Sanniki, 2021-01-18

 

OŚ. 6220.6.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 j.t. ze zm.),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 14. 01. 2021 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ. 6220.6.10.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10,0 m3/h, tj. Q = do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego  w m. LWÓWEK – studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

/Gabriel Wieczorek/

Decyzja.pdf

Sanniki, 2020-12-09

 

OŚ. 6220.10.7.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działka nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 30. 10. 2020 r., znak: WOOŚ.4220.1445.2020.MŚ, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, na działkach nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/17/GB-MW/6760/2020 z dnia 21. 10. 2020 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działki nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2”.

Pismem z dnia 16. 11. 2020 r., znak: WA.ZZŚ.5.435.1.585.2020.MS Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:

 1. że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działka nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

http://sanniki.bip.org.pl/pliki/sanniki/opinie_k_gaz.pdf

 

 

Sanniki, 2020-12-09

 

OŚ. 6220.6.8.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach             oddziaływania na          środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10,0 m3/h, tj. Q = do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego  w m. LWÓWEK – studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 08. 10. 2020 r., znak: WOOŚ.4220.767.2020.AST2, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q > 10,0 m3/h, tj. Q= do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego w m. LWÓWEK - studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”:

 • nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS-451/6/GB-MW/2754/2020 z dnia 02. 06. 2020 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10,0 m3/h, tj. Q = do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego w m. LWÓWEK - studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gin. Sanniki”.

Pismem z dnia 06. 07. 2020 r., znak: WA.ZZŚ.7.435.1.246.2020.JB Dyrektor Zarządu Zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:

 • że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q > 10,0 m3/h, tj. Q= do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego w m. LWÓWEK - studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

http://sanniki.bip.org.pl/pliki/sanniki/opinie_st_r.pdf

 

 

 

 

 

Sanniki, 2020-10-06

 

OŚ. 6220.10.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18. 08. 2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sześciu zbiorników naziemnych na gaz płynny, każdy o pojemności 6400 l wraz z przyłączem do dwóch skrzynek gazowych w miejscowości Osmolin, gm. Sanniki, działka nr ewid. 27, 28, 52/1, 52/2, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki, obręb ewidencyjny 0012 Osmolin, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Sanniki, 2020-10-05

 

OŚ. 6220.9.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18. 08. 2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 262/1, obręb Wólka, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Sanniki, 2020-09-30

 

OŚ. 6220.8.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 18. 08. 2020 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew.: 10 w obrębie Mocarzewo, gmina Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
 2. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Sanniki, 2020-09-29

 

OŚ. 6220.7.11.2020

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamia, iż w dniu 18. 09. 2020 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.7.10.2020 pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 07. 08. 2020 r., znak: WOOŚ.4220.887.2020.MK, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.:
 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.
 1. Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak ZS.7040.276.2020 z dnia 22. 06. 2020 r. (data wpływu 30. 06. 2020 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki.
 2. Pismem z dnia 18. 08. 2020 r. (data wpływu: 24. 08. 2020 r.), znak: WA.ZZŚ.7.435.1.246.2020.JB Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:
 1. że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Opinie_528_529.pdf

decyzja_528_529_sanniki.pdf

 

 

 

 

Sanniki, 2020-08-26

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1,  art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.” w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach           oddziaływania na        środowisko (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą o udostępnianiu informacji”,

 

zawiadamiam strony postępowania

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (tel. 24 2777 819 lub drogą elektroniczną na adres sanniki@zgwrp.pl) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z dnia 07. 08. 2020 r., znak: WOOŚ.4220.887.2020.MK, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki”, pow. gostyniński, woj. mazowieckie.:

 1. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem znak ZS.7040.276.2020 z dnia 22. 06. 2020 r. (data wpływu 30. 06. 2020 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki.

Pismem z dnia 18. 08. 2020 r. (data wpływu: 24. 08. 2020 r.), znak: WA.ZZŚ.7.435.1.246.2020.JB Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyraził opinię:

 1. że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 528, 529 w miejscowości Sanniki, gmina Sanniki", nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sanniki.

 

 

Sanniki, 2020-05-18

 

OŚ. 6220.6.1.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07. 11. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych
o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10,0 m3/h, tj. Q = do 34,0 m3/h, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę gospodarstwa rolnego  w m. LWÓWEK – studni nr 1, na działce ewidencyjnej nr 238/5 obrębu Lwówek, gm. Sanniki, pow. gostyniński, woj. mazowieckie”

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

 

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

 

2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09-500 Gostynin

 

3.    Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie w terminie 21 dni od dnia 26. 05. 2020 r.

 

W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl.

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

 

Sanniki, 2020-04-22

 

OŚ. 6220.5.12.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 20. 04. 2020 r. postanowieniem znak OŚ. 6220.5 .8 .2019 , odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie .

 

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOS−I.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583 działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/15/ASK/5385/2019 z dnia 17. 12. 2019 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewid. 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

 

            Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po otrzymaniu sprawy zgodnie z właściwościami (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie utracił swą właściwość do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy) pismem znak WOOS−I.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyraził opinię:

 

I.         że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

 

II.         wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

 

W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących oraz innymi informacjami dotyczącymi sprawy na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ . W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl .

 

Decyzja.pdf

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 2020-04-22

 

OŚ. 6220.5.9.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

             W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 20. 04. 2020 r. postanowieniem znak OŚ. 6220.5 .8 .2019 , odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie .

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOS−I.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583 działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/15/ASK/5385/2019 z dnia 17. 12. 2019 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewid. 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404 5 Sanniki - obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

            Dyrektor Regionalnego Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po otrzymaniu sprawy zgodnie z właściwościami (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie utracił swą właściwość do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy) pismem znak WOOS−I.4220.1444.2019.EL3 z dnia 02. 03. 2020 r. wyraził opinię:

I.         że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.         wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących oraz innymi informacjami dotyczącymi sprawy na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ . W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uzyskanie wyjaśnień oraz umożliwienie zapoznania z aktami sprawy można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innej, po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 2777 819. Wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji można składać w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: sanniki@zgwrp.org.pl .

 

 

Postanowienie.pdf
Opinia PSSE.pdf
Opinia RDOŚ.pdf

Opinia Wody Polskie.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sanniki, 2018-12-05

 

OŚ. 6220.5.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07. 11. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi nr 583” działka nr ewidencyjny 21/1 oraz 73, obręb 0010 Lwówek, jednostka ewidencyjna 140404_5 Sanniki – obszar wiejski, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09 - 500 Gostynin

3.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 16. 12. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 

Sanniki, 2019- 11-25

 

OŚ. 6220.4 .11 .2019

 

OBWIESZCZENIE

             W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 584 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 25. 11. 2019 r. postanowieniem znak OŚ.6220.4.9.2019, odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 584 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” . Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych w miejscowości Osmolin: 30, 61, 180, 418, 598 oraz w miejscowości Osmólsk: 52, 74, 75/1, 75/2, 176, 179, 217, 128/1, 218/2, 219, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ - I.4220.948.2019.AST z dnia 13. 11. 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 584 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie,

  I.        nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.        istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/13/ASK/3149/2019 z dnia 10. 09. 2019 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 584 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”.

            Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak WA.RZŚ. 436.1.1670.2019.ZZ05.MS z dnia 04. 10. 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 584 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 30, 61, 180, 418, 598 w m. Osmolin oraz 52, 74, 75/1, 75/2, 176, 179, 217, 218/1, 218/2, 219 w m. Osmólsk, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

 

Postanowienie.pdf
Opinia PPIS.pdf
Opinia RDOŚ.pdf

Opinia Wody Polskie.pdf

 

 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-11-18

 

OŚ. 6220.1.13.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art.10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 14. 11. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚ.6220.1.12.2019, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na: „rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw” na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie .

            W związku z powyższym informuję, iż osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

decyzja.pdf

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Sanniki

 

/Gabriel Wieczorek?

 

 

 

Sanniki, 2019-10-21

 

OŚ. 6220.3.10.2019

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw” na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. ze zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 17. 10. 2019 r. postanowieniem znak OŚ.6220.3.9.2019, odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw” na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie .

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ - I.4240.639.2019.BS z dnia 28. 06. 2019 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw na działce o nr ew. 153/2 we wsi Lubików, gmina Sanniki, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/9/ASK/2203/2019 z dnia 21. 06. 2019 r. stwierdził konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw” na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie, w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).

            Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem znak WA.RZŚ. 436.1.1298.2019.ZZ05.MS.2 z dnia 04. 10. 2019 r. wyraził opinię:

  I.        że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.        wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

opinia_PPIS.pdf
opinia_RDOŚ.pdf  

opinia_WP.pdf

 
 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sanniki, 2019-08-27

 

OŚ. 6220.4.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 13. 08. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 584 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 30, 61, 180, 418, 598 w m. Osmolin oraz 52, 74, 75/1, 75/2, 176, 179, 217, 218/1, 218/2, 219 w m. Osmólsk, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09 - 500 Gostynin

3.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 28. 08. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny
 
 
 
 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-08-20

OŚ. 6220.1.11.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie)” , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. z późn. zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 19. 08. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.  6220.1.10.2019, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie)” .

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

  decyzja.pdf

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

Sanniki, 2019-07-29

 

OŚ. 6220.1.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie)” , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. z późn. zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 25. 07. 2019 r. postanowieniem znak OŚ.  6220.1.6.2019 odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na „odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie)” .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 5 czerwca 2019 r., w piśmie znak: WOOS-I.4240.532.2019.RP wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach działek o nr ew. 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik:

I.   istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.     zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, przy czym szczegółowej analizie należy poddać:

1)      oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego:
należy wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; przedstawić czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne określenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dołączyć wykaz aktualnego stanu jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejściowe przyjęte do obliczeń oraz wydruki obliczeń;

2)      oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia:

należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska, zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym, przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izolinii poziomów hałasu w porze dnia i nocy, wskazującej tereny chronione akustycznie oraz dołączyć wydruki danych wejściowych i arkusze obliczeniowe z programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu;

3)      gospodarkę wodno-ściekową i ochronę wód:

należy przedstawić informacje dotyczące przewidywanych ilości oraz sposobów postępowania ze ściekami bytowymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi pochodzącymi z powierzchni utwardzonych (dróg dojazdowych, placów manewrowych, parkingów), jak również wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne; należy ponadto wskazać sposób ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed potencjalnym zanieczyszczeniem;

4)      oddziaływanie skumulowane z przedsięwzięciami istniejącymi i planowanymi w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji;

5)      analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w swojej opinii znak WA.RZŚ.436.1.992.2019.ZZ07.JB2 z dnia 01. 07. 2019 r.:

I.      wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (powiat gostyniński, województwo mazowieckie)”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.     wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1)      wydobywanie kopaliny (iłów ceramicznych) ze złoża Barcik 10 prowadzić na obszarze o powierzchni 1,62 ha w ilości maksymalnej 4500 m 3 /rok metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych w systemie ścianowym dwoma piętrami;

2)      przestrzegać wyznaczonych granic eksploatacji uwzględniających ustalone pasy ochronne;

3)      stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

4)      prace polegające na naprawie sprzętu wydobywczego i transportowego oraz przeglądy techniczne należy realizować przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, które będą odpowiedzialne za właściwe postępowanie z powstałymi w trakcie odpadami;

5)      zaplecze socjalno-warsztatowe zlokalizować poza terenem obszaru górniczego;

6)      w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

7)      teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

8)      nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych,

9)      wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów.

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

Postanowienie.pdf
Opinia RDOŚ.pdf

Opinia Wody Polskie.pdf

 

 

 

 

Sanniki, 2018-06-05

 

OŚ. 6220.3.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 16. 05. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na rozbudowie budynku przechowalni warzyw wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię warzyw.

Inwestycja realizowana będzie na terenie zabudowanej działki rolnej nr 153/2 we wsi Lubików, gm. Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie, ul. Bierzewicka 67, 09 - 500 Gostynin

3.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 10. 06. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-05-30

OŚ. 6220.1.12.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków - ze złoża BARCIK IX zlokalizowanego na działkach nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w miejscowości Nowy Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyniński (województwo mazowieckie)” , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. z późn. zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 29. 005. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OŚ.  6220.1.10.2019, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków - ze złoża BARCIK IX zlokalizowanego na działkach nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w miejscowości Nowy Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyniński (województwo mazowieckie)” .

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

Decyzja.pdf

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                                                   /mgr inż. Piotr Skonieczny

 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-05-14

 

OŚ. 6220.2.1.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081ze zm.) zawiadamia, że w dniu 15. 04. 2019 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji iłów ceramicznych ze złoża Barcik 10 na powierzchni poniżej 2 ha, bez zastosowania materiałów wybuchowych na obszarze nieruchomości położonej w miejscowości Barcik Stary, gmina Sanniki, w granicach dz. ew. nr 176/2 i 180 jednostka ewidencyjna Sanniki, obręb ewidencyjny 0002 Barcik (pow. gostyniński, woj. mazowieckie). Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

1.     Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2.     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia 17. 05. 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                            /mgr inż. Piotr Skonieczny/ 

 

 

Sanniki, 2019-05-14

 

OŚ. 6220.4.11.2019

 

OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamia, iż w dniu 14. 05. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.4.10.2019 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część północna działki nr ew. 164/5)

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ - I.4220.1078.2018.BS z dnia 27 grudnia 2018 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki (część północna działki o nr ew. 164/5), nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/13/ASK/4455/2018   z dnia 20. 12. 2018 r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część północna działki nr ewid. 164/5)”.

3.     Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie znak WA.RZŚ.436.1.629.2019.ZZ07.AK z dnia 03. 04. 2019 r:

              I.         wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część północna działki nr ew. 164/5)”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            II.         wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Decyzja.pdf

 

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           
                                                                                            /mgr inż. Piotr Skonieczny/ 

 

 

 

 

Sanniki, 2019-05-10

 

OŚ. 6220.5.11.2018.2019

 

OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki , działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamia, iż w dniu 10. 05. 2019 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ. 6220.5.10.2019 dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część południowo wschodnia działki nr ew. 164/5)

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem znak WOOŚ - I.4220.1086.2018.BS z dnia 28 grudnia 2018 r., który wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki (część południowo-wschodnia działki o nr ew. 164/5), nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2.     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie pismem znak PPIS/ZNS - 451/14/ASK/4465/2018 z dnia 21. 12. 2018 r., który stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część południowo-wschodnia działki nr ewid. 164/5)”.

3.     Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który w piśmie znak WA.RZŚ.436.1.630.2019.ZZ07.AK z dnia 21. 12. 2018 r.:

              I.         wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w pobliżu miejscowości Sanniki, gmina Sanniki, powiat gostyniński, województwo mazowieckie (część południowo-wschodnia działki nr ew. 164/5)”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            II.         wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miasta i Gminy Sanniki, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w pn, wt, cz, pt w godz. 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 9 00 – 17 00 . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Sanniki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

Z upoważnienia                            

 Burmistrza  Miasta i Gminy Sanniki            

Sekretarz  Miasta i Gminy Sanniki           

                                                                                            /mgr inż. Piotr Skonieczny/  

 

Decyzja.pdf

 

 

 

Sanniki, 2019-05-08

 

OŚ. 6220.1.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

            W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „rozbudowa odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków - ze złoża BARCIK IX zlokalizowanego na działkach nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w miejscowości Nowy Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyniński (województwo mazowieckie)” , zgodnie z art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 j.t. z późn. zm.), zawiadamia się, iż Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki w dniu 30. 04. 2019 r. postanowieniem znak OŚ.  6220.1.6.2019, odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „rozbudowa odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków - ze złoża BARCIK IX zlokalizowanego na działkach nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w miejscowości Nowy Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyniński (województwo mazowieckie)” .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 4 marca 2019 r., w piśmie znak: WOOS-I.4240.140.2019.AST wyraził opinię, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków - ze złoża BARCIK IX zlokalizowanego na działkach nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w miejscowości Nowy Barcik, gmina Sanniki, powiat gostyniński (województwo mazowieckie):

I.           istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.          zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, przy czym szczegółowej analizie należy poddać:

1)      oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego:
należy wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; przedstawić czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne określenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dołączyć wykaz aktualnego stanu jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejściowe przyjęte do obliczeń oraz wydruki obliczeń;

2)      oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia:

należy wykonać analizę emisji hałasu do środowiska, zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym, przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izolinii poziomów hałasu w porze dnia i nocy, wskazującej tereny chronione akustycznie oraz dołączyć wydruki danych wejściowych i arkusze obliczeniowe z programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu;

3)      gospodarkę wodno-ściekową i ochronę wód:

należy przedstawić informacje dotyczące przewidywanych ilości oraz sposobów postępowania ze ściekami bytowymi oraz wpływ składowanego nadkładu na spływ wód opadowych i roztopowych, jak również wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko gruntowo- wodne; należy ponadto wskazać sposób ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed potencjalnym zanieczyszczeniem;

4)      gospodarkę odpadami:

należy przedstawić informacje dotyczące rodzajów, kodów i przewidywanych ilości odpadów powstających na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oraz miejsc powstawania odpadów, sposobu i miejsc ich magazynowania oraz dalszego zagospodarowania tych odpadów;

5)      oddziaływanie skumulowane z przedsięwzięciami istniejącymi i planowanymi w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji;

6)      analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w swojej opinii znak WA.RZŚ.436.1.548.2019.ZZ05.MS z dnia 18. 03. 2019 r.:

I.     wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odkrywkowej eksploatacji kopaliny - piasków - ze złoża BARCIK IX zlokalizowanego na działce nr ew. 286, 287, 290, 291, 292/2 i 395/2 w miejscowości Nowy Barcik, gm. Sanniki, powiat gostyniński (województwo mazowieckie)”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

II.    wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1)      wydobywanie piasku należy prowadzić na obszarze nie przekraczającym 4,79 ha w ilości maksymalnej 50 tys. ton rocznie metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych;

2)      miejsca tankowania pojazdów wskazać na szczelnej powierzchni poza terenem objętym wydobywaniem kopalin ze złoża metoda odkrywkową;

3)      podczas wydobywania kruszywa stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;

4)      w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

5)      teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;

6)      nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych;

7)      eksploatację złoża prowadzić bez konieczności stałego odwodnienia;

8)      na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać przewoźnych toalet, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty,

9)      wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów,

10)    prowadzić eksploatację złoża w sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego i górniczego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo eksploatacji kruszywa z warstwy zawodnionej;

            W związku z powyższym informuję, iż strony i osoby zainteresowane mogą zapoznać się z opiniami w/w organów opiniujących, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej w przedmiocie zamierzonej inwestycji w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09 - 540 Sanniki, pokój nr 14, w dniach pn, wt, cz, pt w godz., 8 00 – 15 00 oraz w śr w godz. 10 00 − 17 00 . Wszelkie informacje oraz w/w opinie można znaleźć na stronie http://www.sanniki.bip.org.pl/ .

 

Postanowienie.pdf

Opinie_organów_uzgadniających.pdf