług
w zakresie przygotowywania, dostawy i wydawania gotowych posiłków do Szkoły Podstawowej Filialnej w Osmolinie”

 

Oferty dostarczone po terminie 10.12.2018r. po godz. 10:20 nie będą rozpatrywane.

 

IV. Osoby do kontaktów:

Piotr Skonieczny  – Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki, tel. 24 27 77 816

 

IV. Kryteria oceny ofert: cena obiadu dla jednej osoby

 

V. Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy w terminie 7 dni od terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawcę o wyborze jego oferty do realizacji zamówienia.

Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej: www.sannniki.bip.org.pl  niezwłocznie po wyborze oferty.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia  postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

VI. Wykaz załączników

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

formularz_ofertowy-zalacznik_nr_1.doc

2) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

klauzula_informacyjna_z_rodo.docx

 

 

 

  Z upoważnienia

Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

  Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

  /Piotr Skonieczny/

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 23.11.2018r.

 

Miasto i Gmina Sanniki

B.7021.67.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro na zadanie p.n.: „Budowa studni w miejscowości Sanniki”

     

Zamawiający-Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Budowa studni w miejscowości Sanniki” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki określone przez zamawiającego i   zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik

ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce

146.370,00 zł

2.

ZAKŁAD STUDNIARSKI Leopold Śmiałkowski

ul. Hortensji 28, 91-480 Łódź

167.649,00 zł

3.

„GEOSAD” ZAKŁAD HYDRAULICZNO-STUDNIARSKI Jerzy Sadowski, ul. Stefana Batorego 2A lok.57, 05-091 Ząbki

Oferta złożona po terminie

 

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

             /Gabriel Wieczorek/

 

 

 

 

 

 

     Sanniki, dnia 2018-11-15

Miasto i Gmina Sanniki

B.7021.67.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

NIP: 971-065-94-63, REGON: 611015916

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie otworu studziennego zastępczego nr 3c oraz przebudowa studni nr 3a trwale wyłączonej z eksploatacji do postaci piezometru obserwacyjnego P-2 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie otworu studziennego

- wykonanie systemem okrętno-udarowym otworu studziennego nr 3c do głębokości 38 m
w rurach Æ457mm z zabudową kolumny filtrowej o średnicy części czynnej 300mm filtr typu „Johnson”;

- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

 

2. Wykonanie obudowy studziennej

- dostawa i montaż obudowy studziennej:

a). część budowlana: płyta denna, kręgi betonowe DN 1500 mm ze stopniami złazowymi, płyta górna z 2 włazami Æ600 mm typu „Wałcz", wywiewka;

b). część technologiczna: głowica studzienna, armatura DN 100 mm, wodomierz, zawór zwrotny, zasuwa odcinająca, manometr, kurek do poboru wody, wyjście poza obudowę.

 

3. Dostawa i montaż pompy głębinowej

- montaż pompy głębinowej zapuszczonej na rurach pompowych ocynkowanych DN 100 mm na połączenia kołnierzowe, z kablem zasilającym i złączem kablowym.

 

4. Wykonanie przyłączy

- wykonanie przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci;

- wykonanie przyłącza elektrycznego do istniejącej sieci.

 

5. Przebudowa studni głębinowej Nr 3a na piezometr

- przebudowa studni głębinowej nr 3a na piezometr zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych.

 

6. Dokumentacja powykonawcza dla studni Nr 3c i 3a

- prace geodezyjne (tyczenie otworu studziennego 3c i inwentaryzacja);

- nadzór geologiczny;

- opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej;

- Opracowanie karty informacyjnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego - studni nr 3c;

- operat wodnoprawny na korzystanie z wód.  

Szczegółowy zakres robót zawiera zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego projekt robót geologicznych w celu ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3c dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego i ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz przebudowy studni nr 3a na piezometr obserwacyjny P-2 na
dz. nr ewid. 53/2 obręb 0001 Sanniki.

 

· Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 m-cy gwarancji jakości na wykonane roboty.

· Forma i termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

· Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi dwoma fakturami: częściową
i końcową.

· Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego.

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac wskazany w pkt 1 i w pkt 5 należy wykonać do 31.12.2018r.

Zakres prac wskazany w pkt 2 – 4 i pkt. 6 należy wykonać do 30.06.2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:

Miasto i Gmina Sanniki

ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

do dnia 22.11.2018r. do godz. 15:30 wraz z załączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sanniki.bip.org.pl .

 

VI. OCENA OFERT

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1 - Cena 100%

- Oferta z najniższą ceną brutto obejmującą wykonanie ww. prac zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.sanniki.bip.org.pl .

 

Osoba do kontaktu:

Agata Urbanek – insp. ds. budownictwa tel. 24 277-78-13.

 

W załączeniu:

P rojekt robót geologicznych w celu ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3c dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego i ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia oraz przebudowy studni nr 3a na piezometr obserwacyjny P-2 na dz. nr 53/2 obręb 0001 Sanniki.

dokumenty_ofertowe.zip

  projekt_r_geologicznych_cz_1.zip

projekt_r_geologicznych_cz_2.zip

Tekst_PRG_Sanniki_-_wersja_ostateczna.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy z dnia 19.11.2018r. dot. wykonania otworu studziennego zastępczego nr 3c oraz przebudowy studni nr 3a trwale wyłączonej z eksploatacji do postaci piezometru obserwacyjnego P-2 oraz wykonania dokumentacji powykonawczej,  zamawiający informuje, iż termin płatności faktur wynosi 30 dni (w umowie wprowadzony zostanie zapis wskazujący na 30 dniowy termin płatności faktur). Ponadto na stronie internetowej zamawiającego została zamieszczona pełna treść Projektu robót geologicznych. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zaprojektowanie otworu studziennego oraz przyłącza wodociągowego i elektrycznego należy do wykonawcy. Opracowane projekty będą określać parametry pompy głębinowej, jak również parametry przyłączy.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

 

 

                                                                                                             Z upoważnienia

                                                                                            Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki

                                                                                            Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki

                                                                                                        Piotr Skonieczny

 

 

 

 

Sanniki, 06.11.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

DG.271.14.2018

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

      Zamawiający-Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

„GORMAR” Wiesław Pykacz,

Nowe Zduny 82b, 99-440 Zduny

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

„WĘGLOPASZ” Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

63.320,40 zł

2.

„AGROMAR” Art. Rolno-Przemysłowe -Hurt-Detal-Transport Anna Markiewicz

ul. Płocka 33,09-533 Słubice

61.800,10 zł

3.

DES Sp z o.o.

ul. Domaniewska 17/19, lok.133,

02-672 Warszawa

58.529,10 zł

4.

AGRI-ROL Joanna Kowalska

Bedlno 51E, 99-311 Bedlno

54.580,00 zł

 

 

5.

„GORMAR” Wiesław Pykacz

  Nowe Zduny 82b, 99-440 Zduny

54.368,46 zł

 

 

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

 

 

Sanniki, dnia 26.10.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

DG.271.14.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ OPAŁU

DO URZĘDU MIASTA I   GMINY   SANNIKI   I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA I GMINY SANNIKI

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY –Miasto i Gmina Sanniki   zaprasza do składania ofert  na dostawę opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r.  

Wymagane minimalne parametry opału będącego przedmiotem zamówienia:

1)       węgiel kamienny eko-groszek - oryginalnie workowany , typ 31 lub 32 o uziarnieniu 5-25 mm, udział podziarna nie większy niż 10%, wilgotność nie większa niż 8%, zawartość popiołu nie większa niż 7%, wartość opałowa minimum 27MJ/kg, zawartość części lotnych: 28%-48%, zawartość siarki mniejsza niż 0,8%, temperatura mięknienia popiołu minimum 1200?C, zdolność spiekania: RJ‹10;

2)       węgiel kamienny orzech – uziarnienie – 25-80mmm, kaloryczność minimum 28 MJ/kg, zawartość popiołu nie większa niż 7%, zawartość siarki mniejsza niż 0,8%, wilgotność nie większa niż 8%;

3)       miał węglowy– uziarnienie-0-30mm, wartość opałowa minimum 26MJ/kg, zawartość popiołu nie większa niż 7%, zawartość siarki mniejsza niż 0,8%,   wilgotność nie większa niż 12%.

 

Dostarczany opał musi posiadać certyfikat jakości potwierdzający spełnianie ww. parametrów.  

 

Przewidywane zużycie opału przedstawia się następująco:

 

Eko-groszek oryginalnie workowany

60t

Węgiel kamienny orzech

2t

Miał węglowy

10t

 

Należy podać cenę brutto, uwzględniając koszty transportu i rozładunku na miejsce wskazane przez zamawiającego.

Dostawa odbędzie się w częściach zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych placówek (dowóz do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, Ośrodka Zdrowia w Sannikach, Gospodarki mieszkaniowej w Brzezi i w Barciku, Świetlicy wiejskiej w Czyżewie, świetlicy wiejskiej
w Szkaradzie, świetlicy wiejskiej w Sannikach, OSP w Brzezi, w Wólce oraz                                  w Osmolinie).

 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym.

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

Termin składania ofert - do dnia 05.11.2018r. do godziny 12:20.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,              pokój nr 10 (sekretariat).

 

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Dostawę opału do Urzędu Miasta i Gminy Sanniki i jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sanniki”.  

Nie otwierać przed dniem 05.11.2018r. do godz. 12:30”.

Oferty dostarczone po terminie 05.11.2018r. po godz. 12:20 nie będą rozpatrywane.

 

IV. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak – główny specjalista ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej,
tel. 24 27 77 813

 

IV. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

V. Pozostałe postanowienia

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy w terminie 7 dni od terminu składania ofert. Zamawiający zamieści informację
o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej: www.sannniki.bip.org.pl   niezwłocznie po wyborze oferty.

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania   postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia   postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

VI. Wykaz załączników

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) Projekt umowy – załącznik nr 2

3) K lauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

 

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

Załączniki - .zip

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, 2018-10-02

Miasto i Gmina   Sanniki

DG.271.12.2018

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 eurow trybie przetargu pn.:„Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

M iasto i Gmina Sanniki zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu pn.:„Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”, znak sprawy: DG.271.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 eurow trybie przetargu pn.:„Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”do terminu składania ofert została złożona jedna oferta wykonawcy: Active Line Marcin Taczalski, ul. Berka Joselewicza 31, 21-150 Kock.

Cena oferty wyniosła kwotę 130.602,52 zł, natomiast kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia stanowiła sumę 116.000,00 zł.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek/

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, 21.08.2018r.

Miasto i Gmina S anniki

DG.271.12.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOSCI DO 30.000 EURO

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY – Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

II.             Zamawiający zaprasza do składania ofert  w trybie przetargu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 obiektu Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym. W zakres zamówienia wchodzi: budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: projekt techniczny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres wynikający
z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element
lub czynność są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.
W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu muszą być wykonane
z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami polskimi i/lub europejskimi. Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwiczeń. Dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 5 %.

Do oferty można dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji.

Zamawiający wymaga, aby urządzenia do ćwiczeń zamontowane na terenie siłowni plenerowej były wykonane w następujących zestawieniach kolorystycznych ( do wyboru): zielono-żółty, zielono-srebrny/szary, żółto-srebrny/szary, zielono-żółto-szary/srebrny.

Kolory urządzeń   na placu zabaw i w strefie relaksu powinny nawiązywać do kolorów urządzeń na siłowni plenerowej – do uzgodnienia z zamawiającym.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy przedkłada certyfikaty bezpieczeństwa na poszczególne urządzeniaOtwartej Strefy Aktywności oraz deklaracje Zgodności z Polskimi Normami na urządzenia towarzyszące (np. tablica z regulaminem, kosz na śmieci, ławka).

Minimalny   okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 15.10.2018r.

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

1.       Termin składania ofert - do dnia 29.08.2018r. do godziny 12:20.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,              pokój nr 10 (sekretariat).

2.       Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Budowę Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”. Nie otwierać przed dniem 29.08.2018r. do godz. 12:30.

3.       Oferty dostarczone po terminie 29.08.2018r. godz. 12:20 nie będą rozpatrywane.

4.       Do oferty należy załączyć:

a)       Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z informacji zawartych w KRS lub CEIDG,

       b).W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,

 

IV. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak – insp. ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej,
tel. 24 27 77 813

 

V. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

VI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.       Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2.       Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.

3.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1.w pieniądzu na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym „Mazowsze”
w Płocku, Oddział Sanniki nr: 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040 z dopiskiem „ Budow a Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt ”.

3.2.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasyoszczędnościowo – kredytowej   z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3.             w gwarancjach bankowych,

3.4.w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

 

Dopuszcza się również wniesienie zabezpieczenia:

3.6.             w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

3.7.             przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3.8.             przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 

VII. Pozostałe postanowienia

1.Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej: www.sannniki.bip.org.pl   niezwłocznie po wyborze oferty.

3.Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania   postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia   postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

VIII. Wykaz załączników

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) Projekt umowy – załącznik nr 2

3) Projekt techniczny

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

5) Przedmiar robót

6) Klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

 

 

Załączniki - .zip

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sanniki, 2018-08-21

 

 

 

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

 

DG.271.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu pn.:„ Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”

 

 

 

 

 

 

 

           Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Miasto i Gmina Sanniki zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu pn.:„ Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”, znak sprawy: DG.271.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu pn.:„ Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt” do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

 

 

 

             /Gabriel Wieczorek/

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Sanniki, 13.08.2018r.

Miasto i Gmina Sanniki

DG.271.11.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O WARTOSCI DO 30.000 EURO

 

I.                    ZAMAWIAJĄCY – Miasto i Gmina Sanniki

Siedziba: ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

II.             Zamawiający zaprasza do składania ofert  w trybie przetargu pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 obiektu Otwartej Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym. W zakres zamówienia wchodzi: budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera: projekt techniczny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres wynikający
z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element
lub czynność są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.

Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.
W przypadku nie dołączenia dokumentów uwiarygodniających zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych Zamawiający uzna, że wykonawca przedstawił w ofercie urządzenia i materiały opisane w dokumentacji projektowej.

Wszystkie dostarczone urządzenia przeznaczone do montażu muszą być wykonane
z bezpiecznych i trwałych materiałów, fabrycznie nowe, posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z normami polskimi i/lub europejskimi. Dopuszcza się sprzęty i urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w dokumentacji projektowej minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji sprzętu i urządzenia oraz minimalnego składu zestawu do ćwic zeń. Dopuszczalna różnica w wymiarach +/- 5 %.

Do oferty można dołączyć certyfikaty, karty techniczne oraz zdjęcia z realizacji.

Zamawiający wymaga, aby urządzenia do ćwiczeń zamontowane na terenie siłowni plenerowej były wykonane w następujących zestawieniach kolorystycznych ( do wyboru): zielono-żółty, zielono-srebrny/szary, żółto-srebrny/szary, zielono-żółto-szary/srebrny.

Kolory urządzeń   na placu zabaw i w strefie relaksu powinny nawiązywać do kolorów urządzeń na siłowni plenerowej – do uzgodnienia z zamawiającym.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy przedkłada certyfikaty bezpieczeństwa na poszczególne urządzeniaOtwartej Strefy Aktywności oraz deklaracje Zgodności z Polskimi Normami na urządzenia towarzyszące (np. tablica z regulaminem, kosz na śmieci, ławka).

Minimalny   okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia: 15.10.2018r.

 

III. Miejsce i termin składania ofert.

1.       Termin składania ofert - do dnia 21.08.2018r. do godziny 12:20.

Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,              pokój nr 10 (sekretariat).

2.       Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób: Oferta na: „Budowę Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt”. Nie otwierać przed dniem 21.08.2018r. do godz. 12:30.

3.       Oferty dostarczone po terminie 21.08.2018r. godz. 12:20 nie będą rozpatrywane.

4.       Do oferty należy załączyć:

a)       Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z informacji zawartych w KRS lub CEIDG,

       b).W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,

 

 

IV. Osoby do kontaktów:

Honorata Kaźmierczak – insp. ds. zamówień publicznych i działalności gospodarczej,
tel. 24 27 77 813

 

V. Kryteria oceny ofert - najniższa cena

 

VI Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1.       Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

2.       Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez wykonawcę.

3.       Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

3.1.w pieniądzu na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym „Mazowsze”
w Płocku, Oddział Sanniki nr: 80 9042 1026 0710 0101 2000 0040 z dopiskiem „ Budow a Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – 1 obiekt ”.

3.2.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasyoszczędnościowo – kredytowej   z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3.3.             w gwarancjach bankowych,

3.4.w gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

Dopuszcza się również wniesienie zabezpieczenia:

3.6.             w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

3.7.             przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

3.8.             przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

 

VI. Pozostałe postanowienia

1.Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Zamawiający zamieści informację o rozstrzygnięciu postępowania na swojej stronie internetowej: www.sannniki.bip.org.pl   niezwłocznie po wyborze oferty.

3.Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania   postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia   postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 

VI. Wykaz załączników

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) Projekt umowy – załącznik nr 2

3) Projekt techniczny

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

5) Przedmiar robót

6) klauzula informacyjna z art.13 RODO

 

 

                                                                      

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

                                                                                                        /Gabriel Wieczorek/

 

 

Załączniki - .zip

 

---------------------------------------------------

 

 

Sanniki, dnia 2018-06-21

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY SANNIKI

Jedyną ofertę na realizację zamówienia złożyła Firma:

Ziemia Polska Sp. z o. o.

ul. Partyzantów 4

05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

 

Ofertowa cena odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, tj.:

-         19 08 01 (skratki) – z pojemników o poj. 1100 l - 800,00 zł netto/Mg

-         19 08 02 (zawartość piaskowników) - z pojemnika KP7 - 800,00 zł netto/Mg

            -         19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – w postaci płynnej poprzez przepompowanie do specjalistycznego pojazdu (beczka) - 27 0,00 zł netto/Mg.
Do ceny doliczany jest podatek VAT w wys. 8%
 
Oferenta wybrano do realizacji.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dn. 2018-06-12

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY SANNIKI

 

 

I.          Zamawiający – MIASTI I GMINA SANNIKI zaprasza do składania ofert  na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków stanowiących własność MIASTA I GMINY SANNIKI w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

II.                 Opis przedmiotu zamówienia:

 

1)       Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z oczyszczalni ścieków stanowiących własność Miasta i Gminy Sanniki w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.    

 

2)       Odpady należy odbierać w następujący sposób:

-         19 08 01 (skratki) – z pojemników o poj. 1100 l

-         19 08 02 (zawartość piaskowników) - z pojemnika KP7

-         19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – w postaci płynnej poprzez przepompowanie do specjalistycznego pojazdu (beczka).

W 2017 r. z oczyszczalni odebrano następujące ilości odpadów:

-         19 08 01 (skratki) – 6,8 Mg

-         19 08 02 (zawartość piaskowników) - 3,6 Mg

-         19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) 54 Mg (w postaci płynnej, tj. 0,76 Mg masy suchej).

 

3)       Szacuje się, iż ilość odpadów przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania umowy będzie porównywalna z rokiem ubiegłym. Podana szacunkowa ilość określa przybliżone potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usługi podczas obowiązywania umowy, w związku z tym Zamawiający zastrzega, że ilość ta może zmniejszyć się lub zwiększyć.

   

4)       Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania/wyboru ofert oraz w okresie trwania umowy wymagane prawem zezwolenia.

 

5)       Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego.  

 

6)       Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki.

 

7)       Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz wymienionych wyżej odpadów wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

 

III.              Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 

1)       Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie usługi przedmiotowego zamówienia.

             

2)       Potencjał techniczny

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia). 

 

IV.              Kryteria oceny ofert:

 

1)       Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena brutto za 1 Mg odbioru i zagospodarowania poszczególnych odpadów - waga 100%

 

2)       Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

 

 

  przy czym:

C 1min – najniższa zaoferowana cena za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki),

C 2min – najniższa zaoferowana cena za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników),

C 3min – najniższa zaoferowana cena za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe),

C 1bad – badana cena zaoferowana za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki),

C 2bad – badana cena zaoferowana za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 02 (zawartość piaskowników),

C 3bad – badana cena zaoferowana za odbiór 1 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe),

Do realizacji zostanie wybrana oferta o najwyższej punktacji.

 

V.                 Opis sposobu obliczania ceny:

 

1)       Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, załadunku, wypompowania nieczystości płynnych oraz koszty podatku VAT.

 

VI.              Termin wykonania zamówienia:

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 

VII.           Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

 

Termin składania ofert - do dnia 20. 06. 2018 r. do godziny 14:00.

  Ofertę należy złożyć na adres e-mail: sanniki@bip.org.pl

 

W ofercie należy wyszczególnić koszty odbioru poszczególnych rodzajów odpadów, tj.:

-         19 08 01 (skratki) – z pojemników o poj. 1100 l

-         19 08 02 (zawartość piaskowników) - z pojemnika KP7

            -         19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – w postaci płynnej poprzez przepompowanie do specjalistycznego pojazdu (beczka)

 

 

 

Oferty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.        Osoby do kontaktów:

 

Artur Maślankiewicz – gł. specjalista ds. ochrony środowiska i OC
tel. 24 27 77 819

 

IX.              Pozostałe postanowienia

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 

Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny, bądź unieważnienia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

 Z upoważnienia

Burmistrza Miasta I Gminy Sanniki

Sekretarz Gminy Sanniki

/Piotr Skonieczny/

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sanniki, dnia 2018-06-12

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wykonania okresowej 5-letniej kontroli technicznej b udynków należących do Miasta i Gminy Sanniki
z wyłączeniem branży elektrycznej i kominiarskiej, okresowej 1-rocznej kontroli technicznej b udynków należących do Miasta i Gminy Sanniki z wyłączeniem branży kominiarskiej oraz kontroli technicznej placów zabaw
  o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Zamawiający – Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

P.B.I. Ciepłe Domy Grzegorz Kowalski

ul. Kontrewers 11a, 95-100 Zgierz

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

 

Cena brutto

1.

BMDPROJEKT Dariusz Filipczak

ul. Pawlikowskiego1/2, 97-300 Piotrków Trybunalski

4.624,80 zł

2.

Ramo Polska Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

7.564,50 zł

3.

POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA Sp. z o. o. S.K.
ul. Zapleczna 7H/12, 78-100 Kołobrzeg

11.869,50 zł

4.

„NOTA-INSTALACJE” Wojciech Karaś

ul. Wołodyjowskiego 13, 05-802 Pruszków

4.637,10 zł

5.

P.B.I. Ciepłe Domy Grzegorz Kowalski

ul. Kontrewers 11a, 95-100 Zgierz

3.660,00 zł

6.

 

GRUPA INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH
Adam Bakanowski
ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

8.954,40 zł

7.

PROJECT MANAGER Tomasz Reszkowski

ul. A. Czapskiego 37a, 09-500 Gostynin

4.990,00 zł

8.

BI CONCEPT Łukasz Olczak

ul. Jaśminowa 7, 09-540 Sanniki

7.884,30 zł

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sanniki, dnia 2018-06-12

Miasto i Gmina Sanniki

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na u sługę w zakresie wykonania okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach należących do Miasta i Gminy Sanniki.

 

Zamawiający – Miasto i Gmina Sanniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

METRONIK Pomiary i Konserwacja Instalacji
Roman Chojnacki Rajsko 4/2, 62-860 Opatówek

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zawiera najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia publicznego.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy i adres wykonawcy

 

Cena brutto

1.

Firma Usługowa EL-MAR Kaczorowski Marek
ul. Floriańska 38, 59-620 Gryfów Śląski

6.642,00 zł

 

2.

Ramo Polska Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

6.888,00 zł

3.

Biuro Techniczne E lektro A udyt Andrzej Kopacz
ul. Wróblewskiego 18 lok. 19, 24-100 Puławy

5.550,00 zł

4.

 

METRONIK Pomiary i Konserwacja Instalacji
Roman Chojnacki

Rajsko 4/2, 62-860 Opatówek

2.773,65 zł

5.

GRUPA INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH
Adam Bakanowski
ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

5.830,20 zł

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

Gabriel Wieczorek

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

W PRZEDMIOCIE DOSTĘPU DO PROGRAMU PRAWNICZEGO

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

Zamawiający :
Urząd Miasta i Gminy Sanniki

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostępu  do programu prawniczego o następujących parametrach minimalnych:

1. Dostęp online – przez Internet lub z nośnika elektronicznego (np. płyta dvd) dostarczonego przez świadczącego usługę.

2. Minimalna ilość dostępów w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki (stały adres IP) - 3 (trzy) jednocześnie.

  3. Minimalna ilość dostępów mobilnych (z dowolnego miejsca) – 1 (jeden)

4. Aktualizacja online nie rzadziej niż raz w tygodniu  

5. Okres użytkowania programu od 01 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019 r.

Minimalna zawartość programu:

1. Przepisy prawne :

- dzienniki urzędowe, (dzienniki ustaw, monitor polski, dzienniki urzędowe województw)

- przepisy obowiązujące i uchylone,

- przepisy oczekujące,

2. Orzecznictwo dotyczące: prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości, w tym orzeczenia:
- Sądu Najwyższego,

- Naczelnego Sądu Administracyjnego,

- Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

- Trybunału Konstytucyjnego

- Sądów Apelacyjnych,

- Pisma Ministerstwa Finansów,

- Interpretacje Urzędów i Izb Skarbowych

- Urząd Zamówień Publicznych,

  3.  Komentarze dotyczące prawa samorządowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, nieruchomości,
4. Piśmiennictwo dotyczące dziedzin prawa wymienionych w pkt 2, w tym:

- praktyczne wyjaśnienia (opinie),

  - opracowania (monografie),

- wzory umów i pism,

Ww. wymagania są wymaganiami minimalnymi.

Zamawiający akceptuje program w formie jednego modułu lub odrębnych modułów (działających w jednym programie) pod warunkiem spełnienia w/w wymagań minimalnych.

Zamawiający weźmie pod uwagę cenę za 1 roczny okres użytkowania programu i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętego kryterium wyboru tj. 100% cena.

Zamawiający nie przewiduje negocjacji w sprawie ceny. Ewentualne rabaty i zniżki powinny być uwzględnione w cenie zawartej w formularzu ofertowym. Termin składania ofert od 12 czerwca 2018 r. do 19 czerwca  2018r. do godziny 10:00.

 

             Dopuszcza się następujące sposoby składania ofert :

  1) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki, (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy) 

2) pocztą elektroniczną na adres: sanniki@zgwrp.org.pl

3) osobiście lub przez kuriera w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, (pokój nr 10).

Oferta powinna być oznaczona w następujący sposób   „Oferta na dostęp do programu prawniczego”.

Oferty dostarczone po terminie 19 czerwca 2018 r. godz. 10:00 nie będą rozpatrywane.

Kryterium wyboru: 100% cena

 

 

Informacji udziela: Sekretarz Miasta i Gminy Sanniki   Piotr Skonieczny, tel. 24 27 77 816

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2018-05-24

 

MIASTO I GMINA SANNIKI

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

tel.: 24 277 78 10                                                                   

fax: 24 277 78 15

NIP: 971-065-94-63

REGON: 611015916

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

         Miasto i Gmina Sanniki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę w zakresie wykonania okresowej 5-letniej kontroli technicznej b udynków należących do Miasta i Gminy Sanniki wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332-t.j. ze zm.) z wyłączeniem branży elektrycznej i kominiarskiej; okresowej 1-rocznej kontroli technicznej b udynków należących do Miasta i Gminy Sanniki wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332-t.j. ze zm.) z wyłączeniem branży kominiarskiej oraz kontroli technicznej placów zabaw . Przeglądy powyższe należy przeprowadzić w obiektach ujętych w załączonym zestawieniu stanowiącym załączniki (nr 1 – przeglądy roczne, nr 2 – przeglądy 5-letnie, nr 3 – przeglądy placów zabaw) do niniejszego zapytania. Przeglądy należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. Przeglądy należy zakończyć protokołem dla każdego obiektu wraz z dokumentacją fotograficzną (sporządzonym również w wersji papierowej)

Obiekty można oglądać po wcześniejszym umówieniu.

Miasto i Gmina Sanniki zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy tylko na część wymienionych w załącznikach obiektów jak również nie zawarcia umowy z żadnym z oferentów.

 

            Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  •   Nazwę i adres oferenta
  •   Wartość oferty netto oraz brutto
  •   Termin ważności oferty: (do podpisania umowy z wybranym oferentem)

 

            Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

           

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera bądź złożona osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki (pokój nr 10).

 

            Termin składania ofert upływa w dniu: 08.06.2018r. o godz. 15 00

 

            Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe (cena brutto za wykonanie przeglądu).

 

 

/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

      (pieczęć i podpis osoby reprezentującej)

 

 

zestawienie_budynkow_-_zal.1_przeglady_roczne_-_zapytanie_ofertowe.doc
zestawienie_budynkow_-_zal.2_przeglady_5-letnie_-_zapytanie_ofertowe.doc
zestawienie_placow_zabaw_-_zal.3_przeglady_tech._pl._zabaw_-_zapytanie_ofertowe.doc

 

 

 

-------------------------------------------------------

Sanniki, dnia 2018-05-24

 

MIASTO I GMINA SANNIKI

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

tel.: 24 277 78 10                                                                   

fax: 24 277 78 15

NIP: 971-065-94-63

REGON: 611015916

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

         Miasto i Gmina Sanniki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę w zakresie wykonania okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach   należących do Miasta i Gminy Sanniki wynikającej z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2017.1332-t.j. ze zm.) polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (z wyłączeniem branży budowlanej). Przeglądy powyższe należy przeprowadzić w obiektach ujętych w załączonym zestawieniu. Przeglądy należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. Przeglądy należy zakończyć protokołem dla każdego obiektu wraz z niezbędną dokumentacją (sporządzonym również w wersji papierowej)

Obiekty można oglądać po wcześniejszym umówieniu.

Miasto i Gmina Sanniki zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy tylko na część wymienionych w załącznikach obiektów jak również nie zawarcia umowy z żadnym z oferentów.

 

            Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  •   Nazwę i adres oferenta
  •   Wartość oferty netto oraz brutto
  •   Termin ważności oferty: (do podpisania umowy z wybranym oferentem)

 

            Oferta musi być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia.

           

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera bądź złożona osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sannikach
ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki (pokój nr 10).

 

            Termin składania ofert upływa w dniu: 08.06.2018r. o godz. 15 00

 

            Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium cenowe (cena brutto za wykonanie przeglądu).

 

 

 

/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki

     (pieczęć i podpis osoby reprezentującej)

 

 

zestawienie_budynkow_-_przeglady_elektryczne_-_zapytanie_ofertowe.doc

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------